Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-58/2006/3

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a HVB Bank Hungary Zrt. (Budapest) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett az ING Bank Magyarország Rt. (Budapest) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a HVB Bank Hungary Zrt. megvásárolja az ING Bank Magyarország Rt. Lakossági Üzletágát.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A kérelmező HVB Bank Hungary Zrt. (a továbbiakban: HVB Bank) 2006. április 25-én megvásárolta az ING Bank Magyarország Rt. lakossági (üzletági) portfolióját, azaz ügyfél betét állományát és lakossági hitel/kölcsön portfolióját (a továbbiakban együtt: Lakossági Üzletág).

 • 2.

  A kérelmező az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2006. április 26-án benyújtott kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

II.

Az összefonódás résztvevőinek piaci helyzete

 • 3.

  A HVB Bank az UniCredito Italiano S.p.A. és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások alkotta vállalkozás-csoport (a továbbiakban együtt: UniCredito-csoport) tagja.

 • 4.

  A UniCredito-csoportba tartozó magyarországi vállalkozások a pénzügyi szolgáltatások különböző területein tevékenykednek. A csoport részesedése a lakosság részére nyújtott pénzügyi szolgáltatások egyikének magyarországi forgalmából sem éri el az 5 százalékot.

 • 5.

  A UniCredito-csoportba tartozó magyarországi vállalkozások 2005. évben - a csoporton belüli forgalom nélkül - tizenötmilliárd forintot meghaladó bevételt (Tpvt. 24. § (3) bekezdés a-e. pont) értek el.

 • 6.

  A Lakossági Üzletág részesedése az országos forgalomból az általa nyújtott szolgáltatások (betét, hitel és ezen belül lakáshitel) egyike esetében sem éri el az 1 százalékot.

 • 7.

  A Lakossági Üzletág 2005. évi bevétele (Tpvt. 24. § (3) bekezdés a-e. pont) meghaladta az ötszázmillió forintot.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 8.

  Az 1) pont szerinti tranzakció a Tpvt. 23. § (1) bekezdés a) pontja alapján - mint vállalkozásrész megszerzése - összefonódásnak minősül.

 • 9.

  Az összefonódással érintett vállalkozás-csoportok (a Tpvt. 26. § alapján: az UniCredito-csoport és a Lakossági Üzletág) 2005. évi együttes bevétele meghaladta a tízenötmilliárd forintot, ezen belül mindkettőé az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz - a Tpvt. 24. § alapján - a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 10.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 11.

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. számú Közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 12.

  Az összefonódásban résztvevő két vállalkozás-csoport tevékenysége alapján kizárólag horizontális hatással lehet számolni. Az ebben az összefüggésben szóbajöhető legszűkebb érintett piacok (Tpvt. 14. §) áru szempontjából a lakossági betétek és hitelek (ezen belül lakáshitelek); földrajzi értelemben pedig Magyarország egész területe. Ezen érintett piacok tekintetében az érintett vállalkozás-csoportok együttes részesedése nem éri el a Közlemény 14.ii.a. pontja szerint kritikusnak minősülő 20 százalékot. A Lakossági Üzletág piaci részesedése alapján káros konglomerátum hatással sem kell számolni.

 • 13.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 14.

  A Versenytanács jelen eljárásában a Közleményben foglaltak alapján alkalmazta a Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac.) pontját, amely szerint a határozatot 45 napon belül kell meghozni, amennyiben az engedély a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 15.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről nem kellett rendelkezni, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintot előzetesen lerótta.

 • 16.

  A Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 17.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. május 11.