Vj-52/2002/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Rt (Budapest) mint kérelmező, valamint a Pharmavit Gyógyszer- és Élelmiszeripari Kft (Veresegyháza) mint kérelmezett összefonódásának engedélyezése iránti kérelemre indult eljárásban, tárgyaláson kívül, meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Rt megszerezze Pharmavit Gyógyszer- és Élelmiszeripari Kft veresegyházi gyáregységének eszközeihez kapcsolódó vállalkozásrészét.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézhezvételtől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A tranzakció és a kérelem

 • 1)

  A kérelmező Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Rt (a továbbiakban: Chinoin) 2002. március 22-én eszköz-adásvételi szerződést kötött a Pharmavit Gyógyszer- és Élelmiszeripari Kft (a továbbiakban: Pharmavit) vállalkozásokkal, mely szerint a Chinoin megvásárolja a Pharmavit veresegyházi gyárát a gépekkel, berendezésekkel együtt, valamint mindazon engedélyekkel, szerződésekkel és egyéb jogokkal együtt, amelyek szükségesek a gyár folyamatos működtetéséhez. a nevezettek tulajdonában lévő részvények kérelmező részére történő átruházásáról. A Chinoin átveszi a gyárban dolgozó munkavállalókat is.

 • 2)

  A szerződés nem terjed ki a gyár berendezésein gyártott és gyártandó Pharmavit termékekre, a Chinoin a saját termékeit szándékozik gyártani az átvett berendezések révén. A termelés átállításához szükséges átmeneti időszakra vonatkozóan a felek kiegészítő szerződést kötnek a Pharmavit termékek bérmunkában való előállítására a már a Chinoin tulajdonában lévő gyárban.

 • 3)

  Az 1) és a 2) pontban leírt megállapodások versenykorlátozó kikötést nem tartalmaznak.

 • 4)

  A kérelmező a 2002. április 8-án nyújtotta be kérelmét a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH), amelyben az 1) pont szerinti eszközvásárláshoz - mint vállalkozások összefonódásához - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 68. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte. Az eljárás hiánypótlást követően 2002. április 22-én indult.

II.

Az összefonódással érintett vállalkozások

 • 5)

  A kérelmező Chinoin 1991-től a francia Sanofi-Synthelabo cégcsoport tagja, amely a világ első 20 gyógyszergyártója között van, Európában a 7. a rangsorban. A Chinoin fő tevékenysége a gyógyszergyártás, ezen belül elsősorban a szív- és érrendszeri, a központi idegrendszeri, a daganatos és a belgyógyászati betegségek kezelésére szolgáló készítmények előállításával és forgalmazásával foglalkozik. Ezen kívül a hazai piacon a Polivitaplex táplálékkiegészítő tablettával és sziruppal is jelen van. Előállít továbbá különböző kozmetikai és vegyipari alaptermékeket is. A Chinoin hozza forgalomba a Sanofi-Synthelabo csoport külföldi vállalkozásai által előállított termékeket a hazai piacon. A Chinoin irányítja a Sanofi-Synthelabo Magyarország Rt-t, amelyen keresztül termékeit a magyar piacon forgalomba hozza.

 • 6)

  A Pharmavit részvényeinek közel 100 százalékát a Bristol-Myers Squib Co. birtokolja. A Pharmavit szív- és érrendszeri, mozgásszervi, daganatos és fertőző betegségeket kezelő gyógyszereke állít elő. Legfontosabb kiegészítő terméke a "Plussz" pezsgőtabletta. A Pharmavitnak magyarországi leányvállalati nincsenek, kereskedelemi cégei Csehországban, Szlovákiában és Romániában működnek.

III.

Engedélykérési kötelezettség

 • 7)

  Az 1) pontban leírt szerződés a kérelmező számára közvetlen irányítást tesz lehetővé a kérelmezett vállalkozás szerződésben meghatározott része felett, amely a Tpvt. 23. § (1) b) pontja alapján összefonódásnak minősül.

 • 8)

  A vállalatok összefonódásával kapcsolatos engedélykérési kötelezettség küszöbértékeket a Tpvt. 24. § (1) bekezdése határozza meg. A kérelmező 2001. évi nettó árbevétele 51 milliárd forintot meghaladta, a kérelmezett vállalkozásrészhez rendelhető nettó árbevétele ugyanezen évben közel 10 milliárd forint volt. Ennek alapján a Versenytanács megállapította, hogy a jelen határozat 1) pontjában leírt összefonódás engedélyköteles.

