Vj-12/2002/4

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a BP p.l.c. (Britannic House, 1 Finsbury Circus, London EC2M 7 BA, Egyesült Királyság) és az E.ON AG (E.ON Platz 1, 40479 Düsseldorf, Németország) kérelmezők (képviseli mindkettőjüket dr. Grmela Zoltán ügyvéd, 1054 Budapest, Szabadság tér 7.), közötti összefonódás engedélyezése iránti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az összefonódást engedélyezi.

A határozat felülvizsgálatát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel lehet kérni.

Indoklás

I. A tényállás

A kérelmezett tranzakció

 • 1.

  A BP és az E.ON 2001. július 15-én aláírt előzetes megállapodások alapján a BP tőkeemelés révén megszerzi a németországi Veba Oel részvényeinek 51%-át az E.ON-tól. A részvények 49%-a az E.ON tulajdonában marad, melyek tekintetében az E.ON eladási opcióval rendelkezik. Amennyiben az E.ON gyakorolja az eladási opció jogát, akkor követelheti, hogy a BP 2002. március 31. után vásárolja meg az E.ON tulajdonában levő Veba Oel részvényeket. Az eladási opció jogának gyakorlásáig azonban az E.ON vétójoggal rendelkezik a Veba Oel éves költségvetésének és üzleti tervének elfogadása tekintetében.

 • 2.

  2001. július 15-én a felek "részvételi megállapodást" írtak alá, melyben rögzítették a szóban forgó Veba Oel részesedés BP általi felvásárlását. Az előzetes megállapodásokat az E:ON felügyelőbizottsága jóváhagyta és azok mind az E.ON, mind a BP tekintetében kötelezőek. Egyik fél sem léphet vissza egyoldalúan a megállapodástól, melynek hatálya függ a versenyhatóságok jóváhagyó határozataitól.

 • 3.

  Fenti ügylettel párhuzamosan a felek abban is megállapodtak, hogy a BP átruházza az E.ON-ra a Ruhrgas AG részvényeinek 25.5%-át birtokló a Gelsenberg Holdingban fennálló részesedésének 51%-át. E tranzakcióhoz a felek nem kértek engedélyt a Gazdasági Versenyhivataltól.

Az érintett vállalkozások

 • 4.

  A BP egy globális szintű kutató, petróleumot és petrolkémiai anyagokat termelő és azokkal kereskedő csoport holding társasága, amely a következő négy fő területen tevékenykedik: (1) nyersolaj és földgáz kutatása és kitermelése (2) olajfinomítás, marketing és szállítás (3) petróleum-származékok és ezeken alapuló termékek előállítása és forgalmazása és (4) napenergia.

 • 5.

  A BP-nek három magyarországi leányvállalata van: a BP Magyarország Kft. (légi járművek üzemanyag kereskedelme, BP termékeke magyarországi forgalmazása), a Castrol Hungária Kft. (gépjármű és ipari kenőanyagok forgalmazása) és a vámszabadterületi társaságként működő Amoco Fabrics Magyarország Kft. (polipropilén szőnyege hátlapszálak gyártása exportra).

 • 6.

  Az E.On csoport a Veba és Viag 2000. évi összeolvadásának eredményeként jött létre (Vk-101/2000), egy vertikálisan integrált energia vállalat, melynek tevékenysége elsősorban Németországra és Svédországra irányul. Fő tevékenysége magában foglalja az elektromos áram, gáz, víz, kémiai termékek és olaj termelését/előállítását, szolgáltatását, valamint távközlési szolgáltatások nyújtását és ingatlanok kezelését.

 • 7.

  A Veba Oel három részleget foglal magában: nyersolaj és földgázkutatás és kitermelés, olajfinomítás és petrolkémiai anyagok gyártása és üzemanyag kereskedelem (Aral). Az Aral saját márkájú gépjármű és ipari kenőanyag értékesítési tevékenységgel is foglalkozik.

 • 8.

  Az E.ON Veba ágéhoz tartozó magyarországi érdekeltségek: az Aral Hungária Kft. (üzemanyag kiskereskedelmi és ipari eladása, kenőanyagok értékesítése), a Keresztúr Üzletközpont Kereskedelmi Kft.(ingatlan kezelés és forgalmazás), a Degussa-Hüls Hungária Kft. (vegyi áru nagykereskedelem) ASTA Media Kft., (gyógyszer és gyógyászati termékek nagykereskedelme) a Schenker Hungária Kft. (szállítmányozási ügynökségi tevékenység), a Masped-Trias Szállítmányozási Kft. (szállítási ügynöki tevékenység), a MASPED-BTL Vagyonkezelő Kft. (vagyonkezelés), Eurosped Nemzetközi Fuvarozási és Szállítmányozási Kft. (szállítási ügynöki tevékenység), a Neuber Hungária Kereskedelmi Kft. (vegyi áru nagykereskedelem), az EBV Elektronik Kft. (mérnöki tanácsadás), a Viterra Energy Services Kft. (mérőműszer kereskedelem). Külföldön bejegyzett, de Magyarországon gazdasági tevékenységet végző társaságok a MEM GmbH (szilícium lapocskák kereskedelme) és a Stinnes Interferr BAG Co. (acélkereskedelem).

 • 9.

  Az E.ON Viag ágának érdekeltségi körébe tartoznak: Bayernwerk Hungária rt. (vagyonkezelés), DÉDÁSZ Rt. (áramszolgáltatás), DKCE Kft. (tervezés, beruházás), TITÁSZ rt. (áramszolgáltatás, Nyíregyházi Erőmű Kft. (gőz és melegvízellátás), Debreceni Erőmű Kft. (gőz és melegvízellátás), VAW Alumíniumtechnika Kft. (könnyűfém öntés), Zarges Gyártó és Kereskedelmi Kft. (fémszerkezet gyártás), SKW-MBT Hungary Kft. (építési-adalék kereskedelem), TiSol Kft. (közvetítő kereskedelem), Schmalbach-Lubeca Magyarország Kft. (műanyag csomagolóeszközök gyártása). Külföldön bejegyzett, de Magyarországon gazdasági tevékenységet végző társaságok a SKW csoport tagjai (vegyianyag kereskedelem), a Continental Can Europe BgmbH és a Spessart Glas GmbH (mindkettő csomagolóanyag forgalmazás), valamint a Klöckner & Co. AG. (acélkereskedelem).

Az érintett piacok

 • 10.

  A fenti felsorolásból látható, hogy az érintett vállalkozások rendkívül szerteágazó tevékenységeket folytatnak. Versenyszempontú vizsgálat ezek közül az ipari és gépjármű kenőanyag kereskedelem tekintetében indokolt, mivel csak itt mutatkozik átfedés a BP. és az E.ON Magyarországot érintő tevékenységei között.

 • 11.

  Mindkét vállalkozás foglalkozik üzemanyag kereskedelemmel, de a BP Magyarországon csak repülőgép üzemanyag, a Veba (Aral) egyéb üzemanyagok forgalmazásával foglalkozik. Mivel e két üzemanyag fajta funkciói és jellemzői, továbbá a keresleti struktúrájuk jelentősen eltér, egymást nem helyettesítik, ily módon nincs szó átfedésről.

 • 12.

  A magyar kenőanyag piac meghatározó jellemzője a MOL jelentős piaci részesedése. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a kenőanyag termékkörön belül a BP részesedése 6-7% (BP és Castrol márkák), az Aralé kb. 4%. Együttes részesedésük alig haladja meg a 10%-ot.

 • 13.

  Ezen belül, a gépjármű kenőanyag piacon a MOL mögött nagyságrenddel lemaradva az ExxonMobil a Shell és a BP követi, a hozzájuk képest is csekélyebb piaci részesedéssel bírnak az OMV, az Aral és a TotalFinaElf. Az ügyletet követően a BP és az Aral márkák együttes részesedése 8-12% közötti lesz.

 • 14.

  Az ipari kenőanyag piacon a MOL mögött hasonló részesedésekkel következik az ExxonMobil és az Agip. A tranzakciót követően a felek számításai szerint együttes részesedésük 3-7 % között lesz.

 • 15.

  Mindkét kenőanyag piacról elmondható, hogy az összefonódást követően is meghatározó marad a MOL részesedése, a hasonló helyzetben levő versenytársak száma továbbra is jelentősnek mondható, a BP a piaci részesedés növekedés után is egyike marad a hasonló helyzetben levő, szintén tőkeerős versenytársaknak.

II. Jogi értékelés

A Tpvt. területi hatálya

 • 16.

