Vj-160/1997/18

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a Demkó, Tomori és Társai Ügyvédi Munkaközösség, ügyintéző: dr. Tóth D. Ildikó (1054 Budapest, Szemere u 17.) által képviselt Swiss Clinique Kft eljárás alá vont vállalkozás ellen a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmába ütköző magatartás miatt indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmába ütköző magatartást tanúsított az "1997/A nagy nyereményjáték" elnevezésű akcióban azzal, hogy a nyerési esély, a nyeremény értéke, annak mibenléte vonatkozásában megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adott a fogyasztóknak.

Megállapítja továbbá, hogy azáltal, hogy "Háztartási gépek" akcióban értékes ajándék kizárólagos várományosaként tüntette fel valamennyi általa megszólított fogyasztót, ugyancsak megtévesztésre alkalmas magatartást tanúsított.

Ezt meghaladóan az eljárást megszünteti.

Az eljárás alá vont vállalkozással szemben 10.000.000.-Ft (tízmillió) forint bírságot szab ki, melyet azonnali végrehajtás terhével a határozat kézhezvételétől számított 3 napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számlájára, illetve a befizetés tényét ugyanezen idő alatt hitelt érdemlő módon köteles igazolni a Versenytanácsnál.

A határozat felülvizsgálatát - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - a Gazdasági Versenyhivatalnál előterjesztendő, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel lehet kérni.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) alapján 1998. január 5. napján indított eljárást annak kivizsgálására, hogy jogellenes-e az eljárás alá vont vállalkozás azon magatartása,
- miszerint a Részvételi Szabályzatban ígért nyeremény ellentétes a direct mailek szövegében szereplő fődíj összegével továbbá, hogy
- annak ellenére szerepelteti saját nyereményjátéka nyerteseként egy másik vállalkozás - a tőle független Royal Ambassador Kft - nyerteseit, hogy az általa szervezett nyereményjátékban nem nyertek.

A 9. sorszámú vizsgálati jelentést követően a Versenytanács a Tpvt. 73. §-ára figyelemmel - a védekezési jog biztosítása érdekében - közölte az eljárás alá vont vállalkozással, hogy a versenyfelügyeleti eljárás tárgyát képezi a 9. sorszámú jelentésben az 1., 2.,3., 4. számú (az 1997/A nagy nyereményjátékhoz tartozó) és 13. számú a Háztartási gépek akcióban alkalmazott reklámanyagra indítványozott jogsértés is, továbbá az eljárás tárgyává teszi az eljáráshoz beszerzett valamennyi reklámanyag tájékoztatását is.

A 12. sorszámú versenytanácsi jegyzőkönyvben - a tárgyalás elhalasztása mellett - tájékoztatta az eljárás alá vont vállalkozás képviselőjét a Tpvt. 65. § (5) bekezdésére figyelemmel arról, hogy az l. sorszámú, vizsgálatot elrendelő határozatban foglaltakon túl az eljárás kiterjed valamennyi az "1997/A nagy nyereményjáték akcióban használt reklámanyagra, illetve az azokban foglalt esetleges valótlan, pontatlan, túlzó vagy ellentmondó fogyasztói tájékoztatásokra, továbbá a vizsgálati jelentésben már értékelt másik akcióra is, így védekezését ezekre tekintettel is előterjesztheti.

A tényállást a fent írtak alapulvételével a Versenytanács fenti körben állapította meg.

II.

A svájci székhelyű East Direct Marketing Investment Holding ÁG (továbbiakban: EDMI Holding ÁG) több, a magyar piacon csomagküldő kiskereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozás tulajdonosa, vagy többségi tulajdonosa.
Az általa vagy közreműködésével létrehozott közös irányítás alatt működött illetve működő csomagküldő vállalkozások tisztességtelen piaci magatartás - fogyasztók megtévesztése, a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása - tilalmába ütköző jogellenes magatartását a Gazdasági Versenyhivatal több határozatában megállapította, melyek közül három határozat (Vj-200/1992; Vj-35/1993; Vj-22/1998) kivételével - melyek a kínált árut, vagy szolgáltatást minősítették - valamennyi határozat a vállalkozások (Biotonic Kft, Top Trading Hungary Kft, Euro-Direct Kft, Royal Ambassador Kft) árumegrendeléssel egybekötött nyereményakcióit találta jogsértőnek (Vj-57/1994; Vj-30/1995; Vj-8/1996; Vj-10/1996; Vj-176/1996; Vj-5/1997; Vj-79/1997) a közölt nyereményalap, nyerési esély, értékes nyeremény látszatának keltése, illetve az ennek érdekében alkalmazott üzleti módszerek, fogyasztói tájékoztatások mikéntje miatt.
A fenti ügyekben kiszabott többmilliós jogerős bírság megfizetése túlnyomórészt eredménytelen maradt, tekintettel arra is, hogy időközben a Biotonic Kft és a Top Trading Kft felszámolását a bíróság elrendelte. Az ugyancsak felszámolás alatt álló Euro-Direct Kft jogutódja a Royal Ambassador Kft (5/1997, Fővárosi Bíróság 2.K.30718/1997.). Utóbbi vállalkozás ellen a Versenytanács a bírság azonnali végrehajtását is elrendelte a Versenytörvény rendelkezéseivel folyamatosan szembehelyezkedő üzleti tevékenysége miatt (Vj-5/1997., Vj-79/1997.).
Rövid piaci tevékenysége alatti a Versenytanács a jelen eljárás alá vont vállalkozás jogsértését is megállapította a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmába ütköző magatartás miatt. (Vj-22/1998).

III.

A ténylegesen 1997-ben piacra lépett eljárás alá vont vállalkozás a Szerencsejáték Felügyelethez 1997. augusztusában jelentette be első nagyszabású nyereményakcióját "1997/A nagy nyereményjáték" elnevezéssel. Az eredetileg 2,5 millió forintra tervezett első (fő) díjösszegét az 1999. szeptemberi 22-i bejelentése szerint 5 millióra emelte meg, melyről az érintett fogyasztókat a napi sajtóban - a Népszabadságban és az Expressz Újság közleményi rovatában elhelyezett apró betűs tájékoztatással - értesítette (4/B/II).

