Vj-21/2002/18

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a Police Press Lapkiadó Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás az általa kiadott Házak megnevezésű napilapról - annak példányszámát tekintve - a fogyasztók megtévesztésére alkalmas tájékoztatást adott a Média-Ász című kiadványban két alkalommal megjelent hirdetésében.

Az eljárás alá vont vállalkozással szemben 500.000.-Ft (Ötszázezer forint) versenyfelügyeleti bírságot szab ki, melyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni az eljárás alá vont vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. bírságbevételi számlájára.

A határozat ellen annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, a Gazdasági Versenyhivatalnál előterjesztendő, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresetet terjeszthet elő az eljárás alá vont vállalkozás. A keresetlevél benyújtásának a bírság megfizetésére nincs halasztó hatálya.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 70. § (1) bekezdése alapján indított eljárást annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás az általa kiadott Házak megnevezésű havilapról - a példányszámot tekintve - médiatájékoztatójában a fogyasztók megtévesztésére alkalmas (nem valós) tájékoztatást adott-e.
Az eljárás alá vont vállalkozás tájékoztatva lett arról, hogy az eljárás a Média ÁSZ kiadványban 2001-ben megjelent hirdetésekre terjed ki (3. sorszámú irat)

II.

Tényállás.

 • 1.

  Az eljárás alá vont vállalkozás tevékenységi körében esően folytat lapkiadói tevékenységet.
  A Házak című - országos terjesztésű, havonta megjelenő - lakáskultúrával, építkezéssel, életmóddal foglalkozó havilap 1996. óta van jelen a piacon. Lakberendezés és építkezés témakörben több országos terjesztésű lap jelenik meg havonta, vagy kéthavonta.
  Hivatalos - a Magyar Terjesztés-Ellenőrző Szövetség (MATESZ) által auditált - terjesztési adatokkal két lapot forgalmaznak, a havonta megjelenő Lakáskultúrát (havi 62399 példány) és az Otthon című havilapot (72610 példány/hó).
  A hasonló tematikájú lapok (pl. Családi ház, Szép-Házak, Szép Lak), - köztük az eljárás alá vont vállalkozás lapja is - az alkalmankénti megjelenés példányszámát különböző formában teszik közzé, így az erről szóló információk szokásosan megjelennek a Média ÁSZ című kiadányban is.
  A Média ÁSZ című évente két alkalommal (márciusban és szeptemberben) alkalmanként 2000 példányban megjelenő hirdetések jellemzően két fogyasztói csoportot céloznak meg, egyrészt az abban foglalt információk alapján árut megrendelő, másrészt a hirdetett lapban hirdetési felületet vásárló fogyasztókat.

 • 2.

  Az eljárás alá vont vállalkozás a gondozásában megjelenő kiadványokról évek óta jelentet meg hirdetést a Média ÁSZ-ban úgy, hogy 2000-től hirdetései tartalmazzák a kiadásában megjelent lap példányszámát is.

  Az 2001. márciusában és szeptemberében a Házak című havilappal kapcsolatban megjelent hirdetések - a lapra vonatkozó más adatok mellett - a példányszámot is tartalmazták, azt 60 ezer példányban jelölve meg.
  Célcsoportként a hirdetés azon fogyasztókat jelölte meg, akik szívesen olvasnak az építkezésről, lakáskultúráról és egyéb az életmód témakörével kapcsolatos kérdésekről. A "célcsoport" cím alatt közölte még a hirdetés, hogy a fenti témakörökhöz kapcsolódóan bemutatják azokat a cégeket, vállalkozókat és eszközöket is, kiknek segítségével megvalósítható a témakör olvasása nyomán kialakult elképzelés.

 • 3.

  A Házak című kiadványt a veszprémi Nyomda Rt-ben állítják elő az eljárás alá vont vállalkozással kötött szerződés alapján. Az eljárás alá vont megrendelése folytán 2001-ben havi 8000 példány került kinyomtatásra a Nyomdában.
  A havilapot 2002. januárjától 60000 példányban állítják elő. (2000-ben havi 10000 példányt rendelt meg az eljárás alá vont vállalkozás.)

 • 4.

  A hirdetésnek a 2001. márciusi Média ÁSZ-ban való megjelentetése érdekében az eljárás alá vont vállalkozás adta le a megrendelést, mire hivatkozva 2001. június 25-én kelt levelében arról értesítette a Média ÁSZ kiadóját, hogy "a Média ÁSZ-ban változást nem kérünk, marad a márciusi megjelenés".

III.

 • 1.

  Az eljárás alá vont vállalkozás előadta, hogy a Média ÁSZ-ban megjelent hirdetéseket nem tekinti médiatájékoztatónak.
  Hivatkozott arra, hogy az eljárás a médiatájékoztatóra indult, így a fizetett hirdetés szövegezése az eljárásban nem bírálható el. Az indító határozattal kapcsolatban eljárási kifogást terjesztett elő.

  Csatolta az álláspontja szerint médiaajánlatnak tekinthető tájékoztatót, hivatkozva arra, hogy ezen hivatalos médiaajánlat alapján kerül sor a szerződéskötésre közte és a reklámot megjelentetni kívánó megrendelők között.

 • 2.

  Előadta továbbá, hogy a Média ÁSZ-ban 2001. márciusában megjelent (2001. szeptemberéig érvényben lévő) hirdetésben a 60 000 példányszám szándéka ellenére jelent meg hibásan, minek igazolására csatolta a Média ÁSZ kiadójának - az S & Karakter Kft-nek - az eljárás alá vont vállalkozáshoz küldött 2001. március 12-i keltű felszólító levelét, melyben a kiadó felhívta a 2001. január 12-i lejáratú számla kiegyenlítésére.

