Vj-162/1997/10

A dr. Wágner László ügyvéd (9400 Sopron, Szent György u. 2.) és Nagy Imre vezérigazgató (2120 Dunakeszi, Szent István u. 78.) által képviselt Magyar Dohányforgalmazó Rt. kérelmezőnek gazdasági versenyt korlátozó megállapodás mentesítése iránt kezdeményezett eljárásban - amely eljárásba a kérelmező bevonta a szintén dr. Wágner József által képviselt

 • -

  "Aktivizátor" Kereskedelmi, Vállalkozási és Szolgáltató Kft., I. r.;

 • -

  BHJ Tanácsadó. és Szolgáltató Kft., II. r.;

 • -

  Gold King`s Univerzál Kiskereskedelmi és Szolgáltató Kft., III. r.;

 • -

  Inter-Brands Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., IV.r.;

 • -

  a dr. Asbóth Ede ügyvéd (1114 Budapest, Bartók Béla út 61.) által is képviselt Omega-Tabak Nagykereskedelmi Kft. V., r.;

 • -

  S.E.F.T. Kereskedelmi Kft., VI. r.;

 • -

  VIMPEX Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., VII. r.;

 • -

  Vörös József egyéni vállalkozó, VIII. r.;

 • -

  LE-SIKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., IX. r.;

 • -

  "CIGAR-CENTRUM" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., X. r.;

kérelmezett - a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

 • 1)

  A Versenytanács megállapítja, hogy az I.-X. r. kérelmezett által 1997. július 22-én kötött Szindikátusi Szerződés
  - II. fejezete B. részének 4., valamint 6. a)-c) és e) pontjai, továbbá
  - V. fejezete
  a gazdasági versenyt korlátozó megállapodások tilalmába ütközően törvénysértő, és a tilalom alól nem mentesíthető.

 • 2)

  A Versenytanács az I.-VIII. r. kérelmezett által 1997. január 22-én kötött Alapító Okiratot, amellyel létrehozták a Magyar Dohányforgalmazó Rt-t, továbbá az I.-X. r. kérelmezett által 1997. július 22-én kötött Szindikátusi Szerződés,
  - II. fejezete A. részét, valamint B. részének 1-3. pontjait, továbbá
  - VIII. fejezetének 5. pontját
  a megkötés napjára visszaható hatállyal mentesíti a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra vonatkozó tilalom alól.

 • 3)

  A Versenytanács megállapítja, hogy a Szindikátusi Szerződés az 1-2. pontokban nem említett részei kivételével nem minősül gazdasági versenyt korlátozó megállapodásnak.

 • 4)

  A Versenytanács az 1. pont szerinti törvénysértő megállapodáson alapuló magatartás további folytatását haladéktalanul megtiltja, és kötelezi az I.-X. r. kérelmezettet, hogy 30 napon belül fizessenek meg egyenként 100.000.- - 100.000.- (Egyszázezer-Egyszázezer) forint bírságot a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára.

 • 5)

  E határozat felülvizsgálatát a kérelmező és az I.-X. r. kérelmezett a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérheti a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel, amelynek a bírság megfizetésére halasztó hatálya van.

Indoklás

I.

A megállapodás

1) Nyolc dohánytermék nagy- és kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozás (a továbbiakban: alapítók) - azonos vagyoni hozzájárulással - 1997. január 12-én kelt Alapító Okirattal zártkörű alapítással létrehozta a Magyar Dohányforgalmazó Részvénytársaságot (a továbbiakban: MADOF Rt.), azzal a céllal, hogy a dohánytermékeket a dohánygyáraktól beszerezze, amely e tevékenységét ezt követően megkezdte.

2) A MADOF Rt. létrehozásának oka az volt, hogy a dohánygyárak 1997. elejétől kizárólag az általuk meghatározott éves forgalmat teljesítő vevőket szolgálták ki, amely feltételt a MADOF Rt. alapítói egyenként nem tudtak volna teljesíteni.

3) A dohánygyáraktól beszerzett árut a MADOF Rt. bizományosi, vagy szállítási szerződés keretében értékesíti az önálló üzleti tevékenységet továbbra is megtartó alapítók felé, amelyek azt nagyobb részben kiskereskedők részére, kisebb részben pedig boltjaikban a fogyasztók részére értékesítik tovább.

4) 1997. július 22-én az alapítók, valamint a MADOF Rt. részvényesei közé belépő IX. és X. rendű kérelmezett (a továbbiakban az alapítókkal együtt: részvényesek) Szindikátus Szerződést kötöttek abból a célból, hogy meghatározzák a MADOF Rt. belső működési feltételeit, a részvényesek vállalásait, és egymáshoz való viszonyukat.

5) A Szindikátusi Szerződés összhangban az alapítás céljával rögzíti, hogy a MADOF Rt. fő feladata a Magyarországon működő összes dohánygyárral történő kapcsolatfelvétel a lehető legkedvezőbb beszerzési feltételek és beszerzési ár elérése érdekében. A részvényesek megállapodtak abban is, hogy beszerzéseiket teljes egészében a MADOF Rt-n keresztül bonyolítják, továbbá abban, hogy a MADOF Rt. kizárólag a termelő gyáraktól vásárolhat (Szindikátusi Szerződés II.A. és II.B.1. pont). Ehhez kapcsolódóan megállapodtak az egységes megjelenés kialakításában, valamint a MADOF Rt. és a részvényesek, illetve a MADOF Rt. és a dohánygyárak között alkalmazandó fizetési módban (Szindikátusi Szerződés II.B.2-3. pont). Mindemellett a Szindikátusi Szerződés VIII.5. pontja általánosan is rögzíti, hogy a részvényesek a dohánygyárak felé egységesen lépnek fel és érdekeiket minden esetben összehangolják.

6) A Szindikátusi Szerződés a részvényesek értékesítési tevékenységére vonatkozóan az alábbi főbb kikötéseket tartalmazza.

6.1. A II.B.4. pont szerint a részvényesek megállapodnak abban, hogy minden esetben a MADOF Rt. igazgatósága közreműködésével egyeztetik az árengedmények mértékét , és az igazgatóság által többségi állásponttal kialakított árengedmények mértékét tiszteletben tartják. A II.B.5. c) szerint pedig a részvényesek kötelezik magukat, hogy piacszerzés céljából egymás vevőinek a másik részvényesnél kedvezőbb értékesítési feltételeket nem kínálnak.

6.2. A II.B.6. pont - egyebek mellett - rögzítette azt is, hogy
- a részvényesek új üzletet csak akkor nyithatnak, ha ahhoz a MADOF Rt. igazgatósága határozattal hozzájárult, mely határozatot a részvényesek véglegesnek tekintik (a) és b) pont), továbbá
- saját nevük alatt az egész országra kiterjedő kis- és nagykereskedelmi hálózatot nem hozhatnak létre, országos kereskedelmi láncokkal pedig csak a MADOF Rt. igazgatóságának engedélyével köthetnek szerződést (e) pont).

6.3. A II.B. rész tartalmaz további az értékesítéshez közvetlen kapcsolódó olyan megállapodásokat is, amelyek kizárólag a részvényesek közötti belső viszonyokat szabályoznak, így
- egymás piacszerzési célokat szolgálni képes munkatársai foglalkoztatásához a korábbi foglalkoztató hozzájárulása szükséges (II.B.6. d) pont)
- egymás jövedéki nyilvántartásába való betekintés lehetősége (II.B.7. pont)
- a MADOF Rt. által létrehozandó kis- és nagykereskedelmi egységek közös finanszírozása (II.B.8. pont)

7) A 6) pontban foglaltakon túlmenően a Szindikátusi Szerződés V. Versenytilalom fejezete általánosan is rögzíti, hogy a "részvényesek kötelezettséget vállalnak arra, hogy .... a részvényesi gazdasági társaságokkal szemben nem folytatnak konkurens magatartást, de egyben a MADOF Rt-vel szemben sem".

8) A Szindikátusi Szerződés előzőekben nem említett részei (I., III., IV., valamint VI.-IX. fejezetek) - a VIII.5. pont kivételével - kizárólag a MADOF Rt. belső működési rendjét (igazgatóság, nyereségfelosztás, költségelszámolás, pénzügyek, stb.) szabályozó rendelkezéseket tartalmaznak.

