Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím : 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon : (06-1) 472-8865, Fax : (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/044/2012.
Iktatószám : Vj/044-60/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. P. L. ügyvéd (Veszprém) által képviselt Taxi-2000 Hungary Zrt. "f.a." (Budapest) és a dr. Szmetana Béla ügyvéd (Budapest) által képviselt TOP Taxi-2000000 Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tárgyában folytatott versenyfelügyeleti eljárásban megtartott nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a Taxi-2000 Hungary Zrt. "f.a." és a Top Taxi-2000000 Kft. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott azáltal, hogy a Taxi-2000 Hungary Zrt. "f.a." a 2009. május 20. és 2011. február 28. közötti időszakban, a Top Taxi-2000000 Kft. a 2011. március 18. és 2012. június 6. közötti időszakban a fogyasztók megtévesztésére alkalmas kereskedelmi kommunikációkat alkalmazott, amikor egyes kommunikációs eszközökön elhallgatták, illetve nem érzékelhető módon tüntették fel a "164 Ft/km" viteldíj alkalmazásának feltételeit.

Az eljáró versenytanács a jelen határozat kézhezvételétől számított 15 nap elteltével megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását a Top Taxi-2000000 Kft. részére, továbbá a Taxi-2000 Hungary Zrt. "f.a."-t 2.200.000 Ft (kétmillió-kétszázezer forint), a Top Taxi-2000000 Kft.-t 1.700.000 Ft (egymillió-hétszázezer forint) bírság megfizetésére kötelezi, amely összegeket a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.