Nyomtatható verzió PDF formátumban

VJ-15/2006/37.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a TvNetwork Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozással szemben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tárgyában indult eljárás során, tárgyaláson kívül, meghozta az alábbi

végzését

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A végzés ellen az eljárás alá vont vállalkozás a kézbesítéstől számított nyolc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó jogorvoslati kérelemmel élhet.

I.
A vizsgálat indítása és tárgya

 • 1)

  A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 67. § (1) bekezdése, illetve 70. § (1) bekezdése alapján 2006. január 24-én versenyfelügyeleti eljárást indított a TvNetwork Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. - vizsgálat indulásakor érvényes cégnevén: TvNetwork Telekommunikációs Szolgáltató Rt. - ellen, mert lakossági bejelentésből észlelte, hogy a szolgáltatási területein 2006. évben végrehajtott díjemelésekkel, programcsomag változtatásokkal, valamint általános szerződési feltételeinek egyes rendelkezéseivel valószínűsíthetően megsértette a Tpvt. 21. §-a által megfogalmazott gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmát.

II.
Az eljárás alá vont vállalkozás

 • 2)

  A TvNetwork Telekommunikációs Szolgáltató Rt., majd Nyrt. (a továbbiakban: TvNetwork) 2000 októberében alakult. Alaptőkéje jelenleg több mint 1,5 milliárd forint. A TvNetwork a 2002. év végén lépett a kábeltelevíziós piacra, jelenleg több mint 20 településen nyújt kábeltévé szolgáltatást, köztük Budapesten, Szegeden és Százhalombattán. 2004 augusztusában indította el ADSL szolgáltatását a Magyar Telekom hálózatán keresztül és Magyarországon elsők között lépett piacra IP-alapú távbeszélő szolgáltatásával. A cég a szélessávú Internet szolgáltatók közül saját becslése alapján az 5., míg kábelszolgáltatóként a 10. legnagyobb vállalkozás.

 • 3)

  A TvNetwork kábeltelevíziós szolgáltatásának kb. 27 ezer előfizetője van. Ebből mintegy 9 ezer előfizető Budapesten (kb. 33%), további 4300 (kb. 16%) az Antenna Hungária AntennaDigital szolgáltatásával szintén lefedett Budakeszi és Törökbálint szolgáltatási területeken található. Az eljárás alá vont kábeltelevíziós előfizetői táborának fennmaradó része, amely az összes előfizető valamivel több mint felét (50,7%) jelenti, 17 - köztük párhuzamos vezetékes műsorelosztó szolgáltató által is lefedett - vidéki szolgáltatási terület között oszlik meg.

III.
A vizsgált magatartás

 • 4)

  A TvNetwork 2006. január 1-i hatállyal - Szentes [1] kivételével - valamennyi szolgáltatási területre kiterjedően, jelentős programcsomag-módosítást és áremelést hajtott végre. Kisebb változtatások történtek a csatornakiosztásban is Lakitelek, Kecel, Tiszakécske és Tompa szolgáltatási területek esetében, ahol a Mini csomag beépült az Alap programcsomagba, így ezeken a rendszereken 2006-ban egyetlen csomag érhető el. A változtatás Lakitelken 39, Kecelen 43, Tiszakécskén 414, míg az eljárás alá vont tompai szolgáltatási területén 91 előfizetőt érintett.

 • 5)

  Az eljárás alá vont a programcsomagok összetételének változtatását megelőzően előfizetői körében telefonos igényfelmérést végzett, melynek során 550 előfizetőt keresett meg. A felmérés a megkérdezett előfizetők szolgáltatás árával kapcsolatos általános elégedettségét, továbbá meghatározott műsorok programválasztékba történő felvételével [2] , illetve kivételével [3] kapcsolatos álláspontját vizsgálta meg, az egyes választási lehetőségek költségvonzatainak a jelzése nélkül.

 • 6)

  Jelen versenyfelügyeleti eljárásban a fentieken túlmenően a vizsgálat tárgyát képezték az eljárás alá vont hatályban lévő egyes Általános Szerződési Feltételeinek egyes rendelkezései, különösen az eljárás alá vont által alkalmazott felszólító levelek bruttó 750 forintos díja is. A hatályban lévő ÁSZF rendelkezései szerint az előfizető köteles megtéríteni a szolgáltató postai és adminisztrációs költségeit, amely a díjfizetési kötelezettségnek az elmulasztása miatt, a fizetési felszólítás kiküldésével kapcsolatban merül fel, a tartozással egyidejűleg megtéríteni.

IV.
A releváns tényállás

 • 7)

  Az érintett termékpiac elemzése során - a kielégítendő fogyasztói igény szempontjából - potenciális helyettesítő termékként a televíziós műsorjelek továbbításának vizsgált időszakban lehetséges különböző műszaki megoldásait - úgymint földfelszíni, műholdas, vezetékes analóg, illetőleg digitális műsorszórást/elosztást - volt figyelembe vehető. A vizsgálat - a GVH Versenytanácsának Vj-98/2005. számú ügyben kifejtett álláspontját alapul véve - nem terjedt ki az EMKTV Kft. 2006. február 21-én indított, digitális műholdas technológiával nyújtott DigiTV szolgáltatására, továbbá a Magyar Telekom csoport által - 2006 nagy részében még tesztelés alatt álló szélessávú Internet segítségével - nyújtott audiovizuális tartalomszolgáltatásra (a továbbiakban: IPTV), tekintettel arra, hogy 2006. évi díjemelés előkészítésekor (kb. 2005. október-november, illetve végrehajtásakor (2006. január) a konkrét szolgáltatási feltételek és díjak még nem voltak ismeretesek [4] , ami által azok vélhetően az eljárás alá vont magatartására sem lehetettek érdemi befolyással.

 • 8)

  Eljárás alá vont által elosztott műsorok közül az m1, a tv2, az RTL Klub magyar nyelvű program földi sugárzású, amelyek az adó vételi körzetében, így eljárás alá vont szolgáltatási területein, tető-, ill. - kivételesen jó terjedési viszonyok esetén - szobaantennával is foghatók. A másik két magyar nyelvű közszolgálati adó, melyeket az eljárás alá vont valamennyi programcsomagja tartalmaz, azonban műholdas terjesztésű, így annak vétele ilyen formában nem lehetséges.A szobaantenna egyszeri beruházási költsége maximum 10.000 Ft, a tetőantennáé - a szereléssel együtt - szintén tízezres nagyságrendű.