II.

A megállapodás résztvevőinek piaci helyzete

9) Magyarországon öt dohánygyár foglalkozik dohánytermékek előállításával. Az összes termelés 97,4 százalékát adó négy dohánygyár által 1997. január 1-től alkalmazott értékesítési feltételeknek csak négy, 1997. októberétől pedig csak három nagykereskedelmi vállalkozás felelt meg. Ezek az ún. gyári nagykereskedők, amelyek mellett a dohánygyárak csak az üzletláncok részére értékesítik közvetlenül áruikat. A gyárak értékesítésének vevőnkénti megoszlása 1997. évben a táblázat szerint alakult.

Táblázat

A gyári nagykereskedők részesedése az országos dohánytermék forgalomból

Vállalkozás

1997. I-IX. hó (%-ban)

1997. X-XII. hó (%-ban)

MADOF Rt.

18,0

31,9

Hungarotabak

22,1

23,6

Tobaccoland

22,1

36,4

Sepsiker

29,0

-

Üzletláncok

8,8

8,1

A gyári nagykereskedők a dohánytermékek több, mint 70 %-át közvetlenül kiskereskedőknek értékesítik, a fennmaradó részt pedig közvetítő (közbenső) nagykereskedők részére.

10) A MADOF Rt. az 1997. január 22-i alapítást követően fokozatosan növelte forgalmát és piaci részesedését. Ezáltal nem egyszerűen megfelelt a dohánygyárak által megkövetelt éves forgalmi előírásoknak, hanem 1998. évben már olyan mennyiséget kíván vásárolni, amelyet a dohánygyárak gyakran csak részben igazolnak vissza.

A MADOF Rt. tíz részvényese jelenleg 66 nagykereskedelmi telephelyet, 90 kiskereskedelmi üzletet és 151 terítő gépjárművet alkalmaz, és 156 közbenső nagykereskedőt szolgál ki.

11) A MADOF Rt. igazgatóságának 1997. október 29-i üléséről készült jegyzőkönyv - egyebek mellett - rögzítette, hogy "mindenki tartsa be a megegyezett felső kedvezményhatárt, és egymás működési területét ne sértse meg senki", továbbá határozatban mondta ki, hogy "az igazgatóság a jegyzőkönyvben szereplő területi felosztást, mint alapállapotot elfogadta, illetve úgy határozott, ezektől a megállapodás szerint csak előzetes bejelentés után szabad eltérni".

Az 1997. november 13-i igazgatósági ülés jegyzőkönyve ismételten rögzítette, hogy "a legutóbbi piaci felosztást tartsa mindenki kötelező érvényűnek", későbbi ülésein pedig az igazgatóság több esetben foglalkozott az egyes tagok üzletnyitási szándékával, így
- az 1997. december 15. igazgatósági ülésen hozott 3/971215 és 6/971215;
- az 1998. február 12-i igazgatósági ülésen hozott 2/980212 és 3/980212; valamint
- az 1998. március 18-i igazgatósági ülésen hozott 5/980318.
számú határozataiban.

III.

A kérelem

12) A kérelmező MADOF Rt. 1997. december 16-án kérelmet nyújtott be a Gazdasági Versenyhivatalhoz, amelyben a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 18. § (1) bekezdés a) pontja alapján
- elsődlegesen kérte annak megállapítását, hogy a MADOF Rt-t létrehozó Alapító Okirat, valamint a MADOF Rt. tagjai által kötött Szindikátusi Szerződés nem minősül a Tpvt. 11. §-a értelmében gazdasági versenyt korlátozó megállapodásnak;
- másodlagosan pedig a Tpvt. 18. § (2) bekezdése alapján kérte az Alapító Okirat és a Szindikátusi Szerződés egyedi mentesítését.

13) Hivatkozott arra, hogy a MADOF Rt. részvényesei egységesített és egyesített árubeszerzés hiányában versenyképtelenek lennének és kiszorulnának a piacról, piacon maradásuk pedig a fogyasztó számára is előnyös.

