Vj-71/2002/26

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a Reckitt Benckiser Magyarország Termelő és Kereskedelmi Kft. ellen fogyasztói döntés tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas jogsértést valósított meg azzal, hogy 2001. szeptember 20. napját követően "+ 50 ml gratis" felirattal hozta forgalomba a Mr. Sheen elnevezésű bútortisztítót.

Az eljárás alá vont vállalkozást a jogsértő feliratozású termék további forgalmazásától eltiltja és kötelezi, hogy 30 napon belül fizessen meg a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára 2.000.000.- (azaz Kettőmillió) Ft versenyfelügyeleti bírságot.

A határozat felülvizsgálatát - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott, de a Fővárosi Bíróságnak címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 70. § (1) bekezdése alapján hivatalból indult vizsgálat annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás 2001. szeptember 20-át követően tanúsított azon magatartásával, miszerint a Mr. Sheen elnevezésű bútortisztító termékcsomagolásán a "+50 ml gratis" feliratot anélkül tüntette fel, hogy a 52 ml átmérőjű és 195 ml flakon mérete és a benne lévő töltőanyag mennyisége változott volna, a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított-e.

II.

 • 1)

  Az eljárás alá vont vállalkozás - a Benckisher N.V és a Reckitt N. Colman.P.L.C. egyesülésével létrejött Reckitt Benckiser P.L.C. magyarországi leányvállalata - 2001. januárjától forgalmazza az eljárás tárgyát képező Mr. Sheen bútortisztítót.

 • 2)

  Az eljárás alá vont vállalkozás ellen Vj-91/2001. számon folyamatban volt versenyfelügyeleti eljárásban a Versenytanács 2001. szeptember 20-án kelt Vj-91/2001/22. sz. határozatával megállapította, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított azzal, hogy a Mr. Sheen terméken alaptalanul tüntette fel a "+50 ml gratis" feliratot.
  Fenti magatartás miatt az eljárás alá vont vállalkozást 1 millió Ft bírsággal súlytotta, amit - a 2001. november 25-én jogerős és végrehajtható határozat alapján - az eljárás alá vont vállalkozás megfizetett.
  A jogsértés megállapítására a Tpvt. 8. § (2) bekezdés c) pontjára alapítva került sor, miszerint a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartásnak minősül az a vállalkozói magatartás, mely az áru értékesítésével, forgalmazásával összefüggő, a fogyasztó döntését befolyásoló körülményekről, így pl. az engedményekről, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást ad.
  A Versenytanács határozatának indokolásában megállapította, hogy a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma körében védett jogtárgynak a fogyasztó döntési szabadsága minősül, melynek megtévesztése alkalmas közléssel történő korlátozása, és ezáltal a téves fogyasztói döntés kialakulásának előmozdítása azzal a következménnyel is jár, hogy a fogyasztók - megtévesztésre alkalmas információin alapuló - döntése függvényében a piaci verseny is sérelmet szenved.
  A határozat kifejtette, miszerint közismert, hogy a vállalkozások - piaci részesedésük emelése, vagy felhalmozott raktárkészleteik csökkenése érdekében -, vásárlási hajlandóságot növelő akciókat folytathatnak, mely akciók a vásárlók által remélt megtakarítások révén érhetik el a vállalkozások által kitűzött célt, tekintettel arra, hogy a jó minőségű és időlegesen olcsóbban kapható termékek iránt nő a kereslet, ez azt eredményezheti, hogy a hasonló - helyettesítésre alkalmas - termékek helyett a fogyasztók a rendelkezésükre álló információk szerint megtakarítást eredményező akciós terméket választják.

 • 3)

  A Vj-91/2001/22. számú határozat indokolása szerint az eljárás alá vont vállalkozás - hajtógázzal működő árujának flakonjában - melyben a hajtógáz illetve a cseppfolyós víz kb. 50 ml mennyiségű - ténylegesen 250 ml felhasználható hasznos anyagot helyezett el.
  Az eljárás alá vont termék helyettesítésére alkalmas, - sűrített levegővel működő -, versenytársi termékek hasznos anyagtartalma szintén 250 ml.
  Az eljárás alá vont vállalkozás, aki termékeit részben nagykereskedőknek, másrészt kiskereskedőknek - köztük nagy üzletláncoknak - értékesítette, a termékcsalád 300 ml-es aerosolos, az előző évihez képest megújult, kétféle illattal készült árujának csomagolásán a "+50ml gratis` feliratot helyezte el úgy, hogy a flakonban elhelyezett termék mennyisége nem változott, vagyis 250 ml maradt.
  Az eljárás alá vont vállalkozás - aki a végfogyasztókkal nem volt közvetlen kapcsolatban - a kereskedelmi láncban vele közvetlen kapcsolatban álló egyes (de nem mindegyik) vevőinek ugyan olcsóbban adta az árut, azonban árrögzítő megállapodás hiányában objektíve nem volt abban a helyzetben, hogy az általa - egyes vevőinek (nagy és kiskereskedők) - adott árengedményt továbbadja vagy továbbadhassa a végfogyasztóknak, kiknek a reklám illetve az abban foglalt ígéret szólt, így jogsértés veszélye nélkül az árengedményt más formában kellett volna továbbítani az áru végső fogyasztóinak annak érdekében, hogy a reklám valós ígéretet hordozzon.
  Az iratoknál rendelkezésre álló és eljárás alá vont vállalkozás által megerősített adatok szerint - a határozat meghozatalakor még 180 ezer darab jogsértő feliratozású áru volt raktárkészleten, mely feliratokat az eljárás alá vont vállalkozás letakarta, nyilatkozata szerint ezáltal abbahagyva a jogsértő feliratozású áru továbbforgalmazását. A határozat meghozatalakor már nagy-, vagy kiskereskedelmi forgalomba került áruk (182 ezer darab) letakarására - figyelemmel az értékesítési formára - már nem volt mód.