A Részvételi Szabályzat (4/B/I.) szerint a nyereményjátékban való részvétel feltétele volt, hogy a fogyasztónak a részére megküldött katalógusból árut kellett rendelnie, a megrendelést 1998. március 31. előtt vissza kellett juttatnia az eljárás alá vont vállalkozáshoz, illetve a megrendelt árut ténylegesen át kellett vennie.
A Részvételi Szabályzat a megnyerhető 1-6. díjat - a tulajdonképpeni nyereményeket - érték szerint jelölte meg 2,5 millió, mely összeg később 5 millió forintra emelkedett, valamint 200 ezer, 175 ezer, 150 ezer, 75 ezer és 50 ezer forint értékben.
Rögzítette a Részvételi Szabályzat azt is, hogy azon vásárlók, akik nem nyerik meg az első 6 díj egyikét, a vásárlás jogán - mintegy ajándékként - jogosultak az utolsó úgynevezett 7. díjra - értéke 10 forint volt (4/B irat) -, melyet az 1998. április 30-án megtartandó sorsolás előtt a megrendelt áruval együtt küldik meg az adott fogyasztónak azzal a feltétellel, hogy amennyiben a vásárló az első 6 díj valamelyikét megnyeri, a már megkapott 7. díjat köteles visszaszolgáltatni.
Rögzítette a Részvételi Szabályzat azt is, hogy a nyereményalapon belül az eljárás alá vont vállalkozó jogosult a vevőknek kiküldött részvételi jegyeken más-más nyereményt feltüntetni, minek megfelelően a reklámanyagokban feltüntetett képek csak illusztrálják a felsorolt díjakat.

IV.

Az eljárás alá vont vállalkozás - hasonlóan a vele közös irányítás alatt álló más elnevezésű csomagküldő szolgálatokhoz - a fogyasztókat közvetlenül megkereső küldeményben, úgynevezett direct mailben, értesítette az áruvásárlással egybekötött nyereményjáték szervezéséről. Az "1997/A nagy nyereményjáték" akcióban a vizsgált időszakban különböző szövegezésű direct maileket küldött ki a fogyasztóknak.
A mailingek szövege Svájcban készült, a fogyasztói tájékoztatás tartalmát az ottani vezetés határozta meg, illetve ugyancsak ott döntöttek a kiküldendő mailek darabszámáról is. A reklámanyagot Magyarországon csak lefordítják és postázzák (7.sz. jegyzőkönyv).

A reklámakcióra az eljárás alá vont vállalkozás megközelítőleg 700 ezer direct mailt küldött ki, melyre több mint 76 millió Ft-ot fordított reklámköltségként (5. iratmelléklet + 8. irat melléklet, + jelentés melléklete).
Az eljárás alá vont vállalkozás szerint tekintettel arra, hogy a mailingekben kínált áruk választéka folyamatosan változott, a különböző árukat kínáló, de az ugyanazon nyereményakcióban való részvételt megalapozó - ugyanakkor egymástól eltérő, vagy részben eltérő szövegezésű - mailingek ugyanazon területre, illetve ugyanazon fogyasztóknak is terítve lettek illetve lehettek. (12. sz. jegyzőkönyv; 14. számú irat).

V.

A vizsgálati jelentés álláspontja szerint az eljárás alá vont vállalkozás által az iratokhoz 1., 2., 3. és 4. sorszám alatt csatolt mailing nem tesz eleget a fogyasztók megfelelő tájékoztatásának tekintettel arra, hogy a Részvételi Szabályzat ugyan átlátszik a borítékon, a borítékban elhelyezett szövegben arra nincs hivatkozás. Különösen megtévesztőnek találta a vizsgálati jelentés fenti körülményt 2. sz. mailing esetében, ahol a borítéknak nincs átlátható ablaka. Álláspontja szerint a többi mailing esetében időrendi sorrendet követve pozitív változás következett be a szabályzat olvashatóságát és megtalálhatóságát tekintve.
Megtévesztésre alkalmasnak ítélte a vizsgálat a 4., 18. és 22. számú mailingeket, mivel annak ellenére, hogy az eljárás alá vont vállalkozás megszerezte a Royal Ambassador Kft nyereményjátékai nyerteseinek hozzájárulását a reklámozáshoz, ezek a mailingen a vizsgált nyereményakcióban résztvevő fogyasztók felé úgy szerepeltek, mintha a jelen eljárás alá vont vállalkozó által szervezett nyereményjátékban nyertek volna.
Rögzítette a vizsgálati jelentés azt is, hogy a 13. számú - másik akciót népszerűsítő - mailing különösen előnyös vásárlás látszatát kelti, mivel értékes tartós fogyasztási cikket ígér a megrendelőnek úgy, hogy a minden csomaghoz mellékelt twister mixer értéke ennek nem tesz eleget.

VI.

- Az iratokhoz 5/1. sorszám alatt csatolt mailingben , melyben a megrendelést a fogyasztónak egy nem létező személy - Barabás Ilona igazgató asszony - részére kellett visszaküldenie, a 37. héten 10 millió forintot meghaladó költséggel postázták a fogyasztóknak.
A borítékban kiemelt információként szereplő "Igazolás 2,5 millió forintos fődíj megnyeréséhez" feliratozású irat 1. pontja kérte, hogy a fogyasztó töltse ki az igazolást a fődíj megnyeréséhez. A fogyasztói adatokat tartalmazó - eltérő színű - adatsor alján a fogyasztó azon szöveget írta alá, miszerint "tudomásulveszi, hogy a 2,5 millió forint fődíjú játékon nyert, díjára igényt tart ezért ünnepélyesen kijelenti, hogy azt át kívánja venni a megnyert díjat .
Kevésbé kiemelten fentiektől elkülönítetten, de jól láthatóan közölte az irat azt is, hogy ahhoz, hogy a fogyasztó díján felül megkapja a Különleges Meglepetésajándékát, amit a Kft. Igazgatósága a részére tartogat, tüntesse fel a megrendelésre kerülő termékeket.
Ugyanezen irat oldalsó részén alapos kereséssel volt megtalálható az igen apró betűvel szedett tájékoztatás, miszerint a "szabályzat a borítékban" van.
A boríték belső oldalán apró betűvel szedve szerepelt a részvételi szabályzat, melynek azon kitétele, hogy a 7. díj, - ami egyébként a "Különleges Meglepetésajándék"-nak felel meg -, az első hat díj megnyerése esetén visszajár, nem nyert említést a borítékban elhelyezett jól olvasható iratokban.
A szinte olvashatatlan méretű részvételi szabályzat sem közölte egyébként ennek a "Különleges Meglepetésajándék" értékét sem, mely 10.- Ft a Szerencsejáték Felügyelethez 1997. augusztus 14-én benyújtott irat tanulsága szerint (a kiküldött db szám 90 ezer).

