Nyomtatható verzió PDF formátumban

Legfelsőbb Bíróság

Kfv. II. 39.151/2007/6.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a Budai Malomipari Kft. (Budapest) I. r., a Gyermely Zrt. (Gyermely) II.r., az Első Pesti Malom Rt. (Budapest) III.r. felpereseknek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen verseny ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt a Fővárosi Bíróságon 7.K.30.132/2005. számon indult és a Fővárosi Ítélőtábla 2007. február 21-én kelt 2.Kf.27.347/2006/5. számú ítéletével befejezett perében, a jogerős ítélet ellen a II.r. felperes által 12. sorszámon benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

Ítéletet:

A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.347/2006/5. számú ítéletének felülvizsgálati kérelemmel nem támadott részét nem érinti, felülvizsgálati kérelemmel támadott rendelkezéseit hatályában fenntartja.

Kötelezi a II. r. felperest, hogy 25 napon belül fizessen meg az alperesnek 50.000 (azaz ötvenezer) forint fel ülvizsgálatí eljárási költséget.

Az ítélet ellen további felülvizsgálatnak helye nincs.

Indokolás

Az alperes a 2004. október 19-én kelt Vj-74/2003/117. számú határozatával megállapította, hogy a 2002, január 14-én Gyermelyen tartott találkozón a résztvevők versenykorlátozó megállapodást kötöttek a BL55 liszt árára vonatkozóan. A 2002. június 6-án Székesfehérváron tartott megbeszélésen a résztvevők versenykorlátozó megállapodást kötöttek a piaci status quo fenntartására. A jogsértőkkel szemben az alperes bírságot szabott ki, a pert indító I-II-III.r. felperesekkel szemben kettő-kettő millió forint összegben. A határozat indokolása szerint a versenykorlátozó megállapodásokkal a résztvevők megsértették a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 11 . § (2) bekezdés a) , d) pontját.

Az alperes határozatának felülvizsgálata iránt az I-III.r. felperesek keresetet nyújtottak be. Az elsőfokú bíróság a pereket egyesítette és a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján az I. és a III.r. felperes keresetét elutasította, míg a II.r. felperes keresetét megalapozottnak találta, ezért az alperes határozatát a II.r. felperes vonatkozásában megváltoztatta és a II.r. felperessel szemben kiszabott bírságot törölte. Ítéletének indokolása szerint a II.r. felperes a 2002. január 14-i találkozón nem vett részt, így nem volt a versenykorlátozó megállapodás részese. A 2002. június 6-i találkozón kötött, a piaci status q-uo-ra vonatkozó megállapodástól elhatárolódott, az alperes a megállapodásról készült emlékeztető szövegét tévesen értelmezve jutott eltérő megállapításra.

Az ítélet ellen az alperes nyújtott be fellebbezést és a II.r. felperes keresetének elutasítását kérte az elsőfokú ítélet részbeni megváltoztatásával. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a fellebbezéssel nem támadott részeit nem érintve, a fellebbezett rendelkezéseit megváltoztatta, az alperes határozatát a II.r. felperesnek a 2002. január 14-én kötött megállapodásban való részvételére vonatkozó rendelkezései tekintetében hatályon kívül helyezte, a II.r. felperessel szemben kiszabott bírságot egymillió forintra mérsékelte, ezt meghaladóan a II.r. felperes keresetét elutasította. A másodfokú bíróság megállapította, hogy az alperes fellebbezése a 2002. január 14-én kötött megállapodás tekintetében alaptalan, az elsőfokú bíróság helytállóan állapította meg, hogy ennek a megállapodásnak a II.r. felperes nem volt részese, így a vele szemben kiszabott bírság alaptalan. Alaposnak találta az alperes fellebbezését a 2002. június 6-án kötött megállapodás vonatkozásában. Ezen a székesfehérvári megbeszélésen a II.r. felperes részt vett, a piacon való versenyhez szükséges feltételek időleges kizárásával a II.r. felperes - a megbeszélésről készült emlékeztető szerint - egyetértett, mert nem vonult ki a tárgyalásról, a status quo-t nem vetette e1, a résztvevőkkel való koordináció lehetőségét is fenntartotta magának azzal, hogy kifejezte azon szándékát, nem kíván agresszív piaci politikát folytatni, azaz a piaci status quo-t megdönteni. Mindezek alapján az alperes jogszerűen állapította meg, hogy a II.r. felperes is a jogsértést elkövette. Az elsőfokú bíróság tévesen értelmezte az emlékeztető szövegét és abból téves következtetést vont le a II.r. felperes magatartásának versenyjogi megítélésére vonatkozóan.

