Vj-161/1997/14

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Uracs József ügyvezető által képviselt U. J. COLOR Kft. (3200 Gyöngyös, Kossuth u. 17.) eljárás alá vont ellen gazdasági erőfölénnyel történt visszaélés megállapítására indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát az eljárás alá vont - a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül - a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben kérheti.

Indoklás

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása, az általa becsatolt okiratok, valamint a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg.
Gyöngyös város területén jelenleg a kábeltelevíziós jelszolgáltatást két vállalkozás végzi. A város déli, jellemzően tömbházas, magas épületekkel beépített részén működik a Fókusz-Mátra Kábeltelevíziós Kft. (FÓKUSZ), míg a város északi családi házas területén az eljárás alá vont. A versenyfelügyeleti eljárás keretében lefolytatott vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy az eljárás alá vont - a havi előfizetési díj, valamint a bekötési díj differenciált mértékű meghatározásával és érvényesítésével összefüggésben tanúsított - magatartása sértheti-e a tisztességtelen piaci magatarás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) azon rendelkezését, mely tiltja a versenytársnak az érintett piacról történő kiszorítását túlzottan alacsony ár alkalmazásával.

A vizsgálat megállapítása szerint a kétszereplős kínálati oldal által működtetett hálózat gyakorlatilag lefedi Gyöngyös város területének nagy részét és az ellátási körzetek egyre nagyobb mértékben kezdik átfedni egymást. A Dél-Kálvária Parabola Klub (DKPK) vezetése az eljárás alá vontat kérte fel hálózata és üzemeltetési műszaki felülvizsgálatára, majd megbízta a jelszolgáltatással. Ezt követően leválasztásra került a hálózat a FÓKUSZ fejállomásáról biztosított rendszerről. Az eljárás alá vont ezután saját fejállomást létesített és nagyszabású hálózatépítésbe kezdett. Kialakította saját - elsődleges jeltovábbítást biztosító - rönkhálózatát és az ehhez kapcsolódó vonalhálózatát. Így lehetővé vált számára, hogy szolgáltatási díj ajánlatával a kapcsolódó területek előfizetőit megkeresse, akik a versenytársa által ellátott területen laknak. Ezen esetekben előfizetői körének bővítése céljából kedvezményes ajánlatott tett egyes társasházközösségek közgyűlésének. Így például vállalta a rendszer mintegy négy hónapos ingyenes üzemeltetését, majd ezt követően a versenytárs díjának feléért vállalta a szolgáltatás biztosítását. Más esetben két hónap ingyenes üzemeltetést vállalt, valamint azt, hogy a csillagpontos rendszerre történő áttérésnél 4.000.- Ft helyett mindössze 2.500.- Ft-ot kér.

A Városkert (Mátrai) úti Parabola Klub (VKPK) részére került megállapításra Gyöngyös város területén a legalacsonyabb kábeltelevíziós jelszolgáltatási díj 1996-ban és 1997-ben. A rendszert kezdetben maga a tulajdonos működtette, majd ajánlatot kért az eljárás alá vonttól és a FÓKUSZ-tól. A szolgáltatást kedvezőbb ajánlatával az eljárás alá vont végzi 1996-tól kezdődően, jelenleg is.

A vizsgálat megállapítása szerint a versenytársak a jelszolgáltatásokat közel azonos költségszint mellett végzik. Az eljárás alá vontnak az 1997-ben - üzemeltetésre, illetve a csillagpontos rendszerre történő átállásra - tett ajánlatai a kimutatása szerinti költségszintet nem érték el. Az eljárás alá vont, mint többlábon álló gazdálkodást folytató vállalkozás képes a költségszínt alatti szolgáltatási tevékenységének vesztességét átmenetileg más tevékenysége terhére finanszírozni.

A Tpvt. 21. §-ának h) pontja rendelkezik arról, hogy tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni, így különösen a versenytársaknak az érintett piacról való kiszorítására, vagy a piacralépésük akadályozására alkalmas nem a versenytársakéhoz viszonyított nagyobb hatékonyságon alapuló túlzottan alacsony árakat alkalmazni.

A túlzottan alacsony ár "a felfaló árazás" versenyjogsértésének megállapításához több feltétel egyidejű fennállása szükséges. Ezek: az eljárás alá vont vállalkozás erőfölényes helyzetben van, az alkalmazott ár túlzottan alacsony, önköltség alatti szintű, az alacsony ár nem a versenytársakéhoz viszonyított nagyobb hatékonyságon alapul, végül az alacsony ár alkalmas kell legyen a versenytársnak az érintett piacról való kiszorítására. Jelen esetben a Versenytanács azt állapította meg, hogy az eljárás alá vont az érintett piacon nincs gazdasági erőfölényben, továbbá nem túlzottan alacsony árat alkalmaz, hanem kedvezőbb "akciós" ajánlattal igyekszik a piacon megjelenni, szolgáltatását bővíteni. A piac a versenytársak számára nyitott a másik versenytárs részére is lehetőség van terjeszkedésre. Az eljárás alá vont díjtételei a versenytárs által érvényesített legmagasabb havi előfizetői díjat, mindössze 3,5 %-kal, míg a legalacsonyabb díjtételek tekintetében 7,1 %-kal haladják meg. Mivel az eljárás alá vont magasabb - 600 mHz - frekvencia tartományú jelek átvitelére alkalmas hálózatán a versenytársa által szolgáltatott műsorszámot meghaladó programot közvetít előfizetőinek és további telekommunikációs rendszerhez kapcsolódó egyéb szolgáltatás (Internet, Intranet) is biztosítható a szolgáltatási díjak arányosnak tekinthetők a vizsgálat megállapítása szerint. Mindezek alapján megállapítható, hogy Gyöngyös városban a versenytársak közötti a szolgáltatási díjak eltérő mértékéből eredő verseny végső soron a fogyasztók érdekeit szolgálja, így a Versenytanács az eljárást jogsértés hiányában megszüntette.

A jogorvoslati lehetőséget a Tpvt. 83. §-a tartalmazza.

Budapest, 1998. március 4.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika