A szerkesztőség feladata annak a magas szakmai színvonalnak a lap szintjén való biztosítása is, amely a GVH mindennapi működését is meghatározza. A szerkesztési elvek lényegében ezen célkitűzésnek való megfelelésben segítenek. Tekintettel arra, hogy a lap a versenykultúra fejlesztése szempontjából is fontos szerepet kíván betölteni, ezért valamennyi lapszám elektronikusan is elérhető a Versenytükör honlapján.

Az egyes lapszámokban mind terjedelmesebb tanulmányok, mind rövidebb jogeset ismertetések és szakmai recenziók, könyvismertetések is helyet kapnak. A szerkesztőség esetenként egy teljes lapszámot egy adott témának is szentelhet.

A szerkesztőséghez beérkező írások az olvasószerkesztőhöz kerülnek, aki azt a formai követelményeknek való megfelelés esetén a szerző neve nélkül továbbítja a főszerkesztőnek.

A főszerkesztő az írást téma szerint megküldi az első helyen bíráló szerkesztőségi tagnak, aki azt anonim módon az alábbi szempontok mentén értékeli:

  • A választott téma aktualitása, és illeszkedése a lap koncepciójához.
  • Tudományos és szakmai szempontból pontos fogalomhasználat.
  • Szakirodalmi/esetjogi megalapozottság, releváns (előzményi) esetekre történik reflexió.
  • Az írás tagolásának logikája, áttekinthetősége, címrendszere.
  • A bevezetőben megfogalmazott célkitűzés teljesülése; levont következtetések/eredmények/saját vélemény következnek az írásból, a szakirodalom/esetjog által is támogatott.
  • Nyelvhelyesség, stílus.

Amennyiben a lektor átdolgozás mellett javasolja a publikálásra szánt írás közlését, akkor a kézirat a lektor észrevételeivel együtt visszaküldésre kerül a szerzőnek.

Amennyiben szükséges (pl. vita estén) a főszerkesztő második helyi lektort kér fel a kézirat bírálatára.