Vj-11/2003/6

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Telemark N. V. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Magyar Telecom B. V. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Telemark N. V. irányítást szerezzen a Magyar Telecom B. V. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A kérelmező Telemark N. V. (a továbbiakban: Telemark) 2002. december 23-án részvény átruházási szerződést kötött a Vivendi Telecom International franciaországi vállalkozással a Magyar Telecom B.V. (a továbbiakban: Matel) valamennyi részvényének megvásárlására.

 • 2)

  A Telemark az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2003. január 21-én kelt kérelmében a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességes piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 3)

  A kérelemben a Telemark hivatkozott arra, hogy az összefonódásnak a magyar piacokra semmilyen hatása nem lesz, mivel a Telemark, illetve az azt irányító vállalkozások mindeddig Magyarországon nem folytattak befektetési vagy egyéb üzleti tevékenységet és így az összefonódás sem horizontális, sem vertikális hatással nem jár. A tranzakció fő céljaként a Matel-csoport pénzügyi helyzetének stabilizálását jelölte meg.

II.

Az összefonódás résztvevőinek piaci helyzete

A Matel-csoport

 • 4)

  A Matel Hollandiában bejegyzett holding vállalkozás. Tevékenységének célja távközlési befektetések végrehajtása Magyarországon.

 • 5)

  A Matel által közvetlenül vagy (más vállalkozásokon keresztül közvetve irányított vállalkozások által alkotott vállalkozás-csoport (a továbbiakban együtt: Matel-csoport):

  • -

   Magyarország kilenc ún. primer körzetében nyújt helyi, belföldi távolsági és nemzetközi vezetékes távbeszélő szolgáltatást;

  • -

   V-net márkanéven országosan elérhető Internet szolgáltatással rendelkezik; továbbá

  • -

   szintén országos lefedettséggel üzleti adatkommunikációs szolgáltatásokat (menedzselt bérelt vonal, video konferencia, IP virtuális magánhálózatok, stb.) nyújt.

 • 6)

  A helyi vezetékes távbeszélő szolgáltatások nyújtására a Matel-csoport az említett kilenc primer körzetben 2002-ig koncessziós szerződés alapján kizárólagos joggal rendelkezett, ily módon a helyi vezetékes távbeszélő szolgáltatásokat egyedüli vállalkozásként nyújtotta, és - mivel a piaci liberalizáció a helyi távbeszélő szolgáltatásokat még nem érintette - továbbra is nyújtja ezeken a területeken. Országos szinten a Matel-csoport a vezetékes telefonvonalak (előfizetők) 12 százalékával rendelkezik. Az Internet- és az üzleti adatkommunikációs szolgáltatások országos forgalmából a Matel-csoport részesedése 10 százalék körüli.

 • 7)

  A Matel-csoport tagjainak együttes 2001. évi nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom nélkül - meghaladta a tízmilliárd forintot.

A Telemark

 • 8)

  A Telemark a Holland Antillákon bejegyzett holding vállalkozás, mely a tulajdonosainak (kockázati tőkebefektetési alapok) befektetéseit kezeli. A Telemark és a tulajdonosai által irányított további vállalkozások sem értek el 2001. évben nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén, és jelenleg sincsenek jelen a magyar piacon.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 9)

  A Matel részvényeinek Telemark általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 10)

  A kérelem szerinti összefonódás ugyan külföldön honos vállalkozások között jön létre, azonban a Matel-csoportnak vannak magyarországi tagjai, így az összefonódás hatása érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén, ezért arra kiterjed a Tpvt. hatálya (Tpvt. 1. §).

 • 11)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (Tpvt. 26. §) közül az irányítás alá kerülő Matel-csoport 2001. évi nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd (és így értelemszerűen az ötszázmillió) forintot, ezért a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a kérelmezett összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 12)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §). Az összefonódással érintett piac(ok)nak minősülnek mindazok, amely(ek)en az összefonódás valamely (akár közvetlen, akár közvetett) résztvevője piaci tevékenységet fejt ki.

