Vj-17/2002/5

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (OTP, 1052 Budapest, Nádor u. 16.) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelme alapján - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a kérelmező Investicna a Rozvojova Banka a.s. (IRB, Sturova 5, 813554 Bratislava) feletti irányításszerzése nem engedélyköteles.

A határozat felülvizsgálatát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel lehet kérni.

Indoklás

I. A tényállás

Az OTP 2002. január 23-án kérelmet nyújtott be a Gazdasági Versenyhivatalhoz, hogy határozatával engedélyezze a szlovákiai székhelyű IRB alaptőkéjének - két lépésben történő - többségi megvásárlását. Az OTP 2001. decemberében tőzsdei adásvétel keretében további, nem ügydöntő mértékű részesedést is vásárolt az IRB-ben.

Az OTP 2001. szeptemberi adatok alapján Magyarország legnagyobb lakossági bankja, 455 fiókjában az összes lakossági betétek és lakossági hitelek jelentős részét kezelte.

Az akvizícióval az OTP számára lehetőség nyílik a szlovákiai pénzügyi szolgáltatások terén nyíló lehetőségek kihasználására, megalapozhatja a bank hosszú távú szlovákiai jelenlétét.

Az irányítás alá kerülő IRB piaci részesedése a szlovák bankpiacon csekély, nincsen magyarországi leányvállalata, a vonatkozó pénzügyi szabályok alapján - hasonlóan a többi külföldi székhelyű bankhoz - a magyar piacra léphet. Az OTP-nek nincsen szlovákiai leányvállalata, szlovák ügyfelekkel igen alacsony forgalmat bonyolított az elmúlt három évben.

Az OTP mérlegfőösszegének 10%-a 193.127,2 millió Ft., az IRB Magyarország területén nem realizált forgalmat.

II. Jogi értékelés

A többször módosított 1996. évi LVVII. tv. (Tpvt.) 1. § alapján a versenytörvény hatálya kiterjed a vállalkozás külföldön tanúsított magatartására, ha annak hatása a Magyar Köztársaság területén érvényesülhet. Tekintettel arra, hogy az IRB a többi külföldön bejegyzett pénzintézethez hasonlóan jogosult Magyarországon fiókot nyitni, illetve magyar ügyfeleket is érintően tevékenységet végezni (pl. nemzetközi átutalások), a Tpvt. hatálya megállapítható volt.

A Tpvt. 23. § (1) b) pontja alapján vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás közvetlen irányítást szerez egy tőle független vállalkozás felett. E szakasz (2) bekezdése alapján irányítás szerzésnek minősül a részvények többségének megszerzése. Az OTP 95.74%-os részesedés szerzése a Tpvt. alapján összefonódásnak minősül.

A Tpvt. 24. § (1) bekezdése szerint - egyebek mellett- a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivataltól akkor kell engedélyt kérni, ha az érintett vállalkozások előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a tízmilliárd forintot meghaladja és az irányítás alá kerülő vállalkozás előző évi nettó árbevétele eléri az ötszázmillió forintot.

Tpvt. 27. § (2) bekezdése nyomán a külföldön honos vállalkozásoknál a Magyar Köztársaság területén realizált nettó árbevételt kell figyelembe venni. A 24. § (2) bekezdése szerint hitelintézetek összefonódásánál nettó árbevétel helyett a hitelintézet mérlegfőösszegének 10%-át kell figyelembe venni.

A tényállásban nevezett mérlegfőösszeg adatok alapján megállapítható, hogy az összefonódás a Tpvt. 24. § (1) a) pontja alapján nem minősül engedélykötelesnek.

III. Eljárási kérdések

A Versenytanács határozatát - az ügyfél kérelmére - tárgyaláson kívül hozta meg, a Tpvt. 63. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján.

Az eljárási díjról külön rendelkezni nem kellett, mert azt a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg befizette.

A jogorvoslati jogot a Tpvt. 83. § biztosítja.

Budapest, 2002. március 11.

dr. Tóth Tihamér sk. előadó
dr. Bara Zoltán sk.
dr. Berke Barna sk.
Horváth Lászlóné