A Szindikátusi Szerződésnek a részvényesek értékesítését szabályozó rendelkezéseivel kapcsolatban előadta, hogy azok szükségesek ahhoz, hogy a MADOF Rt. biztonsággal teljesíteni tudja a dohánygyárak által megszabott feltételeket. Fennállna ugyanis annak a veszélye, hogy korlátozástól mentes értékesítés esetén egyes részvényesek nem érnének el olyan eladási mennyiséget, amely szükséges ahhoz, hogy a MADOF Rt. a kedvezményt a dohánygyáraktól megkapja. Másoldalról a korlátozások indokaként hivatkozott arra is, hogy azok hiányában a tőkeerősebb részvényesek a többi részvényes terhére tudnának fejlődni.

IV.

A vizsgálat és az indítvány

14) A Tpvt. 71. § (1) bekezdése alapján készített jelentésben a vizsgáló megállapította, hogy az Alapító Okirat és a Szindikátusi Szerződés beleütközik a Tpvt. 11. §-ába. Azok mentesítését azon feltétel mellett indítványozta, hogy az kizárólag a dohánytermékek közös beszerzésére irányulhat, és nem tartalmazhat kötelezettség vállalásokat az értékesítésre vonatkozóan. Nem tartotta mentesíthetőnek a Szindikátusi Szerződés II.B. fejezetének 4., valamint 6. a-c., és e. pontjait, továbbá V. fejezetét.

15) Indítványozta továbbá a fenti kikötések alapján a Szindikátusi Szerződés megkötését követően folytatott magatartás törvénybe ütközésének megállapítását, valamint bírság kiszabását. Ez utóbbi összegének meghatározásakor javasolta annak figyelembevételét, hogy a MADOF Rt. kérte az Alapító Okirat és a Szindikátusi Szerződés mentesítését.

V.

A kérelem elbírálása

16) A Tpvt. 23. § (1) bekezdésének c) pontja alapján vállalkozások összefonódása jön létre, ha több egymástól független vállalkozás közösen hoz létre általuk irányított olyan vállalkozást, amelyben korábban végzett azonos tevékenységüket egyesítik, feltéve, hogy az nem minősül a Tpvt. 11. §-a értelmében a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásnak.

A részvényesek a MADOF Rt. keretében nem vitathatóan egyesítették dohánytermék beszerzési tevékenységüket. Ebből a szempontból tehát a MADOF Rt. alapítása - önmagában tekintve - vállalkozások összefonódásának minősül. A Versenytanács azonban abból indult ki, hogy a MADOF Rt. megalapítása (illetve az azt rögzítő Alapító Okirat) nem értékelhető önmagában, hanem csak a részvényesek által utóbb kötött Szindikátusi Szerződéssel együttesen. Ezt a megközelítést indokolta, hogy a részvényeseknek a MADOF Rt. keretében végzett tényleges piaci magatartását Szindikátusi Szerződés szabályozza.

Mindezek alapján a Versenytanács a kérelmet, annak - valamint a lefolytatott vizsgálat - irányának megfelelően a Tpvt. IV. - a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma - fejezetének rendelkezései alapján bírálta el.

17) A részvényesek között létrejött olyan komplex megállapodásoknak, mint az Alapító Okirat, illetve a Szindikátusi Szerződés lehetnek (és a vizsgált esetben vannak is) olyan egymástól jól elkülöníthető - elvileg egymástól függetlenül is érvényesíthető - elemei, amelyek

 • -

  nem minősülnek versenykorlátozónak;

 • -

  versenykorlátozónak minősülnek, de mentesíthetőek; illetve

 • -

  nem is mentesíthetőek.

Ezért a Versenytanács - szemben a kérelemmel - nem az Alapító Okirattal illetve a Szindikátusi Szerződéssel létrehozott megállapodás egészét, hanem annak versenyjogi szempontból elkülöníthető és elkülönítendő részeit vizsgálta.

18) Az előzőeknek megfelelően a Versenytanács külön-külön vizsgálta a részvényesek között létrejött megállapodásnak:

 • a)

  A MADOF Rt. belső működési rendjét szabályozó rendelkezéseit (8. pont).