III.

Jelen eljárás azon áruk forgalmazásával kapcsolatban indult meg, melyek a 2001. szeptember 20-án kelt határozat meghozatalát követően kerültek forgalomba.
Ez egyrészt azt jelenti, hogy nem állapítható meg jogsértés azon árukra, melyek - az eljárás alá vont vállalkozás által előadottan és a Versenytanács által is ismerten - már 2001. szeptember 20-a előtt forgalomba kerültek, másrészt jelenti azt is, hogy mivel a közigazgatási jog nem ismeri a ítélt dolog fogalmát és az eljárás alá vont vállalkozás nyilatkozatára tekintettel a jogsértő feliratozású áruk további forgalmazásától nem lett eltiltva (minek következtében végrehajtásnak sincs helye), az újbóli forgalombahozatal miatt ismételten mód van a már ismertetett jogsértő feliratozású áru termék újbóli forgalmazása miatti jogsértés megállapítására.

IV.

A jelen ügyben beszerzett iratokból és az eljárás alá vont vállalkozás nyilatkozatából megállapítható volt, hogy az eljárás alá vont vállalkozás új - feliratozás nélküli - árut nem állított elő, vagyis a 2001. szeptember 20-a után is forgalmazott Mr. Sheen bútorápoló abból a gyártásból származott, melyen szerepelt a jogsértő felirat. A Vj-91/2001/22. számú határozat meghozatala után az eljárás alá vont vállalkozás a raktáron volt árumennyiségből kb. 147 ezer db-t szállított külföldre, míg a további mennyiség belföldön került forgalomba.
A feliratok letakarására szolgáló takarómatricák felragasztását kezdetben a kft. munkatársai, majd a zsugorfóliázás nehézségei miatt (15348 matricára nézve) egy külső cég végezte.

Egyes kiszállított temékeken - lefedés nélkül - továbbra is látható volt a korábban jogsértőnek talált felirat (CBA, BILLA, Auchan Kft), illetve a megkeresett megrendelők nem kaptak letakart feliratozású árut függetlenül attól, hogy utóbbi vállalkozások közül egyesek nem csak 2001. szeptember 20-a után rendeltek, hanem még 2002. áprilisi beszerzés is volt.

V.

A II. pontban már ismertetett - jelen ügyben fenntartott - versenytanácsi álláspont szerint a vizsgált felirattal történő forgalmazás a Tpvt. 8 § (2) bekezdés c) pontjába ütközően jogsértőnek minősül, mivel az eljárás alá vont vállalkozás anélkül ígért kedvezményt a végfogyasztóknak, hogy azt biztosította vagy biztosíthatta volna részükre.

A jogsértés megállapításán túl indokolt a jogsértő magatartás folytatásától való eltiltás (a Tpvt. 77.§ (1) bekezdés e) pontja) és az eljárás alá vont vállalkozás elleni bírság kiszabása (Tpvt. 78. § (1) bekezdés) is.

A bírság összegének meghatározásakor (Tpvt. 78. § (2) bekezdés) a Versenytanács mérlegelte, hogy bár nem került forgalomba jelentős mennyiségű jogsértő feliratozású termék, erre azt követően került sor, hogy a feliratozás jogsértő voltát megállapította-e a Versenytanács, mely határozatot egyébként sem támadta meg keresettel az eljárás alá vont vállalkozás. A törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítására az eljárás alá vont vállalkozás felróható magatartása miatt került sor, mivel - előadásából is megállapíthatóan nem úgy járt el, ahogyan az elvárható lett volna, amikor ellenőrzés nélkül engedte ki a forgalomba a jogsértő feliratozású terméket, miáltal nem tanúsított kellő gondosságot az újabb jogsértés elhárítására.

Figyelembevette a Versenytanács azt is, hogy a belföldön már kifutó termékből még készleten lévő árura valósult meg a jogsértés, ami meghatározó volt a jogsértéssel elért előny megítélése szempontjából

Budapest, 2002. október 8.