Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím:
1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon:
(06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám:
Vj/096/2013.
Iktatószám:
Vj/096-33/2013.

 

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (1085 Budapest, Kálvin tér 12-13., eljáró ügyvéd: dr. B. N.) által képviselt ACN Communications Hungary Kft. (1132 Budapest, Váci út 22-24. II. em. 2.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az ACN Communications Hungary Kft. 2013. év folyamán tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor a közvetítőválasztás szolgáltatás népszerűsítése során egyes szóbeli tájékoztatásokkal, illetve szerződéses dokumentumaival

  • azt sugallta a fogyasztóknak, hogy a szolgáltatást az aktuális szolgáltatójuk nyújtja,

  • megtévesztette a fogyasztókat az őket terhelő díjak tekintetében,

  • elhallgatta a szolgáltatás több lényeges jellemzőjét,

továbbá megsértette a szakmai gondosság követelményét a szolgáltatásának népszerűsítésére és értékesítésére kialakított rendszerével.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács 30.000.000 Ft (harmincmillió forint) bírságot szab ki az ACN Communications Hungary Kft.-vel szemben, amely összeget a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 INDOKOLÁS 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.