Nyomtatható verzió PDF formátumban 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám:
Vj/75/2013.
Iktatószám:
Vj/75-084/2013.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. G. Cs. Gy. ügyvéd által képviselt Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt. (1146 Budapest, Hungária krt. 166.) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt. 2012. november 1. és 2012. november 30. között a fogyasztókkal szemben megtévesztésére alkalmas kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor

  • azt állította, hogy
  • jövőre már csak sokkal drágábban lehet biztosítót váltani,

  • az igazán jó ajánlatokat és igazán olcsó kötelezőt a honlapján megtalálhatja a fogyasztó,

  • a fogyasztók biztosan nyernek, ha az eljárás alá vont által nyújtott szolgáltatásokat veszik igénybe, továbbá

  • minden ajánlat elérhető a honlapján, valamint

  • a legalacsonyabb árra, illetve az átlagos megtakarításokra vonatkozó állításokat alkalmazott.

E jogsértések miatt az eljáró versenytanács kötelezi a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt.-t 50.000.000,- – azaz ötvenmillió – Ft bírság megfizetésére bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács a jogsértő magatartás további folytatását a határozat kézhezvételétől számított 5 munkanap elteltével megtiltja.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

v é g z é s t.

Az eljáró versenytanács a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt. alkuszi megbízásokkal, valamint a KGFB+ összehasonlító modullal kapcsolatos kereskedelmi gyakorlata vonatkozásában a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.