Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-203/2004/22

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként résztvett a Shell Romania S.R.L - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. irányítást szerezzen a Shell Romania S.R.L. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (a továbbiakban: MOL Rt.) 2004. november 22-én Adásvételi Szerződést kötött a Shell Romania S.R.L. (a továbbiakban: Shell Romania) alaptőkéje 100 százalékát kitevő részvénycsomagjának megvásárlására.

 • 2.

  A kérelmező MOL Rt. 2003. december 22-én kelt kérelmében

  • -

   elsődlegesen annak megállapítását kérte, hogy az 1) pont szerinti részvényvásárlásra a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) hatálya, annak 1. §-a alapján - a Magyar Köztársaság területén jelentkező hatás hiányában - nem terjed ki;

  • -

   másodlagosan a Tpvt. VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte a részvényvásárláshoz, mint vállalkozások összefonódásához.

II.

Az összefonódás résztvevői

 • 3.

  A Shell Romania meghatározó tevékenysége az üzemanyag kiskereskedelem, melyet kizárólag Románia területén végez.

 • 4.

  A Shell Romania a Magyar Köztársaság területén 2003. évben nem ért el nettó árbevételt.

 • 5.

  A MOL Rt. és az általa közvetlenül vagy (más vállalkozáson keresztül) közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: MOL-csoport) 2003. évi együttes nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom nélkül - több, mint 1000 milliárd forint volt.

 • 6.

  A MOL-csoport meghatározó tevékenysége az alábbi területekre terjed ki:

  • -

   kőolaj, földgáz és gáztermékek kutatása és termelése;

  • -

   kőolaj-feldolgozás, -szállítás és -tárolás;

  • -

   kőolajtermékek szállítása, tárolása, nagy- és kiskereskedelme;

  • -

   földgáz és egyéb gáztermékek importja, szállítása, tárolása és nagykereskedelme, továbbá

  • -

   olefinek (etilén, propilén) és poliolefinek (polietilén és polipropilén) gyártása és értékesítése.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 7.

  A Shell Romania részvényei 100 százalékának a MOL Rt. általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdésének b) pontja és 23. § (2) bekezdésének a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 8.

  Tpvt. 24. § (1) bekezdése szerint az összefonódáshoz akkor kell engedélyt kérni, ha az érintett vállalkozások (Tpvt. 26. § szerint: a MOL-csoport tagjai és a Shell Romania) előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a tízmilliárd forintot meghaladja és

  • a)

   az irányítás alá kerülő vállalkozás - a vállalkozáshoz kapcsolódó közvetett résztvevőkkel (Tpvt. 26. § (3) bekezdés) együttes - előző évi nettó árbevétele ötszázmillió forint felett van, vagy

  • b)

   az irányítás alá kerülő vállalkozásoknak az a) pont szerint számított nettó árbevételével együtt az irányítást megszerző vállalkozás és az ahhoz kapcsolódó közvetett résztvevők az összefonódást megelőző két éven belül összesen ötszázmillió forintot meghaladó előző évi nettó árbevétellel rendelkező vállalkozással összefonódást valósítottak meg.

 • 9.

  A Tpvt. 27. § (1) bekezdése szerint a nettó árbevétel számítása során nem kell számításba venni az érintett vállalkozások egymás közötti forgalmát, a (2) bekezdés értelmében külföldön honos vállalkozások nettó árbevételének számítása során a Magyar Köztársaság területén elért nettó árbevételt kell figyelembe venni.

 • 10.

  Az összefonódással érintett vállalkozások közül a MOL-csoport tagjainak 9) pont szerint számított együttes 2003. évi nettó árbevétele önmagában meghaladta a tízmilliárd forintot.

 • 11.

  Az irányítás alá kerülő Shell Romania 2003. évben nem ért el nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén, így a Tpvt. 24. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ötszázmillió forintos küszöbérték értelemszerűen nem teljesül, ezért vizsgálni kell a Tpvt. 24. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételt is.

 • 12.

  Az irányítást szerző MOL Rt. a kérelmezett összefonódást megelőző két éven belül (vagyis 2002. november 22-ét követően), 2002. november 23-án irányítást szerzett a szlovákiai Slovnaft a.s. felett, amely által irányított vállalkozáscsoport 2001. évben 22,8 milliárd forint nettó árbevételt ért el a Magyar Köztársaság területén.

 • 13.

  Miután - a tízmilliárd forintos küszöbérték teljesülése mellett (lásd 10. pont) - a MOL-csoport a kérelmezett összefonódással együtt az azt megelőző két évben 500 millió forintot meghaladó (22,8 milliárd forint) összefonódást valósított meg, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 14.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 15.

  A Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke és a Versenytanács elnöke által kiadott 1/2003. számú közleményben (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint. Az adott esetben - figyelemmel arra, hogy a Shell Romania nincs jelen a magyar piacon - a Versenytanács a magyar piacot érintően nem azonosított káros versenyhatásokat.

 • 16.

  Megjegyzi a Versenytanács, hogy mindez nem jelenti automatikusan azt, hogy az összefonódás hatása nem is érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén, vagyis, hogy a Tpvt. 1. § alapján az összefonódásra nem is terjed ki a Tpvt. hatálya. A Versenytanács ugyanis az összefonódások versenyhatásainak értékelésekor jelentőséget tulajdonít a lehetséges versenynek is, ami a versenyt erősítő tényezőként - egyébként változatlan feltételek mellett - az összefonódás engedélyezése irányába mutat. Más oldalról viszont, ha az összefonódás következtében csökken a lehetséges verseny, akkor az ronthatja az összefonódás engedélyezésének esélyeit.

 • 17.

  A jelen esetben - figyelemmel Magyarország és Románia földrajzi közelségére, továbbá arra, hogy a MOL-csoportnak és a Shell Romaniának van azonos tevékenysége (az üzemanyag kiskereskedelem) - teljes bizonyossággal nem zárható ki, hogy az összefonódás nem mérsékelheti a lehetséges versenyt a magyar piacot érintően. Ezért a kérelmező elsődleges kérelmének elbírálása további részletes vizsgálatot tett volna szükségessé, amit a Versenytanács szükségtelennek tartott, mert az - lévén a Shell jelen van a magyar üzemanyag külkereskedelemben - részletes vizsgálat nélkül is kizárható volt, hogy a lehetséges verseny olyan mértékben csökkenne, ami alapot adhatna az összefonódás megtiltására.

 • 18.

  Mindezek alapján a Versenytanács helyt adva a kérelmező másodlagos kérelmének a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 19.

  A Versenytanács a Közleményben foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 20.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 21.

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 22.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2005. január 24.