Vj-46/2002/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Imperial Tobacco Group Plc. kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként résztvett Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy az Imperial Tobacco Group Plc. irányítást szerezzen a Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH felett.


A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A 2002. március 7-én megkötött Részvény Adásvételi Megállapodás értelmében az Imperial Tobacco Group Plc. (a továbbiakban: Imperial) megvásárolja a Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH (a továbbiakban: Reemtsma) részvényeinek 90,1 százalékát azok jelenlegi tulajdonosaitól, amelyek vállalták, hogy három évig nem végeznek olyan tevékenységet, illetve nem szereznek részesedést olyan vállalkozásban, amely a Reemtsma dohánytermék gyártási és forgalmazási tevékenységével versenyezne.

 • 2.

  Az 1. pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - az Imperial 2002. március 25-én kelt kérelmében a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte. A vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmező 2002. április 12-én teljesítette.

II.

Az összefonódás résztvevői

Az Imperial-csoport

 • 3.

  Az Egyesült Királyságban bejegyzett Imperial és az általa közvetlenül vagy követve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Imperial-csoport) dohány- és dohánnyal kapcsolatos termékeket gyártanak és értékesítenek világszerte.

 • 4.

  Az Imperial-csoporthoz nem tartozik Magyarországon bejegyzett vállalkozás. Magyarországra kizárólag kézzel sodort cigarettához használható dohányt (a továbbiakban: RYO) és ahhoz kapcsolódó termékeket (cigarettapapír és hüvely) importál, melyből származó 2001. évi nettó árbevétele 354 millió forint volt, ami a dohányjellegű termékek (RYO, cigaretta, szivarka) 2001. évi magyarországi forgalmának 0,1-0,2 százalékát tette ki. A RYO termékek magyarországi forgalmából 12-13 százalék volt 2001. évben az Imperial részesedése.

A Reemtsma-csoport

 • 5.

  A Németországban bejegyzett Reemtsma és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Reemtsma-csoport) dohány- és dohánnyal kapcsolatos termékeket gyártanak és értékesítenek világszerte.

 • 6.

  A Reemtsma-csoporthoz két Magyarországon honos vállalkozás tartozik a Reemtsma Debreceni Dohánygyár Kft. (a továbbiakban: RDD) cigaretták és szivarkák gyártásával, továbbá a gyártott és a Reemtsma-csoport külföldön honos tagjától beszerzett cigaretták és szivarkák forgalmazásával foglalkozik. A Reemtsma Hungary Kft. (a továbbiakban: REHU) az RDD nagykereskedelmi közvetítője.

 • 7.

  Az RDD és a REHU 2001. évi nettó árbevétele, továbbá a Reemtsma-csoport külföldön honos tagjainak a Magyar Köztársaság területén 2001. évben elért nettó árbevétele együttesen - a vállalkozás-csoporton belüli forgalom nélkül - 41.667 millió forint volt.

 • 8.

  A Reemtsma-csoport részesedése a dohányjellegű termékek 2001. évi magyarországi értékesítésből 19 százalék körül volt. RYO terméket a Reemtsma csoport Magyarországon nem hoz forgalomba, és az annak előállításához szükséges gyártókapacitással sem rendelkezik az RDD.

 • 9.

  A cigaretta és a szivarka előállítása azonos alapanyagból, technológiailag azonosan, azonos gépegységekkel történik.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 10.

  Az 1. pont szerinti tranzakció a Tpvt. 23. § (1) bekezdésének b) és (2) bekezdésének a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül. Az összefonódásban résztvevő vállalkozáscsoportok közül a Reemtsma-nak vannak magyarországi tagjai, az Imperial-csoport pedig áruival jelen van a magyar piacon. Ezért az összefonódás hatása érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén, mire tekintettel arra - jóllehet külföldön honos vállalkozások között jön létre - kiterjed a Tpvt. hatálya (Tpvt. 1. §).

 • 11.

  A Tpvt. 24. § (1) bekezdés a) pontja szerint az összefonódáshoz engedélyt kell kérni, ha az érintett vállalkozások (Tpvt. 26. §) előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a tízmilliárd forintot meghaladja, és az irányítás alá kerülő vállalkozás - a vállalkozáshoz kapcsolódó közvetett résztvevőkkel (Tpvt. 26. § (3) bekezdés) együttes - előző évi nettó árbevétele ötszázmillió forint felett van.

 • 12.

  A Tpvt. 27. § (1) bekezdése szerint a nettó árbevétel számítása során nem kell számításba venni az érintett vállalkozások egymás közötti forgalmát, a (2) bekezdés értelmében külföldön honos vállalkozások nettó árbevételének számítása során a Magyar Köztársaság területén elért nettó árbevételt kell figyelembe venni.

 • 13.

  Az összefonódással érintett vállalkozások az Imperial- és a Reemtsma-csoport tagjai, melyek az összefonódást megelőző évben (2001. év) összesen 42.021 millió forint - 12. pont szerint számított - nettó árbevételt értek el, ami meghaladja a Tpvt. 24. § (1) bekezdése szerinti tízmilliárd forintos küszöbértéket.

 • 14.

  Az irányítás alá kerülő vállalkozás-csoport (Reemtsma) 2001. évi nettó árbevétele (41.667 millió forint) meghaladta a Tpvt. 24. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ötszázmillió forintos küszöbértéket.

 • 15.

  Miután a Tpvt. 24. § (1) bekezdés a) pontja szerinti mindkét küszöbérték teljesül, a kérelmezett összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 16.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 17.

