Vj-154/1997/19

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Batiz József által képviselt Pénzintézeti Központ Bank Rt (1093 Budapest, Lónyai u. 38.) eljárás alá vont ellen gazdasági erőfölénnyel történt visszaélés miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat felülvizsgálatát az eljárás alá vont - a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül - a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben kérheti.

Indoklás

A lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása, az általa becsatolt okiratok és a vizsgálati jelentés alapján a Versenytanács a következő tényállást állapította meg.A Gazdasági Versenyhivatal hivatalból indított vizsgálatot annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont 1997. július 1-től kezdődően a külföldről érkező nyugdíjak kezelésével kapcsolatban felszámított kondíciók változtatása során megsértette-e az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 21. §-ában foglalt tilalmakat.

Az eljárás alá vont kizárólagos monopol helyzetéből adódóan kezelte a külföldről érkező nyugdíjakat egészen az új Devizatörvény 1996. január 1-én történt hatálybalépéséig. Az 1995. évi CXL. törvény megszüntette ezt a monopóliumot, így a Kereskedelmi Bankok jogosultak az ügyfeleik részére ezt a szolgáltatást elvégezni. Ennek folytán az eljárás alá vont piaci részesedése jelenleg mintegy 40 %.

Az eljárás alá vont pénzintézethez mintegy 15-18 országból érkeznek folyamatosan nyugdíjak. Ezen ügyfelek 90 %-a nem rendelkezik folyószámlával a banknál, így az ő kérésüknek megfelelően ez eljárás alá vont a beérkezett nyugdíjat átutalja a kért számlára és ezért díjat számít fel. A Pénzintézeti Központ, miután 1995-ben megkapta a felügyeleti engedélyt lehetőséget teremtett a kedvezményezetteknek arra, hogy számlát nyissanak nála, így ezeket az ügyfeleket mintegy az érintettek 10 %-át nem terheli jutalék.

A vizsgálat megállapította, hogy a nyugdíjat küldő országok közül néhány kizárólag régi partnerével az eljárás alá vonttal hajlandó a kapcsolatot tartani. Amennyiben a nyugdíjas kísérletet tesz arra, hogy számára nyugdíját más bankba utalják, visszautasítják. Megállapítható tehát, hogy ezen nyugdíjasok kizárólag az eljárás alá vont pénzintézeten keresztül kaphatják meg nyugdíjukat, máshoz nem fordulhatnak.

Mindezek alapján a Versenytanácsnak abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy - miután a Tpvt. magát az erőfölény meglétét nem tiltja csak az azzal való visszaélést - az eljárás alá vont a kondíciós lista összeállítása során tanúsított-e olyan magatartást, amelyet visszaélésnek lehet minősíteni.

A vizsgálat megállapítása szerint az eljárás alá vontnál számlával nem rendelkező nyugdíjasoknak 1997. július l-je előtt egységesen 1 % jutalékot számolt fel a bank azt követően pedig a szerint, hogy más banknál lévő devizaszámlára, illetve más banknál deviza, illetve forintszámlára, vagy postai címre küldik a pénzt 0,25 %, de minimum 5 USD, illetőleg 0,2 %, de minimum 5 USD jutalékot. A nyugdíjasok közül azokat terheli a megváltoztatott jutalék, akik volt szocialista országokból kapják a nyugdíjukat, így az 5 USD magasabb lehet, mint a korábbi 1 %-os levonás.

A vizsgálat megállapította, hogy az eljárás alá vont által alkalmazott jutalékok illeszkednek a többi hazai Kereskedelmi Bank által alkalmazott jutalékok sorába. Egyes Kereskedelmi Bankoknál a piacon való terjeszkedésre irányuló lépések történnek. A lefolytatott vizsgálat nem tárt fel az eljárás alá vont részéről megnyilvánuló visszaélésszerű magatartást.

Fentiek alapján a Versenytanács azt állapította meg, hogy nem történt jogsértés, ezért az eljárást megszüntette.A jogorvoslati lehetőséget a Tpvt. 83. § tartalmazza.

Budapest, 1998. március 4.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné