Vj-13/2003/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Fúzió-Pharma Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a képviselt PharmaChom Kft. (Budapest) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Fúzió-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Rt. irányítást szerezzen a PharmaChom Kft. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A kérelmező Fúzió-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Rt. (a továbbiakban: Fúzió-Pharma) 2002. december 20-án üzletrész-átruházási szerződést kötött a Hungaropharma Gyógyszernagykereskedelmi Rt. (a továbbiakban: Hungaropharma) és a Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Rt. vállalkozásokkal a PharmaChom Kft. (a továbbiakban: PharmaChom) valamennyi üzletrészének megvásárlására.

 • 2)

  A Fúzió-Pharma az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2003. január 13-án kelt kérelmében a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 3)

  A vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a Fúzió-Pharma 2003. február 24-én teljesítette.

II.

Az összefonódás résztvevőinek piaci helyzete

 • 4)

  A Fúzió-Pharma gyógyszernagykereskedelemmel foglalkozó vállalkozás, mely 2001. évben 6,4 milliárd forint nettó árbevételt ért el. A Fúzió-Pharma Kft. egy fiókteleppel (Tata) rendelkezik, értékesítést elsősorban Észak-nyugat-, illetve Nyugat-Dunántúlon, valamint Budapesten lévő gyógyszertárak részére végez. A Fúzió-Pharma más vállalkozás felett nem rendelkezik irányítási joggal.

 • 5)

  A Fúzió-Pharma részvényeinek 99,8 százalékos tulajdonosa a "VITALITÁS"-ért Egészségügyi, Betegellátó és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Vitalitás), mely 2002. évig gazdasági tevékenységet nem végzett. A Vitalitás további vállalkozás felett nem rendelkezik irányítási joggal.

 • 6)

  A PharmaChom gyógyszernagykereskedelemmel foglalkozó vállalkozás, mely 2001. évben 12,2 milliárd forint nettó árbevételt ért el. A PharmaChom egy budapesti telephellyel és egy nyíregyházi fiókteleppel rendelkezik. Értékesítése a budapesti és nyíregyházi raktárak vonzáskörzetére koncentrálódik, de az ország teljes területére kiterjedően vannak vevői kapcsolatai. A PharmaChom más vállalkozás felett nem rendelkezik irányítási joggal.

 • 7)

  Jelenleg Magyarországon ötven vállalkozás rendelkezik gyógyszernagykereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel. Ezek közül azonban csak 14-15 tekinthető aktívnak. A magyarországi gyógyszernagykereskedelmi forgalom több, mint 80 százalékát két vállalkozáscsoport adja:

  • -

   a Hungaropharma és az általa irányított vállalkozások által alkotott Hungaropharma-csoport; valamint

  • -

   a Phoenix Pharma Gyógyszerkereskedelmi Rt. és a Bellis Gyógyszerkereskedelmi Rt. (a továbbiakban együtt: Phoenix-csoport).

 • 8)

  Az egyes vállalkozások, illetve vállalkozás-csoportok részesedését a - kérelmezett összefonódást megelőző (2002. évi) - magyarországi gyógyszernagykereskedelmi forgalomból a Táblázat mutatja be.

  Táblázat

  Az egyes vállalkozások (vállalkozás-csoportok) részesedése
  a 2002. évi magyarországi gyógyszernagykereskedelmi forgalomból

Vállalkozás

Részesedés (%)

Hungaropharma-csoport
ebből: PharmaChom

45
4

Phoenix-csoport

40

Humántrade Kft.

6

Fúzió-Pharma

2

Többi vállalkozás együtt

7

Összesen

100

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 9)

  A PharmaChom üzletrészeinek Fúzió-Pharma általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 10)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § értelmében: a Fúzió-Pharma, a PharmaChom és a Vitalitás) 2001. évi nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd, ezen belül az irányítás alá kerülő PharmaChom-é az ötszázmillió forintot, ezért a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a kérelmezett összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 11)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 12)

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján - egyezően a nemzetközi versenyjogi gyakorlattal - egy összefonódásnak az alábbi hatásai lehetnek a gazdasági erőfölényes helyzetre és általában is a gazdasági versenyre

  • 1.

   Horizontális hatás akkor következik be, ha van olyan érintett piac (áru és földrajzi piac kombináció), amelynek azonos - akár eladói, akár vevői - oldalán mindkét, az összefonódásban résztvevő vállalkozás-csoport jelen van. Ekkor az összefonódás miatt csökken az egymással versenyben álló vállalkozások száma, növekszik az összefonódás révén bővülő vállalkozás-csoport piaci részesedése miáltal egyedül vagy más vállalkozásokkal közösen gazdasági erőfölényes helyzetbe kerülhet vagy a meglévő gazdasági erőfölény erősödhet.

  • 2.

   Vertikális hatásról akkor beszélünk, ha van olyan érintett piac, amelyen az egyik vállalkozás-csoport eladóként, a másik vállalkozás-csoport pedig vevőként van (lehet) jelen, azaz a két vállalkozás csoport a termelési-értékesítési lánc egymást követő fázisaiban tevékenykedik. Ebben az esetben a köztük meglévő piaci kapcsolat vállalkozáscsoporton belülivé válik. Ez megteremti az érdekeltséget arra, hogy ha a vállalkozás-csoport az egyik érintett piacon erőfölényben van, akkor ezzel a másik piacon visszaéljen, és lehetősége is nyílik versenyt korlátozó magatartások megvalósítására (például szerződéskötéstől való indokolatlan elzárkózás, diszkrimináció).

  • 3.

   A portfolió hatás az összefonódás révén létrejövő vállalkozás-csoport által gyártott (forgalmazott) áruk körének bővüléséből adódik. Ez különösen akkor járhat káros versenyhatásokkal, ha egymást kiegészítő (azonos vevők által vásárolt) áruk gyártói (forgalmazói) kerülnek egy vállalkozás csoportba. Ebben az esetben ugyanis, ha az egyik vállalkozás csoport valamely áru(k) piacán magas piaci részesedéssel rendelkezik, akkor az összefonódás következtében bővülő vállalkozás-csoport más áru(k) piacán képes lehet versenykorlátozó magatartás (pl. árukapcsolás) érvényesítésére.

  • 4.

   Konglomerátumhatásról akkor beszélünk, ha - jóllehet külön-külön vizsgálva egyetlen érintett piacon sem jön létre vagy erősödik meg gazdasági erőfölényes helyzet - összességében számottevően javul a vállalkozás csoport vagyoni, pénzügyi illetve jövedelmi helyzete, melyek a gazdasági erőfölény meghatározó tényezői (Tpvt. 22. § (2) bekezdés b.) pont), és alapot adhatnak versenyt korlátozó stratégiák (pl. piacrabló ár) alkalmazására.

 • 13)

  Az összefonódással érintett vállalkozások közös tevékenysége a gyógyszernagykereskedelem. A Versenytanács kialakult gyakorlata (pl.: Vj-99/2002.) szerint az összefonódással érintett

  • -

   árupiacnak (Tpvt. 14. § (2) bekezdés) a gyógyszernagykereskedelmi tevékenység egésze;

  • -

   földrajzi piacnak (Tpvt. 14. § (3) bekezdés) pedig Magyarország egész területe tekinthető.

 • 14)

  A 13. pont szerinti érintett piacon az érintett vállalkozások együttes részesedése (a 8. pont Táblázata szerint: 6 százalék) alapján az összefonódásnak horizontális összefüggésben nem valószínűsíthetők káros versenyhatásai. Megjegyzi a Versenytanács, hogy az összefonódás révén - következőleg abból, hogy a PharmaChom jelenleg a Hungaropharma irányítása alá tartozik - a piaci koncentráció nemzetközi gyakorlatban alkalmazott mérőszáma, a Hirschmann-Herfindhal (HH) index (mely az érintett piacon jelen lévő vállalkozás-csoportok piaci részesedései négyzetének az összege) még csökken is az alábbiak szerint:

  (45 - 4) 2 + (2 + 4) 2 - (45 2 + 2 2 ) = - 312

 • 15)

  Az érintett vállalkozások tevékenységére tekintettel az összefonódásnak vertikális- és portfolió hatásai nem lehetnek, továbbá az érintett vállalkozások piaci részesedése alapján káros konglomerátum hatás sem valószínűsíthető

 • 16)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 17)

  A Versenytanács a 13-15) pontban foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 18)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 19)

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 20)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2003. április 4.