 • b)

  az V. Versenytilalom című fejezetét;

 • c)

  a beszerzésre vonatkozó rendelkezéseit (ilyennek minősítette a Versenytanács a MADOF Rt. megalapítását rögzítő Alapító Okiratot, továbbá a Szindikátusi Szerződésnek az 5. pontban ismertetett rendelkezését); továbbá

 • d)

  az értékesítésre vonatkozó rendelkezéseit (e körbe tartozónak tekintette a Versenytanács a Szindikátusi Szerződés 6. pont ismertetett rendelkezéseit).

19) A megállapodásnak a 18. a) pont alatt említett 8. pontban ismertetett részei olyan, a MADOF Rt. - vagy bármely más gazdasági társaság - normális működéséhez kapcsolódó kérdéseket szabályoznak, amelyeknek a Tpvt. 11. §-ában foglalt tilalomba ütközése fel sem merülhet. Ezért a megállapodás ezen részéről a Versenytanács megállapította, hogy a Tpvt. 11. §-a értelmében nem minősül a gazdasági versenyt korlátozónak.

Megjegyzi a Versenytanács, hogy a megállapodás e részében foglalt rendelkezések egy része nem is a MADOF Rt., illetve a részvényesek piaci magatartására vonatkozik, így azokra a Tpvt. tárgyi hatálya (1. §) ki sem terjed. E kérdés részletesebb vizsgálatát azonban a kérelem elbírálása nem tette szükségessé, ezért azt a Versenytanács mellőzte.

20) A Szindikátusi Szerződés V. Versenytilalom fejezete, amely azt rögzíti, hogy a részvényesek nem kívánnak egymással versenyezni nyilvánvalóan beleütközik a Tpvt. 11. § (1) bekezdésébe, amely szerint tilos az olyan megállapodás, amely a gazdasági verseny megakadályozását célozza. A Versenytanács e megállapodás egyedi mentesítésére sem látott lehetőséget, mert az ilyen, a versenyt általánosan korlátozó kikötéssel összefüggésben a Tpvt. 17. § (1) bekezdésében foglalt mentesítési feltételek nem is értelmezhetőek.

Közös beszerzés

21) A MADOF Rt-nek a dohánytermékeknek a gyáraktól történő közös beszerzését célzó megalapítása már önmagában is korlátozza a részvényesek - mint vevők - között a gazdasági versenyt. Ehhez képest további versenykorlátozást jelentenek a Szindikátusi Szerződésnek a dohánytermékek beszerzésével kapcsolatos, az 5. pontban ismertetett rendelkezései, amelyek mind a MADOF Rt-t, mind pedig a részvényeseket korlátozzák a beszerzési források között választásban (Tpvt. 11. § (2) bekezdés e) pont). Erre tekintettel a Versenytanács nem adott helyt a kérelmező elsődleges kérelmének, és a megállapodás ezen részét (18. c) pont) gazdasági versenyt korlátozónak minősítette.

Felhívja a Versenytanács a figyelmet arra, hogy értelemszerűen nem az Alapító Okiratba foglalt egyes rendelkezések minősülnek versenyt korlátozónak, hiszen azok egytől-egyig szükségszerű elemei bármely gazdasági társaság megalapításának, hanem a MADOF Rt. megalapításának a kérelemben megjelölt célja, és azzal egyező tényleges tevékenysége ütközik a Tpvt. 11. §-ába. Megjegyzi a Versenytanács azt is, hogy a Szindikátusi Szerződés beszerzéssel kapcsolatos részeinek (lásd: 5. pont) egyes konkrét rendelkezései önmagukban szintén nem feltétlenül versenyt korlátozóak, azok azonban ésszerűen nem választhatóak külön ezen megállapodás résztől.

22) Megállapította ugyanakkor a Versenytanács, hogy a dohánytermékek közös beszerzésére vonatkozó megállapodás hozzájárul a forgalmazás ésszerűbb megszervezéséhez, és ezen keresztül a részvényesek versenyképességének megőrzéséhez, mert a részvényeseknek külön-külön nem lenne lehetőségük a dohánytermékeket a leggazdaságosabb módon, vagyis közvetlenül a gyártótól beszerezni.