IV.

Az összefonódással érintett piacok

 • 9)

  A Versenytanács az érintett termékpiac meghatározása során a Tpvt. 14. §-ának megfelelően járt el. Eszerint az érintett termékpiacot a megállapodás tárgyát alkotó áru figyelembevételével kell meghatározni. A Pharmavit az átruházásra kerülő termelő eszközökkel saját gyógyszerkészítményeit és kiegészítő termékeit állította elő. Ezen termékkör tulajdonjogát a kérelmező nem szerzi meg, ezeket továbbra is a Pharmavit fogja előállítani más gyáregységeiben. A Pharmavit készítményeit tehát az összefonódás nem érinti. Ezen az sem változtat, hogy ha a Chinoin átmenetileg bérmunkában az átvett eszközökkel a Pharmavit termékeit fogja gyártani, hiszen azok továbbra is a Pharmavit tulajdonában maradnak.

 • 10)

  Az érintett termékpiacot annak megbecsülésével kell meghatározni, hogy a Chinoin az átvett eszközök segítségével várhatóan mit fog gyártani. A veresegyházi gyár kapacitáskihasználtsága jelenleg 30 százalék alatti. A fentebb említett bérmunka - ha a megállapodás létrejön - akkor a kapacitás 34 százalékát fogja lekötni. A fennmaradó rész lekötésére valószínűsíthetően a Chinoin saját gyógyszereit és készítményeit fogja gyártani az átvett eszközökön. Az érintett termékpiacot ezért kizárólag a Chinoin által gyártott termékkörből kiindulva kell meghatározni, mivel az összefonódás következtében a két cégcsoport között irányítási kapcsolat nem jön létre.

 • 11)

  Az összefonódással érintett földrajzi terület Magyarország.

 • 12)

  A veresegyházi gyár átvételével megnő a Chinoin magyarországi gyártó kapacitása, emiatt azonban termékeinek piaci részesedése várhatóan nem fog számottevő mértékben változni. Tekintettel arra, hogy a kérelmezett összefonódás következtében nem jön létre irányítási kapcsolat két, korábban független vállalkozás között, és az összefonódásban érintett két vállalkozás piaci részesedései nem kerülnek összegezésre, valamint arra, hogy a Chinoin alacsony piaci részesedésekkel van jelen, a Versenytanács ennél pontosabb piacmeghatározást nem tartott szükségesnek, mert a kérelmezett összefonódásnak érzékelhető piaci hatása nem valószínűsíthető.

V.

Az engedélyezés alapja

 • 13)

  A Tpvt. 30. §-a (2) bekezdése értelmében a GVH nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését akadályozó erőfölényt az érintett piacokon vagy annak jelentős részén. A jelen eljárásban a vizsgálat nem talált olyan információt, hogy a kérelmezett összefonódás a lehetséges érintett piacok bármelyikén érzéklehető hatással lenne a versenyre. Ezért az engedélyt a Versenytanács a Tpvt. 30. §-a (2) bekezdése alapján adta meg.

 • 14)

  A Tpvt. az engedélyezés elintézési határidejére vonatkozóan a 63. § (3) bekezdésében ad eligazítást. E törvényhely a) pontjának ac) alpontja szerint a Versenytanácsnak a vállalkozások összefonódásának ellenőrzése során az érdemi határozatát a vizsgálat megindulásától számított 45 napon belül kell meghoznia, ha az engedély a Tpvt. 30. §-a alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg. A kérelmező adatai, illetőleg a vizsgálat során felderített adatok alapján a Versenytanács úgy látta, hogy a kérelmezett összefonódásnak semmiféle versenyhatása nem valószínűsíthető. Mindezekre tekintettel a Versenytanács a határozatát a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontja alapján hozta.

VI.

Egyéb megállapítások

 • 15)

  A Tpvt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kétmillió forint eljárási díjat a kérelmező a kérelem beadásával egyidejűleg befizetette, ezért erről külön rendelkezni nem kellett.

 • 16)

  A kérelmezők jogi képviselőjük útján a Tpvt. 74. § (1) bekezdésében foglaltak szerint előterjesztették azon kérelmüket, hogy a Versenytanács helybenhagyó érdemi határozatát tárgyaláson kívül hozza meg.

 • 17)

  A határozat elleni jogorvoslat lehetőségét a Tpvt. 83. §-a biztosítja.

Budapest, 2002. június 4.