Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/17/2013.
Iktatószám: Vj/17-45/2013.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa (a továbbiakban: Versenytanács) a dr. B. Cs. ügyvéd (Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda, 1143 Budapest, Stefánia út 101-103.) által képviselt Lyoness Hungary Kft. (1143 Budapest, Stefánia út 101-103.) és a dr. Sz. L. A. ügyvéd (bnt Szabó Tom Burmeister Ügyvédi Iroda, 1143 Budapest, Stefánia út 101-103.) által képviselt Lyoness Holding Europe AG (CH-9470 Buchs, Bahnhofstrasse 7., a továbbiakban együttesen eljárás alá vontak) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Lyoness Hungary Kft. és a Lyoness Holding Europe AG. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytattak, amikor a 2012. szeptember 16-a és 30-a közötti "MOST" megbevezésű reklámkampányukban a fogyasztókban azt a hamis benyomást keltették, hogy

  • minden vásárlásukat követően pénzvisszatérítésben részesülnek,

  • ezekben a pénzvisszatérítésekben a vásárlás időpontjában ("most") részesülnek.

A Versenytanács a jogsértés megállapítása mellett megtiltja, hogy az eljárás alá vontak a továbbiakban a fenti törvénybe ütköző magatartást folytassák.

A Versenytanács a Lyoness Hungary Kft.-t és a Lyoness Holding Europe AG.-t egyetemlegesen kötelezi 10.000.000,- Ft (azaz tízmillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, melyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

A Versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

A Versenytanács az eljárás megszünteti abban a vonatkozásában, hogy a Lyoness Cashback kártya használata minden partnervállalatnál lehetséges.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.