Vj-9/2003/14

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a BAIN Capital Investors LLC kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a SigmaKalon Group - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező BAIN Capital Investors LLC irányítást szerezzen a SigmaKalon Group felett.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy tizenöt napon belül fizessen meg további 170.510.- (azaz Egyszázhetvenezerötszáztíz) forint eljárási díjat a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037571. számú Eljárási díjbevételi számlájára.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A kérelmező BAIN Capital Investors LLC (a továbbiakban: Bain) 2003. január 15-én megvásárolta a TotalFinaELF S. A. franciaországi vállalkozástól a SigmaKalon Group (a továbbiakban: Sigma) részvényeinek száz százalékát.

 • 2)

  A Bain az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2002. január 14-én kelt kérelmében a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességes piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 3)

  Az eladó TotalFinaELF S. A. vállalta, hogy a tranzakció teljesítésétől számított három éven belül nem szerez közvetlen vagy közvetett irányítást olyan vállalkozás felett, amelynek tevékenysége kiterjed Sigma meghatározó tevékenységére (Alapvető Bevonó-anyagok), továbbá ilyen tevékenységet nem fejleszt és nem működtet.

II.

Az összefonódás résztvevői

 • 4)

  A Sigma és az általa közvetlenül vagy (más vállalkozásokon keresztül) közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Sigma-csoport) által alkotott vállalkozáscsoport festékek gyártásával és értékesítésével foglalkozik.

 • 5)

  A Sigma-csoporthoz tartozó magyarországi vállalkozás a Trilak-Haering Festékgyártó Kft. (a továbbiakban: Trilak) 2001. évben 10,3 milliárd forint nettó árbevételt ért el.

 • 6)

  A Bain az Egyesült Államokban bejegyzett befektetési alap, amelyhez nem tartoznak a Sigma-csoport tevékenységével azonos- vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 7)

  A Sigma részvényeinek Bain általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 8)

  A kérelem szerinti összefonódás ugyan külföldön honos vállalkozások között jön létre, azonban az irányítás alá kerülő vállalkozás-csoportnak van magyarországi tagja, így az összefonódás hatása érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén, ezért arra kiterjed a Tpvt. hatálya (Tpvt. 1. §).

 • 9)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (Tpvt. 26. §) közül a Trilak 2001. évi nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot (és így értelemszerűen az ötszázmillió forintot is), ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 10)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 11)

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján - egyezően a nemzetközi versenyjogi gyakorlattal - egy összefonódásnak az alábbi hatásai lehetnek a gazdasági erőfölényes helyzetre és általában is a gazdasági versenyre.

  • 1.

   Horizontális hatás akkor következik be, ha van olyan érintett piac (áru és földrajzi piac kombináció), amelynek azonos - akár eladói, akár vevői - oldalán mindkét, az összefonódásban résztvevő vállalkozás-csoport jelen van. Ekkor az összefonódás miatt csökken az egymással versenyben álló vállalkozások száma, növekszik az összefonódás révén bővülő vállalkozás-csoport piaci részesedése miáltal egyedül vagy más vállalkozásokkal közösen gazdasági erőfölényes helyzetbe kerülhet vagy a meglévő gazdasági erőfölény erősödhet.

  • 2.

   Vertikális hatásról akkor beszélünk, ha van olyan érintett piac, amelyen az egyik vállalkozás-csoport eladóként, a másik vállalkozás-csoport pedig vevőként van (lehet) jelen, azaz a két vállalkozás csoport a termelési-értékesítési lánc egymást követő fázisaiban tevékenykedik. Ebben az esetben a köztük meglévő piaci kapcsolat vállalkozáscsoporton belülivé válik. Ez megteremti az érdekeltséget arra, hogy ha a vállalkozás-csoport az egyik érintett piacon erőfölényben van, akkor ezzel a másik piacon visszaéljen, és lehetősége is nyílik versenyt korlátozó magatartások megvalósítására (például szerződéskötéstől való indokolatlan elzárkózás, diszkrimináció).

  • 3.

   A portfolió hatás az összefonódás révén létrejövő vállalkozás-csoport által gyártott (forgalmazott) áruk körének bővüléséből adódik. Ez különösen akkor járhat káros versenyhatásokkal, ha egymást kiegészítő (azonos vevők által vásárolt) áruk gyártói (forgalmazói) kerülnek egy vállalkozás csoportba. Ebben az esetben ugyanis, ha az egyik vállalkozás csoport valamely áru(k) piacán magas piaci részesedéssel rendelkezik, akkor az összefonódás következtében bővülő vállalkozás-csoport más áru(k) piacán képes lehet versenykorlátozó magatartás (pl. árukapcsolás) érvényesítésére.

  • 4.

   Konglomerátumhatásról akkor beszélünk, ha - jóllehet külön-külön vizsgálva egyetlen érintett piacon sem jön létre vagy erősödik meg gazdasági erőfölényes helyzet - összességében számottevően javul a vállalkozás csoport vagyoni, pénzügyi illetve jövedelmi helyzete, melyek a gazdasági erőfölény meghatározó tényezői (Tpvt. 22. § (2) bekezdés b.) pont), és alapot adhatnak versenyt korlátozó stratégiák (pl. piacrabló ár) alkalmazására.

 • 12)

  A Sigma-csoport világszerte (és ezen belül Magyarországon is kizárólag festékgyártással foglalkozik, amellyel azonos és ahhoz kapcsolódó tevékenységet sem végeznek az irányítást megszerző Bain-hoz kapcsolódó vállalkozások. Ezért az összefonódásnak (függetlenül a Sigma-csoport és ezen belül a Trilak magyarországi piaci helyzetétől) káros horizontális-, vertikális- és portfolió hatásai sem lehetnek. Káros konglomerátum hatás szintén nem valószínűsíthető, mert a Sigma-csoport az összefonódást megelőzően is egy jelentős nemzetközi vállalkozás-csoporthoz tartozott.

 • 13)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 14)

  A Versenytanács a 13) pontban foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 15)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerint kettőmillió forint, melyet a kérelmező előzetesen csak részben fizetett meg, ezért a Versenytanács kötelezte a fennmaradó összeg megfizetésére.

 • 16)

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 17)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2003. február 27.