Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím : 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon : (06-1) 472-8865, Fax : (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/040/2012.
Iktatószám : Vj/040-37/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda (Budapest) által képviselt Provident Pénzügyi Zrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban megtartott nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a Provident Pénzügyi Zrt. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott azáltal, hogy a visszafizetési kedvezményt megtévesztően, az előtörlesztés, illetőleg túlfizetés kizáró jellegét nem egyértelműsítve népszerűsítette 13 különböző akciójában 2010. március 10. és 2012. április 30. között.

Az eljáró versenytanács a Provident Pénzügyi Zrt.-t 50.000.000 Ft (ötvenmillió forint) bírság megfizetésére kötelezi, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.