A Fővárosi Bíróság

2. K. 31355/2002/5.

A Magyar Köztársaság nevében!

A Fővárosi Bíróság a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgálat Temetkezési Kft. (Budaörs) felperesnek, a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen verseny ügyben meghozta a következő

ítéletet

A bíróság az alperes 2002. március hó 21. napján kelt Vj-108/2001/14. számú határozatát a bírságot 700.000.- (hétszázezer) Ft-ra mérsékelve változtatja meg.

Ezt meghaladóan a bíróság a felperes keresetét elutasítja.

Kötelezi a bíróság a felperest, hogy a per tárgyi illetékfeljegyzési joga folytán feljegyzett 10.000.-(tízezer) Ft. kereseti illetéket az állam javára, külön felhívásra térítsen meg.

Az ítélet ellen a kézbesítésétől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye.

Indokolás

Az Ócsa nagyközség területén lévő temető és ravatalozó üzemeltetésének joga a tulajdonos egyházakkal kötött 1999. április 27-i bérleti szerződés értelmében felperest illeti meg.

Az önkormányzat hozzájárulásával létrejött ezen megállapodás szerint felperes 18.000.000.-Ft. beruházási összegért új ravatalozót létesített azzal a felhatalmazással, hogy a kivitelezés költségeit szolgáltatási díjaiban érvényesítheti.

2001. január 1-től április 25-ig felperes ravatalozó használata és temetésrendezés címén saját megrendelőivel szemben különdíjat nem számított fel.
Szolgáltatási árjegyzékét 2001. április 26-tól felperes ismét módosította egyebek mellett úgy, hogy a 40.000.-Ft. összegű ravatalozói használati díjat csupán a versenytársai által intézett temetések után kötötte ki.
Így ha a temetési szolgáltatást más vállalkozás végezte, a díjak teljes összege kb. 88.500-92.500.-Ft volt. Saját megrendelői felé azonban felperes komplexdíj címén mindössze 71-88.000.-Ft-ot számlázott.
Alperes a 2002. március hó 21. napján kelt Vj-108/2001/4. sorszámú határozatában megállapította, a felperes gazdasági erőfölényével visszaélt, amikor az általa végfogyasztóknak felszámított belső temetési munkák ellenértékét is tartalmazó díjainál versenytársaival szemben magasabb összeget, illetve ravatalozói díj címén 40.000.-Ft-ot számított fel.
Emiatt alperes a felperest 1.000.000.-Ft. bírság megfizetésére kötelezte.
Indokolásában alperes megállapította, hogy a felperes Ócsa területén az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 22. § (1) bekezdése alapján gazdasági erőfölényben van. Ez a helyzet az alperes álláspontja szerint a kizárólagos üzemeltetői jogból eredően alkalmas továbbá arra, hogy felperes erőfölényét a temetői szolgáltatásokra is átemelje veszélyeztetve ezzel a fogyasztók érdekeit.
A kikötött díjak egybevetése alapján alperes úgy látta, felperes a Tpvt.21. § j) pontját sértette meg azzal, hogy versenytársai számára nálánál magasabb díj ellenében tette lehetővé a temetési szolgáltatás nyújtását.
A Tpvt.21.§ a) pontba ütközőnek minősítette emellett alperes a ravatalozó felújítására felmerült beruházási költség érvényesítését.
Az alperes számítása szerint ugyanis felperes a 40.000.-Ft-al szemben jogszerűen csupán 17.800.-Ft. ravatalozói díjat érvényesíthetett volna.
A bírság mértékét alperes annak figyelembevételével határozta meg, hogy a felperes jogsértő magatartása a versenyt gyakorlatilag lehetetlenné tette.

A határozattal szemben - annak megváltoztatása érdekében - a felperes kereseti kérelmet terjesztett elő.
Elsődleges keresete a jogsértés hiányának megállapítása után arra irányult, hogy a bíróság a bírságot teljes egészében mellőzze. Másodlagos keresetében a felperes a bírság mértékének csökkentését kérte.
A felperes perköltségeire igényt tartott.

Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte, perköltségeire tartott igényt.

A felperes keresete kisebb részben a bírság mérséklése tekintetében volt alapos.

Alkalmazott jogszabályok: Tpvt.22. § (1) bekezdése, 21. § a), j) pontja, 78.§, 84.§, Pp.221.§ (3) és (4) bekezdése, Pp.78.§ (2) bekezdés, 6/1986.(VI.26.) IM számú rendelet 13.§ (2) bekezdése, Pp.78.§ (1) bekezdés.

Budapest, 2002. október hó 16.

A bíróság megállapítja, hogy az ítélet kihirdetése napján 2002. október hó 16-án jogerőre emelkedett.

Budapest, 2002. október hó 16. napján