Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/67/2012.
Iktatószám: Vj/67-27/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. M. K. jogtanácsos által képviselt Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult eljárásban megtartott tárgyalást követően, tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. 2012 májusában és júniusában a fogyasztók megtévesztésére alkalmas kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor

  • a Feltöltés jutalompercekkel kampány keretében 2012 májusában óriásplakátjain, city light plakátjain és ún. digitális tornyainak reklámjaiban elrejtette, továbbá 2012 májusában és júniusában (2012. június 21-ig) honlapján elhallgatta a Jutalom Percek szolgáltatás igénybe vétele esetén meghatározott összegű feltöltésért kapott meghatározott összegű beszélgetés felhasználhatóságának feltételeit, továbbá

  • a BlackBerry kampány során 2012. május 21. és június 10. között közzétett többféle online hirdetésében és a 2012 májusában és júniusában alkalmazott vásárláshelyi szórólapon elhallgatta az 500 "bónusz perc" felhasználhatóságának feltételeit.

Az eljáró versenytanács a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.-t 25.000.000 Ft (Huszonötmillió forint) bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács megszünteti a versenyfelügyeleti eljárást a BlackBerry kampány esetében a hűségszerződés vonatkozásában.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.