 • 13)

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján - egyezően a nemzetközi versenyjogi gyakorlattal - egy összefonódásnak az alábbi hatásai lehetnek a gazdasági erőfölényes helyzetre és általában is a gazdasági versenyre.

  • 1.

   Horizontális hatás akkor következik be, ha van olyan érintett piac (áru és földrajzi piac kombináció), amelynek azonos - akár eladói, akár vevői - oldalán mindkét, az összefonódásban résztvevő vállalkozás-csoport jelen van. Ekkor az összefonódás miatt csökken az egymással versenyben álló vállalkozások száma, növekszik az összefonódás révén bővülő vállalkozás-csoport piaci részesedése miáltal egyedül vagy más vállalkozásokkal közösen gazdasági erőfölényes helyzetbe kerülhet vagy a meglévő gazdasági erőfölény erősödhet.

  • 2.

   Vertikális hatásról akkor beszélünk, ha van olyan érintett piac, amelyen az egyik vállalkozás-csoport eladóként, a másik vállalkozás-csoport pedig vevőként van (lehet) jelen, azaz a két vállalkozás csoport a termelési-értékesítési lánc egymást követő fázisaiban tevékenykedik. Ebben az esetben a köztük meglévő piaci kapcsolat vállalkozáscsoporton belülivé válik. Ez megteremti az érdekeltséget arra, hogy ha a vállalkozás-csoport az egyik érintett piacon erőfölényben van, akkor ezzel a másik piacon visszaéljen, és lehetősége is nyílik versenyt korlátozó magatartások megvalósítására (például szerződéskötéstől való indokolatlan elzárkózás, diszkrimináció).

  • 3.

   A portfolió hatás az összefonódás révén létrejövő vállalkozás-csoport által gyártott (forgalmazott) áruk körének bővüléséből adódik. Ez különösen akkor járhat káros versenyhatásokkal, ha egymást kiegészítő (azonos vevők által vásárolt) áruk gyártói (forgalmazói) kerülnek egy vállalkozás csoportba. Ebben az esetben ugyanis, ha az egyik vállalkozás csoport valamely áru(k) piacán magas piaci részesedéssel rendelkezik, akkor az összefonódás következtében bővülő vállalkozás-csoport más áru(k) piacán képes lehet versenykorlátozó magatartás (pl. árukapcsolás) érvényesítésére.

  • 4.

   Konglomerátumhatásról akkor beszélünk, ha - jóllehet külön-külön vizsgálva egyetlen érintett piacon sem jön létre vagy erősödik meg gazdasági erőfölényes helyzet - összességében számottevően javul a vállalkozás csoport vagyoni, pénzügyi illetve jövedelmi helyzete, melyek a gazdasági erőfölény meghatározó tényezői (Tpvt. 22. § (2) bekezdés b.) pont), és alapot adhatnak versenyt korlátozó stratégiák (pl. piacrabló ár) alkalmazására.

 • 14)

  Miután a Matel-csoport feletti irányítást megszerző Telemark, illetve a hozzá közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó vállalkozások semmilyen formában sincsenek jelen a magyar piacon (és a Matel-csoport tevékenységének jellegéből adódóan a lehetséges verseny szempontjából sem játszhatnak szerepet) az összefonódásnak horizontális-, vertikális és portfolió hatásai sem lehetnek.

 • 15)

  Konglomerátum hatással elvileg járhat az összefonódás, figyelemmel arra is, hogy annak Telemark által megjelölt célja a Matel-csoport pénzügyi helyzetének stabilizálása (lásd 3. pont). Ez azonban nem ad alapot versenyaggályokra, figyelemmel arra, hogy a Matel-csoport részesedése az összefonódással érintett piacok mindegyikén tíz százalék körül mozog.

 • 16)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 17)

  A Versenytanács a 14-15) pontban foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 18)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 19)

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 20)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2003. február 19.