 • 3.

  Előadta, hogy a Média ÁSZ kiadvány 1000 példányban jelenik meg alkalmanként. Kérte figyelembe venni, hogy a csekély példányszámra tekintettel a kiadványban megjelenő hirdetések nem alkalmasak a fogyasztói döntések befolyásolására.

IV.

A vizsgálati jelentés a Tpvt. 8. § (1) (2) bekezdés alapján indítványozta a jogsértés megállapítását, mivel az ott kifejtett álláspont szerint a fogyasztói döntés tisztességtelen befolyásolására alkalmas a lap példányszámáról közzétett túlzó adat azon fogyasztók vonatkozásában, akik a példányszámra tekintettel választják hirdetésük megjelentetése érdekében az adott kiadványt, tekintettel arra, hogy ezen fogyasztói réteg döntését befolyásolja a lap olvasottsága.
Kifejtette továbbá, hogy fenti magatartás a hirdetések piacán fennálló erős verseny folytán alkalmas a piaci verseny torzítására is.
A kiszabásra kerülő bírság összegét 3.000.000.-Ft-ban indítványozta megállapítani.

V.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése szerint tilos a fogyasztóknak a gazdasági versemben történő megtévesztése.

A Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartásnak minősül, ha valamely vállalkozás áruja, szolgáltatása lényeges tulajdonságai vonatkozásában valótlan vagy más módon megtévesztésre alkalmas adatot közöl, befolyásolva ezáltal fogyasztóit (megrendelőit), a számukra rendelkezésre álló kínálatban való választásban, vagyis döntési folyamatuk kialakulásában.

Az ilyen a fogyasztók döntését tisztességtelenül befolyásoló magatartás alkalmas a piaci verseny torzítására is, miáltal a jogsértő magatartást tanúsító vállalkozás piaci előnyre tehet szert versenytársaival szemben (Tpvt. 8. § (1) bekezdés).

A rendelkezésre álló adatok szerint az eljárás alá vont vállalkozás 60 ezer példányban megjelenő lapként népszerűsítette magát a Média ÁSZ 2001. márciusi és szeptemberi számában.
A közlés azon vállalkozások részére hordozott üzenetet, kik a példányszám ismeretében döntenek arról, hogy melyik - a lap tematikája szerint nekik megfelelő - kiadványban jelentetik meg hirdetéseiket, figyelembevéve azt, hogy a hirdetést megjelentetők alapvető érdeke az is, hogy minél több olvasóhoz jusson el az adott kiadványban elhelyezett hirdetés.

Fentiek szerint a lap példányszáma a hirdetést megrendelők szempontjából az áru lényeges tulajdonságának minősül, így az eljárás alá vont vállalkozás példányszámot valótlanul közlő hirdetése a Tpvt. 8. § (1) és (2) bekezdésébe ütközően jogsértőnek minősül olyan körülmények között, amikoris a hasonló tematikájú, hirdetést megjelentető vállalkozások között éles verseny van a piacon.
Fenti álláspontot a Versenytanács több - a bíróság által is megerősített -határozatában kifejtette (Vj-194/1996., 151/1997., 181/1998.)

Az eddig rendelkezésre álló adatok alapján a Versenytanács nem találta elfogadhatónak az eljárás alá vont vállalkozás azon védekezését, miszerint a megjelent hirdetést nem ő rendelte meg az adott formában, figyelemmel arra, hogy a 2001. június 25-én kelt levél tartalma ennek ellentmondott.
Miáltal megállapítható volt, hogy az eljárás alá vont vállalkozás ismerte a több hónapos időtartamra szóló márciusi hirdetés tartalmát.

A Versenytanács a Tpvt. 78. § (1) bekezdése szerint az eljárás alá vont vállalkozással szemben bírságot szabott ki, melynek összegét - az alábbiak szerint - az eset összes körülményeire figyelemmel határozta meg.
A jogsértő hirdetést tartalmazó kiadvány reklámhatása - az évenkénti két megjelenésére tekintettel - a következő Média ÁSZ kiadvány megjelenéséig tartott. A reklámhatás a kiadvány példányszáma, jellege folytán kb. 2000 olyan fogyasztóhoz jutott el, akik saját üzletkörében használják az ott megjelentetett információkat.

VI.

Az eljárás alá vont vállalkozás tartalmilag vizsgálati kifogást terjesztett elő (Tpvt. 81. §) Ebben kifogásolta, hogy a vizsgálatot elrendelő határozat általánosságban fogalmazta meg a vizsgálat tárgyát, miáltal az pontatlannak illetve következtetések levonására alkalmatlannak minősül.
Előadta, hogy ő más tartalmat tulajdonít a médiatájékoztató szónak, és az általa médiatájékoztatónak tekintett irat nem informál a példányszámról.
A Versenytanács az eljárási kifogást nem találta alaposnak, egyrészt mivel a Média ÁSZ megnevezésű kiadvány médiatájékoztatónak tekinthető, másrészt a megnevezés használata nem volt alkalmas az eljárás alá vont vállalkozás jogainak torzítására annál is inkább, mivel a 3. sorszámú jegyzőkönvben az esetleges félreértés esetére egyértelműsítésre került, hogy a vizsgálat a Média ÁSZ-ban megjelent reklámokra irányul.

Fentiek folytán a Versenytanács álláspontja szerint az 1. illetve 2. sorszámú határozat szövegezése nem befolyásolta érdemben sem az eljárás alá vont vállalkozás védekezési jogát, sem az ügy érdemi eldöntését.

Budapest, 2002. május 23.