Vj-116/2002/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a MATÁVkábelTV Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tárgyában megindult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézhezvételtől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

 • 1)

  A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tudomására jutott, hogy a MATÁVkábelTV Kft. (a továbbiakban: Matávkábel) által 2002. március 23-tól alkalmazott Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) 7.3. számú Díjmódosítás című pontja egyoldalú díjmódosítást tesz lehetővé a szolgáltató számára. Az eljárás alá vont vállalkozás ezen magatartása sértheti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 21. § a) pontjában foglalt rendelkezéseket, mert gazdasági erőfölénnyel való visszaélést valósíthat meg.

II.

 • 2)

  Az eljárás alá vont vállalkozás gazdasági erőfölényes helyzetét két, 2002. évben indult és versenytanácsi határozattal lezárul vizsgálat (VJ-11/2002. és VJ-36/2002. számú eljárások) már megállapította. Ezért jelen eljárásban a Matávkábel gazdasági erőfölénye az ugyancsak az említett két eljárásban meghatározott érintett piacokon ismételt vizsgálat nélkül is megállapítható, különös tekintettel arra, hogy e tekintetben semmilyen új körülmény nem áll fenn.

 • 3)

  A vizsgálat megállapította, hogy az eljárás alá vont a díjváltoztatási gyakorlatának kialakítása során nem vette kellőképpen figyelembe a VJ-10/2001. sz. eljárás érdemi határozatában kimondottakat. Az említett határozat rendelkező része megállapította, hogy az eljárás alá vont vállalkozás által alkalmazott egyedi előfizetői szerződés 3.4. pontjában írt díjemeléssel kapcsolatos szerződési kikötés - az 5.4. és 5.5. ponttal történő együttes alkalmazás mellett - gazdasági erőfölénnyel való visszaélést valósított meg. Az indoklás XII. fejezetében kimondta, hogy az eljárás alá vont vállalkozás

  • -

   vagy vállalja ésszerű kifogásolási idő biztosítása mellett a szerződés szükség szerinti folyamatos módosítását, az előfizetőkkel való közös megegyezés alapján, illetve ennek hiányában kéri a szerződések bírósági módosítását a Ptk. 241. §-a alapján,

  • -

   vagy olyan szerződéses kikötést (un. csúszó árklauzulát) szerepeltet, amely összhangban a Legfelsőbb Bíróság GK. 68. számú állásfoglalásával lehetőséget biztosit arra, hogy az előfizetési díjak a mindenkori teljesítés időpontjában az előfizető által ellenőrizhető módon egyértelműen kiszámíthatók legyenek, vagy versenyjogi szempontból az a szerződés kikötés is jogszerű lehet, amely szerint az előző évi fogyasztói árindexet meghaladó díjemelés esetére az előfizetők ÁSZF-ben rögzített módon megismerhetik és ellenőrizhetik az eljárás alá vont vállalkozásnak a díjemelés indokoltságát bizonyító számításait.

 • 4)

  Az eljárás alá vont Matávkábel a fentebb javasolt megoldások helyett más módot választott a kifogásolt magatartás megszüntetésére. Az eljárás alá vont által 2002. március 23-ától alkalmazott ÁSZF tartalmazza az alábbiakat: "7.2. Az ÁSZF módosítása. A szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Ekkor a szolgáltató köteles az általános szerződési feltételek megváltozásáról a módosítás hatályba lépését megelőzően a 18.2. pontja szerint az előfizetőt értesíteni,... 7.3. A szolgáltató egyoldalú szerződés módosításának esetei. A szolgáltató az előfizetői szerződést egyoldalúan különösen az alábbi esetekben módosíthatja:

  • -

   ha az előfizetői szerződésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybevételi feltételei műszaki okból megváltoznak (pl. fejállomás cseréje, a hálózat jellégének megváltozása)

  • -

   a szolgáltatási jogviszony lényeges tartalmi elemei módosulnak a szolgáltató felügyeleti szervének határozata, és/vagy jogszabály módosulása alapján.

  • -

   a szolgáltatás díjának változása esetén

  • -

   a szolgáltatott műsorcsomag tartalmi változása esetén.

