Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-59/2006/14

NYILVÁNOS VÁLTOZAT!!

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Alföldi Kábeltelevízió Kft. (Szolnok) ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az Alföldi Kábeltelevízió Kft. által Nagytálya és Maklár településeken 2005. és 2006. évben érvényesített kábeltelevízió előfizetési díjak nem minősülnek tisztességtelenül megállapítottnak.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított harminc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérheti az Alföldi Kábeltelevízió Kft.

Indoklás

I.

Alföldi Kábeltelevízió Kft.

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló módosított 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 67. § (1) bekezdése, illetve 70. §-a alapján 2006. április 25-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Alföldi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban: Alföldi Kft.) ellen, annak vizsgálatára, hogy a 2005. és 2006. évi díjaival megsértette-e a Tpvt. 21. § a) pontjában megfogalmazott gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmát, mely szerint tilos tisztességtelenül eladási árakat megállapítani.

II.

A tényállás

 • 2.

  A 2001. évben alakult Alföldi Kft. Nagytálya és Maklár településeken nyújt kábeltelevíziós szolgáltatást. A szolgáltatott három programcsomag 2004-2006. évi nettó előfizetési díjait, valamint a 2006. évi előfizető számokat az 1. táblázat foglalja össze.

  1. táblázat

  Az Alföldi Kft. Nagytálya és Maklár
  településeken üzemeltetett hálózatának főbb adatai

Programcsomag

Előfizetők száma [1]
(2006. év)

Nettó előfizetési díj (Ft/fő/hó)

2004. év

1.

...

450

2.

...

1500

3.

...

2400

 • 3.

  A Nagytálya és Maklár településeken lévő hálózatok nettó bekerülési értéke ... forint volt, az ezen hálózatok után elszámolandó 2006. évi értékcsökkenési leírás pedig ... forint. Az egyes programok után előfizetőként fizetett szerzői-jogi és műsordíjakat programcsomagonként a 2. táblázat mutatja be.

  2. táblázat

  Az Alföldi Kft. által fizetett műsorköltség

Programcsomag

Műsorköltség
(Ft/fő/hó)

1.

...

2.

...

3.

...

 • 4.

  Az Alföldi Kft. a kábeltelevíziós szolgáltatás mellett más tevékenységeket is végez. A 2005. májusban értékesített szolnoki hálózaton elért nettó árbevételt figyelmen kívül hagyva, 2005. évi nettó árbevételének csak mintegy negyede származott kábeltelevíziós szolgáltatásból. A vállalkozás egészének 2006. I. félévi költségei - a műsorköltség és az értékcsökkenési leírás nélkül - ... forintot tettek ki.

III.

Jogi értékelés

 • 5.

  A Tpvt. 21. § a) pontja értelmében tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélve tisztességtelenül eladási árakat megállapítani. Tisztességtelenül megállapított eladási ár (díj) alatt a Tpvt. alkalmazásában a túlzottan magas eladási árat kell érteni. A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint az ár akkor minősül túlzottan magasnak, ha meghaladja a vállalkozás gazdaságilag indokolt költségei és a befektetéssel arányban álló hozam (a továbbiakban: normatív nyereség) összegét.

 • 6.

  A Maklár és Nagytálya településeken lévő hálózatok tekintetében a Versenytanács elsőként a 2006. évi díjakat vizsgálta, abból kiindulva, hogy azok lényegesen (átlagosan mintegy 13 százalékkal) magasabbak, mint a 2005. évi díjak. Ezért, ha a 2006. évi díjak nem minősülnek túlzottan magasnak, akkor a 2005. évi díjak esetében is kizárható a jogsértés.

 • 7.

  A vizsgált hálózatok 2006. évi előfizetési díjaihoz kapcsolódóan a Versenytanács gazdaságilag indokolt költségnek minősítette:
  - az egyes programcsomagoknak az előfizetők számával súlyozott átlagos műsorköltségét, melynek értéke az 1. és 2. táblázat adatai alapján ... Ft/fő/hó; valamint
  - az egy előfizetőre jutó havi értékcsökkenési leírást, melynek értéke ... Ft/fő/hó.

 • 8.

  A normatív nyereség mértékére a kábeltelevíziós szolgáltatás tekintetében - miután azon az ország egész területén gazdasági erőfölényben lévő vállalkozások tevékenykednek - nem állnak rendelkezésre versenykörülmények melletti tapasztalati adatok. Ezért a Versenytanács a normatív nyereség meghatározásakor az adott időszak nominális befektetési kamatlábából indul ki, növelve azt az ún. kockázati prémiummal, amely abból fakad, hogy a vállalkozásba történő tőkebefektetés nyilvánvalóan lényegesen nagyobb kockázattal jár, mint a tőke bankban történő elhelyezése.

 • 9.

  Az előzőeket figyelembe véve a Versenytanács a kábeltelevíziós vállalkozások 2003-2005. évi díjainak vizsgálatakor a 15 százalékot nem meghaladó befektetés arányos nyereséget minden esetben olyan mértékűnek tekintette, amely mellett nem valószínűsíthető a túlzottan magas ár. A vizsgált díjemelés időszakára (2005. év vége - 2006. év eleje) a befektetési kamatláb (összhangban a jegybanki alapkamattal) a korábbiakhoz képest csökkent. Egyidejűleg azonban a vállalkozások gazdálkodását meghatározó egyes körülmények (infláció, árfolyam, stb.) előreláthatósága romlott, ami egyértelműen kockázat növelő tényező. Korábbi gyakorlatához képest a Versenytanács azt is figyelembe vette, hogy a vizsgált időszakban a kamat adómentes volt, míg a nyereség után adót kellett fizetni. Minderre tekintettel a Versenytanács a 2006. évi díjak vizsgálatakor továbbra is irányadónak tekintette a normatív nyereség eddig figyelembe vett 15 százalékos mértékét, ami alapján a Nagytálya és Maklár településeken lévő hálózatokon érvényesített díjakban a befektetés összege (lásd 3. pont) után figyelembevehető - normatív nyereség ... Ft/fő/hó.

 • 10.

  Az előzőek szerinti gazdaságilag indokolt költségek és normatív nyereség összege (2323 Ft/fő/hó) alatta marad a 2006. évi - az előfizető számokkal súlyozott - átlagos havi nettó előfizetési díjnak (2624 Ft/fő/hó). Az előfizetői díjaknak azonban értelemszerűen fedezetet kell biztosítani a hálózat üzemeltetésének költségeire (bérköltség, fenntartási költség, stb.) is.

 • 11.

  A vizsgált kábeltelevíziós szolgáltatás üzemeltetési költségeire nem álltak rendelkezésre adatok, mert azokat az Alföldi Kft. - arra vonatkozó jogszabályi előírás hiányában - nem tartja nyilván tevékenységenkénti bontásban, illetve a költségek egy része nem is rendelhető egyértelműen hozzá az egyes tevékenységekhez.

 • 12.

  A kábeltelevíziós szolgáltatáshoz kapcsolódó üzemeltetési költségek pontos meghatározását azonban a Versenytanács nem is tartotta szükségesnek, mert úgy ítélte meg, hogy azok összege minden kétséget kizáróan meg kell, hogy haladja az átlagos előfizetési díj és a számításba vett költségek (valamint normatív nyereség) közötti 2624-2323= 301 Ft/fő/hó összegű eltérést. Ezen megállapításánál a Versenytanács figyelembevette, hogy
  - egyrészt a 2006. I. félévi tényleges üzemeltetési költségeknek (lásd 5. pont) a kábeltelevíziós szolgáltatás és az egyéb tevékenységek közötti a 2005. évi árbevétel arányában történő megosztása esetén a fenti 301 Ft/fő/hó-nál lényegesen nagyobb érték jutna a kábeltelevíziós szolgáltatásra (... Ft/hó);
  - másrészt (az indokoltság szempontjából tekintve) a 301 Ft/fő/hó éves szinten ... forintot jelent, ami még két, minimálbér mellett foglalkoztatott dolgozó bérköltségét sem fedezné.

 • 13.

  Mindezek alapján a Versenytanács úgy ítélte meg, hogy az Alföldi Kft-nek a Nagytálya és Maklár településeken lévő hálózatain 2006. évben érvényesített előfizetési díjai (és ebből következőleg a 6. pontban kifejtettek szerint 2005. évi előfizetési díjai) sem ütköznek a Tpvt. 21. § a) pontjába, mire tekintettel a Tpvt. 72. § (1) bekezdésének i) pontja alapján megállapította, hogy a vizsgált magatartás nem ütközik törvénybe.

 • 14.

  A Versenytanács a visszaélésszerű magatartás hiányára tekintettel az Alföldi Kft. esetleges gazdasági erőfölényes helyzetét nem vizsgálta.

IV.

Eljárási kérdések

 • 15.

  Az Alföldi Kft. nem kérte tárgyalás tartását, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 16.

  Az Alföldi Kft-t megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. szeptember 5.


Jegyzetek

 • :: d1e129

  A táblázatban, valamint a határozat további részeiben nem feltüntetett adatok üzleti titoknak minősülnek.