- Az 5/2 alatti 14 ezer példányban 1.500.000.- Ft körüli költséggel az ugyancsak a 37. héten kiküldött mailingek borítékaiban elhelyezett megrendelőlapok túloldala, ugyancsak "Barabás Ilona" tanúsításával közölte, hogy a jelen "Hivatalos igazolás" tulajdonosa jogosultságot szerezhet a fődíj megnyerésére 2.500.000.- Ft értékben.
A borítékban lévő "Bizalmas irat, fontos hivatalos értesítés" kezdetű irat tanúsította először, hogy két személy (Németh Lászlóné és T. Frigyesné) már átvették értékes díjaikat. A tájékoztatás folytatása szerint - most Önön a sor, hogy igényelje nyereményét (fődíj 2.500.000.- Ft), mert "semmi kétség Barabás Ilona a Kft. igazgatónője hivatalosan jóváhagyta az Ön számára történő díjkiutalást ". Azon felhívást követően, hogy haladéktalanul küldje vissza a termék megrendelést a címzett, közli még a "Hivatalos Értesítés", hogy ráadásul az igazgatónő "csodálatos ajándékot" tartogat a vásárlónak.
A megrendelőlapon - de nem a díjra, ajándékra vonatkozó szöveges rész oldalán - van elhelyezve szinte olvashatatlanul apró betűvel, hogy "szabályzat a borítékban".
A borítékbelsőn található szöveg azonos az előző mailing szövegével, a boríték tartalma, mely a nyeremény lehetőségére feltűnő betűtípussal és szövegezéssel hívja fel a figyelmet ugyancsak nem közli, hogy az úgynevezett "csodálatos ajándékot" vissza kell szolgáltatni, ha valaki az első hat díj nyertesei közé kerül.

- Az 5/3. sorszámú 24.242 példányban a 40., 44., 49. héten - de a 37. héten is - szétküldött, kb. 3.854.000 Ft költséggel járó előzőektől teljesen eltérő külsejű mailing "Díjátvételi jogosultság születésnap alkalmából" közléssel szólítja meg személyre szólóan a fogyasztókat. A "Szigorúan Bizalmas Iratok Különleges Születésnapi Díj" felzetű irat hivatalos jegyzőkönyv díjátadásról című része arról tájékoztatja a mailinget születésnap alkalmából kézhezvevő fogyasztót, hogy jelen dokumentummal hivatalosan igazolják, hogy a 2.500.000 Ft értékű nyereményre kizárólag e díj nyertese jogosult. Ahhoz, hogy a jelen hivatalos irat címzettje díjjogosultságát érvényesíthesse, - feltételként feltüntetve - a megnevezett fogyasztó köteles visszaküldeni a jóváhagyott Díjkiutalási Igazolását a Nyereményregisztrációs Osztálynak. Ugyanezen irat túloldalán kérik, hogy tüntesse fel, hogy milyen módon kívánja átvenni a fődíjat, majd részletezik annak különböző átvételi lehetőségeit. (pl: takarékbetétkönyv, részvény),

Ezen direct mail részletes több példányú tájékoztatást is tartalmaz a fődíj nyerésével kapcsolatban.

"A Jóváhagyott Díjkiutalási Igazolás" szerint a fogyasztó tudomásul veszi a díjkiutalás hatályos szabályait díja birtokbavételéről (fődíj: 2.500.000 Ft). Tudomásul veszi azt is, hogy vissza kell küldenie a jóváhagyott Díjkiutalási Igazolást Nyereményére Jogosító Ellenőrző számával együtt, mert csak ez esetben kapja meg díját. Egyben tudomásul veszi, hogy bejelöli azt is, hogy milyen formában kívánja átvenni a 2.500.000 Ft-os nyereményt.

A "Nyereményregisztrációs Osztály" által fejlécelt ugyanezen borítékban levő irat azontúl, hogy rengeteg születésnapi ajándék lehetőségéről tájékoztatja a fogyasztót közli, hogy "ráadásul egy csodálatos nyeremény is vár Önre. A fődíj egy 2.500.000 Ft értékű nyeremény".
A fogyasztó tájékoztatást kap arról is, hogy a Születésnapi iratai ..."egyértelmű bizonyítékkal szolgálnak. Ugyanis közöttük található az Ön számára kiállított és jóváhagyással ellátott díjkiutalási igazolás is az Ön nyereményéről (fődíj: 2,5 mFt)" majd közli, hogy ahhoz, hogy a fogyasztó a díjat megkapja "mindenképpen vissza kell küldenie a Díjkiutalási Igazolást az ellenőrzési számmal együtt, mert ennek hiányában a 2.500.000 Ft-os díj sem adható át."

Ezután tájékoztat arról, hogy "tehát mindössze annyit kell tennie, hogy gondosan kitölti díjkiutalási igazolását", illetve megrendeli az árut.
Hosszabb keresés után található meg a részvételi szabályra való utalás, amely jelen esetben sem a nyereményre vonatkozó egyéb tájékoztatásokkal azonos papíron, illetve oldalon van elhelyezve, hanem az áru megrendelési szelvényen nagyon aprón szedett betűkkel. A Részvételi Szabályzat - apró betűvel - a borítékbelsőn lett elhelyezve.

- A 36. héten 124.650 darabszámmal kb. 21.500.000.- Ft-os reklámköltséggel fogyasztókhoz eljuttatott 5/4. sorszámú mailing már a boríték külzetén közli, hogy a borítékban levő iratokkal érvényesítheti a fogyasztó jogosultságát díja átvételéhez (fődíj: 2,5 mFt).

A küldeményben elhelyezett "Megrendelőszelvény" "igen, jogosultságot akarok szerezni díjam átvételére (fődíj: 2,5 mFt)" szövegezéssel kezdődik. Az utolsó sor arról tájékoztatja a fogyasztót - a Részvételi Szabályzattal ellentétben -, hogy "természetesen már megnyert díjamat ebben az esetben is megtartom".
A névre szólóan megcímzett mailingben található irat arról tájékoztatja az adott fogyasztót, hogy a vállalkozásnál kivonat készült a nyertesek és a fődíjak listájáról és a fődíjak mellett feltüntetésre került, hogy azok közül melyik kerül és melyik vár még átadásra. Közli ezután a fogyasztóval, hogy a mellékelt számítógépes kivonaton saját szemével is meggyőződhet arról, hogy az ő neve is szerepel az egyik feltüntetett fődíj mellett. Annak közlése mellett, hogy a címzett nem kapott még fődíjat, pedig hozzá hasonlóan más személyeket (kiknek neve a 2. sz. mailingben is szerepel) is díjra jelöltek és ők végül valamennyien 5 mFt-os díjat nyertek, hozzáteszik, hogy "most Önön a sor, hogy visszaküldhesse érvényesített Díjigénylő Lapját és megrendelőszelvényét, melyek 2,5 mFt-os nyereményjáték fődíjának megnyerésére jogosítják Önt."