A szolgáltató a szerződés egyoldalú módosítása esetén a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal köteles az előfizetőt értesíteni jelen ÁSZF 18. pontja szerint."
Az ÁSZF 7.3.1. pontja a következőket tartalmazza: "A szolgáltató vállalja, hogy az előfizetési díjat éves átlagban nem emeli az infláció mértékének négyszeres összegénél nagyobb mértékben, kivéve, ha gazdasági működése tisztességes üzleti nyereséggel az adott területen nem biztosított. (csúszó árklauzula)".

 • 5)

  A Matávkábel díjemeléssel kapcsolatos magatartásának vizsgálatára a GVH a jelen eljárás indítását megelőzően már indított vizsgálatot VJ-11/2002. számon. A GVH külön eljárás során vizsgálta az ÁSZF 7.2. és 7.3. pontjaiban, illetve annak 7.3.1. pontjaiban leírt magatartások jogsértő mivoltát. Az előbbieket a VJ-11/2002., az utóbbit a jelen VJ-116/2002. sz. eljárás során.

III.

 • 6)

  A Versenytanács úgy ítélte meg, hogy az ÁSZF-nek a díjemeléssel kapcsolatos szerződésmódosításra vonatkozó pontjait egymással összefüggésben, ezért ugyanazon eljárás során kell értékelni. A 7.3. pont határozza meg azokat az eseteket, amelyekben a Matávkábel egyoldalúan jogosult a szerződést módosítani. A 7.3.1. pont ehhez képest a díjemelésre vonatkozóan egyfajta önkorlátozó felső határt fogalmaz meg.

 • 7)

  A VJ-11/2002/23. sz. határozatában a Versenytanács az eljárás alá vont vállalkozás szerződési feltételeinek áttekintése és elemzését követően megállapította, hogy az ÁSZF 7.2 és 7.3 pontjaiban megfogalmazott egyoldalú szerződésmódosítás feltételeinek kikötése feljogosítja a vállalkozást az egyoldalú díjemelésre, a díjemelés feltételeinek meghatározására és értelmezésére, a programcsomagok változtatására. A feltételek egyoldalú megszabása egyúttal azt jelenti, hogy a vállalkozás nem biztosítja a szerződő félnek, az előfizetőknek, a díjemelés és a műsorcsomag-változtatás kiszámíthatóságát és ellenőrizhetőségét, s ezáltal lehetőséget teremt indokolatlan előnyök későbbi megszerzésére. A szolgáltatási díjak egyoldalú meghatározása lehetőséget teremt arra, hogy a szolgáltató alapos ok nélkül emelje a díjakat, s az emelésnek nem jelent tényleges felső korlátot az ÁSZF 7.3.1. pontjában megfogalmazott önkorlátozó jellegűnek tűnő, ámde feltételes vállalás. A fentiekre tekintettel, a Versenytanács az ÁSZF 7.2 és 7.3 pontjaiban megfogalmazott egyoldalú szerződésmódosítási feltételek esetében megállapította a Tpvt. 21.§ a) pontjába ütköző jogsértést és megtiltotta az eljárás alá vontnak a magatartás folytatását, a jogsértőnek talált szerződéses kikötések alkalmazását, valamint bírság kiszabásáról is döntött.

 • 8)

  A VJ-11/2002/23. sz. határozat fenti kitétele értelemszerűen vonatkozik az ÁSZF 7.3.1. pontjára is, mivel annak jogsértő jellege csak a többi két ponttal való összefüggésében értékelhető. Erre való tekintettel a Versenytanács - a vizsgálati indítvánnyal egyezően - úgy látta, hogy a jelen eljárás folytatásának nincs indoka, mivel a vizsgálat szerződési klauzula alkalmazásának lehetősége egy másik versenyfelügyeleti eljárásban hozott érdemi határozat alapján megszűnt. A 7.3.1. pont jogsértő jellegét a VJ-11/2002/23. sz. határozat már megállapította, ezért a jelen eljárást a Versenytanács megszünteti.

IV.

 • 9)

  Az eljárás alá vont képviselője útján előterjesztette a nyilvános tárgyalás mellőzésére vonatkozó kérelmét.

 • 10)

  A határozat elleni jogorvoslat lehetőségét a Tpvt. 83. §-a biztosítja.

Budapest, 2003. január 31.