Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-53/2006/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Info-Prod Kiadó és Kereskedő Kft eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában indult eljárás során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a fogyasztók választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszert alkalmazott a fogyasztóknak közvetlenül megküldött médiaajánlatában.

A határozat felülvizsgálatát az eljárás alá vont vállalkozás a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül kérheti a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A vizsgálat tárgya

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, többször módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 67. § (1) bekezdése és a 70. § (1) bekezdése együttes alkalmazásával - hivatalból - versenyfelügyeleti eljárást indított annak vizsgálatára, hogy az Info-Prod Kft. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejléces borítékját használta egyes fűtéstechnikai kiadványai postázásakor, és ezzel valószínűsíthetően megsértette a Tpvt. III. fejezetében foglalt rendelkezéseket. A közérdek védelmének szükségességét az indokolta, hogy egy központi államigazgatási szerv részvétele a piaci versenyben eleve atipikus, erősen korlátozott, ezért egy közigazgatási szerv piaci szereplőként csak nyomós, súlyos okból léphet fel.

II.

Az eljárás alá vont

 • 2.

  Az Info-Prod Kft. fő tevékenységi köre a könyvkiadásra terjed ki, emellett időszaki kiadványok készítésével és terjesztésével valamint egyéb nyomdai tevékenység végzésével is foglalkozik. Az eljárás alá vont kiadványai szakmai információkat közölnek az egyes szakterületekről és különböző gyártmánytípusok alkalmazásáról. Ezeket a kiadványokat az érdekelt cégekhez, intézményekhez (iskolák, egyetemek, főiskolák), hatóságokhoz általában díjmentesen juttatja el. A kiadványok finanszírozását a hirdetőktől befolyt bevételekből finanszírozza.

 • 3.

  Az eljárás alá vont vállalkozás az elmúlt években a következő témákban jelentetett meg szakmai, időszaki kiadványokat: fűtéstechnika, műanyag- és gumiipar, hűtő-, klíma- és szellőzéstechnika, ajtók, ablakok, falazatok, fedőanyagok, vízellátás, csatornázás és burkolati anyagok.

III.

A tényállás

 • 4.

  A jelen ügyben érintett termékpiacnak a fűtéstechnikai szakmai kiadványokban történő hirdetési tevékenység tekinthető. Az érintett földrajzi piac a Magyar Köztársaság területe.

 • 5.

  Az eljárás alá vont vállalkozás kiadással és a kiadványok terjesztésével foglalkozik. Fűtéstechnikai tárgyú szakmai kiadványok készítésével és terjesztésével több vállalkozás is foglalkozik Magyarországon, amelyek egyben az eljárás alá vont versenytársainak tekinthetők.

 • 6.

  Az Info-Prod Kft. versenytársai a fűtéstechnikai kiadványok készítése piacán az M-12/B Kft., a TERC Kft., a Magyar Épületgépészet Kiadó Kft., az Innova Press Műszaki és Természettudományos Sajtóügynökség és a D-ÉG Dunaújváros Kft. A rendelkezésre álló információk alapján az eljárás alá vont piaci részesedése az érintett piacon nem számottevő.

 • 7.

  Az Info-Prod Kft. már 2004. novemberében elkezdte szervezni a "Fűtéstechnika 2005 - Korszerű fűtési rendszerek" című kiadvány munkálatait, a szakszerkesztők 2004. november 25-ei dátummal előzetesen megkeresték a szakmai cikk írására felkért szerzőket és a 2003. évi Gépészeti és Épületgépészeti Napokon jelenlévő kiállító cégeket szakmai cikk, hirdetés vagy PR cikk megrendelése céljából.

 • 8.