Lehetőségként felajánlják a díj megkapásához, hogy a fogyasztó töltse ki a díjigénylő lapot és, mint "apró feltételt" a megrendelő szelvényt, mely játékuk fődíjának megnyerésére feljogosíthatja.
Sürgetve a fogyasztót a megrendelésre, közlik, hogy a 2,5 mFt-os díjat mindenképpen át kell adniuk valakinek és ha az adott vásárló nem szerez rá jogosultságot, majd szerez valaki más.
Az ugyanezen csomagban elhelyezett un. "Nyereménykiadási Osztály" feliratú irat a jelölt nevét a már korábban írt két nyertes alatt közli, kiknek státusza "díj átadva", míg az adott direct mail címzettjének neve mellett a "díj átadásra vár" közlés található.
Ugyanezen iraton található a "Hivatalos Díjigénylő Lap", melyben a fogyasztói akaratként feltüntetve szerepel azon tájékoztatás, hogy "igen meg kívánom kapni megnyert díjamat (fődíj: 2,5 mFt) ezért megrendelem az árut". Kiemelik még, hogy ezzel tudomásulveszi a fogyasztó, hogy jogosultságot szerez a 2,5 mFt megnyerésére.

Ezen direct mail csomagban még alig észrevehető utalás sincs a részvételi szabályzatra, mely szintén a borítékbelsőn van elhelyezve, apró betűvel szedve.

- A z 5/5. és 5/7. sorszámú körülbelül 74.000 példányban terített azonos szövegezésű ismét a 37. továbbá a 38. héten fogyasztóknak kiküldött kb. 7 mFt reklámköltségű mailing - melynek tárgya: "az Ön jelölése a 2,5 millió értékű fődíjra" - Barabás Ilona hivatalos jóváhagyásával arról értesíti az adott fogyasztót, hogy a játék tétje a 2,5 mFt értékű fődíj. "Ezt a díjat fogja megkapni", amennyiben a fődíj "átadásra vonatkozó szabályok valamennyi feltételének megfelel".
Az átadásra váró fődíj vonatkozásában tájékoztatja a címzettet, hogy "az Ön részére történő díjkiutalás folyamatban van".
Legfontosabb hírként emeli ki, hogy az adott napon a díjak kiadásával foglalkozó Nyereményosztály a következőket erősítette meg - "Önnek kell átadnunk az Ön jelöltségét igazoló névre szóló csekket 2,5 mFt fődíj megnyeréséhez, amit Önnek a megadott határidőn belül vissza kell küldenie, mivel ezzel érvényesítheti díjjogosultságát!"

Azon úgynevezett kérdésre, hogy miért nem adhatják át nyomban a 2,5 mFt értékű díjat, magyarázatként hozzáfűzik, hogy a Magyarországon hatályos jogszabályok értelmében kötelesek ragaszkodni a szabályzatban foglalt feltételek maradéktalan teljesítéséhez és ez alól nem tehetnek senki esetében kivételt. Vagyis a fogyasztónak eleget kell tennie egy - kiemelt betűvel szedve írt - "apró feltételnek", ami nem más, mint az áru megrendelése ezen iratból itt és más helyen is megállapíthatóan.
Ezen küldeménynél is a boríték belsejében van elhelyezve, - jelen esetben már nagyobb betűvel szedve - a Szerencsejáték Felügyelethez benyújtott Részvételi Szabályzat, melyre nézve nincs közvetlen utalás a direct mail nagy terjedelmű szövegében.

- Az 5/9. és 5/21. sorszám alatti directekből egyaránt a 42. héten körülbelül 120 ezer példány 11 millió forint költséggel került megküldésre a fogyasztóknak. A boríték külső részén jól olvashatóan szerepel, hogy a küldemény hivatalos értesítés a feladótól és hogy a borítékban található iratok a 2,5 millió forint értékű fődíjjal kapcsolatosak, illetve hogy a borítékban található Titkos Nevezési Címke megmutatja rögtön, hogy a címzett jogosult-e a fődíj, 2,5 millió forint megnyerésére.
A boríték belsejében lévő "Személyes Nevezési Címke" annak fontos és bizalmas voltára hívja fel a fogyasztó figyelmét annak közlése mellett, hogy "csak egyes kiválasztott" vásárlók kaptak ilyen Titkos Nevezési Címkét, illetve azt, hogy a címzett a kiválasztottak egyike". Közli továbbá, hogy a Titkos Nevezési Címke mindegyikén feltüntetésre került az egyik díj, amelyikre a címzettet jelölték, továbbá a személyes részvételi szám. Közli továbbá, hogy az adott vásárló ezáltal már most megismerheti azt a legnagyobb értékű díjat, "aminek megnyerésére őt jelölték Kiemelt betűkkel "Fontos" közlendőként kiemelve közlik még, hogy amennyiben az adott fogyasztó személyes részvételi száma 083-al kezdődik őt egészen biztosan a 2,5 millió forintos fődíj megjelölésére jelölték. A túloldalon elárulják, hogy bíznak abban, hogy az adott fogyasztó részvételi száma 083-as számmal kezdődik, illetve azt is, hogy amennyiben a vásárló nem rendel az eljárás alá vont vállalkozástól a hatályos szabályzat értelmében nem kaphatja meg a fődíjat.
A bizalmas, lezárt rész felnyitása után az adott mailinget kézhezkapó valamennyi fogyasztó 083-as számmal kezdődő részvételi számot kapott, mely mellett újra közölték, hogy az adott fogyasztót a fődíj megnyerésére jelölték.
Ugyanezen mailingben egy kisebb alakú "Fortuna kereke" elnevezésű szórólap is el lett helyezve, mely azt közölte, hogy amennyiben az adott személy megnyeri a fődíjat, már nem 2,5 , hanem 5 millió forint felvételére jogosult, abban az esetben, ha az elfedett, de a fogyasztó által lekaparható téglalapban azt olvassa, hogy "dupla nyeremény". Ezt az iratot is minden fogyasztó megkapta. (12. sorszámú jegyzőkönyv 4. oldalán tett eljárás alá vonti nyilatkozat).
Ezen küldeményeknél a boríték belső részén a részvételi szabályzat olvasható nagy betűkkel lett közölve.

- Az 5/11. és 5/23 sorszámú 44. héten 80 ezer darabszámban kiküldött mailing, melyre körülbelül 7 millió forint reklámköltséget fordított az eljárás alá vont vállalkozás, hasonlít az előző direct mailhez, a boríték külső része erősen figyelemfelhívó módon utal a hivatalos értesítés fődíjjal kapcsolatos voltára, illetve a Titkos Nevezési Címkére. Ezen mailingben is szerepel az a fordulat, hogy amennyiben a címzett részvételi száma 083-al kezdődik, őt a fődíj megnyerésére jelölték.
A Személyes Nevezési Címke "utolsó felhívás" feliratozású iraton került elhelyezésre, melyben közlik, hogy az a szerencse érte az adott fogyasztót, hogy egyike lett a kiválasztott vásárlóknak, mely kiválasztott vásárlók mindegyikét jelölték a hat nagy értékű díj egyikének megnyerésére.
A szövegezés visszautal arra, hogy a vásárló már tudhatja, hogy melyik díj megnyerésére jelölték őt, és mint a "korlátozott számú" kiválasztott vásárló egyikét nevesítik, melynek tartalmát közlik is a túloldalon azzal, hogy már az előző levélben is tudomására hozták, hogy amennyiben a részvételi száma 083-as számmal kezdődik, őt a fődíj megnyerésére jelölték , amit még az adott napig nem ítéltek oda.
Azon kívánságukat többször is kifejezik, hogy a nevezett fogyasztó részvételi száma 083-al kezdődjön, és fődíj jelölt legyen. Az iratban az is szerepel, hogy a fogyasztó előtt is ismert, hogy az érvényben levő hatályos részvételi szabályzat értelmében nem kaphatja meg a díjat, ha nem tesz eleget az iratban 1., 2., 3. pontban közölteknek.
Úgyszintén külön esélyként tartalmazza a 2,5 millió forintos fődíj helyetti 5 millió forintos főnyeremény megnyerési lehetőségét az itt is elhelyezett "Fortuna Kerete" szórólap ugyanazon módszerrel, mint az előzőekben írtak (9,21-es küldemény).
Valamennyi címzett fogyasztó ugyanazon tartalmú mailinget vette kézhez ez esetben is.
Ezen mailingek borítékának belső részére nyomtatva ugyancsak szerepelt a nagybetűvel szedett Részvételi Szabályzat.

