Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-13/2006/08

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Hyundai Autó Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést

A versenytanács az eljárás alá vont vállalkozás ellen folyó versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzéssel szemben a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Indoklás

I.

Az eljárás megindítása

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) 2006. január 23-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Hyundai Autó Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) ellen annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont a 2005. március 1. után közzétett azon tájékoztatásával, mely szerint a Hyundai Autó Hungary Kft. (a továbbiakban HAH) és a vele szerződéses kapcsolatban álló vállalkozások jogosultak, vagy kizárólagosan jogosultak garanciális javítások elvégzésére, megsértette-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló - többször módosított - 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) III. fejezetének rendelkezéseit.

II.

Az eljárás alá vont

 • 2.

  A társaság fő tevékenysége gépjármű-forgalmazás és javítás. 1996-ban alakult Ketskés és Társa Kft. néven, 1998-ban nevét Hyundai Autó Hungary Kft-re változtatta. Márkakereskedői hálózatot épített ki, és 2001. január 1-től 2004. november 1-ig a gyártótól (HMC) kapott kizárólagos forgalmazási joggal értékesítette és szervizelte a Magyarországra importált Hyundai márkájú gépjárműveket. 2004. november 1-i hatállyal a HMC megszűntette a HAH szerződését arra való hivatkozással, hogy Magyarország uniós csatlakozása miatt az 1400/2002 EK csoportmentességi rendelet hatályba lépésével HMC átszervezi az értékesítési rendszerét, s HMH néven saját leányvállalatot hoz létre Magyarországon a HAH által eddig szerződéses kapcsolat alapján végzett feladatok ellátására. A HMH 2004. november 3-án közölte a HAH által kiépített márkahálózat tagjaival azt a tényt, hogy a HAH vezérképviseleti joga, ezzel együtt a tagok hivatalos márkakereskedői és szervizjogosultsága is megszűnt. Egyben azt is közölte, hogy a fogyasztók folyamatos szervizelési igényének kielégítése érdekében a hálózati tagok jogosultságát meghosszabbítja 2005. január végéig a garanciális javítások tekintetében és ehhez biztosítja a Hyundai alkatrészekkel való ellátásukat. Kifejezte azon szándékát is, hogy a fenti határidő lejárta után a hálózati tagok többségével új szerződést fog kötni. 2004. november 1-én ún. átmeneti szerződéses ajánlatot küldött a HMH ügyvezető igazgatója a HAH hálózat tagjainak, és azokkal akik a megkereső levélben foglalt feltételeket elfogadták, az elvégzendő tevékenységet bejelölték, s a levelet aláírták, létrejött a szerződés. A tényleges márkakereskedői szerződések megkötésére 2005. március 1-től került sor. A HMH nem mindegyik átmeneti szerződést aláírt féllel kötött végleges márkakereskedői/szerviz szerződést. Az eljárás alá vont a 2005. március 1-jét követő időszakban is maradéktalanul ellátta a nála ilyen igénnyel jelentkező fogyasztók számára a garanciális szerviztevékenységet márkaszerviz hálózatán keresztül.

III.

A vizsgált magatartás

 • 3.

  Az eljárás alá vont négy reklámfilmben hirdette tevékenységét 2005. március 1-től az eljárás megindulásának napjáig. Ezekben a még tulajdonában levő új Hyundai személygépkocsikat reklámozza. A reklámfilm az eljárás alá vontat mint gyártótól független márkakereskedőt nevesíti. A gépkocsikra a reklámüzenetben az eljárás alá vont 3+2 év garanciát vállal. A 3 év jótállás és 2 év szavatosság teljesítését az eljárás alá vont ahhoz a feltételhez köti, hogy a gépkocsi tulajdonosa csak a HAH-val szerződéses partneri kapcsolatban levő szervizekben érvényesítheti jogosultságát.

 • 4.

  Az eljárás alá vont által a vizsgálat által érintett időszakban használt szórólapok új gépjárműveket népszerűsítenek, és nem tartalmaznak arra vonatkozóan információt, hogy a már megvásárolt gépjárművekre a tulajdonos hol érvényesítheti jótállását. A szórólapok is az eljárás alá vontat mint gyártótól független márkakereskedőt nevesítik.

IV.

A vizsgálati jelentés

 • 5.

  A GVH Fogyasztóvédelmi Irodájának vizsgálói vizsgálati jelentésükben megállapították, hogy az eljárás alá vont az eljárással érintett időszakban, tehát 2005. március 1-től az eljárás indulásáig nem tett közzé olyan marketing kommunikációt, amely alkalmas lett volna a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására, s megsértette volna a Tpvt. III. fejezetében foglaltakat. A hirdetésben szereplő tájékoztatás célját szolgáló kifejezések a fogyasztó számára a Tpvt. 9.§-ában foglaltakat figyelembe véve értelmezhetőek, s a reklámüzenetekben szereplő, garancia nyújtására tett ígéreteit a jogszabályoknak és érvényben levő fogyasztókkal kötött szerződéseinek megfelelően teljesítette, s a jó kereskedő gondosságával a továbbiakban is mindent megtesz annak érdekében, hogy erre a továbbiakban is képes legyen.

