Vj-74/2002/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az ERSTE Bank Befektetési Rt. (Budapest), mint kérelmező, és a Budapest Fejlesztési és Hitel Bank Rt. (Budapest), mint kérelmezett közötti ügyfél-állományátruházás formájában történő összefonódás engedélyezése iránti kérelemre - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az összefonódást engedélyezi.

A kérelmező vállalkozással szemben 700.000 (azaz hétszázezer) Ft bírságot szab ki, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 100320000-01037557. számú bírságbevételi számlájára.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

Az összefonódás

 • 1)

  Az ERSTE Bank Befektetési Rt. (a továbbiakban: Erste Befektetési Bank) 2002. február 13-án állomány-átruházási szerződést kötött a Budapest Fejlesztési és Hitel Bank Rt.-vel (a továbbiakban: Budapest Bank). Az Erste Befektetési Bank a szerződésben meghatározott körben átvállalja a Budapest Bank, mint befektetési szolgáltató kötelezettségeit. A kérelmezett Budapest Bank megszünteti a szerződésben meghatározott körben a befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési tevékenységét.

 • 2)

  A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az 1) pontban említett szerződést 2002. április 23-án kelt határozatával jóváhagyta, s a kérelmező a szerződésben meghatározott ügyfélállományt 2002. április 29-én átvette.

II.

Az engedélykérési kötelezettség és a kérelem

 • 3)

  A 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 23.§ (5) bekezdése szerint vállalkozás résznek minősülnek az olyan eszközök és jogok - ideértve a vállalkozás ügyfélállományát is -, amelynek megszerzése önmagában vagy a vállalkozás rendelkezésére álló eszközökkel és jogokkal együtt elégséges a piaci tevékenység végzéséhez. A Tpvt. 23.§ (1) bekezdése szerint, vállalkozások összefonódása valósul meg, ha a vállalkozás része a vállalkozástól független másik vállalkozás részévé válik.

 • 4)

  A kérelem tárgyát alkotó szerződés a Budapest Bank ügyfélállományának átruházásáról rendelkezik. A 3) pontban említett törvényi szabályozás szerint az ügyfélállomány vállalkozás résznek minősül, az ügyfélállomány átruházásával pedig összefonódás valósul meg.

 • 5)

  A Tpvt. 24.§ (1) bekezdés, és ugyanezen bekezdés a) pontja alapján a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) engedélyét kell kérni, ha az érintett vállalkozások előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a tízmilliárd forintot meghaladja, és az átadásra kerülő vállalkozás részre jutó előző évi nettó árbevétel ötszázmillió forint felett van. A Tpvt. 24.§ (2) bekezdése szerint a befektetési szolgáltatók összefonódásánál a tevékenységből származó bevételt kell figyelembe venni. Hasonlóképpen, a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kell kérni a Tpvt. 24.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében, ha a befogadó, az irányítást megszerző vállalkozás a vizsgált összefonódást megelőző két éven belül 500 millió forintot meghaladó összefonódást valósított meg.

 • 6)

  Az összefonódásban közvetlenül és közvetetten érintett vállalkozások előző, 2001. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot. A kérelmező Erste Befektetési Bank a jelen ügyben vizsgált összefonódást megelőző évben két 500 millió forintot meghaladó összefonódást valósított meg: 2001 évben felvásárolta a Dunainvest Rt. és a Nomura Rt. ügyfélállományát, és a tevékenységből származó bevételek rendre 751 millió Ft és 547 millió Ft volt (lásd Vj-101/2001 és Vj-171/2001). A fentiek alapján a vizsgált összefonódás a Tpvt. 24.§ (1) bekezdése szerint, továbbá, a Tpvt. 24.§ (1) bekezdés b) pontja szerint is, engedélyköteles.

 • 7)

  Az Erste Befektetési Bank jogi képviselője - a Tpvt. 24.§ (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel - az állomány-átruházási szerződéssel megvalósított összefonódás engedélyezését kérte a Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac) pontja alapján. A kérelmező - jogi képviselője útján - 2002. május 24-én - hetven nappal a törvényben meghatározott határidő lejárta után- nyújtotta be az összefonódás engedélyezése iránti kérelmét a GVH-hoz. A versenyfelügyeleti eljárás a hiánypótlást követően 2002. június 19-én indult.

III.

