Vj-50/2002/45

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Atlasz Magyarország Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indított eljárás során tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 69.§ (1) bekezdésére figyelemmel, a Tpvt. 70. § (1) bekezdés szerint azért indított eljárást a Kft. ellen, mert fogyasztómegtévesztést vélelmezett azáltal, hogy szórólapjai nem tüntetik fel az egy-egy gyűjteményt alkotó kártyacsomagok darabszámát és árát, amely mint reklám- és forgalmazási mód alkalmas lehet a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására, amit a Tpvt. III. fejezete tilt.

A lefolytatott vizsgálat során véletlenszerűen kiválasztott egyes megrendelők úgy nyilatkoztak, hogy a kártyacsomag összeállításából adódóan hézagos ismereteket szereztek, amiből következtethető volt az áru korlátozott használhatósága, amennyiben a megrendelő fogyasztó szerződését felmondta.
A vizsgálat ennek ellenére az eljárás megszüntetését indítványozta, mert elfogadta a Kft-nek azt a védekezését, hogy az első fogyasztói megrendelés nem jelent automatikusan megrendelést a gyűjteményre nézve, mert a megrendelést meg kell erősíteni az első csomag megvételét és tartalmának vizsgálatát követően. Az első csomag megrendelését követően pedig a fogyasztó meggyőződhet a minőségről és megbizonyosodhat arról, hogy érdekli-e valójában a kiadvány.

II.

Magyarországon a nyomdai termékek csomagküldés útján történő értékesítésével 2002-ben csupán két vállalkozás foglalkozott úgy, hogy a különböző ismeretterjesztő kiadványokat egy-egy témakörön belül, képpel és szöveggel ellátott önálló lapokon, kártyákon jelenítette meg (közös néven kártyákon), amelyekből változó darabszámú csomagokat képeztek és megrendelésre utólagos fizetéssel a fogyasztóknak postai úton kézbesítették. További közös jellemvonás, hogy az első megküldött kártyacsomag ízelítő jellegű, amelynek darabjai a jövőbeni megrendeléstől függően gyarapíthatók mindaddig, amíg a vállalkozás a maga részéről a kiadást befejezettnek nem tekinti, avagy a megrendelő az ellenszolgáltatástól el nem zárkózik, illetve felmondási jogát nem gyakorolja.
Az egyik vállalkozás az 1997-ben piacralépett Mester Kiadó Kft., amely ételreceptek, szobanövények és állatok ismertetését tartalmazó kiadványok értékesítésébe kezdett.
A Versenytanács a kiadót 1999. január 7-én kelt Vj-137/1998/17. számú határozatával jogsértés megállapítása és a jogsértő magatartás folytatásának megtiltása mellett 1.000.000.- Ft bírság megfizetésére kötelezte, mert a kiadványaira szóló megrendelésgyűjtés során a teljes gyűjtemények kártyacsomagszámát elhallgatta, s ezáltal a fogyasztói döntéseket azért befolyásolta tisztességtelenül, mert a kapott tájékoztatásból a fogyasztók nem tudták felmérni egy-egy gyűjtemény lényeges tulajdonságát.
A Versenytanács határozatát a Fővárosi Bíróság 1999. július 2-án kelt 2K.32000/1999/2. számú ítéletével megerősítette.
A Legfelsőbb Bíróság 2002. év során a Fővárosi Bíróság ítéletét megváltoztatta és ennek folytán a jogsértés megállapítását mellőzte. A Legfelsőbb Bíróság úgy foglalt állást, hogy a gyűjteményt külön nem tekintette árunak. E Kf.III.29.876/1999. számú ítélet ellen a Gazdasági Versenyhivatal időközben felülvizsgálati kérelemmel élt.

Az 1999-ben bejegyzett külföldi tulajdonú eljárás alá vont vállalkozás hétféle, a Mester Kiadó Kft-től eltérő témájú ismeretterjesztő kiadványsorozat értékesítésével szerepelt a piacon. A megrendelőket úgy gyűjtötte, - a jelen eljárás érdemi elbírálását nem érintő eltéréssel a Mester Kiadó Kft. módszerétől - hogy csak a sajtótermékekben elhelyezett, úgynevezett behúzások szolgáltak megrendelés adására. Ezek a behúzások részben megrendelés adására szolgáló részt tartalmaztak, részben a bemutató jellegű kártyacsomagot ismertették több-kevesebb részletességgel, képpel és szöveggel. A fogyasztók a 30-36 darabos megrendelendő csomagot 590.- Ft-os árral mindenféle vásárlási kötelezettség nélkül rendelhették meg. Némelyik kiadvány megrendelőlapja feltüntette, hogy az 590.- Ft-os ellenérték utólagos megfizetésén kívül postaköltség nincs, némelyik ezt a közlést nem tartalmazta.
A Világ játékos megismerése című kiadvány kivétel annyiban, hogy 60 darab kártyát küldtek meg 990.- Ft és posta, valamint kezelési költség ellenében. Viszont különbség a behúzások között, hogy háromféle megrendelőlap (az Ókori Egyiptom Világa, a Világ játékos megismerése, a Fedezd fel az erdő titkait) a reménybeli megrendelőt tájékoztatta, nyilvánvalóan az egész témakörre értelmezhetően, hogy a fogyasztó kártyagyűjtemény első csomagját rendelheti meg további vásárlási kötelezettség nélkül.
E kiadványok közül a Világ játékos megismerése nemcsak egymás mellé illeszthető ismereteket közölt, hanem egymásra épülőket is és ez esetben egy majdani megrendelői gyűjtés megszakadása korlátozott kártyahasználhatóságot eredményezett. Példa erre az ABC és a számok tanulása, valamint az emberi test megismerése.
Nem volt rá magyarázat, hogy a többi termék megrendelőlapja (PC Profi, Lovaglás, Kamion, Ablak a világra) a gyűjteményre utaló közlést, s ennél fogva figyelmeztetést, hogy a fogyasztó gyűjtemény jellegű termékre számítson, miért nem tartalmazott, holott a PC Profi kiadvány ugyancsak egymásra épülő számítástechnikai ismereteket ígért azzal, hogy a kezdő, haladó fogyasztók lépésről lépésre megtanulhatják a programokat.
Mindazonáltal az adott megrendelés a bemutató csomag tekintetében ízelítő, s így önálló használhatósági értékkel bíró küldeményt eredményezett, amelynek birtokában a fogyasztó többféleképpen dönthetett:

 • -

  utólagosan fizet, de további megrendelést nem ad,

 • -

  utólagos fizetés és további megrendelés nélkül a kártyacsomagot megtartja,

 • -

  utólagos fizetés nélkül saját költségre a csomagot visszaküldi,

 • -

  utólagosan nem fizet, mert a csomaghoz mellékelt megrendelőlapi tájékoztatás alapján újabb megrendelést ad. Ez utóbbi esetben ugyanis a bemutatócsomag ingyenesen illeti meg a megrendelőt, további ajándékígéreteket nem is említve.

A két vállalkozás megrendelésgyűjtő gyakorlatát érdemben összehasonlítva elmondható, hogy a Mester Kiadó esetében a megrendelőszelvény első ízbeni visszaküldésével a megrendelő valójában az egész gyűjtemény megrendelésére igazolta vissza szándékát és az első ízben kapott információ képezte megrendelői ismereteit. Ezzel szemben a Kft. az első csomaghoz tájékoztató levelet mellékelt, amelyben közölte a fogyasztó megrendelővel, hogy ismételten megrendelést adhat, de 990.- Ft-os áron és tízdarabos kártyacsomagra.
A Versenytanács rendelkezésére az Ókori Egyiptom világa című kiadvány első csomagjához mellékelt tájékoztatás állt, amely termék vonatkozásában a megrendelő már korábban értesült a kiadvány gyűjtemény jellegéről. A bemutatócsomag kézhezvételekor viszont csak arról értesült, hogy a második csomagtól kezdődően magasabb árra és kevesebb kártyára számíthat, s a szerződéses feltételek a távolabbi jövőben továbbváltozhatnak, amit nem kell elfogadnia, hiszen a kézhez kapott csomagot visszaküldheti a fogyasztó és ez a jog folyamatosan megilleti a jövőben is, ahogy az újabb megrendeléssel a fogyasztó szükség szerint újabb és újabb tájékoztatást kap, esetlegesen előzetesen a rá kedvezőtlen feltételmódosulásról is értesül.
Nem volt dokumentálva a többi termék első csomagjához mellékelt tájékoztatólevél, amelyek abból a szempontból fontosak, hogy voltak köztük olyanok, amelyeknek behúzásos tájékoztatója a gyűjteményre utaló közlést nem tartalmazta.
Az első csomag kézhezvételét követően adott megrendeléssel a megrendelés folyamatossá vált, amit a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás egysége és ismétlődése fejezett ki, mindaddig, mígnem a fogyasztó valamely körülmény (kézbesítési hiányosságok, feltételváltozások, stb.) miatt a szerződés megszüntetését nem akarta, illetve a Kft. a szolgáltatást befejezettnek nem nyilvánította.
A Kft. egy-egy kiadvány terjedelmét nem tudta meghatározni, mivel azt egyrészt a fogyasztói érdeklődés függvényében a külföldi tulajdonos szabja meg, másrészt a nyomdai kapacitás határolja be.

III.

A Versenytanács ennek az ügynek az elbírálása során is azt tartotta szem előtt, hogy a Kft. elől járt-e olyan tájékoztatással, - függetlenül a legalább becsléssel meghatározható, de nyilvánvalóan az ajándékként megküldött kártyatárolók befogadóképességéhez illeszkedő csomagszámtól -, amelynek birtokában a fogyasztó meg tudta ítélni egy-egy gyűjteményjellegű kiadvány lényeges tulajdonságait.

A Versenytanács által tartott tárgyaláson a Kft. úgy nyilatkozott, hogy változtatásra hajlandó annak érdekében, hogy terméktájékoztatói fogyasztómegtévesztésre való alkalmassága megszűnjön. Vállalta, hogy a termékforgalmazás során nyomtatott összes terméktájékoztatóját, amelyet megrendelő lappal különböző újságokban helyez el, olyan kiegészítéssel fogja ellátni, amelyből a fogyasztó egyértelműen arról értesül, hogy megrendelésével egy gyűjtemény első csomagját veheti kézhez. A kifutó-félben lévő "A Világ játékos megismerésre" szóló kiadványa megrendelés teljesítése esetén pedig olyan tájékoztató levelet mellékel a fogyasztónak megküldött első csomaghoz, amelyek tartalma megegyező vagy hasonló a többi termék hasonló rendeltetésű tájékoztatójához.

A vállalásra, valamint arra tekintettel, hogy a jogsértés a kiadványok gyűjteményjellegének következetes hangsúlyozásával kiküszöbölhető volt, a Versenytanács a Tpvt. 75. § alapján hat hónapra elrendelte az eljárás szünetelését.

IV.

A Tpvt. 76. § (1) bekezdés a) pontja alapján lefolytatott utóvizsgálat megállapította, hogy

 • -

  Az ókori Egyiptom világa

 • -

  PC Profi

 • -

  A világ játékos megismerése

 • -

  Kalandos Erdő

című kiadványok esetében a behúzások megrendelőszelvényén elhelyezett tájékoztató jellegű leírás a vállalásnak megfelelően elhelyezésre került. A szórólap megrendelőszelvényének szövege az alábbiak szerint módosult: "...Ezáltal egy gyűjtemény jellegű termék első csomagját rendelem meg, azonban semmilyen további vásárlási kötelezettségem nincs. ..."

A Kft. többi termékéről nem készült szórólap, mert ezek nem szerepelnek a 2003. év tavaszi kampányának kínálatában. A tavaszi kampány során nem hirdetett termékek szórólapjait abban az esetben tudja bemutatni az eljárás alá vont, ha azok a jövőben ismét szerepelnek a Kiadó kínálatában.

A Kft. a versenyfelügyeleti eljárás során jelezte, hogy a "Világ játékos megismerése" kiadvány kifutóban van, ennek ellenére nem tartotta kizártnak, hogy még olyan megrendelések is beérkezhetnek, melyek ezek kiadványra tartanak számot. A Kft. vállalta, hogy a beérkező megrendeléseket amennyiben kielégíti, akkor olyan tájékoztató levelet mellékel a megküldött első csomaghoz, amelynek tartalma megegyező vagy hasonló a többi termék ilyen célú tájékoztatójához. Az Atlas Kiadó a jegyzőkönyvbe foglalt kötelezettségnek azáltal tett eleget, hogy a megrendelőszelvény visszaküldését követően a megrendelő részére a következő információval ellátott levelet küldte: "A küldemény gyűjtemény jellegű, a teljes kollekció előreláthatólag egy 34x19 cm-es dobozt tesz majd ki." Az előbbieken túl a levélben három alkalommal hangzik el, hogy a termék gyűjtemény jellegű:

 • -

  "Bravo! Gyermeke gyűjtésbe kezd."

 • -

  "A felvetett témák sokfélesége (...) kielégíti kíváncsiságát, a kártyák gyűjtésével pedig fejleszti megfigyelőképességét, rendszerező készségét, és alapvető ismeretket szerez."

"A legfontosabb, hogy játszva és egy színes és fantáziadús gyűjteménnyel gazdagodva teheti meg első lépéseit a felnőttek világában."

A Versenytanács maga is egyetértett az utóvizsgálat eljárás megszüntetést tartalmazó indítványával, s ezért a Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontja alapján a rendelkező rész szerint határozott.

A Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.


Budapest, 2003. március 27.