Fővárosi Bíróság

16. K. 33. 675/2002/1-II.

A Fővárosi Bíróság a Balatoni Vitorláskikötő Bérlők Érdekvédelmi Egyesülete (Siófok) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata iránti perében meghozta az alábbi

végzést

A bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja.

A végzés ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságához címezve, melyet a Fővárosi Bíróságnál kell írásban, 3 példányban benyújtani.

Indokolás

Felperes 2002. december 13-án keresetet terjesztett elő, a jogi képviselő által benyújtott keresetlevélhez azonban nem került csatolásra a jogi képviselő meghatalmazása.

A bíróság 2003. január 14-én kelt 1-I. számú végzésével felhívta a felperest a hiányok nyolc napon belüli pótlására, egyben figyelmeztette a határidő elmulasztásának törvényes következményeire. A felperes a bíróság végzését 2003. január 27-én átvette, azonban az abban foglaltaknak nem tett eleget.

Az elmondottakra figyelemmel a bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasította a többször módosított 1952. évi III. törvény (a továbbiakban Pp.) 130.§.(1) bekezdés i.) és j.) pontja alapján.

Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 57.§.(1) bekezdés a.) pontja előírásai szerint illetékmentes, így a bíróságnak a költségek viseléséről rendelkeznie nem kellett.

Tájékoztatja a bíróság a felperest, hogy a megfizetett illeték visszatérítését jelen határozat jogerőre emelkedését követően az Illetékhivatalból kérheti az Itv. 80.§.)1) bekezdés i.) pontja alapján.

Egyébiránt a bíróság felhívja a figyelmet a Pp. 132.§.(1) bekezdésére, miszerint a keresetlevél beadásának jogi hatályai fennmaradnak, ha a felperes az elutasító határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 nap alatta keresetlevelet szabályszerűen újra benyújtja vagy követelését egyéb úton szabályszerűen érvényesíti.

Budapest, 2003. március 5. napján