1. A pályázati felhívás háttere

A Gazdasági Versenyhivatalt (GVH) a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1990. évi LXXXVI. törvény állította fel annak érdekében, hogy őrködjön a piaci verseny szabadsága és tisztasága felett. A GVH 1991. január 1-jén – a törvény hatályba lépésével egyidejűleg – kezdte meg működését, így fennállásának a 2015-ös év a 25 éves jubileumi évfordulója, amelynek keretében a versenyjog, a versenyhatósági munka jogtörténeti gyökereinek, előzményeinek feltárását célzó kutatás elkészítését tervezi.

2. A pályázat tárgya

2.1. A jelen pályázati felhívás mellékletét képező, a gazdasági versenyt szabályozó megállapodásokról szóló 1931. évi XX. törvénycikk hozta létre a törvény alkalmazásában felmerülő kérdések tekintetében szükséges vélemény adására Budapesten az országos Kartelbizottságot, amely elnökből, helyettes elnökökből és kilenc tagból állt. A törvénycikk elrendelte, hogy a kir. Kúria körében szervezett külön bíróságként Kartelbíróság működjön, amely elnökön felül két ítélőbíróból és két ülnökből álló tanácsban járt el. A Kartelbíróság elnöke a kir. Kúria elnöke vagy a kir. Kúria elnökének kijelölése alapján a kir. Kúria másodelnöke vagy egyik tanácselnöke volt.

2.2. A GVH a felhívás keretében olyan történeti, illetve jogtörténeti kutatás és ahhoz kapcsolódó feladatok elvégzését támogatja, amelynek tárgya:

 • a gazdasági versenyt szabályozó megállapodásokról szóló 1931. évi XX. törvénycikk létrejötte körülményeinek, a szabályozás alapjául szolgáló külföldi mintáknak a bemutatása;
 • a Kartelbizottság létrejöttének, működésének, működéséről szóló esetleges beszámolásának bemutatása, valamint joggyakorlatának összegyűjtése és elemzése;
 • a Kartelbizottság elnökei, helyettes elnökei és tagjai teljes fellelhető élettörténetek (szakmai tevékenységének) bemutatása, rájuk vonatkozó fellelhető fényképfelvételek, képfelvételek felkutatása;
 • a Kartelbíróság létrejöttének, működésének bemutatása, valamint joggyakorlatának összegyűjtése és elemzése;
 • a Kartelbíróság elnökei és tagjai teljes fellelhető élettörténetek (szakmai tevékenységének) bemutatása, rájuk vonatkozó fellelhető fényképfelvételek, képfelvételek felkutatása;
 • a fentiekben kifejtett témákhoz kapcsolódó, fellelhető jogtudományi vagy egyéb szakmai publikációk felkutatása, összegyűjtése;
 • a fentiekben kifejtett témákhoz kapcsolódó, korabeli sajtószemle, a kapcsolódó sajtómegjelenések összegyűjtése, sajtóvisszhang bemutatása;
 • a fentiekben kifejtett témákhoz illeszkedő, legalább 10 korabeli kép, illusztráció felkutatása.

2.3. A nyertes pályázó a kutatás és a kapcsolódó feladatok eredményeként legkésőbb 2015. május 31-ig a következőket készíti el és adja át a GVH részére papír alapon és – az anyagok fellelhetősége szerint – elektronikus adathordozón doc (Microsoft Word 2010) valamint pdf. formátumban (CD, DVD lemezen vagy pen-drive-on):

 • összefoglaló, elemző tanulmányt a fentiekben kifejtett témákra tekintettel a kutatás során feltárt adatok, tények alapján, beleértve a Kartelbizottság és a Kartelbíróság tagjainak és fellelt joggyakorlatának elemző feldolgozását is;
 • a Kartelbizottság és a Kartelbíróság fellelt, összegyűjtött joggyakorlatát;
 • a fentiekben kifejtett témákhoz kapcsolódó, fellelt jogtudományi vagy egyéb szakmai publikációkat;
 • a fentiekben kifejtett, fellelt fényképfelvételeket, képfelvételeket, illusztrációkat;
 • a fentiekben kifejtett korabeli sajtómegjelenések bemutatását;
 • egy prezentáció bemutatását a GVH által meghatározott időpontban, eseményen (legkésőbb 2015. augusztus 31-ig).

