Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/014-85/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a dr. [J.Gy.] ügyvéd ([cím]) által képviselt Magna Vitapress Kft (1042 Budapest, Árpád út 51-53.) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal a Magna Vitapress Kft. eljárás alá vonttal szemben 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint eljárási bírságot szab ki.

A Gazdasági Versenyhivatal felhívja a megbírságoltat, hogy az eljárási bírságot a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára jelen végzés jogerőre emelkedését követő nyolc napon belül fizesse meg. A befizetéskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a versenyfelügyeleti eljárás számát, a megbírságolt nevét, valamint a befizetés jogcímét (eljárási bírság).

A kötelezett, ha pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékot a teljesítési határidő utolsó napját követő naptól a teljesítés napjáig terjedő időszakra, részleges teljesítés esetén a hátralékra kell felszámítani.

E végzés ellen a kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtható, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelemnek a végzés végrehajtására halasztó hatálya van.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.