Vj-51/2002/17

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Déri Béla ügyvéd (Déri & Lovrecz Ügyvédi Iroda, 1139. Budapest, Váci út 99.) által képviselt Arago Befektetési Holding Rt (1113 Budapest, Bartók Béla u. 152.) mint eljárás alá vont vállalkozás ellen összefonódás engedélyezése iránti kérelem elmulasztása tárgyában hivatalból indult eljárásban, tárgyaláson kívül, meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást felfüggeszti.

E határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

I.

Előzmények

 • 1)

  A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) VJ-155/2001. számon versenyfelügyeleti eljárást folytatott a Pick csoporthoz tartozó Ringa Húsipari Részvénytársaság (Ringa) kérelmére az Arago Befektetési Holding Rt. (Arago) tulajdonában álló Falcotrade Húsipari és Kereskedelmi Részvénytársaság (Falcotrade) feletti irányításszerzése tárgyában. A kérelem alapját az az értékpapír adásvételi szerződés képezte, amelynek értelmében a Ringa 2001. augusztus 31-én megvásárolta az Aragotól a Falcotrade-ben meglévő 53.3 százalékos tulajdonrészét. A Ringa 2001. szeptember 19-én nyújtott be kérelmet a Falcotrade Rt feletti irányításszerzés engedélyezése tárgyában. Az eljárás a hiánypótlást követően 2001. október 15-én indult.

 • 2)

  Az eljárás során fény derült arra, hogy az Arago a Falcotrade-ben 2001. január 22-én végrehajtott tőkeemeléssel szerzett 49,99 százalékos részesedést, majd 2001. augusztus 6-án további Falcotrade részvények vásárlásával, részesedését 53,3 százalékra emelte, amelyhez nem kérte a GVH engedélyét. A VJ-155/2001. sz. eljárás során az Arago arra hivatkozott, hogy a 2001. augusztus 6-i tranzakciót átmeneti irányításszerzésnek vélte, és ezért nem kért engedélyt.

 • 3)

  A VJ-155/2001. sz. eljárás során a Versenytanács a 2002. március 20-án hozott VJ-155/2001/31. sz. határozatában kimondta, hogy az irányítás átmeneti jellege nem áll fenn , mert:

  • I.

   a Ringa irányítója a Pick , amely a részvények 88.1 százalékával rendelkezik;

  • II.

   az Arago a Pick felett, a 2001. április 25-én megtartott közgyűlés döntésének következtében tényleges irányítást szerzett;

  • III.

   A PSZÁF többszöri felfüggesztés után végül 2001. december 3-án hagyta jóvá a módosított vételi ajánlatot;

  • IV.

   a Falcotrade feletti irányításszerzéskor az Arago a Pick feletti irányítás megszerzésére törekedett, amit az is mutat, hogy az Arago 2001. október 1-én nyilvános vételi ajánlatot tett közzé a Pick törzsrészvényeinek megvásárlására;

  • V.

   az Arago olyan vállalkozásnak adta el a Falcotrade-ben meglévő részesedését, amely egy, az Arago által irányítani szándékozott vállalat - a Pick Rt - irányítása alatt állt, az Aragonak tehát nem állt szándékában a Falcotrade feletti irányításról lemondani.

 • 4)

  A fentiek alapján a Versenytanács megállapította, hogy az Arago Falcotrade feletti irányításszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdésének b) pontja szerint összefonódásnak minősülhet, amelyet megalapozó szerződés hatályba lépéséhez (létrejöttéhez) a Tpvt. 29. §-a szerint a GVH engedélye lehet szükséges, amennyiben az összefonódásnak a Tpvt. 24. § (1) bekezdésben rögzített nettó árbevételi küszöbszámai teljesülnek. A Versenytanács megállapította, hogy a más eljárásokból ismert árbevételi adatok alapján az Arago Falcotrade feletti, a 2001. augusztus 6-i tranzakció által megvalósult irányításszerzése valószínűsíthetően engedélyköteles. A GVH engedély hiányában az Arago tulajdonában jogszerűen nincs annyi részvényhányad, amelyet a VJ-155/2001. sz. eljárás alapját képező tranzakcióban a Ringának átadott, ezért a beadott kérelem időelőttinek minősül. Mindezekre tekintettel a Versenytanács a VJ-155/2001. sz. eljárás folytatását nem látta indokoltnak, határozatával azt megszüntette.