 • 9)

  Magyarországon a legelterjedtebb műholdas megoldások a HotBird (13° Kelet), az Astra (19,2° Kelet), illetve az Amos1 (4° Nyugat) műholdak egyikének vagy kombinációjának vételére alkalmas eszközöket foglalják magukban. Minden műholdvevő ún. tükörből (parabola antenna), vevőfej(ek)ből és beltéri egység(ek)ből áll. (A vevőfej, ill. a beltéri egység - attól függően, hogy analóg vagy digitális sugárzású adásokat kívánunk fogni - lehet analóg, ill. digitális.) Ha mindegyik egységből csak egy van, akkor az egység csak egy műhold vételére alkalmas. Egy analóg műholdvevő egység ára - általánosan - kevesebb, mint 20.000 Ft, a digitálisé minimum 20-30.000 Ft. Ha egy műholdról mind az analóg, mind a digitális sugárzású adókat fogni kívánjuk, akkor két beltéri egység (analóg és digitális is) szükséges. Műholdvevő esetén a rácsatlakoztatott televíziókon csak ugyanaz a csatorna vehető. A két műhold vételére is alkalmas rendszer két vevőfejet tartalmaz. A már említett műholdak közül csak az Astra és a HotBird vételére alkalmas vevőfejet lehet egy tükörbe építeni, mert ezek viszonylag közel vannak egymáshoz. A kétfejes rendszer 5-10.000 Ft-tal drágább az egyfejesnél. Az Amos1 vétele önálló tükörrel és vevőfejjel lehetséges; e három egység egy beltéri egységgel csatlakoztatható a vevőkészülékhez, azonban a vevőkészülékeken itt is csak ugyanaz a program nézhető. Ha a televíziónként különböző program nézhetőségének igénye felmerül, az mindegyik esetben egy-egy külön beltéri egység alkalmazását vonja maga után. A szerelési díj - a szükséges szerelvényekkel együtt - min. 15.000 Ft.

 • 10)

  A fentebb jelölt egy-, ill. kétfejes alaprendszereken kívül - a különleges igények kielégítésére - számtalan egyedi megoldás tervezhető és telepíthető, azonban ezek költségei, árai igen magasak lehetnek. Az Astra műhold(ak)ról elsősorban német nyelvű adásokat sugároznak, de szép számmal találhatók itt más nyelven fogható programok is, pl. olasz, francia stb. Ezen a műholdon található - kódolt formában - a UPC Direct csomag, illetve rádió-adások is vehetők. Ezek a programok csak digitális beltéri egységgel nézhetők. A HotBird műhold(ak)on számos olasz, angol, arab, lengyel, spanyol, stb. nyelvű adás elérhető. A Duna TV, valamint annak Autonómia TV elnevezéssel indított tematikus adása is erről a műholdról vehető, mind analóg, mind digitális formában. Itt szintén rengeteg rádió-adás szerepel. Az Amos1-ről számos magyar tv-adás fogható, döntő többségük azonban kódolt formában. A programok szintén csak digitális beltéri egységgel nézhetők.

 • 11)

  Telekhatáron belül kisközösségek létrehozhatnak saját maguk számára tetőantennáról, ill. műholdvevőről működő rendszert, azonban ez - az igénybe vevők számától függően - akár milliós nagyságrendű beruházás is lehet. A karbantartás, javítás költségei a tetőantenna, az egyedi műholdvevő és a kisközösségi rendszer esetében a fogyasztót terhelik, hiszen az igénybe vevő(k) a tulajdonos(ok), nincs külső szolgáltató.

 • 12)

  A UPC Direct szolgáltatás digitális műholdas vételi lehetőséget kínál az előfizetőknek kiváló digitális minőségben, számos - a kábeltelevíziós szolgáltatás révén nem elérhető - kiegészítő, értéknövelt szolgáltatással (pl.: -Elektronikus Műsorfüzet-, Dolby Sorround, hozzáférés korlátozhatósága, programozhatóság, nyelv kiválasztása, stb.) párosulva. Az árak - a szolgáltatás színvonalához igazodóan - 2006 januárjában magasabbak voltak az általánosan megszokott kábeltelevíziós előfizetési díjaknál, és ehhez még viszonylag magas egyszeri belépési költségek is társultak (csatlakozási díj: 8.000 Ft, beltéri egység letéti díj: 20.000 Ft, szerelési díj: 13.500 Ft, kültéri egység díja 4.500 Ft - ez utóbbi egyéb forrásból is beszerezhető). A belépési költségeket azonban a csatlakozó fogyasztóknak nem mindig kell megfizetnie; a cég ugyanis folyamatos akciókkal igyekszik növelni a penetrációt. 2005-ben a szolgáltató az alábbi akciókat biztosította az új előfizetők részére. 2005. január 1-től február 28-ig az új belépőknek nem kellett megfizetniük a kültéri egység díját és a letét díjat, a szerelési díjat késleltetve részletekben is be lehetett fizetni, valamint csoportos beszedési megbízás esetén a szolgáltató a csatlakozási díjat is elengedte. 2005. március 1-től június 30-ig letéti díjat nem kellett fizetnie az új belépőknek, 1.500 Ft engedmény csatlakozási díjból, vagy 25% engedményt adott a családi csomag díjából. Csoportos beszedési megbízás esetén a szolgáltató elengedte az alap szerelési díjat. 2005. július 15-től a szolgáltató csoportos beszedési megbízás esetén 50% kedvezményt adott a letéti díjból. 2005. augusztus 15-től 2005. december 31-ig a új belépőknek nem kellett szerelési díjat fizetniük, a kültéri egységet is ingyen vehették igénybe, a letéti díjra 50% kedvezményt adott a szolgáltató, a csatlakozási díj pedig 5.000 Ft volt. A 2006 nyarán hatályos -Nyári akcióban- a szolgáltató az egy éves hűségnyilatkozatot aláíró új előfizetők részére elengedte a szerelési díjat és a kültéri egység díját, a beltéri egység letéti díjából 50% kedvezményt adott, az induló csomagot pedig 3.000 Ft kedvezménnyel, bruttó 5.000 Ft ellenében biztosította. Az akcióban emellett az előfizetők egy évig kedvezményes áron, 5.290 Ft helyett 3.990 Ft-os havidíjért fizethetnek elő a Családi csomagra.

