Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/151/2009.
Iktatószám: Vj/151-260 /2009.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda által képviselt Magyar Kábelkommunikációs Szövetség (Budapest) és az Ö. G. elnök által képviselt Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség (Budapest) eljárás alá vontak ellen versenykorlátozó megállapodás gyanúja tárgyában folytatott versenyfelügyeleti eljárásban megtartott nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy

 • I.

  a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség a tagjai által a műsorszolgáltatókkal kötendő műsorterjesztési szerződések alapjául szolgáló mintaszerződésekkel kapcsolatos döntésével 2006 és 2009 között megsértette a Tpvt. 11. § (1) bekezdését, különösen annak (2) bekezdése a) pontját, valamint az EUMSz. 101. cikkét, különösen annak (1) bekezdése a) pontját, mivel azok

  • versenykorlátozó hatás kifejtésére alkalmas kizárólagos kedvezményeket és

  • a szövetségeken kívüli műsorterjesztőkkel szemben alkalmazott árak versenykorlátozó célú közvetett rögzítését

 • I.

  eredményező kikötéseket tartalmaztak; továbbá

 • II.

  a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség a tagjai által a műsorszolgáltatókkal kötendő műsorterjesztési szerződések alapjául szolgáló mintaszerződésekkel kapcsolatos döntésével 2005 és 2009 között megsértette a Tpvt. 11. § (1) bekezdését, különösen annak (2) bekezdése a) pontját, valamint az EUMSz. 101. cikkét, különösen annak (1) bekezdése a) pontját, mivel azok

  • versenykorlátozó hatás kifejtésére alkalmas kizárólagos kedvezményeket és

  • a szövetségeken kívüli műsorterjesztőkkel szemben alkalmazott árak versenykorlátozó célú közvetett rögzítését

 • I.

  eredményező kikötéseket tartalmaztak.

Az eljáró versenytanács a Magyar Kábelkommunikációs Szövetséget 8.000.000 Ft (nyolcmillió forint), a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetséget pedig 3.000.000 Ft (hárommillió forint) összegű bírság megfizetésére kötelezi, amelyet a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.