Vj-17/1997/20

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Reöthy Gyula vezető jogtanácsos által képviselt Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. , (1051 Budapest, Nádor u. 16.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítása iránt indult eljárásban meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát - a kézhezvételtől számított 30 napon belül - a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben lehet kérni.

Indoklás

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása, az általa becsatolt okiratok és a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg. Az eljárás alá vont 1996. évi éves beszámolója szerint a lakossági, lakásépítési- és vásárlási hitel piacán mintegy 89 %-os arányban van jelen. A hiteleket jelenleg évi 28 - 31 %-os kamattal és évi 2, illetve 3 %-os kezelési költséggel - mely a fizetés módjától függ - adja. Az ügyfelekkel kötött szerződés utolsó pontja szerint, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk az Általános, illetve Ágazati Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. A szerződés alapján az évi kamatlábat az eljárás alá vont egyoldalúan változtathatja, melyről 30 nappal megelőzően az OTP fiókokban hirdetményt köteles kifüggeszteni. Az Általános Üzletszabályzatot - az eljárás alá vont nyilatkozata szerint - minden fiókban hozzáférhető helyen tartják, míg az Ágazati Üzletszabályzatot kérésre az ügyintézők átadják az érdeklődő részére. Az eljárás alá vont a lakásokkal kapcsolatos hitelezésekre vonatkozó feltételeit "A lakásépítéshez, új lakásvásárláshoz igénybe vehető támogatásokról, kedvezményekről és kölcsönökről, egyéb ingatlanvásárláshoz, építési munkák elvégzéséhez ajánlott hitelekről" című szabályzatában fogalmazta meg. Az üzleti feltételek az 1994. január 1-ét követően benyújtott hitelkérelmekre vonatkoznak. Az üzletszabályzatot az Állami Bankfelügyelet megvizsgálja és jóváhagyja. A hitel fajták felsorolása mellett a szabályzat tartalmazza a nyújtott hitelek után a kölcsön ügyleti és késedelmi kamata számításának módjait. Nyolc hitel esetében a kamatszámítás a következő képlet alapján történik:


kamat = tőke x naptári napok száma x kamatláb
36000


A vizsgálati jelentés megállapítása szerint ez azt jelenti, hogy például 29 % évi kamatláb esetén a tényleges kamatláb 29,4 %.

Az eljárás alá vont nem vitásan gazdasági erőfölényben van a lakossági lakáshitelek piacán. A kamatszámítás módjára jogszabályi rendelkezés nincsen, a kialakult gyakorlat szerint a pénzintézetek maguk választják meg, hogy a banki gyakorlatban létező francia, angol, illetve olasz elnevezésű kamatszámítási módszer közül melyiket választják. Az eljárás alá vont a francia kamatszámítási módszert választotta a lakáshitelek piacán adott kölcsönök nagy részénél, csupán két esetben alkalmazza az angol kamatszámítási módszert, ahol 365 nappal számol. A Versenytanácsnak nem a kamatszámítási módszerrel kapcsolatban, hanem abban kellett állást foglalnia, hogy a fogyasztókhoz a tényleges kamatszámítási mód megfelelő formában eljut, vagy sem.

Az eljárás alá vont a hiteleket igénybevevő fogyasztókkal formanyomtatvány igénybevételével köt szerződést. Ez a szerződés tartalmazza, hogy mindazokban a kérdésekben, amelyekben a felek nem állapodtak meg, belépnek a Ptk., illetve az üzletszabályzatok rendelkezései. A vizsgálat olyan adatot nem tárt fel, hogy a fogyasztók az üzletszabályzatot nem kapták meg. A hitelekre vonatkozó üzletszabályzat 19. oldalán pedig megtalálható a kamatszámítási képlet, melyet az eljárás alá vont alkalmaz. Miután a lakáshitelek felvétele a fogyasztó részéről fokozott gondosságot igényel elvárható, hogy megismerkedjen a rá vonatkozó szabályokkal, feltételekkel. A hatályos rendelkezések szerint a pénzintézetekről szóló 1991. évi LXIX. törvény, továbbá a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény úgy rendelkezik, hogy a kamatszámítás módját az üzletszabályzatban kell közzétenni. Mindezek alapján a Versenytanács azt állapította meg, hogy az eljárás alá vont a kamatszámítás módjával kapcsolatban a jogszabály, illetve a banki gyakorlat szabályai szerint járt el, így a fogyasztókat nem tévesztette meg, jogsértést nem követett el, ezért a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 72. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megszüntette.

A jogorvoslatról szóló rendelkezés a Tpvt. 83. §-ának rendelkezésén alapul.

Budapest, 1997. június 9.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
Ágoston Marika