  A Tpvt. 1. § szerint a törvény hatálya alá tartozik a vállalkozás külföldön tanúsított magatartása is, ha annak hatása van a Magyar Köztársaság területén. A Gazdasági Versenyhivatal gyakorlata szerint a külföldi vállalkozások közötti összefonódás hatása érzékelhető Magyarország területén, ha azok leányvállalataik révén a magyar piacon jelen vannak. Tekintettel arra, hogy mind a BP, mind az E.ON csoport rendelkezik Magyarországon bejegyzett társaság felett irányítási joggal, az összefonódás a Tpvt. hatálya alá tartozik.

Engedélyköteles összefonódás

 • 17.

  A Tpvt. 23. § (1) b) pontja szerint vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vagy több vállalkozás közvetlen vagy közvetett irányítást szerez egy tőle független vállalkozás egésze vagy része felett. A Tpvt. alkalmazásában közvetlen irányítással rendelkezik egy vállalkozás, ha a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeivel, részvényeivel, illetőleg a szavazati jogok több mint ötven százalékával rendelkezik.

 • 18.

  A kérelmezett tranzakció keretében a BP és az E.ON közös irányítást szereznek a Veba Oel felett, ami a Tpvt. 23. § (1) b) pontja értelmében összefonódásnak minősül. Igaz, hogy a BP a korábbi egyedüli irányító E.ON-tól a részvények többségét szerzi meg, de az E.ON-nak biztosított vétójog miatt mindkét vállalkozás jelentős befolyással lesz a Veba Oel üzletmenetére, a BP az E.ON hozzájárulása nélkül egyedül nem hozhat a piaci tevékenységet érintően érdemi döntéseket.

 • 19.

  A Tpvt. 24. § (1) szerint a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kell kérni, ha az érintett vállalkozások előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a tízmilliárd forintot meghaladja és az irányítás alá kerülő vállalkozás, valamint a hozzá kapcsolódó közvetett résztvevők előző évi nettó árbevétele az ötszázmillió forintot meghaladja. Az érintett vállalkozások árbevételei alapján a közös irányítás szerzése engedélyköteles.

Az összefonódás engedélyezhetősége

 • 20.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon vagy annak jelentős részén.

 • 21.

  Az összefonódás a gépjármű és ipari kenőanyagok piacait érinti. A kérelem elbírálásához elegendő volt a legkisebb lehetséges érintett piac értékelését elvégezni, részletekbe menően pontos piacmeghatározásra nem volt szükség, tekintettel az érintett vállalkozások nem túl jelentős részesedésére. A magyarországi gépjármű kenőanyagok piacán a felek együttes részesedése 10 % körül fog mozogni, amely nem eredményezi piaci erő létrejöttét, tekintettel e részesedés önmagában sem túl jelentős mértékére, továbbá a piac szerkezetének tényállásban feltárt egyéb jellemzőire. A magyarországi ipari kenőanyag piacon az érintett vállalkozások együttes részesedése még a 10%-ot sem fogja elérni.

 • 22.

  Az érintett vállalkozások egyéb tevékenységi területein nem volt átfedés, így piaci koncentrációról sem lehet szó. A rendelkezésre álló információk alapján a hatékony versenyre káros, erőfölényt megalapozó vagy megerősítő vertikális, portfólió, vagy konglomerátum hatások nem voltak valószínűsíthetők.

 • 23.

  A Versenytanács ennek alapján - egyezően a vizsgálói jelentésben foglalt indítvánnyal - megállapította, hogy a szerződéssel létrejövő összefonódás a Tpvt. 30. §-ának (1) bekezdésére is tekintettel nem hoz létre, illetve nem erősít meg a hatékony versenyt veszélyeztető gazdasági erőfölényt az érintett piacon, így a kérelmezett összefonódás engedélyezése a Tpvt. 30. §-a (2) bekezdése alapján nem tagadható meg.

III. Eljárási kérdések

 • 24.

  A Versenytanács határozatát - az ügyfél kérelmére - tárgyaláson kívül hozta meg, a Tpvt. 63. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja alapján, mivel az érintett vállalkozások nem túl jelentős piaci részesedésére tekintettel nyilvánvalóan nem volt megtagadható.

 • 25.

  Az eljárási díjról külön rendelkezni nem kellett, mert azt a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg befizette.

 • 26.

  A jogorvoslati jogot a Tpvt. 83. § biztosítja.

Budapest, 2002. március 7.

dr. Tóth Tihamér sk. előadó
dr. Bodócsi András s.k.
dr. Köbli József s.k.
Véghelyi Ágnes