 • 5)

  Az Arago Rt. 2001. október 27-én kérelmet nyújtott be a GVH-hoz, hogy engedélyezze a Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Részvénytársaság (Pick) felett nyilvános vételi ajánlat útján történő irányításszerzését. A kérelem nyomán VJ-178/2001. számon megindult versenyfelügyeleti eljárás során beszerzett iratokból megállapítható volt, hogy a Pick 2001. április 25-én megtartott évi rendes közgyűlésén megválasztott nyolc tagú igazgatóság tagjai közül hatan kapcsolatban álltak az Aragoval, illetve vezető beosztást töltöttek be ugyanott. Ennek alapján a Versenytanács 2002. március 8-án hozott VJ-178/2001/15. sz. határozatában kimondta, hogy az Arago 2001. április 25-én a Tpvt. 23. § (2) bekezdés d) pontja értelmében tényleges irányítást szerzett a Pick felett, az engedélykérés határidőn túli benyújtása miatt bírságot szabott ki és egyben engedélyezte az Arago Pick feletti irányításszerzését. Az Arago a határozat ellen jogorvoslati kérelmet nem adott be, a bírságösszeget befizette a GVH versenyfelügyeleti bírság számlájára, a határozat jogerőre emelkedett.

 • 6)

  Az Arago 2002. április 17-i keltezéssel felülvizsgálat iránti keresetet nyújtott be a Bírósághoz, amelyben kérelmezte, hogy a Bíróság helyezze hatályon kívül a VJ-155/2001/31. sz. határozatot és kötelezze a GVH-t új eljárás lefolytatására, vagy változtassa meg oly módon, hogy kimondja: az Arago irányításszerzése a Falcotrade felett a Tpvt. 25. §-ának megfelelően átmeneti irányításszerzésnek minősül, mivel az Arago célja továbbértékesítés volt egy olyan vállalatcsoport részére, amely felett de facto irányítást a továbbértékesítés időpontjában az Arago nem gyakorolt.

II.

Az eljárás indítása

 • 7)

  A jelen eljárás tárgyát az Arago azon tranzakciója képezi, amelynek révén 2001. augusztus 6-án a Falcotrade-beli részesedését 53,3 százalékra emelte. A Tpvt. 28. § (1) bekezdése alapján az összefonódáshoz a vállalkozás részt vagy a közvetlen irányítást megszerző köteles engedélyt kérni a GVH-tól. A Tpvt. 28. § (2) bekezdése szerint az engedély iránti kérelmet a nyilvános vételi ajánlati felhívás közzétételének, a szerződés megkötésének vagy az irányítási jog megszerzésének időpontjai közül a legkorábbitól számított harminc napon belül kell benyújtani. Az Arago az engedélykérést elmulasztotta, így a GVH hivatalból indított versenyfelügyeleti eljárást, amelyről az eljárás alá vont vállalkozás képviselőjét 2002. április 5-i keltezésű határozatában értesítette, és egyben felkérte a Bejelentési Űrlap kitöltésére és annak a GVH-hoz való haladéktalan eljuttatására. A kitöltött Bejelentési Űrlap 2002. április 17-én érkezett vissza a GVH-hoz.

III.

Jogi értékelés

 • 8)

  A jelen eljárás tárgyát képező tranzakció szorosan összefügg a VJ-155/2001., valamint a VJ-178/2001. számú versenyfelügyeleti eljárások tárgyát adó irányításszerzésekkel. A három tranzakció együttes eredményeképpen azonos irányítás (az Arago) alá kerülne a magyar húsfeldolgozó iparág három jelentős szereplője. A versenyfelügyeleti eljárások során e három cég azonos vállalatcsoportba tartozásának megállapíthatósága a tét, amelyre vonatkozóan az érintett piacokon várható versenyhelyzet alakulását kell mérlegre tenni. A kérdés ezt megelőzően azonban az volt, hogy vajon a erre a mindhárom vállalatra kiterjedő értékelésnek melyik eljárásban kell és lehet sort keríteni. A kérdésre adott válasz összefügg az irányításszerzések időbeli sorrendjével. A Versenytanács korábbi döntései és a jelen eljárásban kialakított álláspontja szerint időben először az Arago Pick (ezen keresztül a Ringa) feletti irányításszerzésére került sor, 2001. április 25-én. Majd 2001. augusztus 6-án történt meg az Arago Falcotrade feletti irányításszerzése, amely jelen eljárás tárgya. Következtetésképpen, a három húsipari cég ennek az irányításszerzésnek köszönhetően került az Arago irányítása elé, ezért az engedélyezhetőség érdemi vizsgálatát jelen eljárás keretében kell lefolytatni. Ebben a felfogásban a VJ-155/2001. sz. eljárás tárgyát adó tranzakció az időben utolsó mozzanat, amely két, egyaránt az Arago érdekeltségébe tartozó vállalkozás között történt, ezért egymástól nem független vállalkozások között ment végbe, ami a Tpvt. 23. §-a értelmében nem számít összefonódásnak, lásd a 2. sz. ábrát.

