Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Bíróság

2K. 32634/2008/4.

A Miskolci Bölcsész Egyesület (Miskolc) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen verseny ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indult perében a bíróság

Végzést:

A bíróság a felperes 2008. június 18. napjával datált, 2008. július 23. napján előterjesztett igazolási kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A végzés ellen annak kézbesítésétől számított tizenöt nap alatt a Fővárosi Ítélőtáblához címzett, a Fővárosi Bíróságon három példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

Indokolás

Felperes 2008. június 1. keltezésű fellebbezés megjelölésű, tartalmilag keresetlevélnek minősülő beadványában az alperes VJ-208/2007/17. számú határozatának felülvizsgálatát kérte.

A bíróság a keresetlevelet a 2008. július 2.-án hozott 2. sorszámú végzéssel elkésettség miatt - utalva az 1996. évi LVII. törvény 83.§ (1) bekezdésére - az 1952. évi III. törvény (Pp.) 130.§ (1) bekezdés h.) pont alapján elutasította.

Felperes 2008. július 23-án orvosi igazolással együtt igazolási kérelmet terjesztett elő a keresetindítási határidő elmulasztása miatt. Az orvosi igazolás szerint felperes törvényes képviselője 2008. június 1-től 2008. június 15-ig beteg volt. Az igazolási kérelem dátuma 2008. június 18.

A VJ-208/2007/17. számú határozat felperes részére 2008. május 9-én kézbesítésre került, a keresetindítási határidő utolsó napja 2008. június 9. volt. Az orvosi igazolás alapján 2008. június 15-én megszűnt az az akadály, melyre tekintettel felperes legkésőbb 2008. június 9-én nem tudta előterjeszteni a keresetlevelet.

A Pp. 107.§ (1) bekezdés: Az igazolási kérelmet tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. Ezt a határidőt az elmulasztott határnaptól; illetőleg az elmulasztott határidő utolsó napjától kell számítani. Ha azonban a mulasztás csak később jutott a félnek vagy képviselőjének tudomására, vagy az akadály csak később szűnt meg, az igazolási kérelem határideje a tudomásszerzéssel, illetőleg az akadály megszűnésével veszi kezdetét. A mulasztástól számított három hónap eltelte után igazolási kérelmet előterjeszteni nem lehet.

A Pp. 109. § (2) bekezdése értelmében: Ha az igazolást a törvény kizárja, vagy az igazolási kérelmet elkésetten terjesztették elő, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Ugyanez áll akkor is, ha az igazolást kérő - határidő elmulasztása esetében - az elmulasztott cselekményt a kérelem előterjesztésével együtt nem pótolta.

Felperes igazolási kérelmét az akadály megszűnését (2008. június 15.) követő tizenöt napot túlhaladóan, 2008. július 23-án terjesztette elő, ezért a bíróság a Pp. 109. § (2) bekezdés alapján a rendelkező rész szerint döntött.

Megjegyzi a bíróság, hogy 2008. június 18.-án az ugyanezen dátummal ellátott igazolási kérelemben konkrétan hivatkozott 2K.32634/2008/2. sz. végzést a bíróság 2008. július 2-án hozta meg.

Jelen végzés ellen a fellebbezés lehetőségét a Pp. 110. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2008. augusztus 26.

A végzés jogerős: 2008. október 1-jén.