Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest, 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/65/2012.
Iktatószám:
Vj/65-194/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a [B.L.] ügyvéd ([cím]) által képviselt ÉTER-1. Mérnöki és Tanácsadó Kft. ([cím]), az EUROLARES Gépészeti, Kereskedelmi es Szolgáltató Kft., az RVI Magyarország Tanácsadó Kft., a QUALIKO Műszaki Tervezési es Tanácsadói Iroda Bt., a SCHNEIDER Investment Ipari Szolgáltató es Kereskedelmi Kft., az Innowatt Épületgépészeti Tervező es Szerelő Kft., az ÉPREMA Építő és Tatarozó Kft., továbbá az AQUAPLUS Kútfúró, Építő es Termál-energetikai Kft. ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az ÉTER-1. Mérnöki és Tanácsadó Kft. eljárás alá vonttal szemben 1.300.000 Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint eljárási bírságot szab ki.

Az eljáró versenytanács felhívja a kötelezettet, hogy az eljárási bírságot a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára jelen végzés jogerőre emelkedését követő nyolc napon belül fizesse meg. A befizetéskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a versenyfelügyeleti eljárás számát, a megbírságolt nevét, valamint a befizetés jogcímét (eljárási bírság).

A kötelezett, ha pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékot a teljesítési határidő utolsó napját követő naptól a teljesítés napjáig terjedő időszakra, részleges teljesítés esetén a hátralékra kell felszámítani. A késedelmi pótlék azt illeti, akinek javára a végrehajtható döntés alapján a fizetési kötelezettséget teljesíteni kell.

E végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.