A jogerős ítélet ellen a II.r. felperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, a jogerős ítélet keresetét elutasító részének hatályon kívül helyezése és az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyása iránt. Álláspontja szerint a másodfokú bíróság tévesen értelmezte a 2002. június 6-án tartott székesfehérvári tanácskozáson kötött megállapodásról készített emlékeztetőt és nem értékelte megfelelően az ahhoz fűzött különvéleményét. A piaci konzultációra való készsége nem értelmezhető a status quo-t elfogadó felekkel való egyetértésként. Kifejezetten ellenezte a status quo-t és nem is támogatta azt. A másodfokú bíróság minden alapot nélkülözően feltételezte, hogy készen áll a kvótarendszer kérdésében a tárgyalásra, a versenyjogi jogsértő helyzet kialakításában részt kíván venni. Az agresszív piaci politika folytatásától való tartózkodását sem lehet úgy értelmezni, hogy a piaci magatartása célja az, hogy nem kívánja a piaci status quo-t megdönteni. Az elsőfokú bíróságnak értékelnie kellett volna a magatartása megítélésénél a 2002. február 19-én és február 28-án történt levélváltásokat és az azokban tükröződő álláspontját, amely szerint már korábban is elvetette a piaci önkorlátozás gondolatát. Mindezek alapján - álláspontja szerint - a jogerős ítélet a Tpvt. 11.§ (1) bekezdésébe ütközik, ezért kérte annak megállapítását, hogy a székesfehérvári jogsértő megállapodásnak sem volt részese.

Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályban tartását kérte.

A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet a Pp. 274.§ (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül bírálta e1.

A Legfelsőbb Bíróság a jogerős ítéletet a Pp. 275.§ (2) bekezdése értelmében a felülvizsgálati kérelem keretei között vizsgálta fe1ü1.

A felülvizsgálati kérelem alaptalan.

A II.r. felperes felülvizsgálati kérelmében, a kérelem tartalma szerint, a bizonyítékok felülmérlegelését kérte, amikor állította, hogy a másodfokú bíróság a 2002. június 6-án kötött megállapodásról szóló emlékeztető szövegét tévesen értelmezte. A felülvizsgálati eljárásban a bizonyítékok felülmérlegelésére a Pp. 206.§ (1) bekezdése alapján csak akkor kerülhet sor, ha a tényállás iratellenes, a perben eljárt bíróság a bizonyítékokat logikailag ellentmondó módon, okszerűtlenül, jogsértően mérlegelte és értékelte. A Legfelsőbb Bíróság a peres iratok alapján ilyen jogsértő mérlegelést nem tapasztalt, nem látott indokot a bizonyítékok felülmérlegelésére. A másodfokú bíróság a teljeskörűen tisztázott tényállás alapján a rendelkezésre álló bizonyítékokat okszerűen, jogszerűen, logikai ellentmondásoktó1 mentesen értékelte, ezért a jogerős ítélet törvényes és megalapozott.

A II.r. felperes á1ta1 hivatkozott, a 2002. június 6-át, több hónappal megelőző 1evé1váltás nem tekinthető olyan érdemi bizonyítéknak, amely a másodfokú bíróságnak a bizonyítékok mérlegelésével hozott döntését aggályossá vagy megalapozatlanná tenné, azzal szemben kétséget ébresztene. A 2002. június 6-án tartott tanácskozáson kötött megállapodás esetében a tanácskozáson tanúsított magatartást, II.r. felperesi nyilatkozatot kellett értékelni, így nem annak volt perdöntő jelentősége, hogy hónapokkal korábban a II.r. felperes milyen álláspontot foglalt e1 a kvótarendszer kérdésében.

Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a jogerős ítélet a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott jogszabályt nem sértette meg, ezért a jogerős ítéletet - a felülvizsgálati kérelemmel nem támadott részét nem érintve - a felülvizsgálati kérelemmel támadott részében, a Pp. 275.§ (3) bekezdése alapján hatályában fenntartotta.

A sikertelen felülvizsgálati kérelemmel élő II.r. felperes a Pp. 78.§ (1) bekezdése alapján köteles az alperes jogi képviselettel felmerült felülvizsgálati eljárási költsége megfizetésére.

A II.r. felperes a tárgyi illetékfeljegyzése jog ellenére a felülvizsgálati illetéket Lerótta, ezért annak viseléséről rendelkezni nem kellett.

Budapest, 2008. május 7.