 • 13)

  A UPC Direct ún. Családi csomagjának havi előfizetési díja bruttó 5.290 Ft, melyben a következő csatornák érhetők el: m1, m2, TV2, RTL KLUB, Viasat3, Cool, Filmmúzeum, Duna TV, Magyar ATV, HírTV, Echo TV, Club, Reality TV, BBC Prime, Travel Channel, Bp TV, Discovery Channel, Spektrum TV, Animal Planet, National Geografic Channel, TV Paprika, TV DEKO, Film+, Hallmark, Eurosport, Eurosport2 (angol), Extreme Sports, DSF (német), Eurosport (német), Real Madrid TV (spanyol), Minimax/Anime+, Jetix, Ki-Ka (német), Super RTL (német), VIVA, MTV Europe (angol) MTV Hits (angol) MTV base (angol) MTV2 (angol), VH-1 (angol), VH-1 Chlassic (angol), VIVA (német), VIVA Plus (német), Zik (francia), Ocko (cseh), Sky News (angol), CNN (angol), BBC World (angol), EuroNews (német/angol/francia/olasz/spanyol/orosz/portugál), DW TV (német), CNBC Europe (angol), N24 (német), Bloomberg (német), N-tv (német), ZDF, ZDF Dokukanal (német), ARD (német), RTL (német), Pro7 (német), Sat1 (német), Rai Uno (olasz), TV5 (francia), TV5Monde(francia); Kabel1 (német), TVCE (spanyol), RTL2 (német). Ezeken kívül számos német, francia, spanyol és arab nyelvű csatorna fogható szabadon a UPC Direct vételére alkalmas műhold révén. A csomaghoz rendelhető az ún. Plusz csomag (AXN, Viasat Explorer, Viasat History, Cartoon Network/TCM, Boomerang, Blue Hustler, júniustól a Sort Klub is) havi bruttó 1.250 Ft-ért; illetve különböző ún. prémium csomagok, úgymint HBO MaxPak (HBO és HBO2: 2.950 Ft, Cinemax: 2.950 Ft; együtt: 3.500 Ft), Sport csomag (Sport1: 2.500 Ft, Sport2: 2.500 Ft, együtt: 3.500 Ft) és Felnőtt csomag (Hustler: 2.400 Ft, XXX: 2.400 Ft, együtt: 2.990 Ft). A különböző prémium csomagok együttes rendelése esetén további kedvezmények érhetők el. A havi előfizetési díj tehát - nem akciós időszakokban - 5.290 Ft és 14.530 Ft között alakulhat, melyért összesen 65 - 79 csatorna műsora nézhető, melyből 24 - 35 a magyar nyelvű programok száma.

 • 14)

  Az AntennaMikro, illetve AntennaDigital szolgáltatás a Nemzeti Hírközlési Hatósághoz tett bejelentés alapján földfelszíni, mikrohullámú analóg, illetőleg digitális technológiával sugárzott, kódolt műsorelosztási szolgáltatás, amely díjfizetés ellenében egyénileg választható televíziós programcsomagok vételét teszi lehetővé.

 • 15)

  Az AntennaMikro szolgáltatás, földfelszíni, mikrohullámú analóg technológiával sugárzott, kódolt műsorelosztási szolgáltatásként 2005. november végéig volt elérhető. 2005. december 1-től az Antenna Hungária NyRt. az AntennaMikrót, egy korszerű digitális rendszerrel, az Antenna Digitallal váltotta ki. A digitális szolgáltatás ellátottsági területe ugyanaz maradt, mint a korábbi AntennaMikro szolgáltatásé, ugyanabban a frekvenciasávban, ugyanabban a vételkörzetben [5] érhető el. A technológia váltás előfizetői oldalon a dekóderek cseréjével valósult meg. Az Antenna Digital szolgáltatás, kihasználva a digitális technológia előnyeit rugalmas csomagstruktúrát, többnyelvű csatornákat és EPG-t (Elektronikus Műsorújság) kínál előfizetőinek. Jelenleg az alábbi műsorcsomagok érhetők el:

  • -

   "Induló" csomag (Autonómia TV, Információs csatorna, CNN, m1, Dominó TV, m2, Duna TV, SAT1, FIX TV) 590 Ft havi előfizetési díj ellenében;

  • -

   "Alap" csomag: (Induló csomag + AXN Sci-fi, Magyar ATV, Vital TV, Echo Tv, Pro7, Viva, BBC Prime, RAI UNO, VOX, BP TV, Romantica, Cartoon Network/TCM, RTL, CNBC, RTL Klub, Cool, Spektrum, Eurosport, TV5, Europe, Fashion TV, TV2, Hálózat TV, TVE Int., Hír TV, Viasat3) 2590 Ft havi előfizetési díjért;

  • -

   "Családi" csomag: (Alap csomag tartalma + Animal Planet, Jetix, TV Paprika, ARTE, Mezzo, Sport Klub, AXN Minimax/A+ TV Deko, Baby TV, Nickelodeon, 4Story, Boomerang, MTV-Europe, Discovery, Pax TV, Europa Europa, Reality TV, Euronews, Sport1, Film+, Sport2, Filmmúzeum, Travel Channel, Hallmark, VH1, Írisz/Club, Viasat Explorer) havi 4590 Ft előfizetési díjért;

  • -

   "Extra" csomag (Családi csomag + AB Moteurs + XXL, MTV Hits, ESPN Classic Sport, MTV2, Extreme Sport, Performance, 37 Channel, Motors/Hustler, Wine Tv, Sailing Channel/Sexview, MTV Base, Cherry Music/Super1 MCM Top, Discovery, Civilization, Soundtrack Channel, Discovery Science, VH1 Classic, Discovery Travel, Video Italia/Spice Platinum, Viasat History) 6790 Ft előfizetési díjért.

 • Az egyes csomagokhoz ezen felül további kiegészítő - tematikus - csomagok, illetve csatornák is választhatók:

 • Alap csomaghoz választható tematikus csatornák:

  • -

   Film tematikus csomag (AXN, Soundtrack Channel, Film+, 4Story, Soundtrack Channel, Filmmúzeum) 990 Ft havi díjon;

  • -

   Ifjúsági tematikus csomag (Baby TV, Minimax/A+, Boomerang, Nickelodeon, Jetix) 790 Ft havi díjon;

  • -

   Aktív tematikus csomag (AB Moteurs/XXL, Motors/Hustler, ESPN Classic Sport, Sailing Channel/Sexview, Extreme Sport, Cherry Music/ Super1, Video Italia/Spice Platinum) 1.490 Ft havi díjon;

  • -

   Kultúra tematikus csomag (ARTE, Viasat Explorer, TV Paprika, Mezzo, Viasat History, Performance Channel, Wine TV) 990 Ft előfizetési díjért.

