Vj-80/2002/31

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Hungarokombi Kombinált Fuvarozást Szervező Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen a Gazdasági Versenyhivatal által gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt indított eljárásban meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított harminc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

A tényállás

A Hungarokombi Kft. tevékenysége

 • 1)

  Az eljárás alá vont Hungarokombi Kombinált Fuvarozást Szervező Kft-t (a továbbiakban: Hungarokombi Kft.) 1991.évben alapította a Magyar Államvasutak (MÁV), a Győr-Sopron Ebenfurt Vasút (GYSEV), a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete és a Magyar Szállítmányozók Egyesülete, kamionok és más tehergépjárművek vasúton történő szállításának (a továbbiakban: RO-LA szolgáltatás) megszervezésére.

 • 2)

  A Hungarokombi Kft-ben - az 1) pont szerinti tulajdonosok (illetve azok jogutódjai: MÁV Rt., GYSEV Rt.) mellett - jelenleg üzletrésszel rendelkezik több magyarországi szállító-, illetve szállítmányozó vállalkozás (MASPED Rt., Hungarocargo Nemzetközi Szállítmányozási Kft., Voláncamion Rt.), valamint a szintén RO-LA szolgáltatást nyújtó ausztriai Ökombi Österreichische Gesellschaft für den Kombinierten Verker GmbH und CO. KG. (a továbbiakban: Ökombi). A Hungarokombi Kft. legnagyobb - egyben egyetlen 25 százalék feletti (25,2 százalék) - üzletrész tulajdonosa az Ökombi.

 • 3)

  A Hungarokombi Kft. szállítmányozói tevékenységként végzi a RO-LA szolgáltatást oly módon, hogy összegyűjti a megrendeléseket, sorolja azokat és megszervezi a kamionok vasúti kocsira való feljutását. A szolgáltatáshoz nélkülözhetetlen speciális vasúti kocsik a MÁV Rt. és az Ökombi tulajdonában vannak.

 • 4)

  RO-LA szolgáltatást a Hungarokombi Kft. megalakulása óta

  • -

   Szeged-Wels (Ausztria);

  • -

   Szeged-Sezana (Szlovénia);

  • -

   Budapest-Wels, valamint

  • -

   Sopron-Wels

útvonalon végzett, illetve végez.

 • 5)

  A Hungarokombi Kft. a 4) pont szerinti útvonalakon naponta 10 vonatpárt közlekedtet. Ezek közül öt a Sopron-Wels közötti forgalmat bonyolítja, ahol a vasúti kocsik átlagos kihasználtsága 2002. évben megközelítette a 90 százalékot. A Szeged-Wels és a Szeged-Sezana útvonalon 2002. évben négy, illetve egy vonatpár közlekedett, melyeket elsősorban azok a külföldi fuvarozók vették igénybe, amelyek nem rendelkeznek kellő mennyiségű magyar közlekedési engedéllyel. Budapest-Wels útvonalon 2002. évben nem közlekedett vonat.

 • 6)

  A Hungarokombi Kft. mellett Magyarország területét érintően RO-LA fuvarozást egy további, a román és az osztrák vasúttársaság által alapított vállalkozás végez 2002. szeptember 6-ától Arad-Wels útvonalon. További vállalkozások piacra lépésének engedélyezési szempontból nincs érdemi akadálya, erre irányulóan azonban még kísérlet sem történt a RO-LA szolgáltatás 1991. évi magyarországi megindulását követően.

 • 7)

  A kamionszállító vonaton történő helyfoglalás rendjét a Hungarokombi Kft. által 2000. október 31-én belső utasításként kiadott Helyfoglalási Rend szabályozza, melynek főbb rendelkezései az alábbiak.

  • a)

   Általános szempont, hogy a megrendelő részéről a helyfoglalás kizárólag írásban történhet (faxon, vagy e-mailben), és az írásban megkapott helyfoglalásokat a Hungarokombi Kft. 8 munkaórán belül írásban visszaigazolja, illetve helyhiány esetén írásban tájékoztatást ad.

  • b)

   A hosszabb távú (fix) megrendelésekkel rendelkező megbízóknak - külön megállapodás alapján - állandó helyfoglalás biztosítható, az eseti helyfoglalásoktól eltérő, szigorúbb feltételekkel. Alapelv, hogy egy-egy vonat kapacitásának csak maximum 50 százaléka köthető le állandó helyfoglalással.

  • c)

   Az eseti helyfoglalás maximum három nappal a vonat indulása előtt fogadható el, kivétel a hétvége, amikor a hétfői és keddi vonatokra leghamarább pénteken lehet helyet foglalni. Az eseti helyfoglalási igények feldolgozása érkezési sorrendben történik, törekedni kell arra, hogy a rendelkezésre álló helyeket minél több ügyfél részére osszák el. A beérkező igényeket folyamatosan figyelni kell, és amennyiben azok várhatóan meghaladják a szabad helyeket, meg kell határozni, hogy az adott körülmények között az érkezési sorrendben történő feldolgozás során egy megbízó maximum hány helyet kaphat. A megbízók figyelmét - a szűk kapacitás miatt - saját és már fuvarozók érdekében fel kell hívni a megalapozatlan helyfoglalások mellőzésére.

  • d)

   A lefoglalt helyek esetleges ki nem használására a Hungarokombi Kft. váróhelyekre is elfogad helyfoglalást, ezeket csak akkor lehet igénybe venni, ha valaki időközben lemondja a helyét, vagy a terminálra nem érkezik meg (ekkor a váróhelyek közül az első bekerül a fix listára). A fix listára a fentiek szerint bekerült váróhelyekre, a fixhelyekre vonatkozó feltételek érvényesek.

 • 8)

  Amennyiben a megrendelő a lefoglalt helyet nem veszi igénybe vagy késedelmesen mondja le, akkor un. stornó díjat kell fizetnie, aminek összege a lemondás idejétől függően 6,25 - 12,5 - 25 EUR.

Az áruszállítás lehetséges módjai

 • 9)

  Az áruk szállításának lehetséges alapmódjai a közúti-, a vasúti-, a vízi- és légi szállítás. Ezek közül a vízi és a légi szállítás a legfontosabb árujellemzőkben (fuvarozási idő, a célállomás elérhetősége, stb.) és a költségekben is alapvetően különbözik a másik két áruszállítási módtól. Ezért ezidőszerint a két meghatározó áruszállítási mód a közút és a vasút. Ezek összességében egymáshoz hasonló idő alatt és költségszinten képesek árut fuvarozni. Az áru jellege, a célállomás elhelyezkedése és egyéb körülmények azonban általában egyértelműen előnyösebbé teszik egyik vagy másik szállítási módot, ezért azok hosszútávon egymás mellett vannak jelen a piacon.

 • 10)

  A Hungarokombi Kft. által is végzett kombinált (RO-LA) fuvarozási szolgáltatás elterjedését az Európai Közösség által kiadott irányelvek is szükségesnek-, sőt: annak alkalmazását kifejezetten támogatandónak ítélik. A szolgáltatás egész Európára kiterjedő elterjedésénél meghatározóak voltak a közlekedésbiztonság, az emberi élet és a környezetvédelem szempontjai, illetve a közúti fuvarok engedélyeinek az előzőek szerinti szempontok érdekében történő kontingentálása.

 • 11)

  Az előzőekkel összhangban Ausztria is csak korlátozott számú kamionáthaladási (tranzit) engedélyt ad ki, melyek száma elmarad a Magyarországról Ausztrián áthaladni szándékozó kamionok számától. A két oldalú (magyar-osztrák) kormányzati vegyesbizottságban történt megegyezés alapján 2001. évre a magyar fuvarozó vállalkozások részére 4950 engedély került kiadásra.

A Sopron-Wels forgalom sajátosságai

 • 12)

  Sopron-Wels útvonalon a RO-LA fuvarozás menetideje 9 óra, díja 303 EUR, amivel szemben a közúton történő áthaladás menetideje (a határátlépést követően 4,5 óra) és a költsége (185 EUR) is lényegesen kevesebb. A RO-LA szolgáltatás előnye a magyar-osztrák határon történő várakozás elmaradása, továbbá az, hogy a vonaton töltött idő a kamion vezetője részére pihenőidőnek számít.

 • 13)

  Az ausztriai tranzit engedéllyel nem rendelkező kamionok a RO-LA szolgáltatás helyett a Nyugat-Európába való eljutás érdekében:

  • -

   áthaladhatnak Szlovákián és Csehországon, ahol nincs szükség külön engedélyre; továbbá

  • -

   igénybevehetik a (Hungarokombi Kft. által is nyújtott) "kíséret nélküli" vasúti fuvarozást, amely esetében nem a kamion, hanem pótkocsi vagy csereszekrény vasúti szállítására kerül sor, melynek díja Sopron-Wels viszonylatban a tömegtől függően 278-351 EUR, a szállítási idő pedig 20 óra. (A Hungarocombi Kft. által a legnagyobb árukibocsátó budapesti térség és Wels közötti szállításra vonatkozó összehasonlító költségszámítások szerint hét feltételezett eset közül négyben a RO-LA, egyben pedig a "kíséret nélküli" szállítás mutatkozott olcsóbbnak, míg két esetben a két szállítás mód között nem mutatkozott érdemi költségeltérés.)

 • 14)

  A "kíséret nélküli" fuvarozást végző vállalkozások a Hungarocombi Kft. mellett az alábbiak:

  • -

   Az Intercontainer nemzetközi vasúti szervezet magyarországi vállalkozása a Pannoncont Nemzetközi Szállítmányozási és Szolgáltató Kft. 1992-ben alakult. A 2001. évi 71.667 db konténerszállítással piacvezető a kíséretlen forgalomban.

  • -

   A Metrans cseh székhelyű vállalkozás, amelynek jelentős tulajdonosa a német vasút. A győri terminálról főleg az észak-német kikötőkbe fuvaroz konténereket. Sopron-Wels irányában szállítást nem végez.

  • -

   Az E.R.S. (European Rail System) a világ legnagyobb hajós társasága. Magyarországi vállalkozása a Maerks Hungary Kft. a budapesti kikötőből, a holland kikötőkbe, illetve délre Koperbe fuvarozza a konténereket. Sopron-Wels irányú szállítást nem végez.

 • 15)

  A Hungarokombi Kft. Sopron-Wels irányú RO-LA forgalma 2001. évben 28 ezer kamion volt, "kíséret nélkül" pedig 20 ezer pótkocsit, illetve csereszekrényt szállított.

II.

A vizsgálat és az indítvány

 • 16)

  A Gazdasági Versenyhivatal 2002. június 6-án a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 67. § (1) bekezdése alapján versenyfelügyeleti eljárást indított a Hungarokombi Kft. ellen, mert olyan bejelentést kapott, miszerint a Hungarokombi Kft. arra hivatkozással utasít el megrendeléseket RO-LA szállításra, hogy a megrendelő korábbi helyfoglalásait magas arányban mondta le.

 • 17)

  A versenyfelügyeleti eljárás keretében a Tpvt. 70. § (1) bekezdése alapján elrendelt vizsgálat arra irányult, hogy a Hungarokombi Kft. 16) pont szerinti magatartása gazdasági erőfölénnyel való visszaélésnek minősül-e, azzal azonban, hogy a Hungarokombi Kft. gazdasági erőfölényes helyzetét a vizsgálat ténylegesen kizárólag a Sopron-Wels útvonal tekintetében értékelte.

 • 18)

  A vizsgálat keretében a Gazdasági Versenyhivatal a Magyar Közlekedés című hetilap 2002. augusztus 19-i számában és a Navigátor című havilap augusztus 26-i számában felhívást tett közzé, amelyben kérte azon fuvarozók jelentkezését, akiknek a RO-LA helyfoglalását a Hungarokombi Kft. nem teljesítette. A felhívásra nem érkezett olyan válasz, amely a helyfoglalási igény visszautasítását jelezte volna. A három választ adó vállalkozás kizárólag olyan esetről adott számot, amikor a Hungarokombi Kft. kapacitás hiányra tekintettel másik szerelvényt ajánlott, kiemelve a Hungarokombi Kft. együttműködő készségét.

 • 19)

  A Gazdasági Versenyhivatal egy véletlenszerűen kiválasztott időpontra (2002. június 13-14.) nézve tételesen is áttekintette a Sopron-Wels útra vonatkozó megrendeléseket. Ennek során megállapítást nyert, hogy a megrendelések fogadása során a Hungarokombi Kft. maradéktalanul betartotta a Helyfoglalási Rend (lásd 7. pont) előírásait. Konkrétan az említett időszakban - 280 lefoglalható hely mellett - 13 elutasítás történt. Ezek oka 7 esetben az volt, hogy a helyfoglalás a vonat indulása előtt több, mint három nappal történt, 3-3 esetben pedig az adott vonat megtelte után, illetve késve érkezett.

 • 20)

  A 18-19. pontokban foglaltakra is tekintettel a vizsgáló nem találta bizonyítottnak, hogy a Hungarokombi Kft. a helyfoglalások elutasítása során jogsértő magatartást tanúsított volna.

 • 21)

  A vizsgáló az előzőek mellett úgy ítélte meg, hogy a Hungarokombi Kft. gazdasági erőfölényes helyzete sem áll fenn, tekintettel arra, hogy a Hungarokombi Kft. Sopron-Wels irányú RO-LA forgalmának piaci részesedése mindössze 9 százalék. Ezen mérték meghatározásakor a vizsgáló azt vette figyelembe, hogy:

  • -

   a 4950 közúti engedélyt alapul véve és heti egy fordulóval számolva, mintegy 260 ezer kamion megy át évente közúton ("lábon") az osztrák határon;

  • -

   a Hugarokombi Kft. Sopron-Wels irányú RO-LA forgalma 2001. évben 28 ezer kamion volt, "kíséret nélküli" forgalma pedig 20 ezer.

 • 22)

  Mindezek alapján a vizsgáló a Tpvt. 71. § szerinti jelentésben az eljárás megszüntetését indítványozta.

III.

Jogi értékelés

A gazdasági erőfölény

 • 23)

  A Tpvt. 22. § értelmében gazdasági erőfölényben van az érintett piacon (Tpvt. 14. §) az, aki gazdasági tevékenységét a piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül folytathatja anélkül, hogy piaci magatartásának meghatározásakor érdemben tekintettel kellene lennie versenytársainak, szállítóinak, vevőinek és más üzletfeleinek vele kapcsolatos piaci magatartására. A gazdasági erőfölény megítéléséhez vizsgálni kell - egyebek mellett - az érintett piacra való belépés feltételeit, az érintett vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, továbbá az érintett piac szerkezetét, a piaci részesedések arányát, a piac résztvevőinek magatartását, valamint a vállalkozásnak a piac alakulására gyakorolt gazdasági befolyását. A Tpvt. 14. § (1) bekezdése szerint az érintett piacot a megállapodás tárgyát alkotó áru és a földrajzi terület figyelembevételével kell meghatározni. A Tpvt. 14. § (2) bekezdése értelmében az érintett piac meghatározásakor a megállapodás tárgyát alkotó árun túlmenően figyelembe kell venni az azt - a felhasználási célra, az árra, a minőségre és a teljesítés feltételeire tekintettel - ésszerűen helyettesítő árukat is. Földrajzi terület pedig a Tpvt. 14. § (3) bekezdése alapján az, amelyen kívül a fogyasztó nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja az árut beszerezni.

 • 24)

  Érintett földrajzi piacként a Versenytanács - egyezően a vizsgálattal - a Sopron-Wels útvonalat vizsgálta; a célállomás kerülő úton - Szlovákián és Csehországon keresztül - történő megközelítését számottevően kedvezőtlenebb feltételének minősítve.

 • 25)

  A megállapodás (a vizsgált magatartás) tárgyát alkotó áru az adott esetben nem vitathatóan a RO-LA szolgáltatás. Az sem vitatható, hogy a RO-LA szolgáltatás igénybevétele mellett a kamion közúton ("lábon") is kijuthat az országból, illetve igénybevehető a pótkocsi (csereszekrény) "kíséret nélküli" vasúti szállítása is.

 • 26)

  A közúton ("lábon") történő kamionhasználat látszólag ésszerű - sőt: nagyon is ésszerű - helyettesítő áruja a RO-LA szolgáltatásnak, hiszen olcsóbb és gyorsabb is. Ausztria irányába azonban ez a helyettesítés csak akkor áll fenn, ha a RO-LA szolgáltatást igénybevenni szándékozó vállalkozás rendelkezik tranzit engedéllyel. Engedély hiányában a közúthasználat nemcsak ésszerűen, hanem egyáltalán nem képes helyettesíteni a RO-LA szolgáltatást. A tényleges kapcsolat a két áru között az, hogy a RO-LA a közúton történő szállítás kényszerhelyettesítője, a tranzit engedélyek korlátozott számából fakadóan. Ezt egyértelműen jelzi az a körülmény is, hogy a Szegedről induló szerelvényeket túlnyomó részben a külföldről érkező kamionok veszik igénybe, illetve a Budapest-Wels útvonalon jelenleg nincs is forgalom.

 • 27)

  A "kíséret nélküli" pótkocsi (csereszekrény) szállítás a RO-LA szállítástól nyilvánvalóan eltérő jellegű szervezést igényel abból adódóan, hogy mind a feladó, mind a fogadó állomáson szükségessé tesz olyan gépjárművet, amely a pótkocsit (csereszekrényt) oda-, illetve továbbszállítja, továbbá az ár és különösen a szállítási idő szempontjából is lényegesen különbözik egymástól a két szállítási módozat. Ezért a Versenytanács a "kíséret nélküli" vasúti fuvarozás esetén nem találta bizonyítottnak, hogy az a Tpvt. 14. § (2) bekezdés szerinti ésszerű helyettesítő áruja lenne a RO-LA szolgáltatásnak.

 • 28)

  Az előzőekre tekintettel a Versenytanács a Hungarokombi Kft. gazdasági erőfölényes helyzetét a Sopronból Ausztriába irányuló RO-LA szolgáltatás tekintetében nem találta kizárhatónak.

A visszaélés vizsgálata

 • 29)

  A Tpvt. alapján valamely vállalkozás gazdasági erőfölényes helyzete önmagában nem minősül jogsértésnek, csak az, ha a vállalkozás visszaél gazdasági erőfölényes helyzetével (Tpvt. 21. §).

 • 30)

  A Versenytanács a Hungarokombi Kft. által kialakított a belső utasításként rögzített "Helyfoglalási Rend"-et olyannak ítélte, amely a RO-LA szolgáltatás jellegével összhangban állóan szabályozza a megrendelőkkel való kapcsolatot, mire tekintettel az - mint rendszer - nem minősül visszaélésszerűnek.

 • 31)

  A lefolytatott vizsgálat

  • -

   a Hungarocombi által folytatott gyakorlat szúrópróbaszerű ellenőrzése; továbbá

  • -

   a megrendelőknek a szaklapokon keresztül történt megkeresésre adott válaszai

alapján nem tárt fel arra vonatkozó tényeket, hogy a Hungarokombi Kft. tényleges gyakorlata eltérne a "Helyfoglalási Rend"-ben foglaltaktól.

A döntés

 • 32)

  Mindezek alapján a Versenytanács - egyezően a Tpvt. 71. § alapján tett vizsgálói indítvánnyal - törvénybe ütköző magatartás hiányában a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárás megszüntette.

 • 33)

  Tekintettel arra, hogy a vizsgálat tárgyát képező magatartás visszaélésszerűsége nem áll fenn a Versenytanács nem tartotta szükségesnek annak további vizsgálatát, hogy a Hungarokombi Kft. gazdasági erőfölényes helyzete fennáll-e.

 • 34)

  Az eljárás alá vont vállalkozás jogorvoslati joga a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2002. november 14.