  Az Info-Prod Kft. 2005 elején a "Fűtéstechnika 2005 - Korszerű fűtési rendszerek" című ingyenes kiadványába oly módon kívánt hirdetőket toborozni, hogy a kiadvány szakszerkesztője, aki a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium munkatársa és az eljárás alá vonttal megbízási jogviszonyban áll, levélben tájékoztatást küldött a potenciális hirdetőknek. A küldemény, amely az eljárás alá vont médiaajánlatának tekinthető, három dokumentumból állt:

  • 1)

   egy a küldemény tárgyát, vagyis a hirdetésre való ösztönzést ismertető féloldalas levél, amelyet a kiadvány szakszerkesztője írt alá;

  • 2)

   magát a kiadvány tartalmát és fontosabb tulajdonságait (kiadvány célja, tartalma, szerkesztők, reklámok beküldési határideje, megjelenés tervezett időpontja, tervezett példányszám, a kiadvány terjesztési köre, elérhetőségek) ismertető egy oldalas szórólap;

  • 3)

   egy kitöltetlen, reklám megrendelésére irányuló szerződést egy oldal terjedelemben, amelyen az a tájékoztatás szerepel, hogy az aláírt megrendelés szerződésnek minősül.

 • 9.

  Az eljárás alá vont kiadványának szakszerkesztője által írt a potenciális hirdetőknek szóló rövid kísérőlevél szerint a 2005. február 24-25. között Pécsen megrendezésre kerülő épületgépészeti kiállítás és konferencia alkalmából ismételten megjelentetik a "Fűtéstechnika 2005 - Korszerű fűtési rendszerek" című kiadványt, és ezúton javasolják, hogy az érintett vállalkozások is szerepeljenek "az épületgépész szakmában már számon tartott kiadványban". A rövid levél szerint a kiadványban szerepeltetni kívánt anyaggal (céginformáció, PR cikk, technológiai leírás) az Info-Prod kiadónál kell jelentkezni a megadott elérhetőségen. A szakszerkesztő a kísérőlevél elején utalt a 2004. november végi levélváltásra.

 • 10.

  Az eljárás alá vont "Fűtéstechnika 2005 - Korszerű fűtési rendszerek" című kiadványát ismertető szórólap szerint a kiadvány célja a fűtéstechnikában alkalmazott legújabb technológiák, fűtőberendezések, azok működésének és energiatakarékos üzemeltetési megoldásainak bemutatása, illetve a szakemberek tájékoztatása az egyes cégek által javasolt szabályozó és méréstechnikákról. A szórólap szerint a kiadvány céljai közé sorolható a kiadvány révén a kereslet-kínálat találkozási fórumának, a piaci kapcsolatok élénkítésének elősegítése és támogatása.

 • 11.

  A szórólap szerint a kiadvány feladata a bővülő piacon jelentkező új cégeknek lehetőséget és teret adni arra, hogy termékeikkel megismertessék az olvasót, azokat a beruházókat, tervezőket, kivitelezőket, valamint az oktatás területén a szakmai utánpótlás nevelésével foglalkozó oktató szakembereket. A szórólap szerint a kiadvány megjelenésének tervezett időpontja 2005. február 24., a tervezett példányszám 5 ezer, részvételi lehetőség a kiadványban szakmai írással, hirdetéssel vagy PR cikkel lehetséges. A szórólap a kiadvány terjesztési körét az Épületgépész és Gépészeti Napok, a CONSTRUMA, a HUNGAROTHERM 2005 kiállítások valamint beruházók, gép- és berendezés/készülékgyártók, forgalmazók, tervezők, energiaipari szakemberek, elektromos áramtermelők és szolgáltatók, gázszolgáltatók, kivitelezők, üzemeltetők, mezőgazdasági termelők, erdőgazdaságok, önkormányzati vagyonkezelők, közintézmények, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények, épületgépészeti és szerelőipari társaságok tekintetében jelölte meg.

 • 12.

  Az eljárás alá vont küldeményét a vele megbízási jogviszonyban álló szakszerkesztő postázta a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium A4-es méretű, fejléces borítékjában a Minisztérium pecsétjével ellátva. A boríték feladó sarkában szerepelt a szakszerkesztő és azon főosztály neve, ahol a szakszerkesztő dolgozik.

 • 13.

  Az eljárás alá vont és a szakszerkesztő szerződése értelmében a megbízott (szakszerkesztő) - többek között - a kiadóval közösen gondoskodik a kiadvány céljának és tartalmának meghatározásáról, a kiadvány szakmai részének elkészítéséről és átadásáról, valamint a reklámszervezés céljából megkeresendő szakmai irányok és cégcsoportok megjelöléséről.

IV.

A vizsgálati jelentés

 • 14.

  A vizsgáló álláspontja szerint az eljárás alá vont vizsgált magatartása nem volt alkalmas arra, hogy a fogyasztói döntéseket tisztességtelenül befolyásolja, mert a fűtéstechnikai kiadványok iránt érdeklődő fogyasztók számára a boríték csak az információszerzés első fázisát jelenti. A fogyasztók a borítékot kinyitva szembesülhettek azzal, hogy a kiadvány nem áll kapcsolatban a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal. A vizsgáló szerint a kiadványokkal célzott szakmai fogyasztói kört elenyésző mértékben befolyásolhatta a boríték és a rajta szereplő bélyegző a kiadvány tartalmához képest, illetve a megkeresett cégek évek óta folyamatos kapcsolatban álltak az eljárás alá vonttal, ezért tudhatták, hogy az Info-Prod Kft. nem áll kapcsolatban a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal.

 • 15.

  Mindezek alapján a vizsgáló a Tpvt. 77. § (1) bekezdés i) pontja alapján indítványozta, hogy a Versenytanács állapítsa meg, a magatartás nem ütközik a törvény rendelkezéseibe.

V.

Az eljárás alá vont álláspontja

 • 16.

  Az eljárás alá vont vállalkozás az eljáró Versenytanács előzetes álláspontjára reagálva előadta, hogy az abban foglaltakkal teljes mértékben egyetért és egyúttal nyilatkozott arról, hogy a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján nem kéri a tárgyalás megtartását.

VI.

Jogi háttér

 • 17.

  A Tpvt. 1. § (1) bekezdése alapján a törvény hatálya kiterjed a természetes és a jogi személyek, valamint a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a Magyar Köztársaság területén tanúsított piaci magatartására, kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik.

 • 18.

  A Tpvt. 14. §-a alapján az érintett piacot a megállapodás tárgyát alkotó áru és földrajzi terület figyelembevételével kell meghatározni.

 • 19.

  A Tpvt. 10. §-a értelmében tilos a fogyasztó választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszerek alkalmazása. Ilyen módszernek minősül különösen, ha olyan körülményeket teremtenek, amelyek jelentősen megnehezítik az áru, illetve az ajánlat valós megítélését, más áruval vagy más ajánlattal való tárgyszerű összehasonlítását.

 • 20.

  A Tpvt. 77. § (1) bekezdés d) pontja alapján az eljáró Versenytanács határozatában megállapíthatja a magatartás törvénybe ütközését.

 • 21.

  A Tpvt. 78. § (1) bekezdése alapján az eljáró Versenytanács bírságot szabhat ki azzal szemben, aki e törvény rendelkezéseit megsérti. A bírság összege legfeljebb a vállalkozás előző üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet. A Tpvt. 78. § (2) bekezdése értelmében a bírság összegét az eset összes körülményeire - így különösen -, a jogsérelem súlyára, a jogsértő felek piaci helyzetére, a magatartás felróhatóságára, az eljárást segítő együttműködő magatartásra, a törvénybe ütköző magatartás felróhatóságára, a törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítására tekintettel kell meghatározni. A jogsérelem súlyát különösen a gazdasági verseny veszélyeztetettségének foka, a fogyasztói érdekek sérelmének köre, kiterjedtsége alapozhatja meg.

VII.

A Versenytanács döntése

 • 22.

  A Tpvt. III. fejezete - amelynek védett jogi tárgya a fogyasztók döntési szabadsága - oly módon óvja a gazdasági versenyt, hogy tilalmazza a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolását, mert az kihathat a fogyasztók azonos vagy egymást ésszerűen helyettesítő termékek közötti választási folyamatára, amely a verseny torzulásával járhat.

 • 23.

