Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím : 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon : (06-1) 472-8865, Fax : (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/74/2012.
Iktatószám : Vj/74-59/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Tövis József Zsolt ügyvezető által képviselt MKK Magyar Kedvezménykártya Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy az MKK Magyar Kedvezménykártya Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott működésének kezdetétől, 2012. július 3-tól 2013. március 14-ig azáltal, hogy

  • jogszabályi tilalom ellenére olyan piramiselvre épülő eladásösztönző rendszer működtetett, amelyben a fogyasztók azzal a lehetőséggel számoltak, hogy - elsősorban további fogyasztóknak a rendszerbe való beléptetéséből, a rendszer elemeinek bővítéséből, és kevésbé az áruk értékesítéséből vagy fogyasztásából eredően - valamilyen juttatásban részesülhetnek,

  • megtévesztette a fogyasztókat az általa működtetett Magyar Kedvezmény Kártya rendszer több lényeges jellemzője (a hozzáférhetőség azonnalisága, az elfogadóhelyek száma, a megszerezhető jövedelem mértéke, a kötelezettség, ellenszolgáltatás nélküliség, az európai uniós támogatottság, a fogyasztói ajánlások száma, a prémium szolgáltatásokkal elérhető jövedelem, a vásárlási keret tartalma) tekintetében.

Az eljáró versenytanács a vállalkozást a magatartás folyatásától eltiltja, valamint 227.200 Ft (kétszázhuszonhétezer-kétszáz forint) bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.