Az összefonódás résztvevői és az érintett piacok

Az Erste csoport

 • 8)

  A kérelmező vállalkozás 100%-ban tulajdonosa a szoftverkészítéssel és hardver tanácsadással, továbbá adatfeldolgozással foglalkozó Portfolió Kft. -nek (közvetlen résztvevő), és a befektetési alapkezelő tevékenységet folytató Erste Bank Befektetési Alapkezelő Rt. -nek (közvetlen résztvevő). A kérelmező Erste Befektetési Bankban az Erste csoport "anyabankja", az univerzális banki tevékenységet folytató osztrák Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG , (közvetett résztvevő) 91%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik. A fennmaradó 9%-os tulajdonrészt az Erste Bank Magyarország Rt. (közvetett résztvevő) birtokolja. Az Erste Bank Magyarország Rt.-t (leánybank) ugyanakkor csaknem 100%-os (99.29%) tulajdonrésszel az "anyabank" irányítja. Az "anyabank", az Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG 100%-os tulajdonában három vállalkozás van (közvetett résztvevők): az Erste-DAT Informatikai Kft. , az Erste Sparkassen Biztosító Rt. , és a Sparkassen Versicherung AG . A magyarországi "leánybank", az Erste Bank Magyarország Rt. 100%-os tulajdonában van az Erste Bank Pénztárszervező Kft. , az EBH Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. , és az ESZE Kft. , 75%-ban tulajdonosa az Erste Leasing Kft. -nek, továbbá kisebbségi részesedéssel rendelkezik az IMMORENT Kft. -ben és az ELMASWIFT Kft. -ben (közvetett résztvevők).

  Budapest Bank-csoport

 • 9)

  A kérelmezett Budapest Bankot a 99,24%-os tulajdoni részesedéssel rendelkező General Electric Capital International Financial Corporation (a továbbiakban: GE Capital) irányítja (közvetett résztvevő). A kérelmezett négy leányvállalatot irányít, ezek a következők: Budapest Autófinanszírozási Rt., Budapest Alapkezelő Rt., Budapest Lízing Rt., Budapest Bank Autóparkkezelő Rt. (közvetett résztvevők). Az egyéb magyarországi érdekeltséggel nem rendelkező GE Capital kizárólagos tulajdonosa a General Electric Inc. (a továbbiakban: GE). A GE magyarországi leányvállalatai - a GE Medicor Rt., a GE Lighting Tungsram Rt., a GE Hungary Ipari Rt., a GE Közép-Európai Szolgáltató Kft., a Credulix Világításkorszerűsítő Rt., a GE Capital Lízing Kft. (közvetett résztvevők) - az orvosi műszerek, fénycsövek és világítótestek gyártásával foglalkoznak, illetve egyéb ipari és szolgáltató tevékenységet folytatnak.

  Az érintett piacok

 • 10)

  Az összefonódással érintett árupiac az értékpapír-forgalmazási piac, amely magában foglalja a tőzsdei és a tőzsdén kívüli (OTC - Over-The-Counter) azonnali kereskedelmet. Befektetési szolgáltatási tevékenységet hitelintézetek és befektetési vállalkozások végezhetnek sajátszámlás és bizományosi formákban. Ez utóbbi, a bizományosi kereskedés intézményi és lakossági forgalomra, illetve devizabelföldi és devizakülföldi forgalomra oszlik.

 • 11)

  Az OTC piac, a tőzsdén kívüli kereskedelem - az 1. táblázat adatai szerint - erősen dominálja az értékpapírok kereskedését, a forgalom túlnyomó részét ezen a piacszegmensen bonyolítják. A banki háttér nélküli befektetési vállalkozások szerepe mindkét piaci szegmensben meghatározó, ami a bankok viszonylag kései piaci megjelenésének a következménye, tekintettel arra, hogy a bankoknak önálló befektetési szolgáltatási tevékenységre csak 1999. január elsejétől van törvényi felhatalmazása.

  1. Táblázat

  Befektetési szolgáltatók azonnali forgalma a 2001. évben*

Bankok

Befektetési
vállalkozások

Összesen
(milliárd forint)

Tőzsdei

401,1

3 469,7

3 871,1

Tőzsdén kívüli (OTC)

10 544,7

25 251,0

35 795,7

*Forrás: PSZÁF éves jelentés

 • 12)

  A befektetési szolgáltatók éves azonnali forgalmát kismérvű visszaesés jellemzi a 2000. évhez viszonyítva. A piaci szerkezetváltás 1998 után kezdődött tendenciája folytatódott, a piaci szereplők száma folyamatosan csökken, jórészt a banki hátterű vállalkozások anyabankba történt beolvasztása, egyesülés és állomány-átruházás következtében. Jellemző adat: a tőzsdetag vállalkozások száma 1998-ban meghaladta a százat, 2001 végén pedig 51 tőzsdetag vállalkozás - közülük 37 befektetési vállalkozás - folytatott tevékenységet (lásd 2. táblázat). A 2002. évi előzetes adatok, miként a jelen kérelem tárgyát képező állomány-átruházás is, a csökkenő tendencia folytatódását jelzik.