 • 9)

  A felülvizsgálati kérelem tárgyát adó kérdés ugyan közvetlenül az Arago Falcotrade feletti irányításszerzésének minősítését érinti, de ezen keresztül más, a korábban említett versenyfelügyeleti eljárások tárgyát képező irányításszerzések időbeli sorrendjét is befolyásolja. A jelen határozathoz csatolt 1. ábra az mutatja, hogy miképpen alakul a kérdéses irányításszerzések időbeli sorrendje az Arago álláspontja szerint. Az Arago szerint a kérdéses irányítászerzések közül az első az Arago Falcotrade feletti, 2001. augusztus 6-i tranzakciója volt az első, amelyet alig több mint három héten belül követett a második. Ez utóbbi során az Arago a frissen megszerzett Falcotrade irányítását átadja a Ringának. Álláspontja szerint ekkor még a Ringa nem tartozott az Aragoval azonos vállalatcsoportba, mert a Ringát irányító Pick felett az Arago csak a nyilvános vételi ajánlat lezárását követően, 2002. január 7-én szerzett irányítást. Álláspontja szerint ezért az 1. irányításszerzés minősíthető átmenetinek, ennek megállapítását kérte a Bíróságtól a felülvizsgálat iránti kérelmében. Ha a Bíróság a kérelemnek helyt ad, akkor a jelen eljárás okafogyottá válik, hiszen az átmeneti irányításszerzés a Tpvt. 25. §-a értelmében nem minősül összefonódásnak. Következtetésképpen a jelen eljárás során a három húsipari vállalat azonos irányítás alá kerülésének érdemi versenyfelügyeleti vizsgálatát nem lehet elvégezni, arra más eljárás keretében kellene sort keríteni.

 • 10)

  A Versenytanács a fentiek alapján úgy véli, hogy a jelen eljárás kimenetelét érdemben befolyásolja az, hogy a Bíróság az Arago felülvizsgálat iránti kérelmében hogyan határoz. Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló, többször módosított 1957. évi IV. tv. (Áe.) 37. § (1) bekezdése szerint a közigazgatási szerv az eljárását felfüggeszti, ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik. A Tpvt. 44. §-a alapján a fenti eljárási szabály a versenyfelügyeleti eljárásban is alkalmazható. A jelen eljárás érdemi megítélése attól függ, hogy a Bíróság hogyan foglal állást abban a kérdésekben, hogy az Arago a Falcotrade felett, a 2001. augusztus 6-i tranzakció által megvalósult irányításszerzése átmeneti jellegűnek minősül-e. A Versenytanács ezért a jelen eljárást felfüggeszti mindaddig, amíg a Bíróság a szóban forgó kérdésben jogerős ítéletet nem hoz, vagy a kérelmet az Arago vissza nem vonja.

 • 11)

  A jelen határozathoz csatolt 1. és 2. ábra a határozat részét képezi.

 • 12)

  Az Áe. 37. § (2) bekezdése szerint a felfüggesztés időtartama az elintézési határidőbe nem számít be.

 • 13)

  A Tpvt. 60. §-a a felfüggesztés esetére csak a kérelemre indult eljárásban biztosítja a jogorvoslati lehetőséget. Az Áe. 37. § (3) bekezdését a Tpvt. 44. § alapján nem kell alkalmazni, ezért a Versenytanács jelen, nem érdemi határozata ellen jogorvoslatnak nincs helye.

1. Az irányítási viszonyok változásának időbeli szekvenciája az Arago szerint
2. Az irányítási viszonyok változásának időbeli szekvenciája a Versenytanács szerint

Budapest, 2002. július 22.

dr. Bara Zoltán sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
dr. Bodócsi András sk.
Véghelyi Ágnes