Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-51/2006/17

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (Budapest) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett az Euronet Banktechnikai Szolgáltató Kft. (Budapest) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a kérelmezett összefonódáshoz nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

Az összefonódás résztvevői

 • 1.

  A kérelmező Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (a továbbiakban: OTP Rt.) 2003. szeptember 12-én Megállapodást kötött az Euronet Banktechnikai Szolgáltató Kft-vel (a továbbiakban: Euronet), amelynek értelmében az Euronet az OTP Rt-re ruházza át 299 bankjegykiadó automatáját (a továbbiakban: ATM-Üzletág).

 • 2.

  A kérelmező az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2006. április 20-án kelt kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 3.

  A Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást az OTP Rt. 2006. június 9-én teljesítette. A Gazdasági Versenyhivatal az elintézési határidőt a Tpvt. 63. § (6) bekezdése alapján húsz nappal meghosszabbította.

 • 4.

  Az Euronet ATM-Üzletághoz kapcsolódó 2002. évi bevétele 483 millió forint volt.

II.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 5.

  A Tpvt-t módosító 2005. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Mtv.) 2005. november 1-jei hatálybalépését megelőzően létre jött összefonódás engedélyezése iránti kérelem 2006. április 20-án került benyújtásra, ezért a Versenytanácsnak elsőként abban kellett döntenie, hogy az összefonódás létrejöttekor, vagy a kérelem benyújtásakor hatályos rendelkezéseket alkalmazza-e.

 • 6.

  A Versenytanács kiindulva abból, hogy
  - a Tpvt. 67. § (1) bekezdése alapján a versenyfelügyeleti eljárás a kérelem benyújtásával indul meg; továbbá
  - az Mtv. 61. § (6) bekezdése szerint, annak az összefonódások engedélyezésére vonatkozó 1., valamint 4-9. § rendelkezéseit csak a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni a kérelem szerinti összefonódás tekintetében a Tpvt-nek az Mtv. által beiktatott rendelkezéseit alkalmazta, azzal azonban, hogy akkor is az engedélykérési kötelezettség hiányát kell megállapítani, ha a vizsgált tranzakció, a megvalósulásának időpontjában hatályos rendelkezések mellett a Tpvt. 23. § szerint nem minősült összefonódásnak, illetve nem érte el a Tpvt. 24. § szerinti értéket.

 • 7.

  Az ATM-Üzletág a Tpvt. 23. § (5) bekezdése alapján vállalkozásnak minősül, melynek az OTP Rt. általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 8.

  Tpvt. 24. § (1) bekezdése szerint a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kell kérni, ha valamennyi érintett vállalkozás-csoport (26. § (5) bekezdés), valamint az érintett vállalkozás-csoportok tagjai és más vállalkozások által közösen irányított vállalkozások előző üzleti évben elért nettó árbevétele együttesen a tizenöt milliárd forintot meghaladja, és az érintett vállalkozás-csoportok között van legalább két olyan vállalkozás-csoport, melynek az előző évi nettó árbevétele a vállalkozás-csoport tagjai és más vállalkozások által közösen irányított vállalkozások nettó árbevételével együtt ötszázmillió forint felett van. A 24. § (2) bekezdése alapján az ötszázmillió forintos küszöbérték meghatározásakor figyelembe kell venni az összefonódás következtében az irányítását elvesztő vállalkozás-csoportba tartozott vállalkozásokkal az összefonódást megelőző két éves időszakban az irányítást megszerző vállalkozás-csoport által megvalósított - engedélykérési kötelezettség alá nem esett - összefonódásokat is.

 • 9.

  A Tpvt. 27. § (4) bekezdés értelmében vállalkozás-rész esetében az azt értékesítő vállalkozás által az értékesített eszközök és jogok hasznosításával elért előző évi nettó árbevételt kell figyelembe venni.

 • 10.

  Az adott esetben az összefonódást megelőző 2002. évben az ATM-Üzletág (mint vállalkozás-rész) nettó árbevétele kevesebb volt, mint 500 millió forint, továbbá az OTP Rt. (és vele egy vállalkozás-csoportba tartozó vállalkozások) a jelen összefonódást megelőző kétéves időszakban nem valósítottak meg összefonódást, az Euronettel (vagy vele egy vállalkozás-csoportba tartozó vállalkozással).

 • 11.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - a Tpvt. 63. § (3) bekezdés ab) pontja alapján megállapította, hogy az összefonódás nem éri el a Tpvt. 24. § szerinti értéket, ezért ahhoz nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

III.

Eljárási kérdések

 • 12.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ab) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 13.

  A Versenytanács határozatát - a Tpvt. 73. § (2) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 14.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 1.