 • 6.

  A fentiekre való tekintettel a vizsgálók jogsértés hiányában indítványozták az eljárás megszüntetését.

V.

Az eljárás alá vont védekezése

 • 7.

  Az eljárás alá vont álláspontja szerint az eljárással érintett időszakban megfelelően tájékoztatta a potenciális fogyasztókat és a személygépkocsikkal garanciális szerviz igénybevételére jogosultakat arról, hogy a garanciát milyen feltételekkel vehetik igénybe. A reklámokban és a vásárlással egy időben átadott szervizkönyvekben vállalt kötelezettségeinek az eljárás alá vont nyilatkozata szerint maradéktalanul eleget tett.

 • 8.

  A gyártótól független márkakereskedő megjelölés véleménye szerint megfelelően informálta a fogyasztókat arról, hogy a forgalmazó nincs szerződéses kapcsolatban a gyártóval.

 • 9.

  Fentiek alapján kérte az eljárás megszüntetését jogsértés hiányában.

VI.

Jogi háttér

 • 10.

  Tpvt. 8. § (1) bekezdése szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. Ugyanezen cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak; valamint d) pontja szerint különösen előnyös vásárlás hamis látszatát keltik.

 • 11.

  Tpvt. 9. §-a szerint a használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.

 • 12.

  A Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) szerint az eljáró versenytanács megszünteti a versenyfelügyeleti eljárást, ha a vizsgálat során beszerzett bizonyítékok alapján nem állapítható meg törvénysértés és az eljárás folytatásától sem várható eredmény.

VII.

A versenytanács döntése

 • 13.

  A versenytanács a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) szerint az eljárás alá vonttal szemben megszünteti a versenyfelügyeleti eljárást, mert a vizsgálat során beszerzett bizonyítékok alapján nem állapítható meg törvénysértés és az eljárás folytatásától sem várható eredmény.

 • 14.

  A Tpvt. 8.§ (2) bekezdés a.) pontjának megsértése abban az esetben lenne megállapítható, ha az eljárás alá vont által publikált marketing kommunikációk állítása valótlan lett volna, vagy abban valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítottak volna, illetve ha az abban foglalt tájékoztatás és kifejezések a Tpvt. 9. §-a értelmében a fogyasztó számára megtévesztőek lettek volna valamely, a fogyasztó döntését befolyásoló lényeges elem vonatkozásában, vagy félreérthetőek, s ez tisztességtelenül befolyásolta volna a fogyasztói döntéseket.

 • 15.

  A reklámüzenetek elemzéséből megállapítható, hogy a fogyasztó számára a Tpvt. 9. §-ában foglaltakra figyelemmel egyértelmű az az információ, hogy a hirdető cég gyártótól független márkakereskedés. A fogyasztó szempontjából közömbös, hogy a bejelentett magát miként nevezi, a fogyasztó számára a lényeg az, hogy a bejelentett az általa ajánlott szolgáltatást az ajánlottal megegyező feltételek mellett ténylegesen teljesítse.

 • 16.

  Az eljárás alá vont az általa értékesített gépjárművekre a garanciális szerviztevékenységet márkaszerviz hálózatán keresztül a nála ilyen igénnyel jelentkező fogyasztók számára maradéktalanul ellátta, amit számlákkal is igazolt. A garanciális tevékenységet gyári új vagy gyárilag jóváhagyott alkatrészekkel végzi. A gyártóval, illetve európai képviselőjével fennálló szerződéses kapcsolat vitatottsága nem változtatta meg gyakorlati tevékenységét, és maradéktalanul ellátja a fogyasztók felé szerződéses kötelezettségeit, tehát a vállaltak szerint változatlan minőségben, bár szűkebb márkakereskedői hálózattal, de ellátja mind a 3 éves jótállást, mind a cége által a gyári garancián felül vállalt + két éves garanciát.

VIII.

Egyéb kérdések

 • 17.

  A Tpvt. 74. § (2) bekezdése szerint az eljáró versenytanács a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetekben az eljárást tárgyaláson kívül végzéssel megszünteti.

 • 18.

  A versenytanács végzése elleni jogorvoslatot a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja és 82. §-a biztosítja az eljárás alá vont és azok számára, akikre nézve a jelen végzés rendelkezést tartalmaz.

 • 19.

  A Tpvt. 72. § (4) bekezdése szerint versenyfelügyeleti eljárást megszüntető végzést a bejelentővel is közölni kell.

Budapest, 2006. március 30.