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján - egyezően a nemzetközi versenyjogi gyakorlattal - egy összefonódásnak az alábbi hatásai lehetnek a gazdasági erőfölényes helyzetre és általában is a gazdasági versenyre.

  17.1. Horizontális hatás akkor következik be, ha van olyan érintett piac (áru és földrajzi piac kombináció), amelynek azonos - akár eladói, akár vevői - oldalán mindkét, az összefonódásban résztvevő vállalkozás-csoport jelen van. Ekkor az összefonódás miatt csökken az egymással versenyben álló vállalkozások száma, növekszik az összefonódás révén bővülő vállalkozás-csoport piaci részesedése miáltal egyedül vagy más vállalkozásokkal közösen gazdasági erőfölényes helyzetbe kerülhet vagy a meglévő gazdasági erőfölény erősödhet.

  17.2. Vertikális hatásról akkor beszélünk, ha van olyan érintett piac, amelyen az egyik vállalkozás-csoport eladóként, a másik vállalkozás-csoport pedig vevőként van (lehet) jelen, azaz a két vállalkozás csoport a termelési-értékesítési lánc egymást követő fázisaiban tevékenykedik. Ebben az esetben a köztük meglévő piaci kapcsolat vállalkozáscsoporton belülivé válik. Ez megteremti az érdekeltséget arra, hogy ha a vállalkozás-csoport az egyik érintett piacon erőfölényben van, akkor ezzel a másik piacon visszaéljen, és lehetősége is nyílik versenyt korlátozó magatartások megvalósítására (például szerződéskötéstől való indokolatlan elzárkózás, diszkrimináció).

  17.3. A portfolió hatás az összefonódás révén létrejövő vállalkozás-csoport által gyártott (forgalmazott) áruk körének bővüléséből adódik. Ez különösen akkor járhat káros versenyhatásokkal, ha egymást kiegészítő (azonos vevők által vásárolt) áruk gyártói (forgalmazói) kerülnek egy vállalkozás csoportba. Ebben az esetben ugyanis, ha az egyik vállalkozás csoport valamely áru(k) piacán magas piaci részesedéssel rendelkezik, akkor az összefonódás következtében bővülő vállalkozás-csoport más áru(k) piacán képes lehet versenykorlátozó magatartás (pl. árukapcsolás) érvényesítésére.

  17.4. Konglomerátum hatásról akkor beszélünk, ha - jóllehet külön-külön vizsgálva egyetlen érintett piacon sem jön létre vagy erősödik meg gazdasági erőfölényes helyzet - összességében számottevően javul a vállalkozás csoport vagyoni, pénzügyi illetve jövedelmi helyzete, melyek a gazdasági erőfölény meghatározó tényezői (Tpvt. 22. § (2) bekezdés b.) pont), és alapot adhatnak versenyt korlátozó stratégiák (pl. piacrabló ár) alkalmazására.

 • 18.

  Az összefonódással érintett földrajzi piacnak (Tpvt. 14. § (3) bekezdés) a Versenytanács Magyarországot tekintette, figyelemmel arra, hogy a Reemtsma és az Imperial-csoport is az ország egész területén forgalmazza áruit. Az érintett árupiac (Tpvt. 14. § (2) bekezdés) meghatározásakor a Versenytanács a cigarettát és a szivarkát - figyelemmel a kínálati helyettesítésre is (lásd 9. pont) - egymást helyettesítő árukként vette figyelembe. Annak eldöntését, hogy a RYO-termékek is a fenti árupiachoz tartoznak-e, a horizontális versenyhatások szempontjából nem tartotta szükségesnek, mert:

  • a)

   ha a dohányjellegű termékek egésze minősül érintett piacnak, akkor a Reemtsma- és az Imperial-csoport ezen a piacon meglévő együttesen 20 százalék alatti részesedése nyilvánvalóan nem alapoz meg gazdasági erőfölényes helyzetet;

  • b)

   ha viszont a RYO-termékek önálló árupiacnak minősülnek, akkor az összefonódásnak horizontális összefüggésben azért nem lehet érdemi versenyhatása, mert az Imperial-csoport Magyarországon kizárólag RYO-termékekkel van jelen, amelyeket viszont a Reemtsma csoport Magyarországon nem forgalmaz.

 • 19.

  A Reemstma- és az Imperial-csoport közötti vertikális kapcsolódás hiányában az összefonódásnak vertikális összefüggésben sem valószínűsíthetők káros versenyhatásai. Káros portfolióhatással szintén nem kell számolni, figyelemmel az Imperial-csoport 12-13 százalékos magyarországi piaci részesedésére a RYO termékekből. Végül konglomerátumhatás sem valószínűsíthető, mert a Reemtsma csoport korábbi irányítója is egy jelentős tőkeerejű vállalkozás-csoport volt.

 • 20.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 21.

  Az engedély a Tpvt. 30. § (5) bekezdése alapján kiterjed a Reemtsma jelenlegi tulajdonosait terhelő - a magyar piacot is érintő - versenytilalomra (lásd 1. pont), mert az időben korlátozott, továbbá az érintett áruk és a földrajzi terület tekintetében nem lépi túl a Reemtsma csoport korábbi működési területét (Elvi állásfoglalások 90., Versenyfelügyeleti Értesítő 2000. évi 5. szám).

 • 22.

  A Versenytanács a 17-19. pontban foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 23.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 24.

  Az ügyfelek (a kérelmező Imperial és az irányítása alá kerülő Reemtsma) egyaránt kérte a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 25.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2002. május 13.