  2. Táblázat

  A banki háttér nélküli befektetési vállalkozások számának alakulása**

Tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozások 2000 végén

51

Ténylegesen működő vállalkozások 2000. december 31-én

48

Egyesülés
Állomány-átruházás
Beolvadás

1
8
1

Ténylegesen működő vállalkozások 2001. szeptember 30-án

37

**Forrás: PSZÁF éves jelentés

 • 13)

  Az utóbbi években jellemző koncentrálódási folyamat ellenére az értékpapír-piac továbbra is sokszereplős piac. A Hirschman-Herfindal Index (HHI) értéke 622.65 pont, azaz, viszonylag alacsony koncentrációs szintre utal, ami - összevetve a 2000. évi 451 pontos értékkel - egyben az erősödő piaci koncentrálódást jelzi. A tőzsdei azonnali kereskedés összforgalmi adatai alapján számolt piaci részesedés szerint 3 vállalkozás 10% fölötti, további 12 vállalkozás 3 és 6% közötti, 6 vállalkozás pedig 1% fölötti piaci részesedéssel rendelkezik. A 10 legnagyobb forgalmat bonyolító vállalkozás a forgalom kb. 68%-át képviseli. A kérelmező Erste Befektetési Bank piacvezető, ám nem rendelkezik számottevő előnnyel a piaci részesedést tekintve.

 • 14)

  Az összefonódásban érintett vállalkozások Magyarországon fejtik ki tevékenységüket, s e tevékenységre kiterjed a Tpvt. hatálya. Az érintett földrajzi piac - értelemszerűen - a Magyar Köztársaság területét öleli fel.

IV.

Az engedélyezés

 • 15)

  A Tpvt. 77.§ (1) bekezdés a) pontja szerint a Tpvt. 67.§ (2) bekezdése alapján indított eljárásban az eljáró versenytanács engedélyezheti a vállalkozások összefonódását. A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre, vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon vagy piacokon. (Tpvt. 14.§).

 • 16)

  Az azonos tevékenységet folytató irányításszerző és az irányítás alá kerülő vállalkozások esetében a Versenytanács az összefonódás un. horizontális hatását vizsgálja. Ha ugyanis az ugyanazon a piacon tevékenykedő, összefonódó vállalkozások egymással horizontális kapcsolatban vannak, azaz korábban egymás versenytársai voltak az adott piacon, akkor az összefonódással csökken a piaci szereplők száma, a piaci koncentráció megnövekszik, és a gazdasági verseny intenzitása csökken.

 • 17)

  Az összefonódásban közvetlenül érintett résztvevők piaci részesedését a 3. táblázat szemlélteti:

  3. Táblázat

  A közvetlen résztvevők piaci részesedése

Erste Bank Befektetési Rt.
(GVH - Erste adat)

Budapest Bank Rt.

Tőzsdei forgalom

12.41% - 13.66%

0.30%

Tőzsdén kívüli (OTC)

11.74% - 14.65%

 • 18)

  Az Erste Befektetési Bank részesedése a tőzsdei azonnali forgalom alapján 13% körüli: a GVH számítása szerint 12.41%, míg a kérelmező által benyújtott adat szerint a részesedés 13.66%. A kérelmezett Budapest Bank piaci részesedése a tőzsdei azonnali forgalom alapján 0.30%, s ezzel a Budapest Bank 31. piaci szereplők forgalom szerinti rangsorában. A Budapest Bank ügyfélállományának csak meghatározott része került a kérelmezőhöz, a kérelmezett állampapírok és befektetési jegyek esetében továbbra is folytat bizományosi tevékenységet.

 • 19)

  A tranzakció következtében az Erste Befektetési Bank piaci részesedése csak minimális mértékben - legfeljebb 0.30%-kal - növekszik. Az összefonódás következtében a HHI értéke 7.45 ponttal növekedhet, ami nem jelent számottevő koncentrációnövekedést. A szerződéssel megvalósuló tranzakció ugyanakkor az ügyfelek befektetéseinek biztonságát is szolgálja azáltal, hogy biztosítja az igénybe vehető szolgáltatások folyamatosságát.

 • 20)

  Tekintettel arra, hogy a kérelem szerinti összefonódásnak horizontális összefüggésben nem valószínűsíthetők káros hatásai a gazdasági versenyre, továbbá nem tárt fel a vizsgálat olyan egyéb körülményt, amely versenyaggályokra adhatna okot, a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71.§ (2) bekezdés szerinti vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján engedélyezte.

 • 21)

  A Versenytanács osztotta a vizsgálói indítványt abban a tekintetben is, hogy a jelen ügyben alkalmazható a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontja, amely szerint a versenytanácsi határozatot a kérelem beérkezésétől, illetve a hiányok pótlásától számított 45 napon belül kell meghozni, amennyiben az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

 • 22)

  A Tpvt. 28. § (2) bekezdése szerint az engedély iránti kérelmet a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül kell benyújtani. A kérelmezők 2002. február 13-án írták alá az állomány-átruházási szerződést, a GVH engedélye iránti kérelmet azonban száz nap elteltével - azaz 70 napos késedelemmel - 2002. május 24-én adták be. A fentiekre tekintettel a Versenytanács a rendelkező részben meghatározott bírság kiszabását találta indokoltnak, figyelemmel a Tpvt. 79.§-ára. A bírság kiszabásakor a Versenytanács súlyosbító körülményként értékelte a mulasztás rendkívül hosszú időtartamát.

V.

Eljárási kérdések

 • 23)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdés ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 24)

  Az ügyfelek képviselőjük útján kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 25)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2002. július 24.