Vj-16/2003/20

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Axelero Internet Szolgáltató Rt. kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként résztvett az Alba Internet Adatbank és Informatikai Kft. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy az Axelero Internet Szolgáltató Rt. irányítást szerezzen az Alba Internet Adatbank és Informatikai Kft. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  Az Axelero Internet Szolgáltató Rt. (a továbbiakban: Axelero) 2002. december 27-én üzletrész adásvételi szerződést kötött az Alba Internet Adatbank és Informatikai Kft. (a továbbiakban: Alba Kft.) üzletrészei száz százalékának megvásárlására az Alba Kft. magánszemély tulajdonosaival.

 • 2)

  A kérelmező Axelero 2003. január 27-én kelt kérelmében az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 3)

  A Gazdasági Versenyhivatal az elintézési határidőt a Tpvt. 63. § (6) bekezdése alapján hatvan nappal meghosszabbította.

II.

Az összefonódás résztvevőinek piaci helyzete

A MATÁV-csoport

 • 4)

  Az Axelero internetszolgáltatást és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt lakossági, vállalati és kormányzati ügyfelek részére országosan. Internet szolgáltatásai az alábbiak szerint csoportosíthatók:

  • -

   analóg vagy ISDN telefonvonalon keresztül történő keskenysávú (modemes vagy dial up),

  • -

   aszimmetrikus digitális előfizetői vonalon keresztül történő szélessávú (ADSL),

  • -

   kábeltévé hálózaton keresztül történő szélessávú (KTV),

  • -

   magas szintű garantált minőséget nyújtó szinkron bérelt vonalon keresztül történő (bérelt vonal).

 • 5)

  Az Axelero részvényeinek száz százalékos tulajdonosa a MATÁV Rt.

 • 6)

  A MATÁV Rt. és az általa közvetlenül vagy (más vállalkozásokon keresztül) közvetve irányított vállalkozások által alkotott vállalkozás-csoport (a továbbiakban: MATÁV-csoport)a távközlési piac minden szegmesében jelen van. A helyi, belföldi távolsági és nemzetközi vezetékes távbeszélő szolgáltatások nyújtásán kívül a csoporthoz tartozó Westel Mobil Távközlési Rt.-n keresztül Magyarország piacvezető mobiltávközlési szolgáltatója, az Axeleron keresztül pedig az internet szolgáltatási piac meghatározó szereplője. Ezen túlmenően a MATÁV csoporthoz tartozó további vállalkozások béreltvonali-, adatátviteli-, kábeltelevíziós- (MATÁVkábelTV Kft.) és vagyonbiztonsági szolgáltatásokat nyújtanak, valamint a csoport foglalkozik távközlési berendezések értékesítésével és bérbeadásával is. A MATÁV-csoport 2001. évi nettó árbevétele - a csoporton belüli forgalom nélkül - 548,6 milliárd forint volt.

 • 7)

  A MATÁV-csoporton belül az Axelero közvetlen irányítása alá tartozik:

  • -

   a Marketline Rt., mely elektronikus piacteret működtet,

  • -

   a ROMbrandt Multimedia Kft. az idegenforgalmi információk elektronikus megjelenésével kapcsolatos alkalmazásfejlesztést és adatgyűjtést végez, az idegenforgalmi tartalmú Travelport.hu weboldal fejlesztője és üzemeltetője,

  • -

   a szegedi székhelyű Axelero-Tiszanet Rt. teljeskörű internet szolgáltatást nyújt lakossági és vállalti ügyfeleknek országosan, de főleg Békés és Csongrád megyében, valamint Budapesten.

Az Alba Kft.

 • 8)

  Az Alba Kft. székesfehérvári központú lakossági és üzleti/intézményi ügyfelekkel egyaránt rendelkező Internet szolgáltató, mely a KTV-Internet kivételével teljeskörű Internet szolgáltatást nyújt. Ügyfeleinek nagyobb része Fejér megyében található, de az általa nyújtott szolgáltatásokkal az ország egész területén megjelenhet, és vannak is ügyfelei Fejér megyén kívül.

 • 9)

  Az Alba Kft. a dial-up és a béreltvonali szolgáltatásokat a GTS-Datanet infrastruktúrájára alapozva, annak viszonteladójaként nyújtja, az ADSL szolgáltatás esetében pedig a TVNet Kft. viszonteladója.

 • 10)

  Az Alba Kft. 2001. évben 163 millió forint nettó árbevételt ért el.

Az Internet hozzáférési piac

 • 11)

  A végfogyasztónak nyújtott (kiskereskedelmi) Internet hozzáférési piac jellegzetessége, hogy a szolgáltatáshoz szükséges az előfizetőt elérő távközlési hálózat, amely túlnyomó részben a MATÁV-csoport tulajdonában van.

 • 12)

  A magyar piacon számos Internet szolgáltató tevékenykedik. A piac legnagyobb szereplője - az Axelero és az Axelero-Tiszanet Rt. révén - a MATÁV-csoport. Részesedése az országos forgalomból mintegy 40 százalékos, amelyen belül a lakosság részére nyújtott Internet szolgáltatásból ennél némileg alacsonyabb, az üzleti felhasználók (vállalkozások, intézmények) esetében pedig valamivel magasabb a részesedése. Az Alba Rt. részesedése az országos forgalomból nem éri el az egy százalékot, ezen belül egy százalékot meghaladó, de öt százalékot el nem érő részesedése kizárólag az üzleti felhasználók részére bérelt vonalon nyújtott szolgáltatás tekintetében van, amely esetében viszont a MATÁV-csoport részesedése nem éri el a 20 százalékot.

 • 13)

  A MATÁV-csoport legfőbb versenytársai a kiskereskedelmi Internet hozzáférési szolgáltatás piacán a GTS-Datanet és a PSINet/Elender egyaránt 10 százalék körüli mértékben részesedik az országos forgalomból, míg a Vivendi részesedése valamivel meghaladja az 5 százalékot. Emellett több 1-2 százalék közötti részesedésű vállalkozás is jelen van a piacon (Inter.net, Enternet, UPC-Chello, Externet, Pantel/Euroweb, TVNet).

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 14)

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódása jön létre, ha a vállalkozás az üzletrészek többségének megvásárlásával irányítást szerez egy tőle független vállalkozás felett.

 • 15)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján: a MATÁV-csoport tagjai és az Alba Kft. 2001. évi - a Tpvt. 27. § (1) és (2) bekezdés szerint számított - együttes nettó árbevétele (548,8 milliárd forint) meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő Alba Kft-é (163 millió forint) ugyan nem érte el az ötszázmillió forintot, azonban a MATÁV-csoport a 2002. december 27.-ét megelőző kétéves időszakban már ötszázmillió forintot meghaladó összefonódást valósított meg, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 16)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 17)

  A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint az összefonódás horizontális-, verti-kális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja (lásd pl.: Vj-13/2003.).

 • 18)

  A MATÁV-csoport és az Alba Kft. közös tevékenysége a kiskereskedelmi Internet hozzáférési szolgáltatás és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások.

 • 19)

  Ezen szolgáltatások esetében a Versenytanács érintett földrajzi piacnak (Tpvt. 14. § (3) bekezdés) Magyarország egész területét tekintette, figyelemmel arra, hogy a szolgáltatók többsége - így az összefonódásban résztvevő vállalkozások is - országosan végzi tevékenységét, de legalábbis minden különösebb nehézség nélkül módja lenne arra.

 • 20)

  A Versenytanács az érintett árupiac(ok) pontos meghatározását (a kiskereskedelmi Internet szolgáltatáson belüli esetlegesen elkülöníthető árupiacok elhatárolását) szükségtelennek tartotta, mert az Alba Kft. részesedése - az üzleti felhasználóknak nyújtott béreltvonali szolgáltatás kivételével - olyan minimális (1 százalék alatti), ami érdemben nem befolyásolhatja a MATÁV-csoport piaci helyzetét, az említett kivétel esetében pedig (ahol az Alba Kft. részesedése nem elhanyagolhatóan alacsony, de kevesebb, mint 5 százalék), a MATÁV-csoport részesedése nem éri el a 20 százalékot.

 • 21)

  Az előzőekre tekintettel az összefonódásnak horizontális összefüggésben nem valószínűsíthetők káros versenyhatásai.

 • 22)

  Az egyéb versenyhatások közül:

  • -

   portfolió hatással nem kell számolnia, hiszen a MATÁV-csoport a kiskereskedelmi Internet szolgáltatás minden szegmensében az összefonódást megelőzően is jelen van a piacon,

  • -

   a MATÁV-csoportnak a távközlési infrastruktúrában betöltött szerepe, illetve tőkeereje alapján az összefonódásnak ugyan vertikális és konglomerátum hatása, ezek azonban nyilvánvalóan nem vetnek fel versenyaggályokat, figyelemmel az Alba Kft. alacsony piaci részesedésére.

 • 23)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 24)

  A Versenytanács a 20-22) pontban foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 (az elintézési határidő meghosszabbítása esetén: 105) napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 25)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 26)

  Az ügyfelek (az Axelero és az Alba Kft.) képviselőjük útján kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 27)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2003. május 7.