Az 5/18. sorszámú kb. 7,8 millió forintos reklámköltséggel készült 90 ezer darabszámmal a 47. héten kiküldött direct mail S.C. International Best Seller feladó által a címzettek részére küldött irat a boríték külső részén "Garantált 5 millió Ft fődíj" üzenetet küldött a fogyasztónak. Ebben a mailben jelent meg először önállóan az emelt fődíj összege. A mail két nyereményjátékról tájékoztatott logikátlan elrendezésben.
A "Nagy értékű díjak várnak átadásra" feliratozású rész kivonatot közölt nyertesek listájából, melyen szintén szerepeltek nyertesként a más vállalkozás által szervezett játék nyertesei, illetve szerepelt az adott címzett fogyasztó is több különböző összegű nyeremény - köztük a fődíj - összege mellett is azon szöveget követően, hogy "jogosultságot szerez a neve mellett feltüntetett összegek mindegyikének biztos megnyerésére".
A lista alatti szöveges rész azt közölte, hogy az adott címzett ahhoz, hogy érvényesítse "jelöltségét" az 5 millió forintos fődíj megnyerésére azonnal válasszon a katalógusból terméket. Ez a feltétel valóban egy "apróság" közölték, azonban a játékszabályzatának értelmében valóban elengedhetetlen feltétel.
Ezen küldeményben különleges üzenet szerepelt 150 ezer forintos bónuszdíj megnyerése a 406-os kódszámmal ellátott csillogó sárga boríték tulajdonosának részére azzal, hogy csak az ilyet kézhezvevő fogyasztó kap bónuszdíjat rendelése esetén!

Valamennyi fogyasztó ugyanezen tartalommal kapta kézhez a bónuszdíjról szóló üzenetet is.
Ezen direct mail is tartalmazta a kis formátumú szórólapot, mely dupla nyeremény, vagyis az 5 millió forint megnyerhetőségét kínálta a fogyasztónak, jelen esetben függetlenül attól, hogy már alapvetően az 5 millió forintot közölték fődíjként a borítékban elhelyezett másik iraton.
Jelen esetben is a boríték belső részén lett elhelyezve mindkét nyereményjáték Részvételi Szabályzata, 1997/Nagy Nyereményjáték fődíja már 5 millió forintként lett megjelölve.

- Az 5/22-es sorszámú 71 ezer példányban kb. 6 millió forintos reklámköltséggel a 49. héten postázott direct mail, hasonlóan az 5/11. és 5/23. számú ilyen számú direct mailhez visszautalt arra, hogy a fogyasztó már kapott értesítést a nevezésre.
Ezen a direct mailen feladóként úgyszintén az S.C. International Best Seller szerepelt, mint az 5/18. számú direct mailnél. - A Best Seller katalógus illetve név a Top Trading Hungary Kft által volt korábban használatos a Vj-30/1995. sz. ügyből megállapíthatóan -.
A küldemény tájékoztat arról, hogy már kapott küldeménynek megfelelően a fogyasztó részére történő díjkiadás folyamatban van 5 millió forintos fődíjjal. Sajnálatukat fejezik ki, hogy a nevezett nyilvántartásba vétele még nem történt meg, ami azért is sajnálatos, mert ennek hiányában senki nem kaphatja meg az 5 millió forintos fődíjat. Ezért ajánlja fel a feladó még egy lehetőségként a címzettnek, hogy megkapja a díját, ha rendel az áruk közül. Az irat "Tanúsítványt" is tartalmaz a fődíj megnyeréséhez, azzal hogy a fogyasztó igényt tart a nyereményére és következésképpen tudomásulveszi, elfogadja a hatályos szabályzatban foglaltakat. Az iraton piros betűvel kiemelve szerepel, hogy az "5 millió forint átadásra vár", illetve a nyeremény garantált".
A tanúsítvány túloldalán a már korábban is felhasznált Royal Ambassador nyertesek képe található azzal, hogy a jelen direct maillel érintett fogyasztó csatlakozzon eddigi nagy nyerteseikhez.
A "Nagy értékű díjak várnak átadásra" című irat úgyszintén a nyertesek között sorolja fel a címzettet különböző összeg mellett, majd a szöveges rész közli, hogy most a korábbi nyertesek után az adott vásárlón a sor, hogy érvényesítse >jelöltségét a fődíj megnyerésére. Tájékoztat arról, hogy ahhoz, hogy a fogyasztó megkapja a díjat feltételként szerepel - apróságként - az áru megrendelése, mely a játékszabályzat értelmében elengedhetetlen feltétel.
A "Megrendelőszelvény részen" elhelyezett keretezett részben ösztönzik a fogyasztót, hogy ellenőrizze, hogy a "kivonat a nyertesek listájából" részen a fődíj összesített értéke megegyezik-e a borítékban található kis formátumú kimutatással, ugyanis ebben az értékben kell a díjat átadni a küldemény címzettjének, mint a fődíj nyertesének, amennyiben a hatályos szabályzat értelmében ő nyeri a fődíjat. A kis formátumú kimutatáson a konkrét címzett neve mellé írt számok összege 5 millió Ft-t tett ki minden a küldeményt kézhezvevő fogyasztónál.
A nyertesek listája kivonat feletti részen ebben a direct mailben is szerepel az azon kitétel, hogy "jogosultságot szerez a neve mellett feltüntetett összegek mindegyikének biztos megnyerésére".

A 22. számú direct mailben borítékának belső részén ismét apró betűvel szerepelt a Részvételi Szabályzat.

A különböző szövegezésű adott esetben azonos fogyasztói kört megcélzó reklámanyag a fogyasztók által azonos nyereményjátékként az esetben voltak beazonosíthatóak, ha a részvételi szabályzatból - a nyereményjáték elnevezésére tekintettel - fel tudták ismerni, hogy azonos nyereményakcióval állnak szemben.
Ezt erősíti, hogy a fődíj összege időközben változott és a különböző terítésben fogyasztókhoz eljuttatott direct mailek is különböző összegű főnyereményt tüntetnek fel, illetve volt olyan direct mail is, amely e vonatkozásban önellentmondó volt, illetve többletnyerés látszatát keltette.

VII.

Az 5/13. 5/17. sorszámú azonos szövegezésű direct mailek egy másik az úgynevezett "Háztartási gépek" akcióról informálták a fogyasztókat, kb. 20 ezer példányban kb. 3,4 millió Ft reklámköltséggel, melyek borítékjának külső része igazolást tartalmazott Barabás Anna aláírásával arról, hogy a címzett fogyasztót ünnepélyesen az alábbi tartós fogyasztási cikk kézhezvételére jelölték különleges akciójuk keretében 1997. november havában.
Közölte továbbá - ugyancsak a boríték külső részén -, hogy "Önnek ezt a tartós fogyasztási cikket utaltuk ki, mely egy "csodálatos háztartási készülék".
A borítékban "Igénylőlap háztartási készülékhez" címen elhelyezett reklámanyagban tájékoztatták az adott fogyasztót arról, hogy számára értékes , tartós fogyasztási cikket utaltak ki, melyhez az árut megrendelő új vásárlók jutnak.
A "Bizalmas" részben közlik, hogy "egyes" vásárlóik különleges lehetőséget kaptak és mivel a címzett ezen vásárlók között szerepel, fenti tulajdonságokkal bíró ajándék kaphat, melyről mindent megtudhat. A borítékban egy "igazolás" volt elhelyezve, mely Barabás Ilona aláírással tanúsította, hogy jelölték az adott fogyasztót a tartós fogyasztási cikk kézhezvételére, mely egy "csodálatos háztartási készülék ".
A direct mail ezen irata ezenkívül "Meglepetés ajándékokat" is kilátásba helyezett azzal, hogy amennyiben a fogyasztó lekaparja a keretezett részben lévő aranyszínű téglalapot ott l., 2. de akár 3. meglepetés ajándék is fellelhető.
A direct mailekből megállapíthatóan valamennyi direct mail aranyszínű téglalapja alatt három darab ajándék volt feltüntetve. Ezeket a többletajándékokat az esetben kaphatta meg a fogyasztó, ha a megrendelés mértéke egy adott értékhatárt meghaladott.
A borítékban elhelyezett külön irat Barabás Ilona aláírással a fogyasztó kiemelt helyzetét hangsúlyozandó közli, hogy "az Ön neve szerepel az ajándéktárgyak Rendkívüli Kiutalási Listáján". Magyarázatként hozzáfűzik, hogy ez azt jelenti, hogy egy kiváló minőségű háztartási készüléket kap a címzett, ha árut rendel. A készülék mibenlétéről úgy informálják a fogyasztót, hogy a "maga nemében valódi újdonságnak számít", mely időmegtakarítást biztosít a konyhai munkában, illetőleg nélkülözhetetlenné tud válni. Külön kiemelik, hogy a háztartási gép "formatervezett", " pompás vonalvezetésű" és rendkívül egyszerű használatú.
Fentiekhez képest az akcióban a fogyasztók egy tajvani gyártmányú úgynevezett twister mixer nevű árut kaptak, melynek beszerzési értéke 2,15 USD, mely 210.-Ft/USD árfolyamon számolva 452.-Ft értékkel bír beszerzési áron. Kiskereskedelmi forgalomban az egyéb költségrárakódásokat is figyelembevéve fogyasztói ára kb. 700-800 Ft lehet. Magyar nyelvű terméktájékoztató nincs elhelyezve a dobozban.
A turmix-funkciót az elemmel működő készülékben elhelyezett kisméretű "műanyag-csavar" látja el (18. jkv.).
Valamennyi fogyasztó fenti szövegezésű direct mailt kapta meg ez esetben is.

Az 5. sorszám alatt csatolt iratokból megállapítható volt, hogy a reklámozó feladóra vonatkozó adatok nem feleltek meg az 1997. évi LVII. tv. 3. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek.

VIII.

Az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 8. § (1) bekezdése szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni.
A 8. § (2) bekezdés c) pontja szerint a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartásnak minősül az áru értékesítésével, forgalmazásával összefüggő, a fogyasztó döntését befolyásoló körülményekről - így például a kapcsolódó ajándékokról, nyerési esélyről - megtévesztésre alkalmas tájékoztatás adása.

Az eljárás alá vont vállalkozás, ki csomagküldő tevékenységet folytat, a fogyasztók megnyeréséért folytatott gazdasági versenyben árui megvételére áruvásárlással egybekötött nyeremény, illetve ajándékakcióval ösztönzi a fogyasztókat.

Az "1997/A nagy nyereményjáték" elnevezésű akcióban az 1997. év 37. hetétől a 49. hétig, adott esetben ugyanazon fogyasztói körnek különböző megfogalmazású reklámanyagot adott ki direct mail formájában.
Valamennyi általa alkalmazott reklámanyag közös jellemzője volt, hogy minden esetben - egyes direct maileknél már a boríték külső részén - más esetekben a borítékban elhelyezett nagy terjedelmű reklámanyagban a nyerésre, elsősorban a fődíj megnyerhetőségére irányította a fogyasztó figyelmét, úgy hogy, - a fogalmazásmód; egyes szövegrészek (különösen a fődíjra vonatkozó) kiemelése; a mondatok csoportosítása; a kiválasztottság érzetének keltése; más, másik vállalkozásnál már nyert személyekkel való együttszerepeltetés a nyertes listán; az alkalmazott különböző betűnagyságok; meghatározott szövegrészek kiemelése; fiktív hivatalos igazolások, hol kiutalásról, jelölésről értesítenek; illetve a különböző tájékoztatások helye, szövegek elhelyezése révén - egyben azt a látszatot keltette, mintha a névre szólóan megküldött direct mail címzettje már nyertes is lenne.
Elemezve az egyes direct maileket:
Az 5/1-es direct mailben a például fogyasztó tudomásulvette, hogy fődíjat nyert, illetve aláírta, hogy arra igényt tart és át kívánja venni a megnyert díjat. Ugyanezen direct mailnél azon kitételével, hogy a nyeremény szó helyett a díj szót alkalmazta és a díjon felül helyezte kilátásba az úgynevezett különleges meglepetés ajándékot alkalmas volt arra, hogy azon fogyasztó, akinek nem volt arról tudomása, hogy minden címzett ugyanilyen tartalmú reklámanyagot kapott nyertesnek és ezen felül egy "különleges" ajándék tulajdonosának érezze magát.
"Önön a sor, hogy igényelje nyereményét (fődíj 2,5 millió forint), mert az illetékes - a fogyasztó által nem tudottan - fiktív személy "hivatalosan jóváhagyta a díjkiutalást", ugyanezen hatás kiváltására volt alkalmas (5/2-es direct mail).
Fenti hatás elérésére különösen alkalmas volt a többi direct mailtől külső megjelenésre teljesen eltérő születésnapra küldött reklámanyag, melyben részletezték a fődíj átvételének különböző formáit is, azzal a többletközléssel, hogy a díjkiutalási igazolást vissza kell küldeni, mert csak ez esetben kapja meg a címzett a díját.(5/3-as direct mail).
Fenti direct mailek közös jellemzője volt, hogy a tényleges nyerési esélyre vonatkozó valós információt a borítékok belsejében - alig észrevehető és olvasható apró betűkkel - közölték úgy, hogy a Részvételi Szabályzatra csak a versenyfelügyeleti eljárás során is hosszas keresés után lehetett rátalálni.
A díjra jelöltek között szerepeltette valamennyi "kivételezett helyzetben lévő" megkeresett fogyasztót az 5/4-es sorszámú mailing is azzal, hogy a díjkiutaló lap illetve a megrendelés az, ami feljogosítja a fődíj megnyerésére, vagy más megfogalmazásban a "megnyert díj" átvételére.

Az 5/4, majd ezt követő direct mailekben - ahol a Részvételi Szabályzat úgyszintén a boríték belsejében, de már nagyobb betűkkel szedve volt elhelyezve, - a 22. sorszámú direct mail kivételével, ahol újra visszatértek az apró betűkre - a borítékokban elhelyezett direct mailek szövegezése egyre egyértelműbbé vált a vonatkozásban, hogy az adott vásárló nyertes, illetve a fődíj várományosa.
Az 5/5. és 5/7. alatti direct mailben elhelyezett reklámanyagban, melynek a fogyasztóval közölt tárgya az "Ön jelölése a 2,5 millió értékű fődíjra" volt, fontos hírként közölték, hogy "Önnek kell átadnunk az Ön jelölését jelöltségét igazoló névreszóló csekket a 2,5 millió fődíj megnyeréséhez" nem is tartalmazott utalást a boríték belsejében lévő Részvételi Szabályzatra.
Az 5/9. és 5/11-es - illetve ezeknek megfelelő más számozású - direct mailek már a boríték külsején felhívták a fogyasztók figyelmét a Titkos Nevezési Címkére, mely rögtön megmutatja, hogy a címzett jogosult-e a fődíj megnyerésére. Ezekben a direct mailekben az eljárás alá vont vállalkozás a Vj-30/1995. számú ügyben már kifogásolt módszert alkalmazta, amikor is a konkrétan megszólított vásárló nyerési esélye, "kiválasztottsága" egy, a minden fogyasztónak megküldött 083-as számmal lett hangsúlyozva úgy, hogy amennyiben az adott fogyasztó ilyen részvételi számot kapott, őt a fődíj megnyerésére jelölték.
Mindkét fenti direct mail tovább fokozta a nyerési esélyre és annak értékére vonatkozó hatást a mailekben elhelyezett "Fortuna kereke" megnevezésű szórólappal, melyet egyébként ígért 2,5 millió forint helyett 5 millió forintot ígért az esetre, ha a név szerint megszólított fogyasztó az aranyszínnel fedett téglalap lekaparása után a "dupla nyeremény" felirattal találkozik, ami egyébként, mivel mindenki megkapta a szórólapot, meg is történt.
A boríték külső részén fontos üzenettel illetve utolsó lehetőség az " 5 millió forint fődíj" üzenettel megküldött 5/18. számú, valamint az 5/22. számú direct mailek részben más, a fogyasztói döntés befolyásolására alkalmas megtévesztő módszert is alkalmaztak.
Feladóként nem az addig feltüntetett S.C. Kft-t jelölték meg, hanem az S.C. International Best Seller feladói nevet alkalmazták, ami nem az eljárás alá vont vállalkozás, ami egy másik vállalkozás által szervezett játékra utalt.
Az 5/18. sorszámú direct mail ezentúl a biztos nyerést ígérte a borítékban megküldött nyertesek listája alapján ezzel a szövegezéssel, hogy ahhoz, hogy a címzett érvényesítse "jelöltségét" az 5 millió forint fődíj megnyerésére azonnal válasszon a katalógusból terméket.
Ez a küldemény egy - a többi mailekben nem szereplő - többletnyeremény lehetőségét is ígérte bónuszdíj formájában, melynek feltételéül úgyszintén egy, a minden fogyasztónak ugyanúgy megküldött 406-os kódszámot, illetve csillogó sárga borítékot jelölte meg.
Az 5/22-es direct mailnél állítása szerint az addig kézhezvett küldeményre eddig nem reagáló címzett részére a díjkiutalás folyamatban van, továbbá közölték, hogy ez igen sajnálatos, mert a címzett nyilvántartásba vétele hiányában senki nem kaphatja meg az 5 millió forintos fődíjat.
Utóbbi direct mailnél a fődíjra való jogosultság - egyben az áru megrendelésére való ösztönzés - érzetét azzal is növelték, hogy a nyertesek listájáról küldött kivonatban szereplő címzett neve mellett szereplő különböző összegek együttesen a fődíj összegét adták ki, mire az eljárás alá vont vállalkozás külön is felhívta a figyelmet ellenőriztetve a fogyasztóval a borítékban található kis formátumú kimutatást azon szövegkíséretében, hogy ebben az értékben kell a díjat átadni a küldemény címzettjének.

Általánosságban megállapítható volt, hogy az adott címzett fogyasztó nyerésre való kiválasztottságára utaló szöveg agresszivitása nőtt a boríték belsejében elhelyezett Részvételi Szabályzat betűnagyságával.

A Versenytanács álláspontja szerint fenti direct maileket értékelve fenti körülmények összességében alkalmassá tették a küldeményeket arra, hogy a fogyasztókban - kik a más fogyasztóknak megküldött küldemény szövegét nem ismerték - a fent alkalmazott módszerekkel irreálisan fokozzák a nyerési esély nagyságát értékét, mibenlétét.
Ezen a körülményen nem változtat az sem, hogy a Részvételi Szabályzat akár apróbb, akár nagyobb betűvel el volt helyezve a boríték belső oldalán, mivel az átlagosan viselkedő fogyasztó a boríték külzetét, majd azt felbontva, annak jól olvasható, őt külön megszólító tartalmát olvassa el, míg a borítékot vagy félreteszi, vagy eldobja. Figyelembe vette a Versenytanács azt is, hogy a borítékok belső oldalán elhelyezett Részvételi Szabályzat betűinek növekedésével együtt szűnt meg a kifejezett utalás a Részvételi Szabályzat létére.
A Versenytanács álláspontja szerint a Részvételi Szabályzat elhelyezésének helyét nem indokolja a már több eljárásban hivatkozott - de az adott vállalkozással közös irányítás alatt álló - más vállalkozások azon védekezése sem, hogy költségkímélés miatt helyezik a Részvételi Szabályzatot a boríték belsejébe. Álláspontja szerint a fogyasztók döntési szabadságát tiszteletben tartó vállalkozásnak - ki a borítékban elhelyezett jó minőségű papírra nyomott jelentős költséggel elkészített reklámanyagra nagy pénzösszeget fordít - az lenne a tisztességes piaci magatartással összeegyeztethető magatartása, amennyiben a fogyasztókat ténylegesen a valós nyerési feltételekről akarná tájékoztatni, hogy az ezeket tartalmazó Részvételi Szabályzatot helyezi el a borítékban, nem pedig az azt elfedő, azzal ellentétes, illetve a rejtett hely ellenére az azt esetleg mégis elolvasó fogyasztót elbizonytalanító nagyterjedelmű reklámanyagot.
Fentiekhez értékelte a Versenytanács azt is, hogy szinte valamennyi direct mailben elhelyezett reklámanyag azt emeli ki, hogy a jelentős értékkel bíró díj "jogosultságához", "jelöléséhez" vagyis az ahhoz való hozzájutáshoz, az áru megrendelése nem csak szükséges, hanem elégséges feltétel is.

Az EDMI Holding ÁG. által irányított többi vállalkozás védekezését alapul véve a Versenytanács szükségesnek találja megjegyezni azt is, hogy az eljárás alá vont vállalkozás magatartását nem menti ki az, hogy valamennyi vásárlónak alanyi jogon 7 díjként nyereményt, vagyis ajándékot ad, mivel a tényállásban ismertetett mailek szövegezése nem ad alapot arra, hogy a díj, vagyis a nyerési lehetőség összekeverhető legyen a "különleges meglepetés ajándékkal", amit például az 5/1-es számú direct mailben a díjon felül járó ajándékként nevesít, illetve az 5/2-es és 5/3-as direct mail "csodálatos ajándéknak, csodálatos nyereménynek" jelöl meg.

A Versenytanács álláspontja szerint a fogyasztóknak alanyi jogon járó ajándék "csodálatos volta" is a fogyasztói döntés tisztességtelen befolyásolására alkalmas reklámkitételnek minősül a gazdasági versenyben, figyelemmel annak 10.-Ft-os értékére.
Megjegyzi a Versenytanács, hogy az úgynevezett 7. díjjal - valójában kis értékű reklámajándékkal - kapcsolatos azon eljárás alá vonti magatartás sem helyeselhető, amikor is általában elhallgatták, hogy az ajándék nyerés esetén visszajár, illetve az 5/4. sorszámú mailingben ezzel kifejezetten ellentétes állítást tettek.

Fentiekre tekintettel az "1997/A nagy nyereményjáték" elnevezésű akció valamennyi küldeményét jogsértőnek találta a Tpvt. 8. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

Ugyanezen jogszabályhely alapján jogsértőnek minősül a "Háztartási gépek" akcióban alkalmazott reklámanyag is.
A kisméretű, láthatóan gyenge minőségű műanyag csavar turmix funkciója, ami a készülék használati értékét adja, valamint értéke úgyszintén alkalmas a fogyasztók gazdasági versenyben való megtévesztésére. Az egyszerű kivitelű készülék sem tartósnak, sem értékesnek, sem különösebben formatervezettnek nem minősül, de legfőképpen nem "csodálatos", ha használati értékét tekintjük.
A készüléket valamennyi fogyasztó kézhezkapta, így nem fog helyt azon reklámkitétel sem, hogy külön jelölésre volt arra szükség, hogy valaki kapjon a készülékből, mint ahogyan azt a boríték külső részén és a borítékban elhelyezett rendkívüli kiutalási listán az eljárás alá vont vállalkozás közölte.
A kiválasztottság valótlan, egyben megtévesztésre alkalmas volta megállapítható volt 6.950.-Ft-os értékhatár fölött rendelő fogyasztók esetén is, mivel a direct mailen elhelyezett aranyszínű téglalap alatt minden esetben 3 db ajándék volt feltüntetve. Ez a magatartás így egy magasabb összegű megrendelésre irányuló fogyasztói döntés tisztességtelen befolyásolásának is minősül.

Fentiekre tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés c) pontja alapján a jogsértést megállapította.
Azt akció lejárta miatt a magatartástól való eltiltást mellőzte, ugyanakkor a 78. § alapján az eljárás alá vont vállalkozással szemben bírságot szabott ki a Tpvt. 78. § (1) bekezdése alapján, figyelembe véve a többszörös törvénysértés tényét is.
A bírság összegének meghatározásánál a jogsérelem súlyára, ezen belül a gazdasági verseny veszélyeztetettségének fokára, a fogyasztói érdekek sérelmének kiterjedtségére, valamint a jogsértő állapot időtartamára volt figyelemmel.

A Versenytanács a Tpvt. 83. § (1) bekezdése alapján - a közérdekre tekintettel - elrendelte a bírság azonnali végrehajtását.
A magyar piacon működő további csomagküldő vállalkozásoknak, de a fogyasztóknak is érdeke, hogy a hazai piacon meghonosodott kiskereskedelmi módszer fennmaradjon, illetve megbízhatóan működjön.
A Tpvt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint egymástól nem független, közös irányítás alatt álló vállalkozások jogsértései alkalmasak arra, hogy a csomagküldő tevékenység iránti bizalmat megingassák, így a piacon zavart okozzanak. A piacralépési lehetőségeket és a közös irányítást figyelembevéve rövid időn belül megvalósítható, hogy az ugyanazon székhelyen működő tulajdonos új vállalkozásként, új néven rövid időn belül folytathassa tevékenységét, így az ettől való visszatartás, illetve piaczavaró hatás kiküszöbölése közérdek, ami indokul szolgált a Tpvt. 83. § (1) bekezdése alkalmazására.

Az 1. sorszámú határozatban foglalt eljárásindítási okot - a fődíj megemelése - már a vizsgálati jelentés sem találta jogsértőnek.
A Versenytanács azt a véleményt osztva, hogy a magatartás önmagában nem jogsértő, az eljárást e vonatkozásban megszüntette a Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pontja alapján. A megtévesztésre alkalmas cselekmények között - de nem önálló jogsértésként - vette figyelembe azt is, hogy más vállalkozás nyerteseit szerepeltette valótlanul jelen akcióban az eljárás alá vont vállalkozás egyes, jelen ügyben elbírált reklámanyagokban.

A jogorvoslati lehetőség a Tpvt. 83. §-ának rendelkezésén alapul.

Budapest, 1998. június 2.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Győrffy István sk.
Kis Lászlóné