Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Bíróság
18. K. 32. 316/2011/5.

A Fővárosi Bíróság a F. I. (Pázmánd) I.r. és F. I.-né (Budapest) II.r. felpereseknek , a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen , versenyügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében a bíróság meghozta az alábbi

Végzést:

A bíróság a felperes keresetlevelét idézés kibocsátása nélkül elutasítja .

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek, melyet a Fővárosi Ítélőtáblához címzetten, de jelen bíróságnál kell 4 írásos példányban benyújtani.

Indokolás

Felperesek keresetet terjesztettek elő az alperes 2011. május 2-án kelt Vj-44-069/2010. számú határozata ellen, mely határozattal alperes megállapította, hogy II. rendű felperes , mint egyéni vállalkozó 2009 áprilisa és 2010 májusa között fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

Felperesek a keresetlevelet hiányosan terjesztették elő, ezért a bíróság 2. számú végzésében felpereseket a hiányok pótlására kötelezte a Pp.95. §-ában foglaltak szerint - a hiányok megjelölésével. Figyelmeztette a bíróság a felpereseket, hogy ha a hiánypótlási kötelezettséget 15 napon belül nem pótolják, a keresetlevelet a bíróság idézés kibocsátása nélkül elutasítja.

I.r.- II.r. felperesek a 2. sorszámú végzést a visszaérkezett tértivevényen lévő postai pecsét, valamint I.r. felperes aláírása alapján 2011. június 27-én szabályszerűen átvették, a hiányokat a mai napig nem pótolták.

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény ( Pp.) 130.§ (1) bekezdés j) pontja alapján a bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja, ha megállapítható, hogy a felperes a hiánypótlást a kitűzött határidő alatt nem adta be, vagy újból hiányosan adta be és emiatt a keresetlevél nem bírálható el.

A fentiek alapján a bíróság a keresetlevelet a Pp. 130. § (1) bekezdés j) pontja alapján idézés kibocsátása nélkül elutasította.

A Pp. 132.§-a alapján a keresetlevél beadásának jogi hatályai fennmaradnak, ha a felperes az elutasító határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 nap alatt a keresetlevelet szabályszerűen újra benyújtja.

Az eljárás illetékmentes.

Budapest, 2011. október 18.

Dr. Réthy Edit sk. bíró