Az érintett piacon jelenlévő további két - a megállapodás résztvevőinek együttes piaci súlyával megközelítőleg azonos piaci súlyú - versenytársra tekintettel a megállapodás nem teszi lehetővé a verseny kizárását az érintett piacon, és éppen a fennmaradó versenyre tekintettel joggal feltételezhető, hogy a megállapodás előzőek szerinti előnyeiből a fogyasztók is részesednek.

23) Mindezek alapján a Versenytanács úgy ítélte meg, hogy a megállapodás beszerzésre vonatkozó részére nézve teljesülnek a Tpvt. 17. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt feltételek, mire tekintettel azt mentesítette a tilalom alól. A mentesítés a Tpvt. 17. § (3) bekezdése alapján visszahat a megállapodás - vagyis az Alapító Okirat, illetve a Szindikátusi Szerződés - megkötésének időpontjára.

Az értékesítés koordinálása

24) A megállapodásnak az értékesítésre vonatkozó részében foglalt rendelkezései közül:

- az árengedmények közös meghatározása, illetve az értékesítési feltételek egységesítése (ismertetve: 6.1 pont) beleütközik a Tpvt. 11. § (2) bekezdésének a) pontjába, mely szerint tilos az eladási árak, valamint az egyéb üzleti feltételek közvetlen, vagy közvetett meghatározása;

- az új üzletek nyitásának, illetve országos üzletlánc kialakításának korlátozása (ismertetve: 6.2 pont) pedig sérti a Tpvt. 11. § (2) bekezdésének d) pontját, amely tiltja a piac felosztását, az értékesítési lehetőségek közötti választás korlátozását.

A Szindikátusi Szerződésnek a 6.3 pontban ismertetett további - részben az értékesítéshez kapcsolódó - rendelkezéseit a Versenytanács olyannak minősítette, amelyek erősíthetik ugyan a 6.1 és 6.2 pontok szerinti megállapodások versenyt korlátozó hatásait, önmagukban azonban nem ütköznek a Tpvt. 11. §-ába.

25) Az értékesítés területén megvalósuló versenykorlátozásokhoz kapcsolódóan a Versenytanács nem talált olyan előnyöket, amelyek a Tpvt. 17. § (1) bekezdése szerinti mentesítésre alapot adtak volna, és nem fogadta el a kérelmező azon álláspontját sem, hogy az értékesítés tekintetében azért szükségesek a Szindikátusi Szerződésben foglalt korlátozások, mert azok hiányában veszélyeztetve volna azon együttes értékesítési mennyiség elérése, amely a dohánygyártól történő beszerzés feltételeit képezi: vagyis az értékesítési korlátozások feltétlenül szükségesek a közös beszerzéshez kapcsolódó, gazdaságilag indokolt célok eléréséhez.

A Versenytanács úgy ítélte meg, hogy a kérelmező által említett veszélyt egyrészt nem támasztja alá a MADOF Rt. eddigi működése (piaci részesedése fokozatosan növekszik, a dohánygyárak gyakran a megrendelt áru mennyiségnél kevesebbnek a szállítását igazolják vissza), másrészt általában sem reális annak feltételezése, hogy valamely vállalkozás tartósan és tudatosan saját piaci szerepének csökkentésére törekedne. Ezért a Versenytanács valósnak azt a kérelmező által szintén hivatkozott indokot tekintette az értékesítésre vonatkozó korlátozások céljaként, mely szerint a részvényesek el kívánják kerülni, hogy közülük valamelyek a többinél gyorsabban fejlődjenek. Ezt viszont a Versenytanács nem tudta elfogadni gazdaságilag indokolt célként, hiszen valamely vállalkozás fejlődésének visszafogása maga a versenykorlátozás, s nem olyan cél, amelynek megvalósulása a gazdaság egésze szempontjából hasznosnak minősülhetne.

26) Mindezek alapján a Versenytanács arra az álláspontra helyezkedett, hogy az értékesítésre vonatkozó a 6.1 és 6.2 pontokban ismertetett megállapodások a tilalom alól nem mentesíthetőek.

VI.

