Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/004-019/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Ujfalussy Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. Ujfalussy Kristóf Sebestyén) által képviselt Ispotály Management Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen összefonódás engedélyezése iránti kérelem elmulasztása tárgyában indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén az Ujfalussy Ügyvédi Iroda által képviselt HungaroCare Intézeti Gyógyszertár Kft. (Budapest), - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy az Ispotály Management Kft. elmulasztotta a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérni a HungaroCare Intézeti Gyógyszertár Kft. feletti - ez utóbbi 100%-os üzletrészének a 2009. január 5-én megkötött adásvételi szerződés alapján történő megszerzésével megvalósuló - irányításszerzéséhez.

Az előbbiekre tekintettel a Versenytanács az Ispotály Management Kft.-vel szemben 9.000.000,- Ft (kilencmillió forint) bírságot szab ki, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

A Versenytanács engedélyezi, hogy az Ispotály Management Kft. irányítást szerezzen a HungaroCare Intézeti Gyógyszertár Kft. felett.

A Versenytanács kötelezi továbbá az Ispotály Management Kft.-t, hogy a határozat közlésétől számított 15 napon belül fizessen meg 10.000.000,- Ft (tízmillió forint) eljárási díjat a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037571-00000000 számú eljárási díj bevételi számlája javára.

Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási díj, illetve a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.