Vj-59/2002/30

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az MTM-SBS Televízió Rt. (Budapest) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal annak kivizsgálásra indított versenyfelügyeleti eljárást az MTM-SBS Televízió Rt. ellen, hogy az az általa használt "Magyarország vezető televíziója" reklámszlogennel megsértette-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 8.§-át.

 • 2.

  A televíziós műsorszolgáltatás magyarországi piacán több műsorszolgáltató van jelen. Ezek közül az egyik legjelentősebb az 1996-ban piacra lépett eljárás alá vont, amely az indulását követően rövidesen legnézettebb tv2 kereskedelmi televíziót üzemelteti.

 • 3.

  Az eljárás alá vont 1998-tól alkalmazza a vizsgált reklámszlogent, amelyet nyilatkozata szerint promóciós célokra, a televízió önpromóciója és műsorai on-air és off-air hirdetésein, a csatorna promóciós és egyéb rendezvényein használta, így óriásplakátokon, beltéri plakátokon, megállító tábláknál, tv2-es zászlókon é molinókon, interaktív CD-ROM-on, freecard-on, sajtóhirdetésekben, nyomtatott sajtó megjelenésen, dedikációs kártyán, meghívókon, a televízió csatorna egészét reklámozó promóciós szpotokban.

 • 4.

  A tv2 nézettségében az elmúlt hónapokban jelentős változások következtek be, a nézettségi mutatók szerint 2001. decemberétől már nem minősül egyértelműen a legnézettebb televíziós csatornának.

 • 5.

  A Tpvt. 8.§-a (1) bekezdésének első mondata szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni.

  A Tpvt. 9.§-ának értelmében a használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.

  A Tpvt. 75.§-ának (1) bekezdése szerint az eljáró versenytanács a hivatalból indult eljárás szünetelését rendelheti el, ha a vizsgált magatartás a verseny szabadságát vagy tisztaságát csekély fokban veszélyezteti, és az eljárás alá vont ügyfél vállalja, hogy a) tartózkodik e magatartás folytatásától, valamint b) kárveszély esetén megteszi a kár megelőzéséhez szükséges intézkedéseket vagy megfelelő intézkedéseket tesz a már bekövetkezett jogsértés orvoslása érdekében. A (2) bekezdés leszögezi, hogy az eljárás szünetelésének időtartamát az eljáró versenytanács határozza meg, az azonban nem haladhatja meg a hat hónapot.

 • 6.

  A Versenytanács szerint a vizsgálat tárgyává tett reklámszlogen - amely a Tpvt. 9.§-ában rögzített értelmezési szabály figyelembe vételével azt közölte, hogy a tv2 televíziós csatornát nézik a legtöbben - alkalmas a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására. Ez a befolyásolás azonban csak igen korlátozott, mivel a nézők mint fogyasztók egy adott időszakban párhuzamosan sugárzott műsorok (és ezáltal televíziós csatornák) közötti választására az adott csatorna nézettségi mutatói általában nem gyakorolnak érdemleges hatást, döntésük más szempontok alapján születik meg.

  A másik érintett fogyasztói kör, a reklámok közzétételében az eljárás alá vonttal megállapodók, s különösen a televíziós reklámok kapcsán meghatározó jelentőséggel bíró reklámszolgáltató ügynökségek magatartásának befolyásolására az adott reklámszlogen szintén csak igen csekély módon alkalmas, mivel esetükben a televíziós hirdetések közegének, az adott televíziós csatornának a kiválasztása egy körültekintő, az információk ismeretében meghozott szakmai döntés eredménye. Ennek megfelelően e fogyasztói kör ismeretei, illetve a televíziós csatornákkal létrejövő jogviszony sajátosságai kisebbítik az eljárás alá vont gazdasági versenyre gyakorolt hatását.

 • 7.

  A Versenytanács által tartott tárgyaláson az eljárás alá vont vállalta, hogy a kifogásolt reklámszlogent csak akkor alkalmazza, ha a tv2 valamennyi nézettségi mutatóban a 4 év feletti népességben egész napra vetítve visszaszerzi vezető pozícióját és ezt a pozíciót 6 hónapon keresztül folyamatosan megtartja.

  A jogsértő magatartás versenyre gyakorolt hatásának csekély voltára figyelemmel a Versenytanács az eljárás három hónapra történő szüneteltetéséről határozott.

 • 8.

  A szünetelés időtartama alatt az eljárás alá vont az utóvizsgálat megállapítása szerint eleget tett vállalásának, ezért a Versenytanács a Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megszüntette.

 • 9.

  A Versenytanács határozatát a Tpvt. 74.§-a második mondatának figyelembevételével tárgyaláson kívül hozta meg.

Budapest, 2002. november 26.