A törvénysértés megállapítása

27) A Tpvt. 18. § (2) bekezdése értelmében a megállapodás egyedi mentesítését a Gazdasági Versenyhivataltól kérni kell, mely rendelkezés vonatkozik úgy a tervezett, mint a ténylegesen már megkötött megállapodásokra. Ez utóbbiak azonban mindaddig tilosnak minősülnek míg a Gazdasági Versenyhivatal annak ellenkezőjét határozatával meg nem állapítja. Ebből következőleg a kérelem szerinti Szindikátusi Szerződés versenyt korlátozónak minősülő, és a nem is mentesíthető része (24. pont) annak megkötése óta törvénysértő.

Ezért a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdésének c) pontja alapján megállapította, hogy az I-X. rendű kérelmezett törvénysértést követett el, amikor az 1997. június 22-én kötött Szindikátusi Szerződésnek a 6.1 és 6.2 pontokban ismertetett rendelkezéseiben megállapodott.

28) A MADOF Rt. terhére a Versenytanács annak ellenére nem állapított meg jogsértést, hogy a Szindikátusi Szerződés a MADOF Rt. közgyűlésének határozataként jelenik, mert a törvénysértő elemeket tartalmazó Szindikátusi Szerződés tartalmát tekintve az I-X. rendű kérelmezett között jött létre. Ezzel összefüggésben a Versenytanács felhívja a figyelmet arra, hogy a Tpvt. 11. § (1) bekezdése alapján megállapodásnak minősülhet ugyan a vállalkozások társadalmi szervezetének, köztestületének, egyesületének és más hasonló szervezetének a döntése is, a részvénytársaság (és más gazdasági társaság) döntésére azonban e rendelkezés nem alkalmazható.

VII.

Jogkövetkezmények

29) A Tpvt. 11. § (3) bekezdése alapján azokat a jogkövetkezményeket, amelyeket a Tpvt. az (1) bekezdésben meghatározott tilalom megszegéséhez fűz együttesen kell alkalmazni a Polgári Törvénykönyvben (Ptk.) a jogszabályba ütköző szerződésre előírt jogkövetkezményekkel.

30) Az előzőekből következőleg az I-X. rendű kérelmezett között létrejött Szindikátusi Szerződés versenyt korlátozónak minősített és nem mentesített részei (ismertetve: 6.1 és 6.2 pontok) a Ptk. 200. § (2) bekezdése szerint semmisnek minősülnek. Ennek a Ptk-ban rögzített jogkövetkezményeit a bíróság vonhatja le, a Versenytanács pedig a Tpvt. szerinti jogkövetkezményeket (törvénybe ütköző magatartás további folytatásának megtiltása, bírság kiszabás) alkalmazza.

31) A mentesítés iránti kérelem megtagadása egyben azt is jelenti, hogy a nem mentesített megállapodásnak a felek a jövőben sem szerezhetnek érvényt. Emellett a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés e) pontja alapján megtiltotta a törvénybe ütköző magatartás további folytatását, amely az adott esetben azt jelenti, hogy az I-X. rendű kérelmezettnek haladéktalanul fel kell hagyni a törvénysértőnek minősített és nem mentesített megállapodás alapján folytatott gyakorlattal .

32) A Tpvt. 78. § (1) bekezdése alapján bírság szabható ki azzal szemben, aki a Tpvt. rendelkezéseit megsérti. A bírság összegének meghatározásakor a Versenytanács
- figyelembevette, hogy a versenytársak között az árakban, illetve a piac felosztásában történő megállapodások általában súlyosan veszélyeztetik a versenyhez fűződő közérdeket; azonban
- tekintettel volt arra is, hogy a dohánypiac jellegéből és jelenlegi helyzetéből adódóan a törvénysértőnek minősített megállapodásnak még nem lehetett jelentős piaci hatása; végül
- értékelte azt, hogy a megállapodás mentesítése iránt a MADOF Rt. kérelmet nyújtott be a Gazdasági Versenyhivatalhoz.

A törvénysértő célzatú megállapodás piaci hatásai még csak korlátozottan jelentkeztek, ezért a Versenytanács szükségesnek és lehetségesnek sem ítélte a kiszabott - egyenként minimális összegűnek tekinthető - bírságnak az egyes kérelmezettek közötti differenciálását.

VIII.

Eljárási kérdések

33) A kérelmező MADOF Rt. a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

34) A jogorvoslati lehetőségre vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésein alapul.

Budapest, 1998. június 11.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika