Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-93/2006/13

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Hírösgazda Városszolgáltató Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A végzés ellen az eljárás alá vont vállalkozás a kézbesítéstől számított nyolc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó jogorvoslati kérelemmel élhet.

Indoklás

I.

A vizsgálat iránya

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 67. § (1) bekezdése, illetve 70. §-a alapján 2006. július 10-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Hírösgazda Városszolgáltató Kft. (a továbbiakban: Hírösgazda Kft.) ellen, mert észlelte, hogy a Hírösgazda Kft. elzárkózik a Hírös Temetkezési Kft. (a továbbiakban: Hírös Kft.) által kezdeményezett, a Hírösgazda Kft. által üzemeltetett kecskeméti köztemetőkben temetkezési szolgáltatások végzésére irányuló tárgyalásoktól, mely magatartásával valószínűsíthetően megsértette a Tpvt. 21. § c) és g) pontjaiban megfogalmazott gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmát.

II.

A tényállás

 • 2.

  A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 100 százalékos tulajdonában álló Hírösgazda Kft. 2005. augusztus 31-én jött létre, a szintén az Önkormányzat 100 százalékos tulajdonában lévő Kecskeméti Városgazdasági Kft-ből történt kiválással, átvéve annak temető üzemeltetési- és temetkezési szolgáltatási tevékenységét.

 • 3.

  Kecskeméten két, az Önkormányzat tulajdonában (és a Hírösgazda Kft. üzemeltetésében) lévő köztemető mellett, egy felekezeti (református) temető is üzemel. Kecskemét területén a halálozások száma évente átlagosan 2100. Az elhunytak nagyobb hányada (1100-1200) a köztemetőkbe kerül, míg a többi elhunytat felekezeti-, illetve városon kívüli temetőkbe, valamint - hamvak esetében - egyéb helyekre (pld. altemplom) temetik.

 • 4.

  Az Önkormányzat temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló - többször módosított - 41/2000. (X. 2.) számú rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. § (6) bekezdése szerint temetkezési szolgáltatást saját eszközeivel a temető üzemeltetőjével történő szerződést követően bárki végezhet, aki megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó törvényi feltételeknek (szakképesítéssel, telephellyel, halottszállító járművel és a szolgáltatás ellátásához szükséges személyzettel rendelkezik). Az Ör. 3. számú melléklete B. részének 7) alpontjában a temetkezési szolgáltatások temetőn belüli egyes résztevékenységeinek végzését akként szabályozta, hogy a köztemetőkön belül, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezéseinek igénybevétele kötelező. Ezen szolgáltatásokért, valamint a további (nem a temető üzemeltetőjétől kötelezően igénybeveendő) temetőn belüli részszolgáltatásokért (halott-átvétel és -kiadás, ravatalozó-használat, urnafelnyitás és -zárás, stb.) a temető üzemeltetője részére a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozás által fizetendő díjakat az Ör. 4. számú mellékletének 3. pontja tartalmazza.

 • 5.

  A kecskeméti köztemetőkben a Hírösgazda Kft-n kívül csak a Jóindulat Kft. végez (a Hírösgazda Kft. jogelődjével 2003. májusában kötött Együttműködési Megállapodás alapján) teljeskörű temetkezési szolgáltatást, vagyis - temetőn kívüli részszolgáltatásokat (ügyintézés, kellékértékesítés, temetőn kívüli halott-szállítás, stb.); valamint - temetőn belüli részszolgáltatásokat (értelemszerűen a kötelezően az üzemeltető Hírösgazda Kft. által végezhető részszolgáltatások kivételével) egyaránt. 2005. évben a Jóindulat Kft. a kecskeméti köztemetőkben történt temetések 2 százalékát végezte.

 • 6.

  A 2005. augusztusában alakult Hírös Kft. - 2005. évben 30; - 2006. évben (a vizsgálat időpontjáig) 130 megrendeléshez kapcsolódóan végzett temetőn kívüli temetkezési részszolgáltatásokat.

 • 7.

  A Hírös Kft. tevékenységének megkezdését követően a teljeskörű temetkezési szolgáltatás (lásd 5. pont) végzéséhez szükséges szerződés megkötése érdekében több alkalommal is megkereste a Hírösgazda Kft-t.
  a) 2005. október 3-i levelében tájékoztatást adott tevékenységének megkezdéséről, s jelezte egyúttal, hogy a Hírösgazda Kft. szolgáltatásának megrendelőjeként, illetve elhunytak beszállításával, átadásával kapcsolatban kívánja igénybe venni az üzemeltető szolgáltatását. A Hírösgazda Kft. válaszlevelében arról tájékoztatta a Hírös Kft-t, hogy együttműködési megállapodás hiányában a temetőn belüli szolgáltatásokat teljeskörűen végzi. (A Hírös Kft-nél megrendelt temetkezési szolgáltatások valamennyi temetőn belüli résszolgáltatását - az üzemeltetővel kötött együttműködési megállapodás, szerződés hiányában - a Hírösgazda Kft. végezte, amely az érintett felek közötti számos problémát eredményezett.)
  b) A Hírös Kft. 2005. november 24-i levelében ismételten jelezte a Hírösgazda Kft. felé a vállalkozással, mint a temető üzemeltetőjével történő együttműködési szándékát, amelynek keretében személyes konzultáció időpontjára vonatkozóan is tett javaslatot.
  c) 2005. december 19-i levelében - a korábbi megkereséseinek eredménytelen voltára való hivatkozással - már konkrét szerződéskötésre hivatkozással kérte a kapcsolatfelvételt.

 • 8.

  A Hírösgazda Kft. 2006. március 16-i levelében csupán az április 1-től hatályos szolgáltatási díjmódosulásairól tájékoztatta a Hírös Kft-t, szerződéskötési kérelmét nem érintette.

 • 9.

  A Hírös Kft. jogi lépések előtti utolsó felszólítás tárgyában kelt 2006. április 14-i levelében - az egyenlő bánásmódra vonatkozó követelményekre való hivatkozással - ismételten kérte a kecskeméti köztemetőben történő temethetőség üzemeltető részéről történő biztosítását. A Hírös Kft. ezt követően a körülmények változatlan voltára tekintettel 2006. június 14-i levelével a Hírösgazda Kft. Felügyelő Bizottsága Elnökéhez is fordult, melyre azonban érdemi választ nem kapott.

 • 10.

  A versenyfelügyeleti eljárás megindítását követően, 2006. július 27-én a Hírösgazda Kft. Együttműködési Megállapodás tervezetet küldött a Hírös Kft-nek. 2006. szeptemberében a Hírös Kft. - a kapott tervezettel kapcsolatos észrevételei és javaslatai mellett - egy általa javasolt Együttműködési Megállapodás tervezetet juttatott el a Hírösgazda Kft-hez, melyet a felek 2006. október 12-én változatlan tartalommal elfogadtak.

III.

A Hírösgazda Kft. álláspontja

 • 11.

  A Hírösgazda Kft. álláspontja szerint részéről a szerződéskötéstől való elzárkózás nem értelmezhető, mivel a Hírös Kft. hivatkozott leveleiben csupán a szerződéskötés szándékának jelzésére került sor, ezen utaláson túlmenően konkrét írásos szerződéses javaslattal nem kereste meg. A Hírös Kft. megkereséseit nem értelmezték szerződéskötésre irányuló ajánlattételnek, tekintettel arra, hogy azok nem tartalmaztak konkrét javaslatot, csak tárgyalásra való utalást. A Hírösgazda Kft. szerint a szerződéskötést annak kell kezdeményezni, aki az Ör.-ben meghatározott jogokkal élni kíván.

IV.

Jogi értékelés

A gazdasági erőfölény vizsgálata

 • 12.

  A Tpvt. 22. § értelmében gazdasági erőfölényben van az érintett piacon (Tpvt. 14. §) az, aki gazdasági tevékenységét a piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül folytathatja, anélkül, hogy piaci magatartásának meghatározásakor érdemben tekintettel kellene lennie versenytársainak, szállítóinak, vevőinek és más üzletfeleinek vele kapcsolatos piaci magatartására. A Tpvt. 22. § (2) bekezdése szerint a gazdasági erőfölény megítéléséhez vizsgálni kell - egyebek mellett - az érintett piacra való belépés feltételeit, a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, továbbá az érintett piac szerkezetét és a piaci részesedések arányát.

 • 13.

  A Tpvt. 14. § (1) bekezdése értelmében az érintett piacot a megállapodás tárgyát alkotó áru és a földrajzi terület figyelembevételével kell meghatározni úgy, hogy a megállapodás tárgyát képező árun túlmenően az azt ésszerűen helyettesítő árukat is figyelembe kell venni. Azt, hogy a konkrét megállapodás tárgyát képező árut, mely más áruk képesek ésszerűen helyettesíteni, a felhasználási célra, az árra, a minőségre és a teljesítés feltételeire tekintettel kell megítélni (Tpvt. 14. § (2) bekezdés). A Tpvt. 14. § (3) bekezdése szerint földrajzi területnek az a terület tekinthető, melyen kívül a fogyasztó nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételekkel tudja az árut beszerezni.

 • 14.

  Az adott esetben a megállapodás (a vizsgált magatartás) tárgyát alkotó áru a temető, illetve annak egyes létesítményei temetőn belüli temetkezési szolgáltatások nyújtása céljából történő rendelkezésre bocsátása a temetkezési vállalkozások részére.

 • 15.

  A fenti áru tekintetében a Tpvt. 14. § (3) bekezdése szerint földrajzi terület (piac) minimálisan Kecskemét város területe, ahol az adott árut a temetkezési vállalkozások (így a Hírös Kft. is) más vállalkozástól is beszerezhetik. Ez a lehetőség egy konkrét megrendelés esetén ugyan általában nem áll fenn, hiszen az életszerűen konkrét temetőre vonatkozik. Ez azonban nem teszi lehetetlenné a megrendelés elfogadását, csupán azzal jár, hogy a szolgáltatás egy részéhez a Hírös Kft-nek, mint temetkezési vállalkozásnak igénybe kell venni a Hírösgazda Kft., mint temetőüzemeltető ("alvállalkozói") tevékenységét is.

 • 16.

  Az előzőekre is tekintettel a Versenytanács álláspontja szerint további vizsgálatot igényelne, hogy a Hírösgazda Kft. az érintett piacon gazdasági erőfölényben van-e vagy sem, ennek további vizsgálatát azonban a Versenytanács nem látta indokoltnak, mert az alább (lásd 17-21. pontok) részletezettek szerint a közérdek nem indokolja az eljárás folytatását.

A döntés

 • 17.

  A Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja szerint az eljáró versenytanács az eljárást végzéssel megszünteti, ha a vizsgálat elrendelésére okot adó, a Tpvt. 70. § (1) bekezdésében meghatározott körülmények nem állnak fenn. A Tpvt. 70. § (1) bekezdése értelmében a vizsgáló vizsgálatot rendel el olyan tevékenység, magatartás, vagy állapot észlelése esetén, amely
  a) a Tpvt. rendelkezéseit sértheti, feltéve, hogy az eljárás a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozik; és
  b) a közérdek védelme az eljárás lefolytatását szükségessé teszi.

 • 18.

  Miután az eljárás megindításához a Tpvt. 70. § (1) bekezdése szerinti mindkét feltételnek fenn kell állnia, értelemszerűen azok bármelyike hiányának megállapítása esetén a már megindult eljárást meg kell szüntetni (a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja szerinti "körülmények nem állnak fenn" kitétel ezért csak úgy értelmezhető, hogy "valamely körülmény nem áll fenn").

 • 19.

  Az adott esetben a Versenytanács úgy ítélte meg, hogy a Tpvt. 70. § (1) bekezdésének "a közérdek védelme az eljárás lefolytatását szükségessé teszi" feltétele nem áll fenn, figyelembevéve, hogy a Hírösgazda Kft. az eljárás tárgyát képező magatartással felhagyva, megkötötte az igényelt szerződést a Hírös Kft-vel. Ezért a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megszüntette.

 • 20.

  Megjegyzi a Versenytanács, hogy az eljárás közérdek hiányában történő megszüntetéséből nem következik az, hogy az eljárást meg sem kellett volna indítani. Nem kizárt ugyanis, hogy csak az eljárás során feltárható tények, illetve - miként a jelen esetben is - bekövetkezett események adnak alapot a közérdek hiányának megállapítására.

V.

Jogorvoslat

 • 21.

  A végzés elleni jogorvoslat a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontján alapul. A jogorvoslat a Tpvt. 82. § (1) bekezdése alapján kizárólag a Hírösgazda Kft-t (mint ügyfelet) illeti meg, mert a végzés másra nézve nem tartalmaz rendelkezést.

Budapest, 2006. november 10.