  A profitorientált vállalkozások tevékenységük folytatása során csak olyan üzleti módszereket alkalmazhatnak, amelyek révén nem sérül a fogyasztók választási szabadsága.

 • 24.

  Az eljáró Versenytanács szerint, az a tény, hogy az eljárás alá vont nevében eljáró szakszerkesztő az Info-Prod Kft. médiaajánlatát a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejléces borítékjában és pecsétjével ellátva küldte ki a "Fűtéstechnika 2005 - Korszerű fűtési rendszerek" című ingyenes kiadvány potenciális hirdetői körének alkalmas arra, hogy a kiadvány hivatalos, minisztériumi támogatásra utaló látszatát keltse.

 • 25.

  A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejléces borítékja és pecsétje alkalmas arra, hogy egy fűtéstechnikai tárgyú kiadvány kiadójának a megbízhatóságába vetett hitet erősítse. Tekintettel arra, hogy a fűtéstechnikai ágazat, mint az épületgépészet része nem idegen a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium tevékenységétől, feladataitól, ezért a potenciális hirdető vállalkozások fogyasztói döntését befolyásolhatja az a körülmény, hogy a kiadvány kapcsolatba hozható a Minisztériummal, mert esetlegesen a kiadvány szélesebb körben való terjesztésére, a kiadvány a szakma körében való nagyobb elfogadottságára, ezáltal a hirdetők reklámüzenetének felértékelődésére következtethetnek.

 • 26.

  Az eljárás alá vont kiadványának a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal való kapcsolata a hirdetők számára egyfajta állami garanciát is sugallhat, amely erősítheti a küldemény hivatalosságába vetett bizalmat. A potenciális hirdetői kör esetleges állami támogatásra utaló értelmezését támaszthatja alá az a körülmény is, hogy az eljárás alá vont kiadványát ismertető szórólap szerint a kiadvány céljai közé sorolható a kiadvány révén a kereslet-kínálat találkozási fórumának, a piaci kapcsolatok élénkítésének elősegítése és támogatása, amely egybeesik a Minisztérium gazdaságpolitikai célkitűzéseivel.

 • 27.

  Az a tény, hogy a potenciális hirdetői kör már évek óta folyamatos üzleti kapcsolatban áll az eljárás alá vonttal, ezért esetlegesen tudomása van arról, hogy az Info-Prod Kft. nem élvez minisztériumi támogatást, nem teszi jogszerűvé az eljárás alá vont magatartását, mert a vállalkozások fogyasztók irányába tanúsított magatartása nem alapulhat azon az elven, hogy az ésszerűen eljáró fogyasztónak tüzetesen ellenőriznie kellene a vállalkozás küldeményeit, tájékoztatásait. Egy ilyen elvárás értelmében a fogyasztóknak eleve kételkedniük kellene a küldemények megbízhatóságában, amely ellentmond a tisztességes verseny követelményeinek. (Vj-90/2005/26.)

 • 28.

  A Tpvt. III. fejezete alapján általában minden olyan magatartás, amely alkalmas a fogyasztók döntési szabadságának korlátozására, jogellenes tekintet nélkül arra, hogy a hátrány valóban vagy ténylegesen bekövetkezett volna. (Legf. Bír. Kf.II 39.624/2000/7., Vj-12/1998.)

 • 29.

  Mindezek alapján az eljáró Versenytanács szerint az eljárás alá vont a Tpvt. 10. §-ába ütköző, a fogyasztók választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszert alkalmazott, amikor a médiaajánlatát a potenciális hirdetőknek a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejléces borítékjában és pecsétjével ellátva küldte ki.

 • 30.

  Tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont vállalkozás érintett kiadványa csökkenő példányszámú és a vállalkozás árbevétele csak csekély mértékben származott a "Fűtéstechnika 2005 - Korszerű fűtési rendszerek" című kiadvány értékesített reklám felületéből, az eljáró Versenytanács nem tartotta indokoltnak bírság kiszabását az Info-Prod Kft.-vel szemben.

 • 31.

  A határozat elleni jogorvoslati jogot a Tpvt. 83. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2006. július 17.