2.4. A nyertes pályázóval szemben elvárás, hogy a munka során Word 2010-zel kompatibilis formátumban dolgozzon.

3. A pályázók köre

3.1. A pályázati téma kidolgozására vállalkozó bármely jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet pályázatot nyújthat be; magánszemély nem pályázhat, ugyanakkor konzorcium tagjaként részt vehet a pályázat program megvalósításában.

3.2. A nyertes pályázó a kutatás elvégzése során legalább

 • egy fő jogtörténeti vagy történész kutatóval (aki rendelkezik a tudományáguknak megfelelő, legalább Ph.D. szintű tudományos fokozattal vagy doktoranda/doktornaduszként rendelkezik a két világháború közötti időszak vonatkozásában publikációval)
 • és egy fő senior versenyjogásszal (aki rendelkezik a tudományágának megfelelő, legalább Ph.D. szintű tudományos fokozattal)

dolgozzon együtt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogtörténész részvétele a kutatásban;
 • Ph.D. fokozattal rendelkező történész vagy jogtörténész részvétele a kutatásban;
 • olyan jogtörténész részvétele a kutatásban, aki publikációval rendelkezik a két világháború közötti magyar jogrendet illetően;
 • több olyan személy részvétele a kutatásban, akik garanciát jelenthetnek a kutatás határidőben és magas szakmai színvonalon való befejezésére;
 • az a körülmény, hogy a pályázó a pályázati felhívásban előírtnál korábbi időpontra vállalja a kutatás és ahhoz kapcsolódó feladatok megvalósítását.

4. A pályázat pénzügyi feltételei

4.1. Jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keret – legfeljebb 7 millió forint – a GVH költségvetésében rendelkezésre áll. A nyújtandó támogatás vissza nem térítendő, és a program megvalósításának összes felmerülő költségeire fordítható.

4.2. A támogatás módja utófinanszírozás. A támogatás kifizetésére a Támogatási útmutató, a jelen pályázati felhívás, és a támogatási szerződés szerint, a program megvalósításának és elszámolásának GVH általi elfogadását követően kerül sor. A GVH előleget nem biztosít. Amennyiben a támogatott program több részletben is megvalósítható, lehetőség van – a megvalósított részeredmény utólagos finanszírozásával – a támogatás legfeljebb 2 részletben történő folyósítására, ebben az esetben az elszámolás is ehhez az ütemezéshez igazodik.

4.3. A támogatás kizárólag a támogatott program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó ésszerű és indokolt költségek fedezésére, a Támogatási útmutatóban és a támogatási szerződésben részletezettek szerint használható fel.

5. A pályázás módja

5.1. A pályázati dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:

 • a Támogatási útmutató 1-8. mellékleteit (formanyomtatványok),
 • a pályázó azonosító adatait tartalmazó hiteles okiratot (létezést igazoló okirat hiteles másolata), valamint
 • a pályázati felhíváshoz mellékelt Excel Pályázati lapot.

A mellékletek és a létezést igazoló okirat 30 napnál nem lehetnek régebbiek.

5.2. A pályázatban a pályázónak fel kell tüntetnie a témában releváns referenciáit, lehetőség szerint a tárgykörben készített korábbi tanulmányok címét és elérhetőségét is, a kutatásban részt vevők szakmai önéletrajzát (a kutatással érintett történelmi időszakra vonatkozó publikációs jegyzékét is), a GVH elvárásainak való megfelelés igazolását, valamint a kutatás pontos ütemezését: mely részfeladatra hány munkanapot számol a pályázó.

5.3. A pályázati dokumentáció benyújtásához szükséges formanyomtatványok és az Excel Pályázati lap elektronikus úton a www.versenykultura.hu oldalon, az alábbi linken érhetők el. Pályázat kizárólag ezen formanyomtatványok kitöltésével nyújtható be. (A formanyomtatványok elektronikusan szerkeszthetők, de a tartalmuk nem változtatható meg.) A megfelelően kitöltött formanyomtatványokat el kell látni az aktuális dátumozással, a pályázó törvényes képviselőjének aláírásával és – szükség esetén – a szervezet bélyegzőjével.

5.4. A pályázati dokumentációtkivéve az Excel Pályázati lapot, azt csak elektronikusan – egy eredeti példányban papír alapon, valamint a megfelelően kitöltött és aláírt teljes pályázati dokumentációt szkennelve kivéve az 1. mellékletet (formanyomtatványt), azt Microsoft Word 2010, és az Excel Pályázati lapot, azt Microsoft Excel 2010 formátumban –, elektronikus adathordozón (CD, DVD lemezen, vagy pen drive-on) kell benyújtani.

