Vj-7/2003/24

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a TV Products Kft. (Győr-Nagybajcs) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal (továbbiakban GVH) észlelte, hogy a TV Products Kereskedelmi Kft. 2002. év eleje óta rendszeresen jelentet meg reklámokat hetilapokban és magazinokban azok hátlapján, valamint napilapok mellékleteként behúzva. A Versenytanács előzetes álláspontja szerint a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tv. (Tpvt.) 8. §-ába ütköző fogyasztók megtévesztésére alkalmas az, hogy:

 • -

  az újságokban az AB Tonic fogyasztó övet, Air Bed ágyat, gőztisztítót, elektronikus szőrtelenítő készletet, a Titán szerszámkészletet, a wok készletet és Titanium Pro késkészletet a TV-ből ismert emblémával hirdeti, ugyanakkor ezeket a termékeket soha nem hirdette a televízióban;

 • -

  AB Tonic és Halogén fűtőtest termékeire indokolatlanul felsőfokú árujelzőt alkalmaz;

 • -

  megalapozatlanul garantálja a legalacsonyabb árakat Magyarországon.

II.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. E törvény alkalmazásában fogyasztó: a megrendelő, a vevő, a felhasználó. A (2) bekezdés értelmében a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha

 • a)

  az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak;

 • b)

  elhallgatják azt, hogy az áru nem felel meg a jogszabályi előírásoknak vagy az áruval szemben támasztott szokásos követelményeknek, továbbá, hogy annak felhasználása a szokásostól lényegesen eltérő feltételek megvalósítását igényli;

 • c)

  az áru értékesítésével, forgalmazásával összefüggő, a fogyasztó döntését befolyásoló körülményekről - így különösen a forgalmazási módról, a fizetési feltételekről, a kapcsolódó ajándékokról, az engedményekről, a nyerési esélyről - megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak;

 • d)

  különösen előnyös vásárlás hamis látszatát keltik.

A Versenytanács előzetes álláspontja szerint eljárás alá vont a "TV-ből ismert" szlogen alkalmazásával megsértette a Tpvt. 8.§. (2) a.) bekezdését, mert az általa forgalmazott termékek nem lehettek ismertek a fogyasztó számára a televízióból, illetve csak a szlovák nyelvű televízióból a fogyasztók egy igen szűk rétege számára, így az áru származása, eredete tekintetében megtévesztő tájékoztatást adott. A megtévesztő információ miatt a fogyasztó eljárás alá vont áruját összetévesztette más konkurensével, akik más származási helyről hozták hazánkba az igen hasonló árukat.

Eljárás alá vont a törvénysértés vélelmének észlelésekor a kifogásolt szlogent az nevezett termékek esetében levette hirdetéseiről. 2003. január közepétől hirdetéseiben nem szerepel a kifogásolt szlogen.

Ezen túlmenően, az általa forgalmazott árukra megtévesztő felsőfokú árujelzőket alkalmazott, illetve a harmadik tényállás esetében azok árára vonatkozóan közölt a valóságnak nem megfelelő információt.

A felsőfokú árujelzők alkalmazása azt a képzetet kelti a fogyasztóban, hogy valóban a legkorszerűbb és leghatékonyabb edzőgépet vásárolhatja meg, a házhozszállítás és időkímélés előnyeivel együtt. Ugyanakkor megállapítható, hogy a terméknek a valóságban számtalan alternatívája létezik, amely személyenként más és más hatással van a fogyasztóra, illetve alkalmazóra. Sok-sok sikertelen próbálkozás után egy felsőfokú árujelzőkkel hirdetett termék - különösen ha az nagyobb időráfordítás és fizikai erőkifejtés nélküli eredményt ígér rövid időn belül - megtéveszti a fogyasztókat a termék tényleges hasznossága tekintetében.

Megállapítható volt, hogy a legolcsóbb árakra vonatkozó garancia szlogen sem felel meg a valóságnak. A hirdetés kijelentése általános, a legalacsonyabb árakat nem szűkíti a csomagküldő szolgálatok áraira, ugyanakkor figyelőszolgálata csak a csomagküldők figyelésére terjed ki. A Gazdasági Versenyhivatal immár több mint 12 éves jogalkalmazási gyakorlata alapján a felsőfokú jelző alkalmazása egy hirdetésben, vonatkozzon az áru bármely lényeges tulajdonságára, akkor állja meg a helyét, vagyis csak akkor felel meg a valóságnak és mentesül a törvénysértés megállapítása alól, ha az minden időpillanatban és minden érintett termékre is igaz.

III.

A Tpvt. 75.§-ának (1) bekezdése szerint az eljáró versenytanács a hivatalból indult eljárás szünetelését rendelheti el, ha a vizsgált magatartás a verseny szabadságát vagy tisztaságát csekély fokban veszélyezteti, és az eljárás alá vont ügyfél vállalja, hogy a) tartózkodik e magatartás folytatásától, valamint b) kárveszély esetén megteszi a kár megelőzéséhez szükséges intézkedéseket vagy megfelelő intézkedéseket tesz a már bekövetkezett jogsértés orvoslása érdekében. A (2) bekezdés leszögezi, hogy az eljárás szünetelésének időtartamát az eljáró versenytanács határozza meg, az azonban nem haladhatja meg a hat hónapot.

A Versenytanács szerint a vizsgálat tárgyává tett reklámszlogen alkalmas ugyan a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására, ez. azonban csak igen korlátozott, mivel eljárás alá vont piaci súlya saját becslése alapján 5 % a magyarországi csomagküldő piacon..

A Versenytanács által tartott tárgyaláson az eljárás alá vont előadta, hogy nem ellenzi és egyetért azzal, hogy kialakuló üzletpolitikájában nem szerencsés olykor nehezen igazolható a felsőfokú jelzők használata. Ezért vállalja, hogy három hónapon belül szükséges változtatásokat nemcsak jelen eljárásban érintett termékek esetében, hanem egész marketing gyakorlatában módosítja.

A jogsértő magatartás versenyre gyakorolt hatásának csekély voltára, valamint részbeni önkéntes jogkövető magatartására figyelemmel a Versenytanács az eljárás három hónapra történő szüneteltetéséről határozott.

A szünetelés időtartama alatt az eljárás alá vont az utóvizsgálat megállapítása szerint eleget tett vállalásának, ezért a Versenytanács a Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megszüntette.

Az utóvizsgálat során feltárásra került, hogy az eljárás alá vont újabb termékek esetén ismételten felsőfokú jelzőket alkalmazott, úgy mint "legmodernebb kivitelezés", "legmodernebb anyagok". A Versenytanács megjegyzi, hogy e reklámszlogenek jelen eljárásnak nem képezték tárgyát, így ezek nem akadályozzák meg az eljárás megszüntetését, viszont változatlan formában való alkalmazásuk esetében újabb versenyfelügyeleti eljárásra is sor kerülhet.

A Versenytanács határozatát a Tpvt. 74.§-a második mondatának figyelembevételével tárgyaláson kívül hozta meg.

A Versenytanács az eljárást a Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontja értelmében szüntette meg. Minthogy ezen határozat a Tpvt. szerint nem szerepel az érdemi határozatok között, ellene a versenytörvény alapján jogorvoslatnak nincs helye.

Budapest, 2003. október 22.