 • Családi csomaghoz választható tematikus csomagok:

  • -

   Aktív (AB Moteurs/XXL, Motors/Hustler, ESPN Classic Sport, Sailing Channel/Sexview, Extreme Sport, Cherry Music/ Super1, Video Italia/Spice Platinum) 1.490 Ft havi díjon;

  • -

   Ismeretterjesztő (Discovery Civilization, Viasat History, Discovery Science, Wine TV, Discovery Travel) 790 Ft havi díjért;

  • -

   Zene (MTV Base, Performance Channel, MCM Top, Soundtrack Channel*, MTV Hits, VH1 Classic, MTV2) 590 Ft havi előfizetési díjért;

 • Prémium csomag [6] :

  • -

   HBO Pak (HBO + HBO2) 2.920 Ft havi díjért;

  • -

   Cinemax Pak (Cinemax +, Cinemax2) 2.620 Ft havi díjért;

  • -

   HBO MaxPak (HBO + HBO2, + Cinemax + Cinemax2), 3.500 Ft havi díjért.

 • Egyenként választható csatornák [7] :

  • -

   Aljazeera, RTR P1, CCTV4, RTPI, PRO TV, 190 Ft/csatorna havi díjon.

 • 16)

  A műsorok szintén kizárólag dekóderrel foghatóak. Technikailag megoldható, hogy egy dekóderhez több televízió készülék is csatlakozzon, azonban egy dekóderen egyidejűleg csak egy csatornát lehet nézni, azaz minden készüléken ugyanazt. A szolgáltató egy előfizetéshez maximum 2 db dekódert ad az előfizető használatába. A dekódereket egyszeri díj fizetésével vagy havi díjért használhatja az előfizető. Az egyszeri díj 20.000 Ft, 1 év hűségidő esetén 15.000 Ft, 2 év hűségidő vállalása esetén 10.000 Ft. A második dekóder díja 15.000 Ft. Havidíjas konstrukciós esetén hűségidő vállalásával havi 400 Ft fizetendő dekóderenként a csomagdíjon felül [8] .

 • 17)

  A szolgáltatás ára (beleértve az egyszeri belépési költségeket is) nem haladja meg számottevően a kábelszolgáltatók árait, sőt egyes csomagok esetében - köztük az eljárás alá vont több csomagja esetében - kedvezőbbnek is mondható. Az eljárás alá vont és az AntennaDigital párhuzamosan elérhető szolgáltatási csomagjainak összehasonlítását az alábbi táblázat tartalmazza.

2006. január-

Antenna Digital

TvNetWork

Program-csomagok

Szolgáltatási területek:

Budapest*

Budakeszi

Törökbálint

I

590,- Ft / 9 csat.

-

-

-

II

2590,- Ft / 34 csat.

2700,- Ft / 20 csat.

2800,- Ft / 27 csat.

2700,- Ft / 20 csat.

III

4590,- Ft / 34 csat.

3600,- Ft / 47 csat.

-

3600,- Ft / 47 csat.

IV

6790,- Ft / 81 csat.

6400,- Ft / 58 csat.

-

6400,- Ft / 58 csat.

Egyszeri díjak

20.000,- Ft

30.000,- Ft

Akciók

10.000 Ft belépési díj
III. csomag 3690 Ft

2 év hűségszerződés esetén

Folyamatos hűségszerződés esetén a belépés díjra 50 vagy akár 100% kedvezményt is ad a cég

*szolgáltatási feltételek Budapest átépített hálózatain

 • 18)

  Magyarországon a kábeltelevíziós szolgáltatók hasonló struktúrában, hasonló tartalommal és hasonló feltételek között kínálják szolgáltatásukat, melyek jellemzője a programcsomagos elosztás. Az eljárás alá vont az alábbi szolgáltatási területeken van jelen vezetékes műsorelosztó szolgáltató:

 • Budapest:

  • -

   XII. kerület (Dániel út): Corvintel Kft [9] ,
   Micro Sonic Kft., határos;

  • -

   XIII. kerület (Népfürdő utca): UPC Kft.;

  • -

   XIV. kerület: UPC Kft.

 • Vidék:

  • -

   Baja: FiberNet Zrt.;

  • -

   Százhalombatta: FiberNet Zrt.;

  • -

   Szeged: IV. Lakás- és garázsfenntartó Szövetkezet, határos,
   T-Kábel Kft.;

  • -

   Szentes: MÁV Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet,
   párhuzamos hálózat, építés alatt,
   Szentesi Kábel Kft.;

  • -

   Kiskunhalas: EMKTV Kft.

 • 19)

  Az AntennaDigital Budapesten és meghatározott vonzáskörzetében elérhető, a fentebb felsorolt az érintett szolgáltatási területek közül Budapest, Budakeszi és Törökbálint esetében. Jóllehet elviekben az AntennaDigital ezen szolgáltatási területek egészén elérhető, az előfizetők egy pontosan meg nem határozható része a gyakorlatban mégsem tudja igénybe venni a szolgáltatást, egyrészt azért, mivel a domborzati és építészeti viszonyok miatt nincs rálátás az adótoronyra, másrészt építésügyi előírások, ill. a társasház hozzájárulása akadályozhatja a kültéri vevőegység elhelyezését. Budapesten az előfizetők választási lehetősége egyes hálózatok esetében, ahol a TvNetwork-kel párhuzamosan a UPC Kft., valamint a Corvintel Kft./FiberNet Zrt. szolgáltatása is elérhető, tovább nőhet, amit az eljárás alá vont, az átfedő területeken lévő előfizetők számára (kb. 5-6 ezer előfizető), valamint a párhuzamosan jelen lévő szolgáltatók piaci erejére való tekintettel, vélhetően szintén kénytelen figyelembe venni üzletpolitikájának meghatározása során.

 • 20)

  Eljárás alá vont szegedi hálózata teljes egészében párhuzamos a T-Kábel hálózatával. Az erőviszonyokat jól mutatja, hogy míg a T-Kábel Kft. Szegeden több tízezer előfizetővel rendelkezik, addig az eljárás alá vontnak mindössze 365 előfizetője volt 2005 decemberében.

 • 21)

  Kiskunhalason az EMKTV Kft. rendelkezik az eljárás alá vont területét teljesen átfedő szolgáltatási területtel. A TvNetwork kábeltelevíziós előfizetőinek száma (470 előfizető) azonban jóval elmarad az EMKTV több ezres előfizetői táborától.

 • 22)

  Az eljárás alá vont 2005. év közepén kezdte meg szolgáltatását Százhalombattán, ahol a Fibernet Zrt-vel párhuzamos hálózatán mintegy 420 előfizető részére kínálja egycsomagos szolgáltatását. Baján szintén a FiberNet Zrt-vel rendelkezik - az előfizetők legalább 30%-át érintő - átfedő területtel.

 • 23)

  Az eljárás alá vont 2005. év közepe óta nyújt kábeltelevíziós szolgáltatást Szentesen mintegy 300 előfizetőnek, két másik korábbi szolgáltató, a Szentesi Kábel Kft. és a MÁV Lakásépítő- és Fenntartó Szövetkezet mellett. Noha az eljárás alá vont versenytársaival átfedő szolgáltatási területeket nem jelölt meg, a Szentesi Kábel Kft. határos hálózatokon túl párhuzamos hálózatokról is beszámolt, míg a MÁV Lakásépítő- és Fenntartó Szövetkezetet a TvNetwork tervezett további terjeszkedései érinthetik. A szolgáltatók közti versenyhelyzetet mutatja, hogy a Szentesi Kábel Kft. 2006. évben többször is csökkenteni kényszerült családi csomagjának az árát, a szolgáltató nyilatkozata szerint éppen a TvNetwork alacsony árai miatt. A TvNetwork ezeken a szolgáltatási területeken olyan új belépőnek számít, amely a szolgáltatók közötti versenyhelyzetre utal.

V.
A Versenytanács megállapításai

Az érintett piac

 • 24)

  A Tpvt.14. § (1) bekezdése szerint az érintett piacot a megállapodás tárgyát alkotó áru és a földrajzi terület figyelembevételével kell meghatározni. A (2) bekezdés szerint a megállapodás tárgyát alkotó árun túlmenően figyelembe kell venni az azt - a felhasználási célra, az árra, a minőségre és a teljesítés feltételeire tekintettel - ésszerűen helyettesítő árukat (keresleti helyettesíthetőség), továbbá a kínálati helyettesíthetőség szempontjait. A (3) bekezdés szerint földrajzi terület az, amelyen kívül a) a fogyasztó nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja az árut beszerezni, vagy b) az áru értékesítője nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja az árut értékesíteni.

 • 25)

  A releváns tényállás alapján megállapítható, hogy a kábeltelevíziós programcsomagok műholdvevő, illetve antenna és műholdvevő kombinációjával történő helyettesítése elviekben elképzelhető lehet, ugyanakkor a helyettesíthetőség kapcsán figyelembe kell venni az igénybevétel feltételeiben, különösen annak egyszeri beruházási szükséglete és folyamatosan felmerülő költségei tekintetében meglévő különbözőségeket. E körben ugyanis különösen nagy jelentősége van az átváltási költségeknek, tekintve, hogy az egyik típusú szolgáltatásról vagy szolgáltatóról a másikra történő váltáskor előfordulhat, hogy a fogyasztó előző szolgáltatás igénybevételére fordított egyszeri kiadásainak egy része még nem térült meg, és ezek döntő része nem is szerezhető vissza, vagyis azok a szolgáltató-váltáskor végleg elvesznek (elsüllyedt költségek). Ha ezek az előfizető számára számottevő nagyságúak, havi jövedelmének jelentős hányadát teszik ki, akkor a szolgáltató- vagy szolgáltatás-váltásra való hajlandóság, ennek következtében pedig a tényleges helyettesítés alacsony fokú lesz. Mindezt tovább erősíti az a tény, hogy a programcsomagok tartalma rövid-távon egyszerűen átalakítható, így egyes kódolt - elsősorban magyar nyelvű - adások programcsomagba történő helyezésével úgy változhat a programcsomag összetétele, hogy az általa lefedett tartalmat a műholdas vételi lehetőségek a továbbiakban már nem képesek nyújtani. Vagyis ha az adott kábeltelevíziós programcsomag tartalma egy adott pillanatban elő is állítható tetőantenna és műholdvevő kombinációjával, a fogyasztó számára a helyettesíthetőséget korlátozhatja annak statikus jellege, így a helyettesítés - bár technikailag elvileg megvalósítható lehet - a fogyasztó szempontjából ésszerűtlen választás.

 • 26)

  A fenti szempontokat figyelembe véve megállapítható, hogy a TvNetwork csomagjait a tetőantennával, illetve műholdvevő szettekkel vagy ezek kombinációjával kialakítható szolgáltatások egyáltalán nem, vagy csak igen korlátozott mértékben képesek helyettesíteni. Az előfizetők döntő többsége rendelkezésére álló csomagok ugyanis számos olyan közkedvelt magyar és idegen nyelvű csatornát tartalmaztak, amelyeket az előfizetők antenna és/vagy műholdvevő révén nem képesek fogni. Tartalmi hasonlóság kizárólag egyes szolgáltatási területek többcsomagos rendszerein nyújtott legalacsonyabb ún. MINI programcsomagjai tekintetében figyelhető meg [10] , összetételük változtatásával azonban ezen csomagok esetében is hamar megszűnhet - a kizárólag tartalmi értelemben vett - korlátozott mértékű elvi helyettesítési lehetőség. Az esetleges váltási hajlandóságot mégis vélhetően legfőképpen annak költségvonzatai befolyásolják, amely a MINI csomag 300-700 forintos havi előfizetési díja mellett a vizsgálók szerint valószínűtlennek tűnik.

 • 27)

  Mindezeket figyelembe véve ezek a műszaki megoldások nem tekinthetők az eljárás alá vont által nyújtott kábeltelevíziós szolgáltatás ésszerű helyettesítőjének.

 • 28)

  A releváns tényállás alapján ugyancsak megállapítható, hogy bár az akciós értékesítési feltételek mellett a UPC Direct szolgáltatásra történő átváltás nem igényelne jelentős egyszeri befektetést az előfizetőktől, továbbá a szolgáltatás tartalma és kedvezményes (egy évre érvényes!) ára már összevethető az eljárás alá vont kínálatában szereplő felső programcsomagokéval (3990 forint vs. 2400-3600 forint), továbbra sem nyújt olyan csomagokat, amelyek az alacsonyabb jövedelmű fogyasztói csoportok számára megfelelő ár-érték arányt képviselnének.

 • 29)

  A UPC Direct szolgáltatás csak műholdas vevőkészülék és beltéri egység [11] segítségével érhető el. Technikailag megoldható, hogy egy beltéri egységhez több televízió készülék is csatlakozzon, azonban egy beltéri egységen egyidejűleg csak egy csatornát lehet nézni, azaz minden készüléken ugyanazt. További sajátossága tehát a szolgáltatásnak, hogy ahhoz, hogy különböző televízió készülékeken egyidőben más csatornát lehessen nézni, további beltéri egység(ek)re van szükség külön előfizetési díj ellenében, ellentétben a kábeltelevíziós műsorelosztással, amely esetében egy előfizetési díjért több készüléken [12] egyidőben különböző csatornák nézhetőek. Mindezen szempontokat figyelembe véve, a UPC Direct szolgáltatás - annak prémium jellege és eltérő felhasználási tulajdonságaira tekintettel - sem a kábeltelevíziós szolgáltatás mint olyan, sem az egyes programcsomagok ésszerű helyettesítő termékének nem tekinthető.

 • 30)

  A TvNetwork és az AntennaDigital vonatkozásában megállapítható, hogy a TvNetwork hasonló szolgáltatást magasabb előfizetési díjért nyújt, vagy azonos díjért kevesebb csatornából álló programcsomagot kínál előfizetői számára. Az AntennaDigital szolgáltatás azonban nemcsak havi előfizetési díjait, hanem programválasztékát és egyszeri díjait tekintve is kedvezőbbnek tűnik az eljárás alá vont párhuzamos területeken nyújtott vezetékes műsorelosztó szolgáltatásánál. Mindezeket figyelembe véve a Versenytanács az AntennaDigital szolgáltatást, a Tpvt. 14.§ (2) bekezdése alapján a vezetékes műsorelosztás helyettesítő termékének tekinti ahol az elérhető, mivel felhasználási célja, ára, minősége nem tér el lényegesen a vezetékes műsorelosztásétól.

 • 31)

  Magyarországon a kábeltelevíziós szolgáltatók hasonló struktúrában, hasonló tartalommal és hasonló feltételek között kínálják szolgáltatásukat, melyek jellemzője a programcsomagos elosztás. Ennek keretében az arra alkalmas hálózatokon a szolgáltatók különböző tartalmú (minőségű) és eltérő árú programcsomagokat alakítanak ki, annak érdekében, hogy a fogyasztók a preferenciáikhoz leginkább közelítő ár-minőség kombinációjú szolgáltatást választhassák ki. A szolgáltatás árában, minőségében és igénybevételének feltételeiben megfigyelhető hasonlóságok miatt egyértelműen megállapítható, hogy az egyes kábeltelevíziós szolgáltatások - amennyiben adott területen elérhetők - a Tpvt. értelmében reális helyettesítési alternatívát jelenthetnek a fogyasztó számára.

 • 32)

  A hálózatos iparágakban szokásos földrajzi piacmeghatározás értelmében általában a hálózattal lefedett terület tekinthető érintett földrajzi területnek, hiszen a hálózatos szolgáltatás legfőbb jellemzője, hogy a hálózattal lefedett területen kívül sem a fogyasztó nem tudja az árut beszerezni, sem az áru értékesítője nem tudja áruját értékesíteni. Ennek megfelelően jelen eljárásban az érintett földrajzi piac eljárás alá vont szolgáltatási területe.

A gazdasági erőfölény

 • 33)

  A Tpvt. 22. § (1) szerint gazdasági erőfölényben van az érintett piacon, aki gazdasági tevékenységét a piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül folytathatja, anélkül, hogy piaci magatartásának meghatározásakor érdemben tekintettel kellene lennie versenytársainak, szállítóinak, vevőinek és más üzletfeleinek vele kapcsolatos piaci magatartására.

 • 34)

  A releváns tényállásban felsorolt tények alapján a Versenytanács arra jutott, hogy a TvNetwork gazdasági erőfölényes helyzete, az ott elemzett - más szolgáltatókkal (beleértve az AntennaDigital-t is) legalább részben átfedő - működési területek közül egyetlen esetben sem állapítható meg. Ezt azt jelenti, hogy az eljárás alá vont kb. 27 ezer előfizetőjéből - a helyettesítőnek tekintett szolgáltatások igénybevételét egyedileg befolyásoló tényezőket figyelembe nem véve - körülbelül 19.500 előfizetőnek van - elvi választási lehetősége, ami a TvNetwork összes előfizetőjének 72%-át teszi ki. Tényleges választási lehetősége a valóságban ennél feltehetően valamivel kevesebb előfizetőnek van [13] , ezen ügyfelek száma azonban még egy viszonylag nagyobb hibahatáron belül is meghaladja az 50%-ot.

 • 35)

  A releváns tényállásban felsorolt tények alapján a Versenytanács arra jutott, hogy a TvNetwork gazdasági erőfölényes helyzete, az ott elemzett - más szolgáltatókkal (beleértve az AntennaDigital-t is) legalább részben átfedő - működési területek közül egyetlen esetben sem állapítható meg. Ezt azt jelenti, hogy az eljárás alá vont kb. 27 ezer előfizetőjéből - a helyettesítőnek tekintett szolgáltatások igénybevételét egyedileg befolyásoló tényezőket figyelembe nem véve - körülbelül 19.500 előfizetőnek van - elvi választási lehetősége, ami a TvNetwork összes előfizetőjének 72%-át teszi ki. Tényleges választási lehetősége a valóságban ennél feltehetően valamivel kevesebb előfizetőnek van , ezen ügyfelek száma azonban még egy viszonylag nagyobb hibahatáron belül is meghaladja az 50%-ot.

Az erőfölénnyel való visszaélés

 • 36)

  A fentiek alapján a vizsgált magatartások közül egyedül a díjak emelése tekintetében állapítható meg az eljárás alá vont gazdasági erőfölénye, tekintettel arra, hogy a díjemelések mértéke és tartalma szolgáltatási területenként eltérő volt. Az eljárás alá vont gazdasági erőfölényben van a díjemelések tekintetében az alábbi területeken: Kecel, Kelebia, Kisszállás, Kiskunhalas, Kocsér, Lakitelek, Nyárlőrinc, Solt, Szabadszállás, Tiszaalpár, Tiszakécske és Tompa.

 • 37)

  A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint a szolgáltató vállalkozás díjai akkor minősülnek túlzottan magasnak, ha a díjemelés eredményeképpen a vállalkozás befektetés-arányos nyeresége jelentősen meghaladja az iparágban normálisan elvárható mértéket. Az a vizsgálati elv azonban csak a vállalkozás egészére vonatkozóan értelmezhető, amelyben a vállalkozás valamennyi szolgáltatási területén elért bevételt és indokolt költséget figyelembe kell venni, beleértve azokat a területeket is, ahol az eljárás alá vont nincs gazdasági erőfölényben. Hasonló elven a vállalkozás nyereségessége szolgáltatási területenként nem vizsgálható, mert az általános és/vagy központi, illetve a több területet együttesen érintő költségeknek nincs olyan általánosan elfogadható elosztási elve, amelyet a versenyjogi elemzésben alapul lehetne venni.

 • 38)

  A díjemelések területenkénti elkülönült elemzését indokolhatná az, ha az eljárás alá vont a vizsgálat alá vont díjemelést úgy valósította volna meg, hogy

  • -

   azokon a területeken, ahol gazdasági erőfölényben van, jelentősen nagyobb mértékű és/vagy ütemű díjemelést hajtott volna végre, mint azokon a területeken, ahol nincs gazdasági erőfölényben; vagy ha

  • -

   azokon a területeken, ahol gazdasági erőfölényben van, a korrigált [14] nettó díjak a vállalkozás egészét jellemző átlagtól lényeges (30 %-ot meghaladó) mértékben felfelé eltérnek, és

  • -

   a díjemelések következtében azokon a területeken, ahol gazdasági erőfölényben van, jelentősen magasabb díjak alakultak volna ki, mint azokon a területeken, ahol nincs gazdasági erőfölényben.

 • A Mellékletben látható táblázatok alapján megállapítható, hogy a fenti szempontok egyike sem teljesül. Igaz ugyan, hogy a gazdasági erőfölényes területek többségén nagyobb volt a díjemelés mértéke, mint azokon a területeken, ahol nincs gazdasági erőfölényben, de ezen területeken kivétel nélkül alacsonyabbak a megemelt díjak, mint azokon a területeken, ahol nincs gazdasági erőfölényben. Az sem teljesül, hogy a korrigált nettó díjak jellemzően felfelé eltérnének a korrigált díjak átlagától az erőfölényes területeken.

 • 39)

  Mindezekre tekintettel a Versenytanács ezért a díjak további részletes vizsgálatát szükségtelennek látta.

VI.
A Versenytanács döntése

 • 40)

  A Tpvt. elkülöníti egymástól

  • a)

   a magatartás törvénybe nem ütközésének határozattal történő megállapítását (Tpvt. 77. § (1) bekezdés i. pont); illetve

  • b)

   az eljárás végzéssel történő megszüntetését, amelyre akkor kerülhet sor, ha

   • ba)

    a vizsgálat elrendelésére okot adó, a Tpvt. 70. § (1) bekezdésében meghatározott körülmények nem állnak fenn; vagy

   • bb)

    a vizsgálat során beszerzett bizonyítékok alapján nem állapítható meg törvénysértés, és az eljárás folytatásáról sem várható eredmény (Tpvt. 72. § (1) bekezdés a. pont).

 • 41)

  A Tpvt. 21. § szerinti jogsértésnek elengedhetetlen feltétele az elkövető vállalkozás Tpvt. 22. § szerinti gazdasági erőfölényes helyzete. Ebben az értelemben tehát a gazdasági erőfölény (mint állapot) hiánya azt jelenti, hogy az adott magatartás nem ütközik a Tpvt-be. A Versenytanács álláspontja szerint azonban a gazdasági erőfölény hiánya egyben azt is jelenti, hogy a magatartás nem is ütközhet a Tpvt. rendelkezéseibe (elvileg sem sértheti annak rendelkezéseit). Ez utóbbi körülmény viszont a Tpvt. 70. § (1) bekezdése alapján az eljárás megindításának elengedhetetlen feltétele. Ezért a gazdasági erőfölény hiányának a már megindult eljárásban történő megállapítása esetén, az eljárást a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontjának első fordulata (lásd az előző ba. alpontot) szerinti végzéssel kell megszüntetni. Jelen eljárásban ilyennek minősül az ÁSZF felszólító levéllel kapcsolatos rendelkezése és a programcsomag vizsgált módosítása, amelyekre vonatkozóan a Versenytanács az eljárást - az esetleges visszaélés érdemi vizsgálata nélkül - megszüntette.

 • 42)

  A díjemelések vizsgálatának megszüntetését ugyanezen törvényhely másik fordulata (a fenti bb. alpont) alapozza meg, tekintettel arra, hogy a vizsgálat során beszerzett bizonyítékok alapján nem állapítható meg törvénysértés, és az eljárás folytatásáról sem várható eredmény.

 • 43)

  A végzés elleni jogorvoslat a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontján alapul. A jogorvoslat a Tpvt. 82. § (1) bekezdése alapján kizárólag az eljárás alá vontat (mint ügyfelet) illeti meg, mert a végzés másra nézve nem tartalmaz rendelkezést.

Budapest, 2007. január 31.

Melléklet

Település

Programcsomag

2005. év

Ft/hó

2006. év

Ft/hó

Változás
2006/2005

Szeged

Mini

550

700

27,27%

Alap

2900

3300

13,79%

Baja

Mini

490

700

42,85%

Alap

1950

2500

28,21%

Extra

2950

3300

11,86%

Szabadszállás

Egycsomagos

2050

2400

17,73%

Kiskunhalas

Mini

550

700

27,27%

Alap

1600

2900 [1]

81,25%

Extra

2300

26,09%

Solt

Mini

550

700

27,27%

Alap

2990

3300

10,37%

Kelebia

Egycsomagos

1780

2200

23,59%

Tompa

Mini

550

3300 [2]

500%

Alap

2990

10,37%

Kisszállás

Egycsomagos

1780

2200

23,59%

Kecel

Alap

2900

3300

13,79%

Tiszakécske

Mini

550

3300 [3]

500%

Alap

2900

13,79%

Tiszaalpár

Egycsomagos

1780

2200

23,59%

Kocsér

Egycsomagos

1780

2200

23,59%

Nyárlőrinc

Egycsomagos

1780

2200

23,59%

Lakitelek

Mini

550

3300 [4]

500%

Alap

2900

13,79%

Budakeszi

Egycsomagos

2500

2800

12%

Szentes [5]

Mini

300

300

0%

Alap

2999

2999

0%

Százhalombatta [6]

Alap

2500

2800

12%

Budapest III. ker. Pók utca

Alap

2200

2700

22,72%

Családi

3300

3600

9,09%

Bővített családi

3300

3600

9,09%

Bónusz

6100

6400

4,92%

Budapest XIV. - XVI. ker.

Alap

2200

2700

22,72%

Családi

3300

3600

9,09%

Bónusz

6100

6400

4,92%

Budapest XIV. ker. Stefánia út [7]

Egycsomagos

2500

2800

12%

Budapest Népfürdő u. [8]

Szövetkezeti

2200

2700

22,72%

Családi

3300

3600

9,09%

Bónusz

6100

6400

4,92%

Település

korrigált nettó díj

korrigált nettó díj

Baja

416

598

1

-8%

17%

Baja

1 261

1 522

2

-6%

6%

Baja

1 312

972

3

-13%

-32%

Budakeszi

1 452

1 451

2

8%

1%

Budapest Népfürdô-párkány

1 493

1 987

2

11%

39%

Budapest Népfürdô-párkány

1 894

1 669

3

26%

17%

Budapest Népfürdô-párkány

4 013

3 561

4

0%

-3%

Budapest Pók u.

1 493

1 739

2

11%

22%

Budapest Pók u.

1 863

1 848

3

24%

29%

Budapest Pók u.

3 979

3 740

4

0%

2%

Budapest Stefánia*

1 404

2

-2%

Budapest XII. Dániel*

1 521

2

6%

Budapest XIV-XVI

1 443

1 820

2

7%

27%

Budapest XIV-XVI

1 803

1 784

2

34%

25%

Kecel

1 784

1 774

2

33%

24%

Kelebia

936

998

2

-30%

-30%

Kisszallas

936

1 028

2

-30%

-28%

Kkhalas

465

569

1

11%

11%

Kkhalas***

798

2

-41%

Kkhalas

956

805

3

-37%

-44%

Kocser

1 050

1 016

2

-22%

-29%

Lakitelek***

415

1

Lakitelek

1 629

1 671

2

21%

17%

Nyarlorinc

997

985

2

-26%

-31%

Solt

458

581

1

14%

Solt

1 640

1 562

2

22%

9%

Szabadszallas

1 130

1 055

2

-16%

-26%

Százhalombatta*

1 355

2

-5%

Szeged Madártelep

452

557

1

9%

Szeged Madártelep

1 255

1 142

2

-7%

-20%

Szentes*

252

1

-51%

Szentes*

956

2

-33%

Tiszaalpar

1 027

993

2

-24%

-31%

Tiszakecske***

475

1

Tiszakecske

1 747

1 790

2

30%

25%

Tompa

478

1

Tompa

1 705

1 604

2

27%

12%

Torokbalint**

1 739

2

22%

Torokbalint**

1 861

3

30%

Torokbalint**

3 753

4

2%

Total átlag

1 336

1 491

átlag 1:

451

511

1

átlag 2

1 346

1 430

2

átlag 3

1 506

1 431

3

átlag 4

3 996

3 685

4

Dőltbetűvel vannak jelölve a versenyző hálózatok

* a szolgáltatás évközben indult

** átépítették csillagpontosra

*** a minimum díjcsomag megszűnt


Jegyzetek

 • :: j01

  A szolgáltatás 2005. év közben indult.

 • :: j02

  TV Deko, TV Paprika, Echo TV, Sport Klub, Story TV, Boomerang.

 • :: j03

  Filmmúzeum, CCTV4, TVE, Rai Uno, 3sat, Sat1, RTL, Private Blue.

 • :: j04

  Az EMKTV Kft. nyilatkozata szerint a DigiTV piacra lépési szándékát 2005. december végén ismerhette meg a nyilvánosság. A szolgáltatás bevezetésének tervezett időpontja 2006. február 1. volt, amelyre végül 2006. február 21-én, a Nemzeti Hírközlési Hatóság nyilvántartásba vételét követően került csak sor. (Vj-2/2006/22. és 27. sz. iratok)

 • :: j05

  A szolgáltatás vételkörzete a Széchenyi hegyi adó mintegy 17 km-es, illetve az óbudai átjátszóállomás 10 és 190 fok (nyugati irány) sugarú körzetére korlátozódik, azaz Budapest és vonzáskörzetére: Érd, Budaörs, Halásztelek, Tárnok, Törökbálint, Diósd, Solymár, Pilisszentiván, Üröm, Budakalász, Budakeszi, Biatorbágy, Budajenő, Nagykovácsi, Páty és Telki.

 • :: j06

  Minden csomaghoz választható.

 • :: j07

  Induló csomaghoz nem választhatóak.

 • :: j08

  Lehetőség van jobb minőségű dekóder választására is, annak díjai magasabbak.

 • :: j09

  2006. április 16-tól a Corvintel hálózatát a FiberNet üzemelteti.

 • :: j10

  Szeged: 9 előfizető, Baja: 139 előfizető, Kiskunhalas: 30 előfizető, Solt: 35 előfizető, Szentes: 6 előfizető.

 • :: j11

  Set Top Box

 • :: j12

  A UPC 3 db végberendezésig egy havi díjat, azon felül két készülékenként plusz egy-egy havi díjat számít fel.

 • :: j13

  A vizsgálattal érintett áru helyettesíthetőségét több egyedi körülmény, köztük a vezetékes műsorelosztó szolgáltatás esetében elsősorban a párhuzamos szolgáltató gazdasági megfontolásai, társasház esetén a lakóközösség hozzájárulásának hiánya, míg az Antenna Digital szolgáltatás esetében mindenekelőtt a domborzati viszonyok, építés hatósági előírások, valamint szintén a társasház hozzájárulásának hiánya akadályozhatja.

 • :: j14

  a műsorköltséget nem tartalmazó

Jegyzetek (melléklet)

 • :: m01

  Az Alap és Extra csomag összevonásra került.

 • :: m02

  A Mini csomag beépült az Alap programcsomagba.

 • :: m03

  A Mini csomag beépült az Alap programcsomagba.

 • :: m04

  A Mini csomag beépült az Alap programcsomagba.

 • :: m05

  A szolgáltatás 2005. év közben indult.

 • :: m06

  A szolgáltatás 2005. év közben indult.

 • :: m07

  A szolgáltatás 2005. év közben indult.

 • :: m08

  A szolgáltatás 2005. februárjában indult.