Vj-159/1997/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Varga Zoltán vezető jogtanácsos (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) által képviselt Comit Holding International S.A. kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező a részvények többségének megvásárlásával irányítást szerezzen a Central-European International Bank Ltd. felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel kérhetik.

Indoklás

1) A Central-European International (a továbbiakban: CIB) Bank Ltd. és a 100 százalékos tulajdonában levő CIB Hungária Bank Rt. egyaránt pénzintézeti tevékenységet folytat. 1996. évi együttes mérlegfőösszegük 310 milliárd forint volt.

2) Az olaszországi Banca Commerciale Italiana S.p.A. 100 százalékos tulajdonában levő luxemburgi Comit Holding International S.A. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24. §-a alapján engedélyt kért a CIB Bank Ltd. részvényei 95 százalékának megszerzésével megvalósuló összefonódáshoz. Az említett két vállalkozás ezidő szerint magyarországi vállalkozás felett irányítási joggal nem rendelkezik.

3) A CIB Bank Ltd-nek, mint az összefonódás egyik közvetlen résztvevőjének (Tpvt. 26. § (2) bekezdés), továbbá az általa irányított CIB Hungária Rt-nek, mint a Tpvt. 26. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti közvetett résztvevőnek az együttes 1996. évi mérlegfőösszegének 10 százaléka meghaladta a 10 milliárd forintot, ezért a CIB Bank Ltd. feletti irányításszerzés a Tpvt. 24. §-a alapján engedélykötelesnek minősül.

4) Kiindulva abból, hogy az irányítást megszerző Comit Holding International S. A. és az azt irányító Banca Commerciale Italiana S. p. A. sem rendelkezik irányítási joggal magyarországi vállalkozás fellett, a kérelem szerinti részvényvásárlással megvalósuló összefonódás a magyar piacot érintően nem jár együtt a koncentráció növekedésével, és a gazdasági versenyhelyzetet más összefüggésben sem érinti. Ez esetben pedig a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal az engedélyt nem tagadhatja meg. Erre tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 67. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti határozatában a kérelem szerinti részvényvásárlással megvalósuló összefonódást engedélyezte.

5) Az ügyfelek (a kérelmező, továbbá az irányítás alá kerülő CIB Bank Ltd.) - képviselőjük útján - kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

6) A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról intézkedni nem kellett.

7) A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésein alapul.

Budapest, 1997. december 22.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika