Vj-106/2002/15

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa International Publishing House Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indult eljárás során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás Nemzetközi DVD Magazin című lapja 2002. évi 3. és 4. számának címlapján közölt hangminőség jelzés fogyasztómegtévesztésre alkalmas magatartás.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül az eljárás alá vont vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel élhet.

Indoklás

I.

A Versenytanács az ügyfél előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg:
Az 1990. évek közepétől érdeklődés nyilvánul meg a mozifilmek számítógépes és házi lejátszása iránt, ami kiváló hangot és képet ígérő készülékek forgalmazásával jár.
1995-ben a nagykapacitású adattárolás újgenerációs eszközének fejlesztésében résztvevő cégek megállapodtak az alapvető műszaki paraméterekben és abban, hogy az új optikai tároló a DVD (Digital Versatile Disc), azaz digitális sokoldalú lemez, illetve egyes nézetek szerint Digital Video Disc, digitális videolemez.
Tárolási kapacitása eléri a CD-lemez kapacitásának 25-szörösét, amelyet különböző technikai megoldásokkal értek el. Felvételi rendszere azonos a CD-ével, de kisebb a pontmérete, sűrűbb a sávszerkezete, valamint a kétrétegű DVD-lemeznek két, egymás felett elhelyezkedő áttetsző rétege van; így egy kétoldalas lemezen négy réteg helyezhető el, ami rétegenként 4,7 GB-ot (4700 MB), maximális esetben 17 GB adatot jelent.
Egyetlen DVD-lemezen az MPEG 2 tömörítési eljárás segítségével akár 472 perc (8 óra) videóanyag helyezhető el, méghozzá olyan minőségben, amely messze meghaladja a VHS (Video Home System) minőséget. Emellett 8 sztereo hangsáv és 32 nyelvű felirat kísérheti a filmet, a digitális videózásban új távlatokat nyitva, otthoni szórakoztatórendszerek, házimozi létrehozását lehetővé téve.

A DVD lemezeket vásárló fogyasztók elsősorban a műszaki újdonságok iránt érdeklődők közül kerülnek ki, mivel a tökéletes hang és kép eléréséhez a lejátszó eszközök és a DVD lemez használata mozigépészi készségek gyakorlását is lehetővé teszi.

Évente megközelítőleg kb. 400 ezer DVD lemezen lévő filmet értékesítenek Magyarországon, a piacon átlagosan havi 60 film jelenik meg 50-10.000 példányszámban, s az országban kb. 100 ezer DVD lejátszásra alkalmas berendezés van.

A DVD lemezen a hangminőség meghatározó, fontos tulajdonság. Hazai szempontból elsősorban a magyar szinkronhangnak és nem az eredeti hangnak van jelentősége. A hangzásjellemzőket számokkal jelölik, amelyeket a DVD lemezek feltüntetnek, így pl. 5.1-t, vagy 2.0-t. A két jelölés a hangminőségben jelentős eltérést jelez az 5.1-es hang javára.
A közforgalomban egy-egy DVD lemezen lévő film ára 3.000.- Ft-tól 14.000.- Ft-ig terjed. Például a jelen eljárással érintett "Balhé Bronxban" című DVD lemezen lévő film a Média Marktban 6.000.- Ft-ért kapható.

Ahogy a DVD lemezek terjednek, a rájuk vonatkozó információkat tartalmazó lapok is megjelentek a lapkiadási piacon. Ezek közé tartoznak a szórakoztató elektronikai és számítástechnikai lapok, a filmmagazinok, de elsősorban a HáziMozi, amely kéthavonta 22 ezer példányban jelenik meg kb. 1.000.- Ft-os árral úgy, hogy a laphoz egy rövidebb-hosszabb filmet tartalmazó DVD lemezt is mellékelnek ajándékképpen.

Az eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Kft.) 2002. márciusától Nemzetközi DVD Magazin címmel ad ki havi lapot, amelynek az ára 2.490.- Ft, s kifejezetten a DVD lemezek lejátszására alkalmas hardverrel, eszközökkel, filmekkel foglalkozik. Átlagos példányszáma 8 ezer, amelyből kb. 7 ezret értékesítenek is, kis részben előfizetés (469) nagyobb részben árusforgalom útján. Mindegyik szám ajándékmelléklete egy-egy DVD lemezre felvett film. A lap a lemezzel úgy van fóliába burkolva, hogy a lemez minőségi ismérvei felbontás nélkül nem olvashatók el, de a lemezmellékletről a Kft. a lap címoldalán tájékoztatást ad.
A 2002. évi 3. szám címlapja a melléklet ízelítőjeként közölte a DVD lemezen található "Balhé Bronxban" filmcímet, alatta az 5.1 hangminőséget, további részletek közlése nélkül.
Az 5.1 hangminőség azonban valótlan tájékoztatás, ahogy a lap következő 4. számában a Kft. helyreigazításában be is ismerte, mert a film hangja valójában 2.0 sztereó volt, ami az eredeti angol hangra és a magyar szinkronra egyaránt vonatkozott.

A 2002. évi 4. szám a korábbihoz hasonlóan, a címlapon ugyancsak feltüntette az ingyenes DVD lemezen található filmcímet, 5.1. hangot jelölve, közelebbi tájékoztatás nélkül, amely állítás csak a film eredeti angol hangminősége tekintetében volt valós, mert a magyar szinkron 2.0 sztereó hangminőségű.

A címlapoldali közlésekhez képest a lap belső oldali, ún. specifikációja tüntette fel a valós adatokat.
A specifikációbeli adatközlés jelentőségét mutatja például a 2002. évi 4. számban közölt alábbi használati útmutató:
"Réteg: 1.
Kép: 2,35:1 (16:9)
Hang: Eredeti angol DVD 5.1
Magyar szinkron: 2:0 sztereó (amennyiben nem tudná a DVD menüjében beállítani a kívánt hangot, válassza a DVD távirányítóján az Audio-gombot és annak lenyomásával kiválaszthatja azt.
Felirat: nincs
Egyéb: Egyes számítógépes DVD-Rom-ok nem játsszák le a lemezt, ehhez lemezfrissítést javasolunk, amelyet a program készítőjének WEB-oldaláról ingyen letölthet."

A specifikáción túlmenően a hangminőség színvonala a lap rendszeresen visszatérő témája. A példák egyike a Tomb Raider című filmhez fűzött hangzással kapcsolatos megjegyzés: "Hibátlanul pozícionált Dolby Digital 5.1-es, amely szintén maradéktalan mozi élményt nyújt, kiváló minőségű, kegyetlenül megdolgoztatja a teljes hangfalrendszert, erőteljes basszussal és a térhatása is lenyűgöző. Talán még egy DVD-n sem szóltak ilyen jól a surround effect-ek, amelyek különösen az akciójeleneteknél kivehetőek."

A Kft. a téves adatok további közlésének elkerülése végett ma már csak a DVD lemezmelléklet címét közli és megszüntette hangminőség jelzését.

A fogyasztók csekély hányada a téves adatközlés miatt kártérítési igénnyel lépett fel, mintegy 30-40 fogyasztó rosszallóan észrevételezte a tájékoztatást.

II.

A Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 69. § (1) bekezdésére figyelemmel, a Tpvt. 70. § (1) bekezdése szerint azért indított eljárást, mert vélelmezte, hogy a Kft. a hangminőségről, mint az áruhoz kapcsolódó ajándék tulajdonságáról megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adott.
Az eljárás során készült vizsgálati jelentés nemcsak a "Balhé Bronxban" című film valótlanul feltüntetett hangminőségét (2002. évi 3. szám) tartotta versenyjogellenesnek, amire a Kft. konkrét védekezése is irányult, hanem a 2002. évi 4. szám különbségtételt mellőző közlését is.
Megítélése szerint a Kft. megtévesztésre irányuló felróható magatartása hiányában is magatartásáért versenyjogi felelősséggel tartozik, mert a kifogásolt cselekmények a fogyasztói döntések befolyásolására alkalmasak voltak, miután a kínált árut a valósnál kedvezőbbnek tüntették fel, amelynek következtében a Kft. jogellenesen fordította a fogyasztók vásárlói kedvét saját áruja felé. A Kft. mint új piaci szereplő jogsértését jelentéktelennek tartotta, amit a kártérítést ugyan nem igénylő, de a magatartást kifogásoló fogyasztói észrevételek alátámasztottak.

III.

A Kft. a külföldi jogtulajdonos magatartására visszavezethető csekély sajtóhibaként értékelte magatartását, amelyért polgári jogi felelősségét elismerte, de versenyjogsértés hiányában a jelen eljárás megszüntetését kérte. Szerinte a fogyasztók nem elsősorban a hangminőség alapján vásárolnak lemezt, s ha a hangzásnak jelentősége van, akkor az a szinkron vonatkozásában állapítható meg; a szinkronminőségről pedig kifejezetten nem is tett semmilyen állítást. Utalt arra, hogy a DVD melléklet ajándékképpen, ingyenesen jár a laphoz, ezért lényegtelen az arra vonatkozó esetleges téves adatközlés.

IV.

A Versenytanács a Kft. védekezését nem fogadta el.

A "mindent szabad, ami nem tilos" elv jegyében a vállalkozások tetszésük szerint élhetnek a fogyasztóbefolyásolás változatos piaci eszközeivel annak érdekében, hogy a megcélzott piacon kedvező helyet szerezzenek, avagy piaci elismertségüket a fogyasztók megnyerésével fokozzák. Nemkívánatos esetben magatartásuk következtében azonban a versenyviszonyok torzulhatnak, amit a piaci magatartás jogszerűségének biztosítására hivatott Tpvt. tilalmi szabályok felállításával felügyel. A kifejtett magatartásért a vállalkozások objektíve felelősséggel tartoznak, mert a piacon megmutatkozó magatartásuk akár felróhatóságuktól függetlenül is a versenyviszonyokra hatással lehet.
A vállalkozások közkeletű befolyásoló eszköze a fogyasztók vásárlásának jutalmazása kisebb-nagyobb ajándékokkal, amelyeknek önálló ára sincs, lévén nem áruk, hanem ingyenes juttatások, amelyeknek árukelendőséget fokozó szerepet kell betölteniük.
Az adott esetben a DVD lemez, mint ajándékmelléklet jelentősége ezen a szerepen azonban annyira túlnőtt, hogy a lapnak az ismertetett piaci lemez árviszonyokkal való összefüggéséből az vonható le, hogy a fogyasztók a lap megvásárlásával egyúttal a piaci árnál jóval előnyösebb áron egy DVD lemezen lévő film birtokába is jutnak, ami a címlapi közlés szerint kiváló minőségű. Vagyis a fogyasztók az ajándék címén mellékelt lemez megszerzése indítékából vásárolják, vagy fizetik elő a lapot. Ha pedig az ajándék valójában az áru szerepét tölti be, akkor versenyjogilag nem engedhető meg az olyan adatok jelölése, amelynek folytán az ajándék, s rajta keresztül az áru minősége kedvezőbbnek tűnik, mint amilyen valójában.
A Kft. csekély sajtóhibának mondott címlapi közlésének ellentmond a hangminőséggel, mint lemeztulajdonsággal való visszatérő foglalkozása, s önmagában az a tény, hogy a Kft. a hangminőség címlapi feltüntetését szükségesnek tartotta.
A Versenytanács súlytalannak ítélte a Kft. azon hivatkozását is, hogy a fogyasztók jellemzően a szinkronhang minőségében érintettek, hiszen mindkét kifogásolt közlést úgy is lehet értelmezni magyarázat hiányában, hogy az 5.1 minőség a szinkronra vonatkozott, holott az valójában mindkét esetben csak 2.0 volt.
A Versenytanács a teljesség kedvéért jegyzi meg, hogy a jogsértés a fóliázott, kifogásolt áruspéldányokat vásárló, vagy ezekre tekintettel lapot rendelő fogyasztók körében jelentkezhetett, hiszen a régebbi előfizetéses fogyasztók lapmegrendelésükkel a kifogásolt címlapi közlésektől függetlenül, már korábban elkötelezték magukat a lapvásárlásra. Ezért a Versenytanács a Tpvt. 8. § (2) bekezdés c) pontjába ütköző jogsértést megállapította. A vizsgálattal megegyezően maga sem tartotta szükségesnek bírság kiszabását (Tpvt. 78. §), figyelemmel arra, hogy a Kft. új piaci szereplő, helyreigazítás közzétételének, valamint tájékoztatása változtatásának szükségességét maga is felismerve, a jogsértő gyakorlattal felhagyott.
A Versenytanács határozatát tárgyaláson kívül hozta meg (Tpvt. 74. §).
A Tpvt. szerinti határozat elleni jogorvoslati jogot a 83. § biztosítja a Kft. számára.

Budapest, 2002. november 11.