5.5. Kérjük, hogy pályázatát, amely tartalmazza a kutatás módszertanát, ütemezését, a vállalási árat és a releváns referenciáit, valamint a kutatásban résztvevők szakmai önéletrajzát és tudományos fokozatának igazolását 2014. december 5-én 12 óráig küldje meg az alábbi címre elektronikus és postai úton (legalább az egyik formában meg kell érkeznie a megadott időpontig):

Gazdasági Versenyhivatal

Hivatkozás: 1931. évi XX. tc. kutatás

1391 Budapest 62., Pf. 211

versenykultura@gvh.hu

5.5. A pályázati programot csak a támogatási döntés kézhezvételét követően lehet megkezdeni, illetve a pályázati programnak és annak elszámolásának is meg kell valósulnia legkésőbb 2015. június 30-ig.

5.6. A GVH támogatást minden esetben a megvalósított pályázati (rész)eredményekre tekintettel, utólagosan nyújt. A pályázat benyújtása előtt már teljes egészében megvalósított program utólagos támogatása nem kérhető.

5.7. A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást írásban lehet kérni a GVH-tól a versenykultura@gvh.hue-mail címen.

6. A pályázatok elbírálása

6.1. A pályázatok elbírálására tervezetten a beérkezési határidőt követő legkésőbb 30 napon belül kerül sor. A bírálat első szakaszában a pályázatok formai követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése történik. A formailag hibás vagy hiányos pályázatok esetében a GVH egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel a pályázót a pályázatban megjelölt kapcsolattartó részére eljuttatott elektronikus levél formájában. A hiánypótlásra a pályázónak a felszólítástól számított 15 napon belül van lehetősége. A pályázatok elbírálása során a GVH egyéb egyeztetéseket is kezdeményezhet a pályázóval (nem a pályázat esetleges hiányainak pótlása érdekében; pl. indoklás kérése a költségtervben szereplő egyes tételek alátámasztására). Hibás, hiányosan vagy határidőn túl benyújtott hiánypótlás esetén a pályázat további vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A pályázatok formai ellenőrzését követően kezdődik meg azok érdemi (tartalmi) elbírálása. A pályázatokról – a Támogatási útmutatónak megfelelően – a Költségvetési Iroda munkatársa és a GVH adott területen jártas, esetileg kijelölt szakértőjének véleménye, javaslata alapján a GVH főtitkára dönt a Támogatási útmutató 10. mellékletében foglalt bírálati lap alkalmazásával.

6.2. A GVH a támogatási döntését legkésőbb 2014. december 12-ig készíti el. A GVH a pályázat eredményéről a döntés meghozatalát követő 15 napon belül írásban értesíti a pályázókat.

6.3. A GVH a nyertes pályázóval támogatási szerződést köt, amely a Támogatási útmutatóval együttesen részletesen meghatározza a támogatás igénybevételének feltételeit, a megvalósítás, illetve a finanszírozás időbeli ütemezését, az elszámolás és az ellenőrzés rendjét.

7. Pályázatok bírálata

7.1. A GVH azt a pályázót támogatja, aki a kutatást a leghatékonyabban tudja elvégezni. Ennek keretében a GVH az alábbi szempontokat értékeli:

 • a pályázó mekkora, milyen minőségű kutatói állománnyal rendelkezik;
 • rendelkezik-e olyan igazolt körülménnyel, amely miatt előnyben részesülhet (3.2. pont szerinti előnyben részesítő körülmények alapján);
 • milyen munkaidő ráfordítással és költséggel képzeli el a kutatás megvalósítását.

7.2. Pályázni a kutatás személyi és dologi költségeire lehet. A maximálisan pályázható összeg 7 millió forint. A kutatás eredményeinek közlésére a GVH a szerzők megjelölése mellett a jogot fenntartja, így a kutatás eredményeinek közlésével összefüggő dologi költségekre támogatás nem kérhető.

7.3. A pályázatok elbírálására az összes szempont figyelembevételével tervezetten legkésőbb 2014. december 12-ig, a nyertes pályázóval a szerződéskötésre tervezetten legkésőbb 2015. január 9-ig kerül sor. A GVH a döntésről az ajánlattevőket elektronikus úton értesíti.

Budapest, 2014. november 14.

Melléklet

Pályázati felhívás PDF formátumban